69 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4331/2015

Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 67 - Εξασφάλιση αξιώσεων εργαζομένων κατά κυρίου ναυαγίου
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
02 Ιουλίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 69
2 Ιουλίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4331
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αξιώσεις των εργαζομένων αναγγέλλονται εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στον Οργανισμό. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, ο Οργανισμός μέσα σε προθεσμία 10 ημερών συντάσσει και αναρτά πίνακα απαιτήσεων που του έχουν αναγγελθεί. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ένστασης κατά του πίνακα κατάταξης εντός 5 εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του πίνακα. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, οι οποίες καλούνται να αποφανθούν εγγράφως και αιτιολογημένα εντός 5 εργασίμων ημερών. Στη συνέχεια συντάσσεται και αναρτάται οριστικός πίνακας απαιτήσεων. Η καταβολή ξεκινάει και ολοκληρώνεται την τελευταία εβδομάδα του ίδιου μήνα από την ανάρτηση του τελικού πίνακα. Οι απαιτήσεις ικανοποιούνται συμμέτρως, ανάλογα με το μέγεθος της κάθε απαίτησης.