94 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4258/2014

Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Άρθρο 26
14 Απριλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94
14 Απριλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4258
Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 26ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τα Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ», τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και ευρίσκονται στις εγκαταστάσεις των ΕΝΑΕ, το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του δικαιώματός του νομής και κατοχής σε αυτά, αναθέτει στο Πολεμικό Ναυτικό την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και δοκιμών για την πιστοποίησή τους και την επιχειρησιακή ένταξή τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 7.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι εργασίες ολοκλήρωσης των Υ/Β θα εκτελεσθούν στο χώρο των ΕΝΑΕ, όπου ευρίσκονται σήμερα, από στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, τους εργαζομένους των ΕΝΑΕ και τους αναγκαίους υπεργολάβους. Οι απαραίτητοι χώροι των ΕΝΑΕ, οι υποδομές και ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθούν από το Πολεμικό Ναυτικό, άνευ ουδενός ανταλλάγματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Πολεμικό Ναυτικό θα συμβληθεί με τους εργαζομένους των ΕΝΑΕ, προκειμένου να παράσχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες τους, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών στα Υ/Β και την επιχειρησιακή τους λειτουργία. Το Πολεμικό Ναυτικό θα καταβάλλει τις μηνιαίες αμοιβές που θα συμφωνηθεί για κάθε εργαζόμενο πλέον την αναλογούσα στην αμοιβή ασφαλιστική εισφορά ως αποζημίωσή του για τις υπηρεσίες οι οποίες θα παρασχεθούν. Η σχέση αυτή, δεν δημιουργεί καθεστώς εξαρτημένης εργασίας με το Πολεμικό Ναυτικό, ή οποιαδήποτε διαδοχή του Πολεμικού Ναυτικού στις υπάρχουσες απαιτήσεις των εργαζομένων έναντι των ΕΝΑΕ. Οι εργαζόμενοι διατηρούν την υπάρχουσα εργασιακή τους σχέση με τα ΕΝΑΕ και όλα τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματά τους. Η σχέση του Πολεμικού Ναυτικού με τους εργαζομένους ολοκληρώνεται και λύεται αυτοδικαίως με την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών των Υ/Β.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Πολεμικό Ναυτικό εξουσιοδοτείται δια της παρούσης να συνάψει τις τυχόν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου συμβάσεις με τρίτους προμηθευτές, και υπεργολάβους για κάθε επί μέρους αντικείμενο με εκείνους οι οποίοι ήταν συμβεβλημένοι με τα ΕΝΑΕ και έχουν εκτελέσει ήδη εργασίες στα Υ/Β στο ίδιο αντικείμενο, προκειμένου να εκπληρωθούν όλες οι αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και όροι για την πιστοποίηση των Υ/Β.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όλες οι πληρωμές για την ολοκλήρωση των εργασιών των Υ/Β, σύμφωνα με τις παραγράφους 1−4 του παρόντος, θα γίνουν από το Πολεμικό Ναυτικό, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα ελεγκτική νομοθεσία και μέχρι ύψους 75,5 εκ. που είναι ήδη εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο ν. 3885/2010, συνεχίζει να ισχύει, για τη ρύθμιση των θεμάτων τα οποία δεν ρυθμίζονται από την παρούσα διάταξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με την επιφύλαξη του παρόντος, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ουδεμία αρμοδιότητα έχει για τη διαχείριση των θεμάτων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.

Λευκάδα, 14 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ