69 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4331/2015

Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 50 - Προστασία Ναυτικής Εργασίας
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
02 Ιουλίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 69
2 Ιουλίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4331
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 29 του ν. 1220/1981 «Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως της περί Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων» Α΄296), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Α΄ του άρθρου 11 του ν. 3816/2010 «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 6), προστίθεται παράγραφος 2α ως ακολούθως: «2.α. Η κίνηση της διαδικασίας για την καταβολή της παροχής της παραγράφου 1 δεν θίγει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης ναυτικής εργασίας εκ μέρους του ναυτικού και τη λύση αυτής, όταν αυτή επέρχεται κατά χρόνο μεταγενέστερο της αίτησης του ναυτικού για τη διαπίστωση και συνδρομή των όρων εγκατάλειψής του και ο ναυτικός που ασκεί το ανωτέρω δικαίωμα καταγγελίας δικαιούται την παροχή της παραγράφου 1.»