181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 37 - Διεύθυνση Χρηματοοι κονομικής Πολιτικής
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α’ - Πολιτικής Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Ιδιωτικής Ασφάλισης (αα) Η παρακολούθηση της λειτουργίας του τομέα των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και της Ιδιωτικής Ασφάλισης. (ββ) Η μελέτη, εισήγηση και υποβολή προτάσεων, συ- μπεριλαμβανομένης της νομοθετικής πρωτοβουλίας, για τη λήψη μέτρων κυβερνητικής πολιτικής προς βελτίωση της λειτουργίας του τραπεζικού και ασφαλιστικού τομέα στην Ελλάδα και την ενίσχυση του αναπτυξιακού τους ρόλου στην οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη και τις ευ- ρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις. (γγ) Η παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας των φορέων του τραπεζικού και ασφαλιστικού τομέα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Οικονομικών. (δδ) Η συμμετοχή-εκπροσώπηση της Ελληνικής Δη- μοκρατίας σε αρμόδια ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα συμπεριλαμβανομένων των Αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ για τη διαμόρφωση του ρυθμι- στικού πλαισίου του τραπεζικού και ασφαλιστικού τομέα. (εε) Ο συντονισμός των κατά περίπτωση εμπλεκομέ- νων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, άλλων Υπουργείων και φορέων προκειμένου να διαμορφωθούν σχέδια νόμων για την ενσωμάτωση και εφαρμογή στο εθνικό δίκαιο των σχετικών νομοθετικών και κανονι- στικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η προώθηση και υποστήριξή τους ενώπιον των αρμοδίων Οργάνων της Βουλής των Ελλήνων. (στστ) Η σύσταση, συγκρότηση, ανασυγκρότηση και ο ορισμός μελών συλλογικών οργάνων αρμοδιότητας του Τμήματος, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης νομο- παρασκευαστικών επιτροπών για την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού δικαίου στην εθνική νομοθεσία. (ζζ) H παρακολούθηση της υλοποίησης της ανακεφα- λαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και των σχεδίων αναδιάρθρωσης αυτών, σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές και φορείς. (ηη) Η παρακολούθηση, υλοποίηση και ανανέωση των πλαισίων κρατικής ενίσχυσης του τραπεζικού συστήμα- τος ανάλογα με τις ανάγκες των πιστωτικών ιδρυμάτων και η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για κάθε σχετικό θέμα. (θθ) Η εισήγηση για την έκδοση υα και κανονιστικών πράξεων που αφορούν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και η εισήγηση για την έκδοση Προεδρι- κού Διατάγματος για τον διορισμό του Διοικητή, Υπο- διοικητών και μελών της Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος. (ιαια) Η εισήγηση για την έκδοση υα και κανονιστικών πράξεων σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού των τα- κτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων προς το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), καθώς και με το διορισμό μελών του ΔΣ του ΤΕΚΕ. (ιβιβ) Η διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών που αφορούν σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ασφα- λισμένων σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, σύμφωνα με το ν. 4141/2013 (Α΄81). (ιγιγ) Η εισήγηση επί θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε. (ECOFIN). (ιδιδ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στον τομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων κα της ιδιωτικής ασφάλισης και η εισήγηση μέτρων πο- λιτικής για την ομαλή λειτουργία, την εποπτεία και την ανάπτυξή τους. (ιειε) Επεξεργασία προτάσεων νόμων και κανονιστικών πράξεων, καθώς και εισήγηση θεσμικών μεταρρυθμί- σεων για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος και πα- ρακολούθηση της εφαρμογής τους από τους αρμόδιους φορείς. (β) Τμήμα Β΄- Πολιτικής Κεφαλαιαγοράς, Λογιστικής και Ελεγκτικής (αα) Η παρακολούθηση της τήρησης της νομιμότητας και γενικά της εύρυθμης λειτουργίας των φορέων της Κεφαλαιαγοράς. (ββ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων στις διεθνείς αγορές καθώς και σε εθνικό επίπεδο στις οργανωμένες αγορές, στα ηλεκτρονικά πολυμερή συστήματα διενέρ- γειας χρηματιστηριακών συναλλαγών και εισήγηση μέ- τρων πολιτικής για την ομαλή λειτουργία, την εποπτεία και την ανάπτυξή τους. (γγ) Η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για τον διορι- σμό των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών Συμβουλευτικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαια- γοράς καθώς και για τον διορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, και έκδοση αναγκαίων κανονιστικών πράξεων. (δδ) Η συμμετοχή-εκπροσώπηση της Ελληνικής Δη- μοκρατίας σε αρμόδια ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα συμπεριλαμβανομένου των Αρχών της Ευρωπαϊκής Ένω- σης και τον ΟΟΣΑ για τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Κεφαλαιαγορών και του ελεγκτικο-λογι- στικού επαγγέλματος. (εε) Ο συντονισμός των κατά περίπτωση εμπλεκομέ- νων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, άλλων Υπουργείων και φορέων προκειμένου να διαμορφωθούν σχέδια νόμων για την ενσωμάτωση και εφαρμογή στο εθνικό δίκαιο των σχετικών νομοθετικών και κανονι- στικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η προώθηση και υποστήριξή τους ενώπιον των αρμοδίων οργάνων της Βουλής των Ελλήνων. (στστ) Η σύσταση, συγκρότηση, ανασυγκρότηση και ο ορισμός μελών συλλογικών οργάνων αρμοδιότητας του Τμήματος, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης νομο- παρασκευαστικών επιτροπών για την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού δικαίου στην εθνική νομοθεσία. (ζζ) Υποβολή ενημερωτικών σημειωμάτων στα πλαί- σια του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN) για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. (ηη) Παρακολούθηση των εξελίξεων του νομικού πλαισίου που αφορά στο ελεγκτικό επάγγελμα (νόμιμοι ελεγκτές). (θθ) Επεξεργασία προτάσεων νόμων και κανονιστικών πράξεων, καθώς και εισήγηση θεσμικών μεταρρυθμί- σεων για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος και πα- ρακολούθηση της εφαρμογής τους από τους αρμόδιους φορείς. (γ) Τμήμα Γ’ - Ειδικών Χρηματοδοτήσεων (αα) Η κατάρτιση και προώθηση νομοθετικών διατάξε- ων και κανονιστικών πράξεων που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο του ν. 128/1975 (Α΄178), η παρακολούθηση και η διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του και η παρακολούθηση της κίνησης του λογαριασμού του. (ββ) Η διαμόρφωση και σύνταξη εγγράφων αναφορικά με το ν.128/75 καθώς και η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς. (γγ) Η έκδοση υπουργικών αποφάσεων και κανονιστι- κών πράξεων για την αποζημίωση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 2459/1997 (Α΄17), κατόπιν επεξεργασίας και ελέγχου σχετικών στοιχείων από τις περιφέρειες, επικοινωνία και αλληλογραφία με συναρμόδιους φορείς. (δδ) Ο έλεγχος, η εισήγηση και η προώθηση Υπουρ- γικών Αποφάσεων οριοθετήσεων πληγεισών περιοχών από θεομηνίες κατ’ εφαρμογή του ν.2576/1998 (εε) Ο έλεγχος, η εισήγηση και η προώθηση υπουργι- κών αποφάσεων για την αποζημίωση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί κατά τη διάρκεια επεισοδίων με βάση τους ν. 3746/2009 (Α’27) και 3775/2009 (Α’ 122). (στστ) Η συμμετοχή-εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας σε αρμόδια ευρωπαϊκά και διεθνή όργα- να συμπεριλαμβανομένου των Αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ΟΟΣΑ για τη διαμόρφωση του ρυθμιστι- κού πλαισίου για θέματα ενυπόθηκης πίστης λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και συναφών θεμάτων. (ζζ) Ο συντονισμός των κατά περίπτωση εμπλεκομέ- νων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, άλλων Υπουργείων και φορέων προκειμένου να διαμορφωθούν σχέδια νόμων για την ενσωμάτωση και εφαρμογή στο εθνικό δίκαιο των σχετικών νομοθετικών και κανονι- στικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η προώθηση και υποστήριξή τους ενώπιον των αρμοδίων Οργάνων της Βουλής των Ελλήνων. (ηη) Η σύσταση, συγκρότηση, ανασυγκρότηση και ο ορισμός μελών συλλογικών οργάνων αρμοδιότητας του Τμήματος, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης νομο- παρασκευαστικών επιτροπών για την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού δικαίου στην εθνική νομοθεσία. (θθ) Η κατάρτιση κανονιστικών πράξεων και η μέριμνα αξιοποίησης ταμειακών διαθεσίμων κάθε είδους ειδικής χρηματοδότησης κοινωνικού ενδιαφέροντος. (ιι) Επεξεργασία προτάσεων νόμων και κανονιστικών πράξεων, καθώς και εισήγηση θεσμικών μεταρρυθμίσε- ων για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος. (δ) Τμήμα Δ’ - Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριό- τητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (αα) Ο κεντρικός συντονισμός όλων των αρμοδίων αρχών για την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. (ββ) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμο- γής της ισχύουσας νομοθεσίας από τους εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργεία, αρμόδιες αρχές). (γγ) Η επικαιροποίηση, επεξεργασία και αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου, είτε για λόγους που αφορούν στη λειτουργικότητά του σε εσωτερικό επίπεδο, είτε για εκπλήρωση διεθνών υποχρεώσεών μας, κυρίως από Οδηγίες και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συστάσεις Διεθνών Οργανισμών. (δδ) Ο συντονισμός των εμπλεκομένων φορέων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από διεθνείς οργανισμούς. (εε) Η εκπροσώπηση της Χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ομάδες εργασίας κάθε επιπέδου, σε διεθνείς επιτροπές και fora [(Οργανισμός Οικονομικής Συνεργα- σίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) - Financial Action Task Force (FATF), Συμβούλιο της Ευρώπης]. (στστ) Η παροχή πλήρους ενημέρωσης στον Πρό- εδρο της Επιτροπής Στρατηγικής του άρθρου 9 του ν. 3691/2008 (Α΄166), συμβάλλοντας στην προώθηση ενός εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των φορέων. Κεφάλαιο Ε΄ Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001812311170096*