69 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4331/2015

Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 52 - Διαγωνισμός Κατάταξης 49
02 Ιουλίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 69
2 Ιουλίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4331
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 52Διαγωνισμός Κατάταξης 49

Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Για διαγωνισμό κατάταξης 49 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που προκηρύσσεται κατά το έτος δημοσίευσης του παρόντος νόμου, δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι γεννηθέντες από 1.1.1988 και μετά. Η ισχύς της με αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.5/101/17966/26.7.2013 απόφασης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.5/59/5798/9.4.2014 απόφαση της ίδιας Επιτροπής παρατείνεται μέχρι 31.12.2015. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3079/2002 ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.