69 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4331/2015

Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 71
02 Ιουλίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 69
2 Ιουλίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4331
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 71

Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση μόνιμη μεταφορά έδρας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, από το δήμο στον οποίο κυκλοφορεί σε έτερο δήμο επιλογής του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ. εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις: Ο ιδιοκτήτης που αιτείται τη μόνιμη μεταφορά πρέπει να έχει: 1. Χαρακτηρισθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας ανάπηρος, από κοινή νόσο ή τραυματισμό, σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. 2. Κατέχει το μεταφερόμενο Ε.Δ.Χ. για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών πριν αιτηθεί τη μεταφορά σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία. 3. Είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος του δήμου στον οποίο επιθυμεί να μεταφερθεί, για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών πριν αιτηθεί τη μεταφορά. Ειδικότερα, ο ανωτέρω ιδιοκτήτης υποβάλλει στον οικείο Περιφερειάρχη αίτηση για την εφαρμογή της παρούσας ευεργετικής διάταξης εκείνος δε, σε περίπτωση που συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις εκδίδει κατά δέσμια αρμοδιότητα εντός 30 ημερών από την υποβολή του αιτήματος απόφαση αλλαγής έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σύμφωνα με το υποβληθέν αίτημα.