69 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4331/2015

Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 64
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
02 Ιουλίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 69
2 Ιουλίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4331
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του β.δ. 579/1971 (Α΄174) αντικαθίσταται ως εξής: «1. α) Οι δαπάνες του Ιδρύματος εκτελούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄143) περί Δημοσίου Λογιστικού, του π.δ.136/2011 (Α΄267) περί καθορισμού κατώτατου ύψους δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, της κείμενης νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου και της ισχύουσας νομοθεσίας περί κατασκευής δημοσίων έργων.»