69 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4331/2015

Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 67 - Εξασφάλιση αξιώσεων εργαζομένων κατά κυρίου ναυαγίου
02 Ιουλίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 69
2 Ιουλίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4331
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 67Εξασφάλιση αξιώσεων εργαζομένων κατά κυρίου ναυαγίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση που, κατ’ εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2881/2001 έχει αναληφθεί από τον Οργανισμό, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2881/2001 (Α΄16), τίμημα από 1.6.2009 και εφεξής, ως προϊόν εκποίησης ενός ή περισσοτέρων ναυαγίων και επικίνδυνων ή επιβλαβών πλοίων μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού, ο Οργανισμός, ενεργώντας για λογαριασμό του κυρίου του ναυαγίου ή της διαχειρίστριας εταιρείας, υποχρεώνεται να αποδώσει εξ αυτού του τιμήματος ποσό προς εξόφληση κατά κεφάλαιο, τόκους και επιδικασθείσες δικαστικές δαπάνες, αξιώσεων κατά του κυρίου του ναυαγίου ή της διαχειρίστριας εταιρείας εργαζομένων στις ως άνω εταιρείες με κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ και επικουρική στο ΕΤΕΑ (πρώην ΤΕΑΥΝΠΤ−ΤΑΝΠΥ), οι οποίες προέρχονται από προϋπάρξασα μεταξύ τους σχέση εξαρτημένης εργασίας, λόγω μη καταβολής σε αυτούς μισθών, επιδομάτων, δώρων εορτών, αμοιβών υπερωριακής απασχόλησης, αμοιβών για εργασία κατά τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες, αποζημιώσεων απόλυσης, όπως οι αξιώσεις αυτές προκύπτουν από την εφαρμογή των συμβάσεων εργασίας και των γενικών εργατικών διατάξεων. Η απόδοση στον δικαιούχο γίνεται με την προσκόμιση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου εγγράφου που θεμελιώνει την υπαγωγή του εκάστοτε δικαιούχου στην παρούσα ρύθμιση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 205 του ν. 3816/1958 (Α΄32) και των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνουν μόνο απαιτήσεις, οι οποίες έχουν επιδικασθεί για την ανωτέρω πραγματική και νομική αιτία υπέρ των εργαζομένων με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις από την 1.6.2009 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Όμοιες απαιτήσεις, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τελούν σε εκκρεμοδικία, ικανοποιούνται αφότου καταστούν τελεσίδικες. Από την παρούσα ρύθμιση εξαιρούνται απαιτήσεις μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των ανωτέρω εταιρειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αξιώσεις των εργαζομένων αναγγέλλονται εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στον Οργανισμό. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, ο Οργανισμός μέσα σε προθεσμία 10 ημερών συντάσσει και αναρτά πίνακα απαιτήσεων που του έχουν αναγγελθεί. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ένστασης κατά του πίνακα κατάταξης εντός 5 εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του πίνακα. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, οι οποίες καλούνται να αποφανθούν εγγράφως και αιτιολογημένα εντός 5 εργασίμων ημερών. Στη συνέχεια συντάσσεται και αναρτάται οριστικός πίνακας απαιτήσεων. Η καταβολή ξεκινάει και ολοκληρώνεται την τελευταία εβδομάδα του ίδιου μήνα από την ανάρτηση του τελικού πίνακα. Οι απαιτήσεις ικανοποιούνται συμμέτρως, ανάλογα με το μέγεθος της κάθε απαίτησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε περίπτωση που το αναληφθέν από τον Οργανισμό τίμημα δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση των δικαιούχων της παραγράφου 1, αθροίζεται και το κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2881/2001 κατατεθειμένο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τίμημα, μέχρι του ύψους της συμπλήρωσης του καταβλητέου ποσού. Σε αυτήν την περίπτωση, η καταβολή διενεργείται με εντολή του αρμοδίου συμβολαιογράφου και επάγεται την απόσβεση των εκ της εργασιακής σχέσης απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος κατατάσσονται με προνόμιο β΄ τάξης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 205 του ν. 3816/1958 (Α΄32).