69 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4331/2015

Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Άρθρο 16 - Θέματα Διεύθυνσης της Ε.ΥΠ.Ε.Α. του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. της Περιφέρειας Αττικής
02 Ιουλίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 69
2 Ιουλίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4331
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 16Θέματα Διεύθυνσης της Ε.ΥΠ.Ε.Α. του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. της Περιφέρειας Αττικής

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 της Φ21/ 1639/1998 (Β΄ 1129) απόφασης του Υπουργού Εργα σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Κανονισμός Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης Ι.Κ.Α.», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Στα Τμήματα της Διεύθυνσης της Ε.ΥΠ.Ε.Α. του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. της Περιφέρειας Αττικής προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών−Γραμματέων.»