69 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4331/2015

Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 54 - Συμβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας
02 Ιουλίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 69
2 Ιουλίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4331
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 54Συμβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 3 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄43) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 24/2015) λειτουργεί Συμβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας αποτελούμενο από: α) τον Κεντρικό Λιμενάρχη Πειραιώς ως Πρόεδρο με τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) τον Τμηματάρχη του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Πλοηγικών Υπηρεσιών, ως Μέλος, όταν πρόκειται για ζήτημα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του συγκεκριμένου Αυτοτελούς Τμήματος ή τον Τμηματάρχη του Αυτοτελούς Τμήματος Πλοηγικής Υπηρεσίας, ως Μέλος, όταν πρόκειται για ζήτημα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του εν λόγω Τμήματος, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, γ) έναν αρχιπλοηγό ως Μέλος, καθώς και έναν αρχιπλοηγό ως αναπληρωτή του. Χρέη εισηγητού χωρίς ψήφο εκτελεί υπάλληλος του αντίστοιχου Αυτοτελούς Τμήματος κατά λόγο αρμοδιότητας, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του. Χρέη Γραμματέως ανατίθενται σε υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Πλοηγικών Υπηρεσιών ή του Αυτοτελούς Τμήματος Πλοηγικής Υπηρεσίας, με αναπληρωτή του υπάλληλο του άλλου Αυτοτελούς Τμήματος. Η συγκρότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας γίνεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 24/2015).»