69 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4331/2015

Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
02 Ιουλίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 69
2 Ιουλίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4331
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 21Ασφάλιση δημοσιογράφων γραφείων τύπου αθλητικών ομοσπονδιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δημοσιογράφοι, οι οποίοι απασχολούνται με την ιδιότητα του συντάκτη κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα Γραφεία Τύπου αθλητικών ομοσπονδιών που έχουν αναγνωριστεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υπάγονται υποχρεωτικά από την πρώτη ημέρα του επόμενου από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μήνα στην ασφάλιση του Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) και του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε., με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει πενταετή ασφάλιση στον Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) του Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε. και δεν είναι τακτικοί ή μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., δημοσίων επιχειρήσεων ή Ο.Τ.Α..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την ασφάλιση των δημοσιογράφων της παρ. 1 καταβάλλεται: α) στον Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.), εργοδοτική εισφορά 7,5% και εισφορά ασφαλισμένου 8,5%, β) στο Λογαριασμό Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης εισφορά 2%, η οποία βαρύνει τον εργοδότη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι εισφορές της παρ. 2 υπολογίζονται επί του συνόλου των αποδοχών των δημοσιογράφων της παραγράφου 1 για τη συγκεκριμένη απασχόλησή τους και δεν μπορεί να είναι κατώτερες όσων προβλέπονται για τους λοιπούς ασφαλισμένους της Α΄ Διεύθυνσης του Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε..

Άρθρο 22Θέματα ασφάλισης του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών (τ. ΤΑΤΤΑ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Η πρόσθετη εισφορά 3,6% της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1186/1981 (Α΄ 202), καταβάλλεται από τον επόμενο της δημοσίευσης του νόμου αυτού μήνα από όλους όσους υπάγονται στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.− Μ.Μ.Ε., για τη συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του α.ν. 1846/1951 (Α΄179). β. Στους ασφαλισμένους τεχνικούς τύπου του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε., παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης με εξαγορά χρόνου βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων για το διάστημα, που κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4075/2012, διακόπηκε η παρακράτηση της ανωτέρω πρόσθετης εισφοράς, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η εξαγορά του παραπάνω χρόνου γίνεται για κάθε μήνα με ποσοστό εισφοράς 3,60% επί των ασφαλιστέων αποδοχών Δεκεμβρίου 2011. Η εξόφληση του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ισούται με τον αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης η παρακράτηση γίνεται από τη σύνταξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ειδικά, εφόσον οι ασφαλισμένοι στον Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε. τεχνικοί τύπου δεν δικαιούνται και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο και εκκρεμεί αίτηση συνταξιοδότησής τους από 1.1.2012 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες για κάθε έτος πληρωμής της ανωτέρω προσαύξησης, από το εκάστοτε −κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης− προβλεπόμενο όριο ηλικίας. Αυτό με συνυπολογισμό των ανωτέρω 45 ημερών για κάθε έτος πληρωμής της ανωτέρω προσαύξησης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπολείπεται: α) των ορίων ηλικίας πλήρους και μειωμένης σύνταξης που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 33 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48) προκειμένου για τα πρόσωπα της ίδιας παραγράφου του άρθρου 33 του ν. 3232/2004, β) των οριζόμενων, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165) κατά τα έτη 1993−1997 ορίων ηλικίας, προκειμένου για τις λοιπές γυναίκες και τους άνδρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στους ασφαλισμένους που κατέβαλαν την ανωτέρω εισφορά και δεν συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων της περίπτωσης α΄ του εδαφίου β΄ του άρθρου 28 παρ. 5 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), όπως ισχύει, αλλά σε μεγαλύτερα, κατά τουλάχιστον ένα πλήρες έτος, όρια ηλικίας, χορηγείται προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης. Το ύψος της προσαύξησης ανά πλήρες έτος καταβολής του επασφάλιστρου, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από αναλογιστική μελέτη.

Άρθρο 23Προθεσμία για την εξαγορά χρόνου ασφάλισης όσων επαναπροσλήφθηκαν με το ν. 2190/1994

Όσοι έχουν επαναπροσληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 2190/1994 (Α΄ 68), της παρ. 25 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α΄ 218) και της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2349/1995 (Α΄ 224) μπορούν να υποβάλουν αίτηση στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς για αναγνώριση ως συντάξιμου με εξαγορά του εκτός υπηρεσίας χρόνου, μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η αναγνώριση γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2190/1994 και της υπ’ αριθμ. 45/ οικ.982/1995 (Β΄ 428) απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Άρθρο 24Θέματα ασφάλισης του πρώην Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ασφαλισμένες στο ΤΣΠ−ΗΣΑΠ, που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από 1.1.1983 μέχρι 31.12.1992, οι οποίες έχουν συμπληρώσει συντάξιμο χρόνο 25 ετών μέχρι 31.12.2010 και κατά τη συμπλήρωση αυτού είναι μητέρες με ανήλικα ή ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά, δικαιούνται πλήρη σύνταξη γήρατος στο 50ό έτος της ηλικίας τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις των παράγραφων 1 και 2 του άρθρου 144 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και για τις ασφαλισμένες γυναίκες του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ (πρώην ΤΣΠ−ΗΣΑΠ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ισχύς των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από τη δημοσίευση του ν. 3655/2008 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την υποβολή της σχετικής αίτησης συνταξιοδότησης και σε καμία περίπτωση πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 25Ασφάλιση όσων συμμετέχουν σε προγράμματα του ΚΕ.Θ.Ε.Α.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όσοι συμμετέχουν σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης και επαγγελματικής εκπαίδευσης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) και απασχολούνται για το σκοπό αυτόν σε παραγωγικές μονάδες του ΚΕ.Θ.Ε.Α. σύμφωνα με το άρθρο 45 του π.δ. 148/2007 (Α΄ 191), υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.  − Ε.Τ.Α.Μ. για τον κίνδυνο του ατυχήματος και, εφόσον κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στα προγράμματα αυτά δεν καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος, άμεσα ή έμμεσα, από το Δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό οργανισμό, υπάγονται και γι’ αυτόν τον κίνδυνο στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την ασφάλιση των προσώπων της παραγράφου 1 για τον κίνδυνο του ατυχήματος, καταβάλλονται οι αναλογούσες εισφορές, οι οποίες υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και βαρύνουν το ΚΕ.Θ.Ε.Α.. Για την ασφάλισή τους για παροχές ασθένειας σε είδος, καταβάλλονται οι αναλογούσες ισχύουσες εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, οι οποίες υπολογίζονται επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και βαρύνουν επίσης το ΚΕ.Θ.Ε.Α..

Άρθρο 26Αναγνώριση χρόνου θητείας αντιρρησιών συνείδησης ασφαλισμένων σε φορείς αρμοδιότητας

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οι ασφαλισμένοι των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και 31.12.2010, καθώς και όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1.1.2011 και εφεξής με προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που δεν τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), μπορούν, μετά από σχετική αίτηση, να αναγνωρίζουν ως χρόνο ασφάλισης, το χρόνο προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εξέτισαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 (Α΄ 136) για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Για την αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1358/1983 (Α΄ 64), όπως ισχύει.

Άρθρο 27Τροποποίηση του ν. 1264/1982

Στο ν. 1264/1982 (Α΄ 79) προστίθεται άρθρο 13α με τίτλο «Εφαρμογή συστήματος απλής αναλογικής στις οργανώσεις των συνταξιούχων», με το εξής περιεχόμενο: «Οι διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12 και 13 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως στις οργανώσεις των συνταξιούχων.»

Άρθρο 28Παράταση προθεσμιών του ν. 4281/2014ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Παρατείνονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Παρατείνονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 οι προθεσμίες της παρ. 6 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 που αφορούν τους εκτός Ε.Τ.Ε.Α. φορείς, τομείς και κλάδους επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από αναλογιστική μελέτη, γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Ε. και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας (Σ.Κ.Α.) καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης που χορηγεί ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (Τ.Ε.Α.Α.) του Κλάδου Ελεύθερων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 29Ασφάλιση πωλητών λαϊκού λαχείουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Καταργείται από τότε που ίσχυσε η αναστολή ισχύος της 46338/5731/16.1.1948 (Β΄ 11) απόφασης του Υπουργού Εργασίας όπως ισχύει, η οποία προβλέπεται από την περίπτωση ι΄ της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4183/2013 (Α΄ 186). Τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Εργα σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), το Κεφάλαιο ΙΓ΄ του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. και ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος του νέου τρόπου ασφάλισης των πωλητών λαϊκού λαχείου, τα ασφαλιστέα πρόσωπα, οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι, το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη), η δυνατότητα επαύξησης της εργοδοτικής εισφοράς στην περίπτωση που το ύψος αυτής δεν καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστέων προσώπων, η αναδρομική ασφαλιστική τακτοποίηση, οι προθεσμίες καταβολής των εισφορών, η δυνατότητα απαλλαγής για μεταβατικό διάστημα από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής των εισφορών, ο τρόπος υπολογισμού των ημερών ασφάλισης, οι προϋποθέσεις εγγραφής και διαγραφής στον ασφαλιστικό συνεταιρισμό, η αναστολή και διακοπή της ασφάλισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ασφαλιστική τακτοποίηση των πωλητών λαϊκού λαχείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Η υπέρ του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. εργοδοτική ασφαλιστική εισφορά για τα κατά την παράγραφο 1 ασφαλιζόμενα πρόσωπα ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του ποσού της προμήθειας επί των πωλούμενων γραμματίων του Λαϊκού Λαχείου και εισπράττεται και καταβάλλεται στο Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. από τον εκάστοτε Παραχωρησιούχο που κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Λαϊκών Λαχείων (όπως ορίζεται στο ν. ΙΝΖ/1905 και στην αριθμ. Μ 14724/1941 Υ.Α.) που διεξάγονται επίγεια με τη χρήση Λαχνών. Ο Παραχωρησιούχος επέχει θέση εργοδότη για την εφαρμογή της νομοθεσίας του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ.. Σε περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς αυτής επιβάλλονται στον Παραχωρησιούχο τα προβλεπόμενα από το άρθρο 27 του α.ν. 1846/1951 πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις, όπως ισχύει. β. Η υπέρ του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει τους ίδιους τους ασφαλισμένους και εισπράττεται και καταβάλλεται από τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών στο Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ.. Η μη καταβολή των εισφορών ασφαλισμένου εντός της κατά το άρθρο 26 του α.ν. 1846/1951 οριζόμενης προθεσμίας συνεπάγεται τις προβλεπόμενες από το άρθρο 27 του νόμου αυτού κυρώσεις σε βάρος των Συνεταιρισμών.

Άρθρο 30Ασφάλιση στον ΟΓΑ πολιτών τρίτων χωρών

Ως κατώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως ισχύει, για την ασφάλιση πολιτών τρίτων χωρών που προσκαλούνται να απασχοληθούν στην αγροτική οικονομία ή σε εκμεταλλεύσεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272), ορίζεται για το έτος 2015 η δεύτερη (2η) αντί της πέμπτης (5ης) ασφαλιστικής κατηγορίας, εκτός των εισφορών κλάδου υγείας, οι οποίες υπολογίζονται επί της εκάστοτε υποχρεωτικής για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ ασφαλιστικής κατηγορίας.

Άρθρο 31Χορήγηση και επαναχορήγηση σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από 1.10.2015 η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α΄ 128), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου υποπαράγραφος ΙΑ.6. περίπτωση 5 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), χορηγείται ή επαναχορηγείται σε όσους υποβάλουν αίτηση από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους. β) Δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν. 4169/1961. Στην περίπτωση εγγάμων ο ή η σύζυγος δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν. 4169/1961. Εάν λαμβάνουν σύνταξη μικρότερη από το ποσό αυτό δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού που λαμβάνουν από το ως άνω ποσό. Κατ’ εξαίρεση για το χρονικό διάστημα από 1.10.2015 έως 30.9.2016 δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού που λαμβάνουν από το ποσό των 260 ευρώ. Αν το ποσό της διαφοράς είναι μικρότερο από 30 ευρώ δεν καταβάλλεται η παροχή. Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δηλώσουν αμέσως στον Οργανισμό, προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν από τον ΟΓΑ. Για όσους λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα του εξωτερικού, η νομισματική ισοτιμία λαμβάνεται υπόψη την 1η εργάσιμη ημέρα του έτους κατά τη χορήγηση, την επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού της παροχής που λαμβάνουν από τον ΟΓΑ λόγω αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από τον ασφαλιστικό φορέα του εξωτερικού. γ) Δεν δικαιούνται σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με εξαίρεση τις συντάξεις που χορηγούνται στους αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με το ν. 1813/1988, όπως ισχύει. δ) Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα (10) έτη πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και εξακολουθούν να διαμένουν κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους. ε) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ ή, στην περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.640 ευρώ. Στο εισόδημα δεν υπολογίζεται: αα. Το ποσό που αντιστοιχεί στην αντικειμενική δαπάνη από ιδιοκατοικούμενη κύρια κατοικία μέχρι 100 τ.μ.. ββ. Τα προνοιακά επιδόματα ή άλλης μορφής οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε ΑμεΑ. γγ. Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το ποσό της μηνιαίας παροχής ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 1.10.2015 μέχρι 30.9.2016 σε 260 ευρώ. Από 1.10.2016 καταβάλλεται το ισχύον κατά το χρόνο αυτό πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν. 4169/1961, με την επιφύλαξη των οριζομένων ανωτέρω στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που αντιστοιχεί στο πλήρες ποσό της σύνταξης του ανασφάλιστου υπερήλικα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την επαναχορήγηση των συντάξεων που διακόπηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή σχετικής αίτησης και δήλωσης παραίτησης των αιτούντων από τις ασκηθείσες ενδικοφανείς προσφυγές και των ενδίκων μέσων κατά της πράξης διακοπής της σύνταξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν μέχρι τη διακοπή της παροχής του ανασφάλιστου υπερήλικα, όπως προβλέπονταν από τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.6. της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 δεν αναζητούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται τα δικαιολογητικά και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Εκκρεμείς αιτήσεις που δεν έχουν εξετασθεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξετάζονται κατά τη διαδικασία του παρόντος.

Άρθρο 32Κατάργηση του π.δ. 674/1979 (Α΄196)

Το π.δ. 674/1979 (Α΄ 196) καταργείται.

Άρθρο 33Κατάργηση της αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ) του ΤΠΔΥ

Οι διατάξεις του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) και της γενικότερης νομοθεσίας, όπως ισχύουν, που αφορούν στην αναγνώριση και εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας, εκτός αυτής του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, των ασφαλισμένων στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ) του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), κατά το μέρος που αφορούν τον Τομέα αυτό, καταργούνται. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης καταργείται κάθε αντίθετη προς αυτήν διάταξη που αφορά τον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ.

Άρθρο 34Σύνθεση Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών

Η παρ. ΙΑ.1. εδάφιο 6, του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε όλες τις συνεδριάσεις των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. και του Ο.Α.Ε.Ε., μετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου: α) ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης του οικείου Υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα και β) οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων του οικείου Υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα ή υπάλληλοι του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. ή του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ Βαθμού, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. και του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα.»

Άρθρο 35Εναρμόνιση περιόδων αναπροσαρμογής εισφορών

Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3050/2002 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Κατ’ εξαίρεση η αναπροσαρμογή της ανωτέρω εισφοράς θα γίνει αντί της 1.10.2017 − λήξη της τριετίας 1.10.2014 έως 30.9.2017 − την 1.1.2018 σύμφωνα με το μέσο όρο του ποσοστού αυξήσεως των ασφαλιστικών κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 της τριετίας από 1.1.2015 μέχρι 31.12.2017.»

Άρθρο 36Ένταξη των υπαλλήλων και των συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων του ΟΓΑ, στις παροχές του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3050/2002 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Στις παροχές του Λ.Α.Ε. δύνανται να συμμετέχουν κατόπιν αίτησής τους, που υποβάλλεται μία φορά, οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ, καθώς και τα δικαιούμενα περίθαλψη έμμεσα μέλη της οικογένειας αυτών. Η αίτηση συμμετοχής μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε μετά την παρέλευση πενταετίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3050/2002 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις παροχές του Λ.Α.Ε. καταβάλουν μηνιαία ατομική εισφορά, το ύψος της οποίας είναι ίσο με το άθροισμα της ανώτατης μηνιαίας ατομικής εισφοράς των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών για τον Λ.Α.Ε. και της αντίστοιχης κρατικής επιχορήγησης.»

Άρθρο 37Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικής εισφοράς στον Ο.Α.Ε.Ε. και το Ε.Τ.Α.Α.

Στο άρθρο 30 του ν. 4321/2015 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Υποθέσεις για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη τίθενται στο αρχείο με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα. Εκκρεμή ένδικα μέσα δεν εισάγονται για συζήτηση και αν έχουν εισαχθεί αποσύρονται από τον Εισαγγελέα. Οι υποθέσεις τίθενται και στις δύο περιπτώσεις στο αρχείο.» Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων για τις ανωτέρω παραβάσεις που δεν έχουν εκτελεστεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται.

Άρθρο 38Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: «2. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα ή Τομέα, αν το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν είναι μεγαλύτερο των πενήντα πέντε (55) μηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων ανά κατηγορία σύνταξης, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά για κάθε ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα και ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, στα οποία περιλαμβάνεται η κύρια οφειλή, καθώς και τα πρόσθετα τέλη, οι τόκοι, οι επιβαρύνσεις και ποσά από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης, και όχι πέραν του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ. 3. Τα ανωτέρω ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων, σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τη σύνταξη του πρώτου μήνα έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει, καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ανωτέρω διάταξη ισχύει για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την ισχύ του νόμου και μετά, καθώς και για αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των δύο μηνών που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 258/1983, για την καταβολή εφάπαξ του προβλεπόμενου ποσού, καθώς και για αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει κοινοποιηθεί η οφειλή μέχρι την ισχύ του νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κατ’ εξαίρεση οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης έως 30.9.2015 μπορούν να υπαχθούν σε ειδικό καθεστώς συμψηφισμού με αναδρομικά δικαιούμενες συντάξεις, του συνόλου της οφειλής τους ή μέρους αυτής, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων τελών, τόκων και επιβαρύνσεων, καθώς και ποσών από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης, εφόσον το ποσό των αναδρομικών συντάξεων δεν επαρκεί για πλήρη συμψηφισμό της οφειλής τους. Το υπόλοιπο ποσό της οφειλής που δεν συμψηφίζεται με αναδρομικές συντάξεις, παρακρατείται από τα ποσά των συντάξεων, σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60). Η πρώτη δόση παρακρατείται αναδρομικά από τη σύνταξη του πρώτου μήνα, μετά το συμψηφισμό. Συνολικά, το ποσό της οφειλής που συμψηφίζεται με αναδρομικές συντάξεις, καθώς και εκείνο που παρακρατείται σε μηνιαίες δόσεις από την καταβαλλόμενη σύνταξη, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Επιπλέον ποσό οφειλής καταβάλλεται εφάπαξ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του π.δ. 258/1983. Για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση η συνταξιοδοτική απόφαση δεν εκδίδεται πριν την πάροδο τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών από την υποβολή της αίτησης. Μέχρι να εκδοθεί από τον ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα η οριστική συνταξιοδοτική απόφαση, λαμβάνουν από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του φορέα ή Τομέα, μηνιαίως ποσό ύψους τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ, χωρίς δικαίωμα λήψης προσωρινής σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3996/2011. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται με τις αναδρομικά δικαιούμενες συντάξεις. Οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στην ειδική αυτή ρύθμιση αποκτούν δικαίωμα λήψης παροχών ασθένειας. Η μηνιαία εισφορά για τον κλάδο ασθένειας υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού των τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ. Μετά την έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης, η εισφορά υπέρ του κλάδου ασθένειας επανυπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης, βάσει του δικαιούμενου ποσού σύνταξης και το επιπλέον ποσό εισφοράς συνυπολογίζεται στο συνολικά οφειλόμενο ποσό και συμψηφίζεται ή παρακρατείται σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω. Με ανέκκλητη δήλωσή τους οι ασφαλισμένοι μπορούν να παραιτηθούν του δικαιώματος λήψης του ανωτέρω ποσού κατά την περίοδο αναμονής έκδοσης της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης, χωρίς δικαίωμα λήψης παροχών ασθένειας. Οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση συνυποβάλλουν με τη σχετική αίτηση υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για το χρόνο ασφάλισης στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξοφλήσουν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών το επιπλέον ποσό οφειλής που δεν συμψηφίζεται ή παρακρατείται σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. Εάν δεν πληρούνται οι όροι συνταξιοδότησης τα ποσά σύνταξης που έχουν καταβληθεί στους ασφαλισμένους αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Στην ανωτέρω ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και ασφαλισμένοι που η αίτηση συνταξιοδότησής τους έχει απορριφθεί ή έχει παρέλθει η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του π.δ. 258/1983 δίμηνη προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή του κατά περίπτωση προβλεπόμενου ποσού οφειλής, εφόσον υποβάλλουν νέα αίτηση έως 30.9.2015.

Άρθρο 39Διάταξη μείωσης ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) – Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) – που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο από 1.1.1993 και εφεξής, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τομείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν να επιλέξουν με αίτησή τους την κατάταξή τους σε μία εκ των δύο κατώτερων της υποχρεωτικής ασφαλιστικών κατηγοριών που προβλέπονται από τα προεδρικά διατάγματα 124/1993, 126/1993 και 125/1993 και να παραμείνουν σε αυτή μέχρι 31.12.2016.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε κατώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστική κατηγορία οι ασφαλισμένοι πρέπει να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΕΤΑΑ ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών και να είναι ενήμεροι.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία αρχίζει από την πρώτη του επόμενου έτους εντός του οποίου υποβλήθηκε η αίτηση. Ειδικά για αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του 2015, είναι δυνατή η αναδρομική υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 1.1.2015. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν το έτος 2015, με βάση την υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία, οι υπηρεσίες των Τομέων του ΕΤΑΑ συμψηφίζουν το επιπλέον καταβληθέν ποσό με μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι ασφαλισμένοι παραμένουν στην κατώτερη επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και σε περίπτωση που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης δεν έχουν εκπέσει αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση επανέρχονται αυτοδικαίως στην υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία που θα υπάγονταν βάσει του χρόνου ασφάλισής τους, εφόσον δεν είχαν ασκήσει το δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το δικαίωμα υπαγωγής σε κατώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστική κατηγορία ασκείται άπαξ. Σε περίπτωση απώλειας για οποιονδήποτε λόγο του δικαιώματος επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, ο ασφαλισμένος δικαιούται να επανέλθει με νεότερη αίτησή του, για μία και μόνο φορά, κατατασσόμενος στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία. Στην περίπτωση αυτή η υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία γίνεται από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της νέας αίτησης μήνα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στους λοιπούς Τομείς των κλάδων επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), καθώς και στην ειδική προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ και τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι ασφαλισμένοι των Τομέων των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο μέχρι 31.12.1992, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τομείς του ΕΤΑΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ή έμμισθοι υπόχρεοι της ειδικής προσαύξησης (ΕΤΑΑ−ΤΣΜΕΔΕ) καταβάλλουν από 1.1.2015 έως 31.12.2016 προς τους Τομείς τις προβλεπόμενες εισφορές, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί και ίσχυαν μέχρι 30.6.2011. Τυχόν επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί συμψηφίζονται με μελλοντικές εισφορές. Από 1.1.2017 οι ανωτέρω ασφαλισμένοι καταβάλλουν προς τους Τομείς του ΕΤΑΑ, πέραν της προβλεπόμενης από την ισχύουσα νομοθεσία ασφαλιστικής εισφοράς και την προβλεπόμενη από την παρ. 14 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει, πρόσθετη εισφορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι αναδρομικές οφειλές εισφορών των μέχρι 31.12.1992, καθώς και των από 1.1.1993 ασφαλισμένων προς τους Τομείς του ΕΤΑΑ, που αφορούν το χρονικό διάστημα από 1.7.2011 μέχρι 31.12.2014 και έχουν προκύψει από την επιβολή της προβλεπόμενης πρόσθετης εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει, καθώς και λόγω της υποχρεωτικής μετάταξης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρ. 15 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, αντίστοιχα, καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών λόγω καθυστέρησης εξόφλησής τους. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, καθορίζεται ο αριθμός των δόσεων, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της ρύθμισης της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 40Ταμείο Υγείας Εφημεριδοπωλών ΘεσσαλονίκηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης του Κεφαλαίου Β΄ της υπ’ αριθμ. 31720/Σ.503/1962 (Β΄ 503) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την υπ’ αριθμ. 10056/31621/1914/2014 (Β΄ 378) υπουργική απόφαση, οι συνταξιούχοι του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης και όσοι καταστούν εφεξής συνταξιούχοι από την ημερομηνία, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους, από την 1η του δεύτερου μήνα της δημοσίευσης του παρόντος νόμου, υπάγονται για παροχές περίθαλψης στον ΕΟΠΥΥ και για παροχές σε χρήμα στο Λογαριασμό σε Χρήμα του Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε. και διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, καθορίζεται το ύψος των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, το ύψος και είδος των λοιπών εσόδων και κατανέμεται το ποσοστό αυτών σε είδος και σε χρήμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι εισφορές ασφαλισμένων και συνταξιούχων εισπράττονται από το Περιφερειακό Τμήμα Ασφάλισης – Παροχών Θεσσαλονίκης και αποδίδονται στο Λογαριασμό Παροχών σε χρήμα του Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε. και για παροχές περίθαλψης σε είδος στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Το Περιφερειακό Τμήμα Ασφάλισης – Παροχών Θεσσαλονίκης ασκεί αρμοδιότητες ανάλογες με αυτές των Διευθύνσεων Ασφάλισης – Παροχών του Ταμείου για θέματα απονομής κύριας σύνταξης και εφάπαξ βοηθήματος, καθώς και τις αρμοδιότητες που έχουν καθορισθεί με την υπ’ αριθμ. Φ80000/16644/985/2013 (Β΄ 1714) υπουργική απόφαση «Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Λογαριασμού Παροχών σε χρήμα του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε.).»

Άρθρο 41Εργοδοτική εισφορά της ΕΡΤ υπέρ τ. ΤΣΠΕΑΘΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του π.δ. 284/1974 (Α΄ 101), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: «ζ. Εργοδοτική εισφορά του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και των εργοδοτών των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του παρόντος σε ποσοστό 7,5% επί των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών των απασχολουμένων στους εν λόγω εργοδότες και ασφαλισμένων στον Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (τ. Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) του Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄της παρ. 1Α του άρθρου 4 του ν.δ. 1344/1973 (Α΄ 36), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: «β) Ποσοστό 5% υπέρ του Τομέα Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π. − Μ.Μ.Ε..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄της παρ. 1B του άρθρου 4 του ν.δ. 1344/1973 (Α΄36), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: «β) Ποσοστό 5% υπέρ του Τομέα Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε..»

Άρθρο 42Οικογενειακά επιδόματα Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε.

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 44 του π.δ. 284/1974 (Α΄ 101), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Το ποσό της σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας προσαυξάνεται για το σύζυγο ή τη σύζυγο κατά 58,69 ευρώ και κατά 29,35 ευρώ για κάθε άγαμο παιδί μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του ή, σε περίπτωση συνέχισης των σπουδών του σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του, εφόσον δεν ασκεί επάγγελμα και δεν λαμβάνει σύνταξη από δική του εργασία.»

Άρθρο 43Φορολογική ενημερότητα διοικούντων Φ.Κ.Α.

Για τη χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 σε Προέδρους ή Διοικητές των Φ.Κ.Α. αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεν λαμβάνονται υπόψη οφειλές των Φ.Κ.Α. βεβαιωμένες στη φορολογική διοίκηση ή σε άλλη αρχή του Δημοσίου Τομέα για τις οποίες τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα έχουν ευθύνες για την καταβολή τους.

Άρθρο 44Ασφαλιστική ενημερότητα διοικούντων Φ.Κ.Α.

Οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32), καθώς και οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1) και ισχύει μέχρι την κατάργηση του άρθρου 115 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), καθώς επίσης και οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων, οι οποίες προβλέπουν ατομική και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικό πρόσωπο, δεν έχουν εφαρμογή για Διοικητές ή Προέδρους φορέων κοινωνικής ασφάλισης και φορέων ή κλάδων και λογαριασμών οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ., αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τις παντός είδους οφειλές των Ν.Π.Δ.Δ. που διοικούν, προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ., που προκύπτουν από τις μεταξύ των ανωτέρω συναλλαγές. Για τα πρόσωπα αυτά, δεν εμποδίζεται η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από την ύπαρξη οφειλών των Ν.Π.Δ.Δ. που διοικούν. Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή για τις περιπτώσεις που τα προαναφερόμενα πρόσωπα έχουν καταδικαστεί για αδικήματα από δόλο σε βάρος της περιουσίας των προαναφερόμενων Ν.Π.Δ.Δ..

Άρθρο 45Ασφαλιστική ενημερότητα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας έως τις 31.12.2015, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, υπό την προϋπόθεση της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.3.2015 και της υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης των καθυστερούμενων έως τις 28.2.2015 οφειλών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4321/2015, από 1.10.2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία (1.10.2015) για χρηματικές απαιτήσεις του Σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» έναντι του Δημοσίου δεν επιτρέπεται πάσης φύσεως συμψηφισμός σε βάρος του Ε.Ε.Σ. καθώς και πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης για υποχρεώσεις του Ε.Ε.Σ. βεβαιωμένες ή ληξιπρόθεσμες εκ μέρους του Δημοσίου, του ΙΚΑ και άλλων Ασφαλιστικών Οργανισμών Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης.

Άρθρο 46Ασφάλιση απασχολουμένων σε Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ.,

Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Κολλέγια, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι παρέχοντες εκπαιδευτικό έργο κατά κύριο επάγγελμα σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας εκδοθείσα από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951

Άρθρο 47ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η καταληκτική προθεσμία της 30ής Ιουνίου 2015 της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 παρατείνεται έως και τις 27 Ιουλίου 2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 η φράση «Εντός ενενήντα (90) ημερών» αντικαθίσταται από τη φράση «Εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών». β. Η προθεσμία της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται και για ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, των οποίων η προθεσμία εξέτασης δεν έχει συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει για το φορολογικό έτος 2014 και εξής.

Άρθρο 48

Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31.12.2014, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ, στην ιστοσελίδα ή σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα.

Άρθρο 49Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4321/2015 (Α΄32)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η προθεσμία των άρθρων 1 και 15 του ν. 4321/2015, όπως ισχύουν, για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης, παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 15.7.2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος του άρθρου 8 του ν. 4321/2015, όπως ισχύει, προστίθεται νέα περίπτωση γ΄, η οποία έχει ως εξής: «γ) Έχει ενταχθεί στη ρύθμιση με εσφαλμένες βεβαιώσεις.»

Άρθρο 50Προστασία Ναυτικής ΕργασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η δέκατη τρίτη παράγραφος του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές − Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής − Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 220 του ν. 4072/2012− «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄86), αντικαθίσταται ως εξής: «13. Στις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, οι διατάξεις του π.δ. 118/2007 (Α΄150), όπως ισχύει κάθε φορά, εφαρμόζονται συμπληρωματικά και μόνο για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τους όρους της πρόσκλησης ή της προκήρυξης, κατά περίπτωση, και τους όρους της σύμβασης. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 24/2015), έσοδα από την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών για την καλή εκτέλεση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, αποδίδονται σε ναυτικούς της εταιρείας, που κηρύχθηκε έκπτωτη, ή εταιρείας που ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιρειών ή στην ίδια μητρική επιχείρηση ή σε άλλη ναυτική εταιρεία υπό κοινή διαχείριση, εφόσον δεν τηρούνται οι σχετικές με τη μισθοδοσία τους διατάξεις. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των ναυτικών του προηγούμενου εδαφίου είναι σύμμετρη. Για την απόδοση των εσόδων του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται αναλογικά η διαδικασία του άρθρου τρίτου της υπουργικής απόφασης με αριθμό 3529.2/12/2010 «Διαπίστωση των προϋποθέσεων παροχής προστασίας και βεβαιώσεως των δικαιούμενων αποδοχών των εγκαταλειπόμενων από τον πλοιοκτήτη ναυτικών» (Β΄314).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 29 του ν. 1220/1981 «Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως της περί Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων» Α΄296), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Α΄ του άρθρου 11 του ν. 3816/2010 «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 6), προστίθεται παράγραφος 2α ως ακολούθως: «2.α. Η κίνηση της διαδικασίας για την καταβολή της παροχής της παραγράφου 1 δεν θίγει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης ναυτικής εργασίας εκ μέρους του ναυτικού και τη λύση αυτής, όταν αυτή επέρχεται κατά χρόνο μεταγενέστερο της αίτησης του ναυτικού για τη διαπίστωση και συνδρομή των όρων εγκατάλειψής του και ο ναυτικός που ασκεί το ανωτέρω δικαίωμα καταγγελίας δικαιούται την παροχή της παραγράφου 1.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος εφαρμόζονται και σε εγγυητικές επιστολές που έχουν καταπέσει πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος εφαρμόζονται και σε διαδικασίες για τη διαπίστωση της εγκατάλειψης ναυτικών, που έχουν ξεκινήσει πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

Άρθρο 51Υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης

Από το άρθρο 1 παρ.1 περίπτωση κστ΄ του ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (Α΄309), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 222 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄160), διαγράφεται η φράση «καθώς και το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου».

Άρθρο 52Διαγωνισμός Κατάταξης 49

Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Για διαγωνισμό κατάταξης 49 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που προκηρύσσεται κατά το έτος δημοσίευσης του παρόντος νόμου, δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι γεννηθέντες από 1.1.1988 και μετά. Η ισχύς της με αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.5/101/17966/26.7.2013 απόφασης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.5/59/5798/9.4.2014 απόφαση της ίδιας Επιτροπής παρατείνεται μέχρι 31.12.2015. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3079/2002 ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Άρθρο 53Συμπλήρωση διατάξεων περί Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕΣΑΑ) και Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αιγαίου (ΚΕΣΥΠΟΘΑΑ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 28 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 49 του ν. 4178/2013 (Α΄174), το εδάφιο β΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, οι οποίοι αναπληρώνονται αντίστοιχα από άλλον Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 37 του ν. 4030/2011 (Α΄249), στο οποίο προστέθηκαν οι παράγραφοι 2 και 3 με την παράγραφο 17 του άρθρου 49 του ν. 4178/2013 (Α΄174), το εδάφιο β΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «β Τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, οι οποίοι αναπληρώνονται αντίστοιχα από άλλον Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.»

Άρθρο 54Συμβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 3 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄43) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 24/2015) λειτουργεί Συμβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας αποτελούμενο από: α) τον Κεντρικό Λιμενάρχη Πειραιώς ως Πρόεδρο με τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) τον Τμηματάρχη του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Πλοηγικών Υπηρεσιών, ως Μέλος, όταν πρόκειται για ζήτημα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του συγκεκριμένου Αυτοτελούς Τμήματος ή τον Τμηματάρχη του Αυτοτελούς Τμήματος Πλοηγικής Υπηρεσίας, ως Μέλος, όταν πρόκειται για ζήτημα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του εν λόγω Τμήματος, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, γ) έναν αρχιπλοηγό ως Μέλος, καθώς και έναν αρχιπλοηγό ως αναπληρωτή του. Χρέη εισηγητού χωρίς ψήφο εκτελεί υπάλληλος του αντίστοιχου Αυτοτελούς Τμήματος κατά λόγο αρμοδιότητας, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του. Χρέη Γραμματέως ανατίθενται σε υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Πλοηγικών Υπηρεσιών ή του Αυτοτελούς Τμήματος Πλοηγικής Υπηρεσίας, με αναπληρωτή του υπάλληλο του άλλου Αυτοτελούς Τμήματος. Η συγκρότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας γίνεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 24/2015).»

Άρθρο 55Κατεπείγουσες Ανάγκες Προμήθειας Καυσίμων Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ. και Πλοηγικών ΣταθμώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μέχρι 31.12.2015, η διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών καυσίμων για τα επιχειρησιακά μέσα και συστήματα που χρησιμοποιεί το Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., υλοποιείται κατά τις κείμενες διατάξεις από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών και, κατά περίπτωση, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. (Περιφερειακές Διοικήσεις − Κεντρικά Λιμεναρχεία − Λιμεναρχεία− Υπολιμεναρχεία), τις Επισκευαστικές Βάσεις, την Υπηρεσία Εναέριων Μέσων (Υ.Ε.Μ.), τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.) του Αρχηγείου Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ., τα Περιπολικά Πλοία Ανοιχτής Θαλάσσης Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Α.Θ.Λ.Σ.) − τα Περιπολικά Πλοία Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Π.Λ.Σ.), κατόπιν εισήγησης της επισπεύδουσας Υπηρεσίας και εξασφάλισης των απαιτούμενων πιστώσεων. Ακολούθως, η Διεύθυνση Προμηθειών προωθεί στον Αρχηγό Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ. για έγκριση, απόφαση με την οποία χαρακτηρίζεται η προμήθεια ως υπαγόμενη στην παρούσα διάταξη και καθορίζεται η Υπηρεσία υλοποίησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέχρι 31.12.2015, η διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών καυσίμων για τα πλωτά μέσα της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 24/2015), καθώς και προμήθειες κατά τις διατάξεις του ν. 3142/1955 (Α΄43) και του εκτελεστικού αυτού βασιλικού διατάγματος 28 Ιανουαρίου/26 Φεβρουαρίου 1958 (Α΄44), που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των κατά τόπους Πλοηγικών Σταθμών και μέχρι του ποσού των 45.000 ευρώ ετησίως ανά Κ.Α.Ε. για καθέναν από τους Σταθμούς αυτούς και μέχρι του ποσού των 45.000 ευρώ μηνιαίως ανά Κ.Α.Ε. για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά θα υλοποιείται από τους κατά τόπους Πλοηγικούς Σταθμούς, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 56Συντήρηση Πτητικών Μέσων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 24/2015) και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, συμβάσεις μεταξύ του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και της ΕΑΒ Α.Ε. σχετικά με προμήθειες και επισκευές που αφορούν την τεχνική υποστήριξη των Εναερίων Μέσων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ και ίσχυαν μέχρι 31.12.2014, μπορούν να παρατείνονται μέχρι τις 31.12.2015 με τροποποίηση ή μη των όρων τους.

Άρθρο 57

Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 61 παρ. 2 του ν. 4313/2014 (Α΄261) προθεσμία για την υποβολή δήλωσης των κεραιοσυστημάτων των ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 31.10.2015.

Άρθρο 58

Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α΄159), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πέμπτο του ν. 4279/2014, τροποποιείται ως εξής: «2. Από 2.1.2016 η τιμολόγηση για τις πράξεις της παραγράφου 1 διενεργείται αποκλειστικά με τιμολόγιο που εκδίδει το Μέσο που καταχωρεί ή αναμεταδίδει τη διαφήμιση ή τη χορηγία προς τον διαφημιζόμενο. Εξαίρεση από τον παραπάνω κανόνα επιτρέπεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις που οι διαφημιστικές και επικοινωνιακές ενέργειες διενεργούνται στο πλαίσιο σύμβασης διαφημιστικής και επικοινωνιακής προβολής που: α. είτε έχει συναφθεί το αργότερο μέχρι τις 31.12.2015, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι: (i) η σχετική σύμβαση έχει κοινοποιηθεί εγκαίρως στην οικεία φορολογική αρχή, όπως ορίζεται από τις οικείες διατάξεις και (ii) σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της λήγει το αργότερο μέχρι τις 30.3.2016, β. είτε έχει συναφθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας της οποίας η Διακήρυξη έχει δημοσιευθεί μέχρι τις 31.12.2015. Αν για την εξόφληση του Μέσου μεσολαβεί με οποιονδήποτε τρόπο διαφημιστής, αυτός ενεργεί ως εκπρόσωπος του διαφημιζόμενου, προς τον οποίο εκδίδονται και όλα τα νόμιμα παραστατικά. Παρατάσεις συμβάσεων που εμπίπτουν στο στοιχείο α΄ παραπάνω απαγορεύονται, ενώ παρατάσεις συμβάσεων που εμπίπτουν στο στοιχείο β΄ επιτρέπονται υπό τους όρους της νομοθεσίας για τη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.»

Άρθρο 59

Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4051/1960 (Α΄68) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Τέκνα που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους και τέκνα που εγκαταλείφθηκαν μετά τη γέννησή τους.»

Άρθρο 60

Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 233/2003 (Α΄204) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λειτουργεί υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας, διαρκής επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 18 του ν. 2503/1997 (Α΄107) στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι, που υποδεικνύονται από τα Υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η σύσταση της Επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

Άρθρο 61

Στη διάταξη του άρθρου 9 του π.δ. 233/2003 ( Α΄204) προστίθεται τέταρτη παράγραφος ως ακολούθως: «4. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής της παραγράφου 1 τού παρόντος άρθρου εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης με τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

Άρθρο 62Το Παράρτημα, που συνοδεύει το κείμενο του π.δ. 233/2003 (Α΄204), αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ: 1) Συμβουλευτικό Κέντρο Αθήνας 2) Συμβουλευτικό Κέντρο Πειραιά ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: Α) ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: 1) Ίδρυμα Πρόνοιας Παιδιού «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 2) Ειδική Επαγγελματική Σχολή «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Ν. ΣΜΥΡΝΗ, ΑΘΗΝΑ 3) «ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4) «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», ΚΑΒΑΛΑΣ 5) Νεάπολης, ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 6) «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 7) «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ», ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8) Θηλέων Ηρακλείου, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9) Αρρένων Λαμίας, ΛΑΜΙΑ 10) Παπάφειο Κ.Π.Μ. Αρρένων Θεσσαλονίκης «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11) Θηλέων Ρόδου, ΡΟΔΟΣ Β) ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΑΘΗΝΑ Γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΞΕΝΩΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΑΘΗΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), ΑΘΗΝΑ. ΣΤΕΓΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: 1) Πρότυπη Στέγη Ανηλίκων Περισσού, ΑΘΗΝΑ 2) Στέγη «Καλού Ποιμένα», ΠΕΙΡΑΙΑΣ 3) Στέγη Ανηλίκων Βόλου, ΒΟΛΟΣ 4) Στέγη Ανηλίκων Ηρακλείου, ΗΡΑΚΛΕΙΟ.»

Άρθρο 63Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 4314/2014

Ο τίτλος του άρθρου 45 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει, μεταβάλλεται ως εξής: «Διαχείριση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση» και το άρθρο τροποποιείται ως εξής: Το κείμενο του άρθρου αριθμείται ως παράγραφος Α΄ με υπότιτλο «Διαχείριση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» και προστίθεται παράγραφος Β΄ με υπότιτλο «Διαχείριση Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση» και περιεχόμενο ως εξής: «Β.1. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, που ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για την περίοδο 2014−2020, εφεξής καλούμενο ΕΤΠ, δίνει τη δυνατότητα στα κράτη − μέλη να δεικνύουν αλληλεγγύη προς τους εργαζόμενους που απολύονται λόγω πλεονασμού και τους αυτοαπασχολούμενους των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει εξαιτίας των σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές ροές που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Οι ενέργειες που απολαύουν χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ αποσκοπούν να διασφαλισθεί ότι ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός δικαιούχων που συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες ευρίσκουν διατηρήσιμη απασχόληση, το συντομότερο δυνατόν. 2. Εθνική Αρχή Συντονισμού της Εφαρμογής του ΕΤΠ 2014−2020 και Διαχειριστική Αρχή είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και συγκεκριμένα η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτσι όπως περιγράφεται στο άρθρο 18, παράγραφος 6 του ν. 4314/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Μέχρι την υπογραφή και δημοσίευση της υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 του ν.  4314/2014, καθήκοντα Αρχής Διαχείρισης ασκεί η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του ίδιου Υπουργείου. 3. Τα καθήκοντα της Αρχής Πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (EE) αριθμ. 1309/ 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014−2020) και το άρθρο 59 παρ. 3 του Κανονισμού 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, αναλαμβάνει η Αρχή Πιστοποίησης, η οποία συνιστάται στο πλαίσιο του άρθρου 10 του παρόντος νόμου. 4. Τα καθήκοντα της Αρχής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014−2020) και το άρθρο 59 παρ. 3 του Κανονισμού 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, αναλαμβάνει η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), η οποία συνιστάται στο πλαίσιο του άρθρου 11 του παρόντος νόμου. 5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, τα θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό, αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο της υλοποίησης των ενεργειών που απολαύουν χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 2014−2020.»

Άρθρο 64ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

H διάταξη του άρθρου 3 του β.δ. 579/1971 (Α΄ 174) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσαρμόστων Παίδων (εφεξής Ίδρυμα) διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και αποτελείται από: α. τον Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για τη θέση του Προέδρου απαιτείται πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών ή Νομικών Σπουδών με εμπειρία σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας. β. Ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. γ. Έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Οικονομικών. δ. Έναν εκπρόσωπο της οικογένειας Βασιλείου Σικιαρίδη, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την ίδια οικογένεια. ε. Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζομένων του Σικιαριδείου Ιδρύματος, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον ως άνω Σύλλογο. 2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται διετής. 3. Κυβερνητικός Επίτροπος του Ιδρύματος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανώτερος υπάλληλος της Διεύθυνσης Προστασίας Οικογένειας της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ως άνω υπουργική απόφαση ορίζεται και νόμιμος αναπληρωτής του. 4. Ως γραμματέας και αναπληρωτής αυτού ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας. Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων δ΄ και ε΄, όπως διαλαμβάνονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, προτείνονται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος συγκροτείται νομίμως. 5. Σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος πρέπει να καλείται ο Κυβερνητικός Επίτροπος επί ποινή ακυρότητας της συνεδρίασης και της τυχόν απόφασης που έχει ληφθεί κατά τη συνεδρίαση αυτή. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Επιτρόπου, πρέπει να καλείται ο νόμιμος αναπληρωτής του. 6. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει ως εισηγητής άνευ δικαιώματος ψήφου και ο Διευθυντής του Ιδρύματος. 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται εν απαρτία, εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα των απόντων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν η ψηφοφορία είναι μυστική, αυτή επαναλαμβάνεται για μία ακόμη φορά και η τυχόν νέα ισοψηφία ισοδυναμεί με απόρριψη. 8. Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που ελήφθησαν. Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν, σε περίπτωση δε φανερής ψηφοφορίας και τα ονόματα τούτων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του β.δ. 579/1971 (Α΄174) αντικαθίσταται ως εξής: «1. α) Οι δαπάνες του Ιδρύματος εκτελούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄143) περί Δημοσίου Λογιστικού, του π.δ.136/2011 (Α΄267) περί καθορισμού κατώτατου ύψους δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, της κείμενης νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου και της ισχύουσας νομοθεσίας περί κατασκευής δημοσίων έργων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στη διάταξη του άρθρου 10 του β.δ. 579/1971 (Α΄174) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως: «Επιπροσθέτως, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με το πέρας διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους, ξεχωριστός απολογισμός της παρεχόμενης από το Κράτος επιχορήγησης, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του ν. 4129/2013 (Α΄52) περί Κώδικα Νόμων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του άρθρου 12 του ν.δ. 1264/1942 (Α΄100) περί Οικονομικής Επιθεωρήσεως.»

Άρθρο 65

Στη διάταξη της παραγράφου 27 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (Α΄41) προστίθενται δύο εδάφια, τρίτο και τέταρτο, ως ακολούθως: «Από 1.1.2016 και εφεξής η μισθοδοσία του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Ε.Κ.Κ.Α.) θα καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα του ΕΦ 33−220 Δαπάνες Πρόνοιας (Κατηγορίες δαπανών 0200 «Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικών και ΙΔΑΧ)»). Οι επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Ίδρυμα Κωφών» (Ε.Ι.Κ.) καταβάλλονται από 1.1.2015 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και θα βαρύνουν τον Φ.220 ΚΑΕ 2339 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

Άρθρο 66

Οι διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του ν. 4262/2014 (Α΄114) αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 55 Πλαίσιο εξυγίανσης προνοιακών φορέων 1. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί, φιλανθρωπικά σωματεία, σύλλογοι κ.α.), που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα ή έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την οικονομική και λειτουργική υποστήριξη των νομικών προσώπων, που παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα, νομιμοποιούνται, εφόσον επικαλούνται και αποδεικνύουν παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων οφειλών και, γενικότερα, προβλήματα οικονομικής βιωσιμότητας, να υποβάλλουν τεκμηριωμένο Σχέδιο Εξυγίανσης προς έγκριση στο Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης (εφεξής Παρατηρητήριο) του επόμενου άρθρου, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 2. Για το ορισμένο της εν λόγω αίτησης, στο Σχέδιο Εξυγίανσης πρέπει να περιγράφονται τα εξής: α) ο δημόσιος − κοινωφελής χαρακτήρας και σκοπός του αιτούντος φορέα, β) η οικονομική του κατάσταση με παράθεση των πιο πρόσφατων οικονομικών στοιχείων ως προς τις τυχόν οφειλές του προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς τους εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές, γ) η διάρκεια του προγράμματος εξυγίανσης, δ) η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η αναπροσαρμογή των αμοιβών του προσωπικού, σύμφωνα με τα ισχύοντα στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ε) οι τυχόν διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα με τους εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές, στ) η προτεινόμενη περικοπή δαπανών, που δεν σχετίζονται με την παροχή δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, ζ) προτεινόμενοι τρόποι αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του φορέα με επιδιωκόμενο σκοπό την οικονομική ανόρθωσή του, υπό την επιφύλαξη του ν. 4182/2013 (Α΄185) «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών», και η) πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος προς το Δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τους εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές, που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης. Με την υποβολή του Σχεδίου Εξυγίανσης πρέπει να επισυνάπτονται βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τις τυχόν οφειλές, καθώς και κάθε είδους έγγραφα που θεμελιώνουν τα υποβαλλόμενα από τον αιτούντα φορέα στοιχεία. 3. Η διαδικασία ελέγχου του Σχεδίου Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο ολοκληρώνεται με την έκδοση σύμφωνης γνώμης από το ως άνω όργανο. Έπεται η υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον οποίο έχει ανατεθεί, δυνάμει της υπ’ αριθμ. Υ56/15 (Β΄253), η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή, του Υπουργού Οικονομικών και του αιτούντος φορέα. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για υπαγωγή στο πρόγραμμα εξυγίανσης, οι καθ’ ύλην αρμόδιοι Υπουργοί δεσμεύονται, καταρχήν, από τη θετική σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου, ήτοι είναι υποχρεωμένοι να εκδώσουν πράξη (υπογραφή Συμφώνου) σύμφωνα με την ως άνω γνωμοδότηση. Σε περίπτωση διαφωνίας, οι αρμόδιοι Υπουργοί δεν δύνανται να ενεργήσουν κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν, που υποδεικνύει το Παρατηρητήριο, δύνανται ωστόσο να αρνηθούν την εφαρμογή της γνώμης και να μην προβούν στην υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης. Σε αυτό το ενδεχόμενο, είναι υποχρεωμένοι να αιτιολογήσουν ειδικώς την κρίση τους για τη μη υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης. 4. Μετά την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης, ο προνοιακός φορέας τίθεται υπό την εποπτεία του Παρατηρητηρίου ως προς τη λειτουργία του, τον έλεγχο εφαρμογής των όρων που εμπεριέχονται στο υπογεγραμμένο Σύμφωνο και την αποδοτικότητα ή μη της αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του υπαγόμενου σε καθεστώς εξυγίανσης φορέα. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του υπογράφοντος το Σύμφωνο Εξυγίανσης φορέα εγκρίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν εισήγησης του Παρατηρητηρίου, με την ίδια διαδικασία που εγκρίνονται οι προϋπολογισμοί των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας. Κατά τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής του Σχεδίου Εξυγίανσης και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης ως προς τη βιωσιμότητα του συμβαλλομένου στο Σύμφωνο Εξυγίανσης φορέα, είναι δυνατή η χρηματοδότησή του, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον άμεσα ενδιαφερόμενο φορέα και θετικής σύμφωνης γνώμης του εποπτεύοντος τη διαδικασία Παρατηρητηρίου. Το ποσό της χρηματοδότησης αντιστοιχεί, κατ’ ανώτατο όριο, στο είκοσι τοις εκατό (20%) του ετήσιου προϋπολογισμού του αιτούντος φορέα και η υποχρέωση της σχετικής δαπάνης αναλαμβάνεται απευθείας από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η εντελλόμενη δαπάνη του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να αντιστοιχεί σε συναφείς με τον σκοπό πιστώσεις, εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 5. Ως προς το ζήτημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προνοιακού φορέα προς το Δημόσιο, η σχετική ρύθμιση πρέπει να διαλαμβάνει τη διαδικασία καταβολής των οφειλών σε μία ή περισσότερες δόσεις εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης, οι συμπεφωνημένες δόσεις δεν επιβαρύνονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974 (Α΄90) περί ΚΕΔΕ ή των άρθρων 53 και 57 του ν. 4174/2013 (Α΄170) περί Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μίας δόσης, επιβάλλεται επί του καθυστερούμενου ποσού η προβλεπόμενη στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 προσαύξηση. Σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης του συμβαλλόμενου φορέα προς τους όρους της ρύθμισης, είναι δυνατή η απαλλαγή των οφειλών από μέρος ή το σύνολο των τόκων και του προστίμου εκπρόθεσμης καταβολής κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) ή των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013). Η ρύθμιση ανατρέπεται αυτοδικαίως, εάν δεν εξοφληθούν εμπροθέσμως τρεις συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις, το δε υπόλοιπο χρέος καθίσταται άμεσα απαιτητό με το σύνολο των επιβαρύνσεων εκπρόθεσμης καταβολής από τη βεβαίωση μέχρι την εξόφλησή του και εφαρμόζονται όλα τα διαθέσιμα μέτρα διοικητικής εκτέλεσης. 6. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από τον χρόνο ανατροπής της ρύθμισης και αυτοδίκαιη διακοπή της αναστολής. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ περί συμψηφισμού και χορηγείται στον προνοιακό φορέα αποδεικτικό ενημερότητας με υποχρεωτικό ορισμό από τη Φορολογική Διοίκηση όρου παρακράτησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013. Οι ως άνω διατάξεις περί συμψηφισμού και χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας με όρο παρακράτησης δεν έχουν πεδίο εφαρμογής στην περίπτωση της χρηματοδότησης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Το προς συμψηφισμό ή παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υποχρεωτικώς υπόψη για την κάλυψη δόσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών, που εμπεριέχεται στο Σχέδιο Εξυγίανσης. 7. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης υποχρεωτικώς περιλαμβάνεται πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανάλογο με αυτό που παρέχεται στις επιχειρήσεις, που εντάσσονται στις διατάξεις των άρθρων 99 και 106Β του Πτωχευτικού Κώδικα. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης χορηγείται στον προνοιακό φορέα αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 58 του ν. 3863/2010 (Α΄115). Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. 8. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης υποχρεωτικώς περιλαμβάνεται πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των προνοιακών φορέων προς τους εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές ως απόρροια των διαπραγματεύσεων μεταξύ του φορέα προνοιακού χαρακτήρα, των εργαζομένων και των πιστωτών. Για την επίτευξη της ως άνω συμφωνίας απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και τρίτων πιστωτών, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνόλου των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων και του αιτούντος προνοιακού φορέα. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οφειλών προς τους συμβεβλημένους εργαζόμενους και πιστωτές. 9. Η ανατροπή της ρύθμισης της παραγράφου 5 συνεπάγεται αυτομάτως την ανατροπή των ρυθμίσεων των παραγράφων 7 και 8 και αντιστρόφως. 10. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης, στο οποίο εμπεριέχονται ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τους εργαζόμενους και τους τρίτους πιστωτές, για όσο διάστημα ισχύουν και εφόσον εφαρμόζονται κατά πλήρες περιεχόμενο οι όροι των ως άνω ρυθμίσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση του προνοιακού φορέα, αναστέλλονται η ποινική δίωξη και η εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων για τα αδικήματα της μη καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ χρεών προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 25 ν. 1882/1990, Α΄43), της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 1 α.ν. 86/1967, Α΄136) και της μη καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών σε εργαζόμενο (άρθρο 28 ν. 3996/2011, Α΄170), που σχετίζονται με τις υπό ρύθμιση οφειλές. Επίσης, για ίσο χρονικό διάστημα, αναστέλλεται η παραγραφή των ως άνω αδικημάτων. Σε περίπτωση πλήρους και εμπρόθεσμης εξόφλησης του συνόλου των οφειλών που απορρέουν από το Σύμφωνο Εξυγίανσης, παύει κάθε σχετική ποινική αξίωση. 11. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης, στο οποίο εμπεριέχονται ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τους εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές, για όσο διάστημα ισχύουν και εφόσον εφαρμόζονται κατά πλήρες περιεχόμενο οι όροι των ως άνω ρυθμίσεων, αναστέλλονται οι κατά του συμβαλλόμενου προνοιακού φορέα πράξεις φορολογικής φύσεως και διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η άσκηση ή εκδίκαση οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου για οφειλές, που εμπίπτουν στο Σύμφωνο Εξυγίανσης. Αναστέλλονται, επίσης, για ίσο χρονικό διάστημα οι τασσόμενες προθεσμίες παραγραφής. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του προνοιακού φορέα για σκοπό που δεν ανάγεται στην αποπληρωμή των υπό ρύθμιση οφειλών του. 12. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης και για όσο διάστημα αυτό ισχύει και εφαρμόζεται, η οικονομική διαχείριση, οι προμήθειες και οι δαπάνες του συμβαλλόμενου φορέα διενεργούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ειδικότερα τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄16). 13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα λεπτομερειακά θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Άρθρο 56 Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης 1. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστήνεται συλλογικό διοικητικό όργανο υπό την επωνυμία «Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης» με επιδιωκόμενους σκοπούς το συντονισμό και την εποπτεία των δράσεων των πιστοποιημένων φορέων παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Το Παρατηρητήριο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας. Οι αρμοδιότητές του είναι οι ακόλουθες: α. Διατυπώνει προτάσεις συμβάλλοντας ουσιαστικώς στην χάραξη προνοιακών πολιτικών για την προστασία ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. β. Εκφράζει σύμφωνη γνώμη στο στάδιο της έγκρισης του Σχεδίου Εξυγίανσης που υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υπαγωγή του στο καθεστώς εξυγίανσης, όπως περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο. γ. Με γνώμονες την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση τυχόν διατιθέμενων πόρων και περιουσιών δημοσίου συμφέροντος, καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα φορέων προνοιακού χαρακτήρα, εποπτεύει την εφαρμογή του περιεχομένου του υπογεγραμμένου Συμφώνου Εξυγίανσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανατροπή των όρων της ως άνω ρύθμισης. δ. Συλλέγει και επεξεργάζεται κάθε είδους έγγραφα άμεσα, συναφή με την εξέλιξη της διαδικασίας εξυγίανσης προνοιακών φορέων. ε. Λαμβάνει υπόψη και συνεκτιμά εισηγήσεις διοικητικών, τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργείων, καθώς και εκθέσεις της Φορολογικής Διοίκησης. 3. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από: α. Τον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας, ως Πρόεδρο, β. τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αναπληρωματικό μέλος έναν από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, γ. τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αναπληρωματικό μέλος έναν ανώτατο υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης, δ. τον εκάστοτε Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ε. ένα μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ ΤΕΙ Οικονομικών Επιστημών ή Δημοσιονομικού Δικαίου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στ. έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ζ. έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ο οποίος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την ίδια την Ένωση, η. έναν εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ, που προτείνεται με το αναπληρωματικό του μέλος από την ίδια, και θ. έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας ΑμεΑ, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την ΕΣΑμεΑ μετά από απόφαση του Δ.Σ. της. 4. Η θητεία των παραπάνω μελών του Παρατηρητηρίου είναι τριετής. Σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών του Παρατηρητηρίου, αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό ή την υπόδειξη νέων μελών, όχι, όμως, περισσότερο από τρεις μήνες από τη λήξη της. 5. Ως γραμματέας και αναπληρωτής αυτού ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας. Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ προτείνονται εντός προθεσμίας ενός μηνός, που αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, το Παρατηρητήριο συγκροτείται και λειτουργεί νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας». 6. Συμπληρωματικός προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 7. Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται διοικητικώς από το Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και στο οποίο τηρείται το Μητρώο Πιστοποιημένων Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. 8. Στο Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φο ρέων, τηρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρατηρητηρίου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης, στο οποίο καταχωρίζονται προϋπολογισμοί, απολογισμοί, χρηματοδοτήσεις από κάθε πηγή, καθώς και στοιχεία που ανάγονται στη διοικητική διάρθρωση και στελέχωση, στον αριθμό των επωφελούμενων και στις δράσεις του κάθε φορέα. 9. Οι υπαγόμενοι στο Παρατηρητήριο φορείς συμπληρώνουν και αποστέλλουν αμελλητί τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο στοιχεία στο Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. 10. Οι υπαγόμενοι στο Παρατηρητήριο φορείς υποχρεούνται σε δημόσια ετήσια λογοδοσία, με ανάρτηση στο διαδίκτυο της δράσης τους και του οικονομικού απολογισμού τους. 11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα λεπτομερειακά θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 67Εξασφάλιση αξιώσεων εργαζομένων κατά κυρίου ναυαγίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση που, κατ’ εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2881/2001 έχει αναληφθεί από τον Οργανισμό, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2881/2001 (Α΄16), τίμημα από 1.6.2009 και εφεξής, ως προϊόν εκποίησης ενός ή περισσοτέρων ναυαγίων και επικίνδυνων ή επιβλαβών πλοίων μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού, ο Οργανισμός, ενεργώντας για λογαριασμό του κυρίου του ναυαγίου ή της διαχειρίστριας εταιρείας, υποχρεώνεται να αποδώσει εξ αυτού του τιμήματος ποσό προς εξόφληση κατά κεφάλαιο, τόκους και επιδικασθείσες δικαστικές δαπάνες, αξιώσεων κατά του κυρίου του ναυαγίου ή της διαχειρίστριας εταιρείας εργαζομένων στις ως άνω εταιρείες με κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ και επικουρική στο ΕΤΕΑ (πρώην ΤΕΑΥΝΠΤ−ΤΑΝΠΥ), οι οποίες προέρχονται από προϋπάρξασα μεταξύ τους σχέση εξαρτημένης εργασίας, λόγω μη καταβολής σε αυτούς μισθών, επιδομάτων, δώρων εορτών, αμοιβών υπερωριακής απασχόλησης, αμοιβών για εργασία κατά τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες, αποζημιώσεων απόλυσης, όπως οι αξιώσεις αυτές προκύπτουν από την εφαρμογή των συμβάσεων εργασίας και των γενικών εργατικών διατάξεων. Η απόδοση στον δικαιούχο γίνεται με την προσκόμιση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου εγγράφου που θεμελιώνει την υπαγωγή του εκάστοτε δικαιούχου στην παρούσα ρύθμιση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 205 του ν. 3816/1958 (Α΄32) και των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνουν μόνο απαιτήσεις, οι οποίες έχουν επιδικασθεί για την ανωτέρω πραγματική και νομική αιτία υπέρ των εργαζομένων με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις από την 1.6.2009 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Όμοιες απαιτήσεις, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τελούν σε εκκρεμοδικία, ικανοποιούνται αφότου καταστούν τελεσίδικες. Από την παρούσα ρύθμιση εξαιρούνται απαιτήσεις μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των ανωτέρω εταιρειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αξιώσεις των εργαζομένων αναγγέλλονται εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στον Οργανισμό. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, ο Οργανισμός μέσα σε προθεσμία 10 ημερών συντάσσει και αναρτά πίνακα απαιτήσεων που του έχουν αναγγελθεί. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ένστασης κατά του πίνακα κατάταξης εντός 5 εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του πίνακα. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, οι οποίες καλούνται να αποφανθούν εγγράφως και αιτιολογημένα εντός 5 εργασίμων ημερών. Στη συνέχεια συντάσσεται και αναρτάται οριστικός πίνακας απαιτήσεων. Η καταβολή ξεκινάει και ολοκληρώνεται την τελευταία εβδομάδα του ίδιου μήνα από την ανάρτηση του τελικού πίνακα. Οι απαιτήσεις ικανοποιούνται συμμέτρως, ανάλογα με το μέγεθος της κάθε απαίτησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε περίπτωση που το αναληφθέν από τον Οργανισμό τίμημα δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση των δικαιούχων της παραγράφου 1, αθροίζεται και το κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2881/2001 κατατεθειμένο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τίμημα, μέχρι του ύψους της συμπλήρωσης του καταβλητέου ποσού. Σε αυτήν την περίπτωση, η καταβολή διενεργείται με εντολή του αρμοδίου συμβολαιογράφου και επάγεται την απόσβεση των εκ της εργασιακής σχέσης απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος κατατάσσονται με προνόμιο β΄ τάξης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 205 του ν. 3816/1958 (Α΄32).

Άρθρο 68ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α΄32) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Τα πρόσωπα που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για τις οφειλές νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας προς Φ.Κ.Α., κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατό να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν αυτοτελώς κατά τις εκάστοτε ισχύουσες περί ρυθμίσεως οφειλών διατάξεις τις οφειλές του νομικού προσώπου προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), που υπήρχαν κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και αυτές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για όσες αιτήσεις ρύθμισης έχουν υποβληθεί με τις διατάξεις του ν. 4321/2015 εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Άρθρο 69

H παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 1868/1989, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 2145/1993, εφαρμόζεται αναλόγως και για το ασφαλισθέν μετά την 1.1.1993 προσωπικό των άρθρων 5 και 6 του ν. 924/1979, όπως εκάστοτε ισχύουν, εφόσον το εν λόγω προσωπικό έχει επιλέξει ως φορέα ασφάλισης τους κλάδους του Ε.Τ.Α.Α.. Η παρούσα ρύθμιση καταλαμβάνει και τις ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2014 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 70ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4329/2015 (Α΄53) για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η Ιουλίου 2015. Η παράταση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για τους οφειλέτες της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4321/2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράταση της προηγούμενης παραγράφου δεν ισχύει για οφειλές που προέρχονται από μισθώματα ακινήτων ιδιοκτησίας των Φ.Κ.Α..

Άρθρο 71

Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση μόνιμη μεταφορά έδρας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, από το δήμο στον οποίο κυκλοφορεί σε έτερο δήμο επιλογής του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ. εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις: Ο ιδιοκτήτης που αιτείται τη μόνιμη μεταφορά πρέπει να έχει: 1. Χαρακτηρισθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας ανάπηρος, από κοινή νόσο ή τραυματισμό, σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. 2. Κατέχει το μεταφερόμενο Ε.Δ.Χ. για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών πριν αιτηθεί τη μεταφορά σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία. 3. Είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος του δήμου στον οποίο επιθυμεί να μεταφερθεί, για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών πριν αιτηθεί τη μεταφορά. Ειδικότερα, ο ανωτέρω ιδιοκτήτης υποβάλλει στον οικείο Περιφερειάρχη αίτηση για την εφαρμογή της παρούσας ευεργετικής διάταξης εκείνος δε, σε περίπτωση που συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις εκδίδει κατά δέσμια αρμοδιότητα εντός 30 ημερών από την υποβολή του αιτήματος απόφαση αλλαγής έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σύμφωνα με το υποβληθέν αίτημα.

Άρθρο 72ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι κανονιστικοί όροι συλλογικής σύμβασης ή διαιτητικής απόφασης, που έληξε ή καταγγέλθηκε, εξακολουθούν να ισχύουν για ένα εξάμηνο και εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό. Μετά την πάροδο του εξαμήνου, οι υφιστάμενοι όροι εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου λυθεί ή τροποποιηθεί η ατομική σχέση εργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς της από 26 Μαρτίου 2014 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2015, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει συναφθεί νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Άρθρο 74

1.Α. Οι προθεσμίες του άρθρου 48 του ν. 4250/2014 (Α΄74) παρατείνονται μέχρι 31.12.2015. Β. Μόνιμοι υπάλληλοι, καθώς και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Κεφαλαίων Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) που διαλύονται, δύνανται με αίτησή τους να μεταταγούν ή μεταφερθούν με την ίδια σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, σε Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε κενή οργανική θέση ή σε συνιστώμενη προσωποπαγή, η οποία καταργείται μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου από την Υπηρεσία. Για το προσωπικό που μετατάσσεται ή μεταφέρεται με το παρόν άρθρο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4109/2013 (Α΄16).

Άρθρο 75ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 7, παρ. 1 του ν. 1482/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο 2 με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Ο ναυτικός, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε οριστικά από το Ν.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 του π.δ. 913/1978 και ανήκε σε πλήρωμα πλοίου υπό ελληνική σημαία ή ασφαλιστικά συμβεβλημένου με το Ν.Α.Τ., ή η οικογένειά του σε περίπτωση χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου από εργατικό ατύχημα, θεμελιώνει δικαίωμα λήψης επικουρικής σύνταξης από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.), χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου στην ασφάλιση του Κλάδου αυτού. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης από το Ν.Α.Τ. λόγω ναυτικού εργατικού ατυχήματος περιλαμβανόμενων και των συντάξεων χηρείας, ως χρόνος ασφάλισης στον Κ.Ε.Α.Ν. λαμβάνεται υπόψη ο αντίστοιχος χρόνος που υπολογίστηκε από το Ν.Α.Τ., για τη χορήγηση της κύριας σύνταξης. Οι σχετικές διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται αναλόγως και στον Κ.Ε.Α.Ν.. 2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ψήφιση του παρόντος νόμου. 3. Το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1482/1984, όπως ίσχυε μέχρι την ψήφιση του παρόντος, αναριθμείται σε άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο 1. Άρθρο 76 Η προθεσμία αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 3996/2011 (Α΄170), όπως παρατάθηκε με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4267/2014, παρατείνεται μέχρι τις 30.6.2017. Η παράταση ισχύει για επιχειρήσεις που είναι σε συνεχή λειτουργία με απασχόληση προσωπικού από 1.1.2011 και εφεξής και καταβάλλουν ανελλιπώς τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από την ημερομηνία αυτή και μετά. Η διάταξη δεν έχει εφαρμογή αν από τον έλεγχο προκύπτει ότι η επιχείρηση συνδέεται, μέσω εγκαταστάσεων, μελών διοίκησης, προσωπικού, κεφαλαίων ή άλλο τρόπο με άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στους ίδιους τομείς και δημιουργεί οφειλές. Άρθρο 77 Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόμου οι υπ’ αριθμ. Α−40580/3128 («Δωρεάν μετακίνηση και διαγραφή διοικητικών προστίμων ανέργων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς») και Α−40569/3119 («Κατ’ εξαίρεση δωρεάν μετακίνηση επιβατικού κοινού με τα μέσα του Ομίλου ΟΑΣΑ») κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Β΄1293). Άρθρο 78 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΟΛΓΑ−ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ