69 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4331/2015

Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 40 - Ταμείο Υγείας Εφημεριδοπωλών Θεσσαλονίκης
02 Ιουλίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 69
2 Ιουλίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4331
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 40Ταμείο Υγείας Εφημεριδοπωλών ΘεσσαλονίκηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης του Κεφαλαίου Β΄ της υπ’ αριθμ. 31720/Σ.503/1962 (Β΄ 503) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την υπ’ αριθμ. 10056/31621/1914/2014 (Β΄ 378) υπουργική απόφαση, οι συνταξιούχοι του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης και όσοι καταστούν εφεξής συνταξιούχοι από την ημερομηνία, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους, από την 1η του δεύτερου μήνα της δημοσίευσης του παρόντος νόμου, υπάγονται για παροχές περίθαλψης στον ΕΟΠΥΥ και για παροχές σε χρήμα στο Λογαριασμό σε Χρήμα του Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε. και διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, καθορίζεται το ύψος των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, το ύψος και είδος των λοιπών εσόδων και κατανέμεται το ποσοστό αυτών σε είδος και σε χρήμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι εισφορές ασφαλισμένων και συνταξιούχων εισπράττονται από το Περιφερειακό Τμήμα Ασφάλισης – Παροχών Θεσσαλονίκης και αποδίδονται στο Λογαριασμό Παροχών σε χρήμα του Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε. και για παροχές περίθαλψης σε είδος στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Το Περιφερειακό Τμήμα Ασφάλισης – Παροχών Θεσσαλονίκης ασκεί αρμοδιότητες ανάλογες με αυτές των Διευθύνσεων Ασφάλισης – Παροχών του Ταμείου για θέματα απονομής κύριας σύνταξης και εφάπαξ βοηθήματος, καθώς και τις αρμοδιότητες που έχουν καθορισθεί με την υπ’ αριθμ. Φ80000/16644/985/2013 (Β΄ 1714) υπουργική απόφαση «Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Λογαριασμού Παροχών σε χρήμα του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε.).»