171 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 104/2014

Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Υπηρεσιακές Μονάδες υπαγόμενες στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 171
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 104
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149)
β) του άρθρου 35, παρ. 4 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254)
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34)
δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210)
ε) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153)
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
ζ) της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107)
η) του ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 219)
θ) του ν. 4072/2010 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86)
ι) του άρθρου 16 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 156)
ια) του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, Έργων, Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228).
2. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.» (Α΄ 147).
3. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
4. Το π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α΄ 152).
5. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141)
6. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
7. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
8. Το π.δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού».
9. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
10. Την αριθ. Υ301/25−6−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
11. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
12. Τις από 26/8/2013, 26/11/2013 και 23/4/2014 αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορούν στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
14. Την αριθ. 150/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών ΔιοικητικήςΜεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού,
αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄Υπηρεσιακές Μονάδες υπαγόμενες στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άρθρο 10Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Σκοπός − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι: α) Η διαμόρφωση και εποπτεία της πολιτικής για την προστασία, διάσωση, ανεύρεση, συντήρηση, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδος, τόσο της υλικής όσο και της άυλης. β) Ο συντονισμός, η εποπτεία και η μέριμνα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία, την εξασφάλιση της χρηστής διοίκησης και της λογοδοσίας, την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών των υπαγομένων σε αυτήν Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς συγκροτείται από τις Κεντρικές, Περιφερειακές, Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και τα Δημόσια Μουσεία. Ειδικότερα: Α. Κεντρική Υπηρεσία α) Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων β) Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων γ) Διεύθυνση Μουσείων δ) Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών ε) Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στ) Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων ζ) Τμήμα Γραμματείας Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και Συμβουλίου Μουσείων Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες Πενήντα δύο (52) Εφορείες Αρχαιοτήτων (στο εξής ΕΦ.Α.) Γ. Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες α) Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων β) Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Δ. Δημόσια Μουσεία α) Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο β) Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο γ) Επιγραφικό – Νομισματικό Μουσείο δ) Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ε) Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στ) Μουσείο Ασιατικής Τέχνης ζ) Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου η) Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων –Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη

Άρθρο 11Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών ΑρχαιοτήτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιχειρησιακοί Στόχοι της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι: α) Η εναρμόνιση του έργου και των δραστηριοτήτων των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για θέματα διατήρησης, προστασίας, ανάδειξης, οργάνωσης, διαμόρφωσης και διαχείρισης των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων, που χρονολογούνται έως τον 4ο αιώνα μ.Χ. β) Ο συντονισμός αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο Μεγάλων Δημόσιων Έργων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων. β) Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών. γ) Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο Μεγάλων Δημοσίων Έργων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων είναι αρμόδιο για: αα) Τη διατήρηση, την προστασία, την ανάδειξη, την οργάνωση, τη διαμόρφωση και τη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων, την επιστημονική μελέτη των συναφών ζητημάτων, καθώς και την διαρκή ενημέρωση των σχετικών δεδομένων του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου. ββ) Την παρακολούθηση των σωστικών αρχαιολογικών ανασκαφών ή εργασιών, έως την τελική δημοσίευση των σχετικών αποτελεσμάτων και τη λήψη μέτρων συντήρησης, προστασίας και τακτοποίησης των ανασκαφικών ευρημάτων. γγ) Την αρχαιολογική τεκμηρίωση και παρακολούθηση των τεχνικών έργων και των έργων συντήρησης και ανάδειξης σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία ή πλησίον μνημείων και πολιτιστικών αγαθών, καθώς και τη διατύπωση γνώμης για την έγκριση μελετών, για την εκτέλεση των έργων αυτών. δδ) Την υποστήριξη των έργων ανάδειξης, διαμόρφωσης, οργάνωσης, διαχείρισης, συντήρησης, αποκατάστασης και προστασίας αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, που πραγματοποιούνται από τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες (εκτός των Δημοσίων Μουσείων) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, την προώθηση και επίσπευση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών, την παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ή προγραμμάτων έως την οριστική παραλαβή τους και την τήρηση στατιστικών δεδομένων για αυτά. εε) Τη φροντίδα για την ετήσια κατάρτιση του Προγράμματος Δράσης των Εφορειών Αρχαιοτήτων και την επεξεργασία των προτάσεων των Εφορειών Αρχαιοτήτων για την ένταξη νέων έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, σε συνεργασία με λοιπές αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Την εποπτεία των υπαγομένων στη ΔΙΠΚΑ Επιστημονικών Επιτροπών για τη Μελέτη και την Εκτέλεση Έργων. στστ) Την παραχώρηση προσωρινής χρήσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων για την πραγματοποίηση καλλιτεχνικών και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων και τη χορήγηση σχετικών αδειών. ζζ) Την προώθηση προτάσεων χορηγιών για θέματα του Τμήματος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. ηη) Την τήρηση στατιστικών δεδομένων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, αναφορικά με την επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. β) Το Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών είναι αρμόδιο για: αα) Τις ανασκαφές ή επιφανειακές ή άλλης μορφής αρχαιολογικές έρευνες, που διενεργούν επιστημονικοί, ερευνητικοί ή εκπαιδευτικοί οργανισμοί της ημεδαπής με εξειδίκευση στον τομέα της αρχαιολογικής ή παλαιοντολογικής έρευνας ή ξένες αρχαιολογικές αποστολές ή σχολές, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, καθώς και τις συστηματικές ανασκαφές και λοιπές αρχαιολογικές έρευνες, η διεύθυνση των οποίων έχει ανατεθεί σε στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 3028/2002. ββ) Τη μέριμνα για την ίδρυση Ελληνικών Αρχαιολογικών Σχολών ή Ινστιτούτων στην Αλλοδαπή και την παρακολούθησή τους, την οργάνωση προσωρινών αρχαιολογικών αποστολών στον ευρύτερο χώρο παρουσίας του Ελληνισμού στο εξωτερικό, καθώς και τον έλεγχο της ίδρυσης ξένων αρχαιολογικών σχολών ή ινστιτούτων με έδρα την Ελλάδα. γγ) Το χειρισμό των διεθνών αρχαιολογικών θεμάτων που αφορούν σε Διεθνείς Οργανισμούς ή Θεσμικά Όργανα, καθώς και το χειρισμό διακρατικών και μορφωτικών προγραμμάτων για την πολιτιστική κληρονομιά, προγραμματικών και επιστημονικών συμφωνιών και ανταλλαγών επιστημονικών αποστολών, την υποδοχή και ενημέρωση αντιπροσωπειών ξένων κρατών επί θεμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς. δδ) Την ενημέρωση επί θεμάτων που άπτονται μνημείων της αρμοδιότητας του Τμήματος, τα οποία ευρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας. εε) Τη χορήγηση αδειών μελέτης αρχαιολογικού υλικού σε ερευνητές, καθώς και την εισήγηση προς τη συναρμόδια Διεύθυνση επί αιτημάτων δειγματοληψίας αρχαιολογικού υλικού για ερευνητικούς σκοπούς. στστ) Την προώθηση αιτημάτων απαλλοτριώσεων που αφορούν σε χώρους όπου εκτελούνται συστηματικές αρχαιολογικές έρευνες. ζζ) Την παρακολούθηση των προγραμματικών συμβάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλους συμβαλλόμενους. ηη) Την προώθηση προτάσεων χορηγιών για θέματα του Τμήματος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. γ) Το Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο Μεγάλων Δημοσίων Έργων είναι αρμόδιο για: αα) Το συντονισμό, σχεδιασμό και προγραμματισμό των ερευνητικών εργασιών που προηγούνται της δημοπράτησης του έργου στο πλαίσιο Μεγάλων Δημοσίων Έργων (ν. 3095/2010). ββ) Τη διασφάλιση της τήρησης του προγραμματισμού και του χρονοδιαγράμματος του αρχαιολογικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου καθώς και των προβλεπόμενων έργων προστασίας και ανάδειξης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων. γγ) Το σχεδιασμό και προγραμματισμό κάθε αναγκαίας σωστικής έρευνας, την παρακολούθηση του αρχαιολογικού μέρους του φυσικού αντικειμένου καθώς και την ενδεχόμενη τροποποίησή του κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των αρχαιολογικών εργασιών.

Άρθρο 12Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών ΑρχαιοτήτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων είναι: α) Η εναρμόνιση του έργου και των δραστηριοτήτων των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για θέματα διατήρησης, προστασίας, ανάδειξης, οργάνωσης, διαμόρφωσης και διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, ιστορικών τόπων, που χρονολογούνται από τον 4ο αι. μ.Χ. έως και το 1830, καθώς και νεώτερων θρησκευτικών μνημείων μετά το 1830, σε συνεργασία με λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. β) Ο συντονισμός αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο Μεγάλων Δημόσιων Έργων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων β) Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών. γ) Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο Επενδυτικών Προγραμμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων είναι αρμόδιο για: αα) Τη διατήρηση, την προστασία, την ανάδειξη, την οργάνωση, τη διαμόρφωση και τη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, ιστορικών τόπων και νεώτερων θρησκευτικών μνημείων, την επιστημονική μελέτη των συναφών ζητημάτων, καθώς και την διαρκή ενημέρωση των σχετικών δεδομένων του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου. ββ) Την παρακολούθηση των σωστικών αρχαιολογικών ανασκαφών ή εργασιών, έως την τελική δημοσίευση των σχετικών αποτελεσμάτων και τη λήψη μέτρων συντήρησης, προστασίας και τακτοποίησης των ανασκαφικών ευρημάτων. γγ) Την αρχαιολογική τεκμηρίωση και παρακολούθηση των τεχνικών έργων και των έργων συντήρησης και ανάδειξης σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία ή πλησίον μνημείων και πολιτιστικών αγαθών, καθώς και τη διατύπωση γνώμης για την έγκριση μελετών, για την εκτέλεση των έργων αυτών. δδ) Την υποστήριξη των έργων ανάδειξης, διαμόρφωσης, οργάνωσης, διαχείρισης, συντήρησης, αποκατάστασης και προστασίας αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, που πραγματοποιούνται από τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες (εκτός των Δημοσίων Μουσείων) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, την προώθηση και επίσπευση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών, την παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ή προγραμμάτων έως την οριστική παραλαβή τους και την τήρηση στατιστικών δεδομένων για αυτά. εε) Τη φροντίδα για την ετήσια κατάρτιση του Προγράμματος Δράσης των Εφορειών Αρχαιοτήτων και την επεξεργασία των προτάσεων των Εφορειών Αρχαιοτήτων για την ένταξη νέων έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, σε συνεργασία με λοιπές αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Την εποπτεία των υπαγομένων στη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Επιστημονικών Επιτροπών για τη Μελέτη και την Εκτέλεση Έργων. στστ) Την παραχώρηση προσωρινής χρήσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων για την πραγματοποίηση καλλιτεχνικών και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων και τη χορήγηση σχετικών αδειών. ζζ) Την προώθηση προτάσεων χορηγιών για θέματα του Τμήματος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. ηη) Την τήρηση στατιστικών δεδομένων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, αναφορικά με την επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. β) Το Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών είναι αρμόδιο για: αα) Τις ανασκαφές ή επιφανειακές ή άλλης μορφής αρχαιολογικές έρευνες, που διενεργούν επιστημονικοί, ερευνητικοί ή εκπαιδευτικοί οργανισμοί της ημεδαπής με εξειδίκευση στον τομέα της αρχαιολογικής ή παλαιοντολογικής έρευνας ή ξένες αρχαιολογικές αποστολές ή σχολές, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, καθώς και τις συστηματικές ανασκαφές και λοιπές αρχαιολογικές έρευνες, η διεύθυνση των οποίων έχει ανατεθεί σε στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 3028/2002. ββ) Τη μέριμνα για την ίδρυση Ελληνικών Αρχαιολογικών Σχολών ή Ινστιτούτων στην Αλλοδαπή και την παρακολούθησή τους, την οργάνωση προσωρινών αρχαιολογικών αποστολών στον ευρύτερο χώρο παρουσίας του Ελληνισμού στο εξωτερικό, καθώς και τον έλεγχο της ίδρυσης ξένων αρχαιολογικών σχολών ή ινστιτούτων με έδρα την Ελλάδα. γγ) Το χειρισμό των διεθνών αρχαιολογικών θεμάτων που αφορούν σε Διεθνείς Οργανισμούς ή Θεσμικά Όργανα, καθώς και το χειρισμό διακρατικών και μορφωτικών προγραμμάτων για την πολιτιστική κληρονομιά, προγραμματικών και επιστημονικών συμφωνιών και ανταλλαγών επιστημονικών αποστολών, την υποδοχή και ενημέρωση αντιπροσωπειών ξένων κρατών επί θεμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς. δδ) Την ενημέρωση επί θεμάτων που άπτονται μνημείων της αρμοδιότητας του Τμήματος, τα οποία ευρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας. εε) Τη χορήγηση αδειών μελέτης αρχαιολογικού υλικού σε ερευνητές, καθώς και την εισήγηση προς τη συναρμόδια Διεύθυνση επί αιτημάτων δειγματοληψίας αρχαιολογικού υλικού για ερευνητικούς σκοπούς. στστ) Την προώθηση αιτημάτων απαλλοτριώσεων που αφορούν σε χώρους όπου εκτελούνται συστηματικές αρχαιολογικές έρευνες. ζζ) Την παρακολούθηση των προγραμματικών συμβάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλους συμβαλλόμενους. ηη) Την προώθηση προτάσεων χορηγιών για θέματα του Τμήματος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. γ) Το Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο Επενδυτικών Προγραμμάτων είναι αρμόδιο για: αα) Το συντονισμό, σχεδιασμό και προγραμματισμό των ερευνητικών εργασιών που προηγούνται της υλοποίησης του έργου στο πλαίσιο Επενδυτικών Προγραμμάτων (ν. 4072/2012) ββ) Τη διασφάλιση της τήρησης του προγραμματισμού και του χρονοδιαγράμματος των αρχαιολογικών ερευνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, καθώς και των προβλεπόμενων έργων προστασίας και ανάδειξης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και νεώτερων θρησκευτικών μνημείων. γγ) Το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό κάθε αναγκαίας σωστικής έρευνας, την παρακολούθηση του αρχαιολογικού μέρους του φυσικού αντικειμένου καθώς και την ενδεχόμενη τροποποίησή του κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των αρχαιολογικών εργασιών.

Άρθρο 13Διεύθυνση ΜουσείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Μουσείων είναι: α) Η εναρμόνιση του έργου και των δραστηριοτήτων των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για θέματα, που αφορούν στην ίδρυση, λειτουργία των Αρχαιολογικών Μουσείων, καθώς και στη φύλαξη και προστασία των ευρισκομένων σε αυτά πολιτιστικών αγαθών. β) Η προώθηση σύγχρονων μουσειολογικών και μουσειογραφικών αντιλήψεων και η πρακτική εφαρμογή τους. γ) Ο συντονισμός της επικοινωνιακής πολιτικής ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της επισκεψιμότητας των Μουσείων και η συμμετοχή των πολιτών σε πολιτιστικά δρώμενα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Μουσείων απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών β) Τμήμα Εκθέσεων και Μουσειολογικής Έρευνας γ) Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας δ) Τμήμα Φύλαξης και Ασφάλειας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών είναι αρμόδιο για: αα) Την επεξεργασία και παρακολούθηση θεμάτων ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας και επέκτασης των Δημόσιων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών, καθώς και την υποστήριξη του έργου της καταγραφής, αποθήκευσης, έκθεσης και επανέκθεσης αρχαίων, που φυλάσσονται σε αυτά. ββ) Την επιστημονική εποπτεία των Εκκλησιαστικών Μουσείων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. γγ) Την ανταλλαγή αρχαίων, όπου, μεταξύ άλλων, νοείται η αγορά, η δωρέα και ο μακροχρόνιος δανεισμός πολιτιστικών αγαθών δυνάμει των σχετικών άρθρων του ν. 3028/2002. δδ) Την αναγνώριση Αρχαιολογικών Μουσείων και την τήρηση Μητρώου αναγνωρισμένων Αρχαιολογικών Μουσείων. εε) Την εκπόνηση, σύνταξη ή επεξεργασία μουσειολογικών − μουσειογραφικών μελετών για Μουσεία αρμοδιότητάς του. στστ) Την έγκριση χορήγησης αμοιβής σε ιδιώτες για παράδοση ή υπόδειξη κινητών ή ακίνητων μνημείων στο Δημόσιο. ζζ) Τη διαμόρφωση και επικαιροποίηση της πολιτικής για την επιβολή και το ύψος των τελών εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και ελεύθερης επίσκεψης στους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. ηη) Τη διαμόρφωση και επικαιροποίηση της πολιτικής για την επιβολή και το ύψος των τελών φωτογράφισης, κινηματογράφησης και εν γένει απεικόνισης αρχαίων, χρήσης εικόνων και κειμένων σε έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις και μέσα, με εμπορικό ή μη σκοπό. θθ) Την έγκριση διάθεσης εκδόσεων και άλλων πωλητέων ειδών στα πωλητήρια των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων της χώρας. ιι) Τον καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας μουσείων, χώρων και μνημείων του Κράτους. ιαια) Την έγκριση μεταφοράς κινητών αρχαίων για μη εκθεσιακούς σκοπούς. ιβιβ) Τη χορήγηση αδειών ξενάγησης χωρίς αμοιβή. ιγιγ) Την έγκριση κατασκευής, παραγωγής, διάθεσης και εξαγωγής απομιμημάτων αρχαίων, σε συνεργασία με τις λοιπές συναρμόδιες μονάδες του ΥΠ.ΠΟ.Α. β) Το Τμήμα Εκθέσεων και Μουσειολογικής Έρευνας είναι αρμόδιο για: αα) Το μουσειολογικό και μουσειογραφικό σχεδιασμό για την οργάνωση και παρουσίαση αρχαιολογικών εκθέσεων μόνιμων ή περιοδικών, συμπεριλαμβανομένων και των ψηφιακών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. ββ) Την έγκριση δανεισμού αρχαιοτήτων. γγ) Την ενθάρρυνση ένταξης των Μουσείων σε διεθνή δίκτυα συνεργασιών, της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και της προβολής τους με κάθε πρόσφορο μέσο. γ) Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας είναι αρμόδιο για: αα) Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση αρχαιολογικών εκπαιδευτικών εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. ββ) Την προβολή των εκπαιδευτικών δράσεων και όποιων εκδηλώσεων των Μουσείων. γγ) Την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και την προώθηση της έρευνας σε θέματα αρμοδιότητος του Τμήματος. δδ) Την επιστημονική και διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, καθώς και την τήρηση σχετικού αρχείου – καταλόγου. εε) Την επιστημονική υποστήριξη για τη διαμόρφωση αρχαιολογικών διαδρομών στστ) Το συντονισμό των Οργανικών Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την αύξηση της επισκεψιμότητας και την παροχή υπηρεσιών, υψηλής ποιότητας, σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. ζζ) Την έγκριση πραγματοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της επικράτειας από φορείς που δεν υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. δ) Το Τμήμα Φύλαξης και Ασφάλειας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων είναι αρμόδιο για: αα) Τη διατύπωση προδιαγραφών για την εξασφάλιση της φύλαξης και ασφάλειας πολιτιστικών αγαθών και επισκεπτών των Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. και τα αντίστοιχα Τμήματα Φύλαξης και Ασφάλειας των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Οργανικών Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. ββ) Τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων φύλαξης και ασφάλειας σε αρχαιολογικούς χώρους, αποθήκες αρχαιοτήτων και μουσεία. γγ) Την παρακολούθηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών στη Φύλαξη και Ασφάλεια αρχαιολογικών χώρων και μουσείων. δδ) Την οργάνωση εκπαίδευσης του φυλακτικού προσωπικού σε θέματα αρμοδιότητάς τους και την καταγραφή των αναγκών σε φυλακτικό προσωπικό, σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Άρθρο 14Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών ΑγαθώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών είναι η συγκρότηση και διαχείριση του Εθνικού Αρχείου Μνημείων και του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, η τήρηση του ιστορικού αρχείου αρχαιοτήτων και αναστηλώσεων, η ανάσχεση και αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και η ανάκτησή τους από το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και η εποπτεία των ιδιωτικών αρχαιολογικών συλλογών και των αρχαιοπωλείων. Επιπλέον, η εκπόνηση προγραμμάτων και οριζόντιων σχεδίων δράσης στους ανωτέρω τομείς, η υλοποίηση και ο συντονισμός των εκπονούμενων σχεδίων δράσης, η παρακολούθηση της εφαρμογής τους και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

H Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Αρχαιολογικού Κτηματολογίου β) Τμήμα Διαχείρισης Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων γ) Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών δ) Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Αρχαιολογικού Κτηματολογίου είναι αρμόδιο για: αα) Τη συγκρότηση, τήρηση και διαχείριση του Εθνικού Αρχείου Μνημείων και του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠ.ΠΟ.Α., την κατάρτιση των επιστημονικών προτύπων καταγραφής, τεκμηρίωσης και καταχώρισης στοιχείων σε αυτά, την κωδικοποίηση της σχετικής επιστημονικής και τεχνικής ορολογίας, καθώς και τον καθορισμό των αντίστοιχων προδιαγραφών ψηφιοποίησης και ψηφιακής διαχείρισης, με βάση τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και την εκάστοτε διαθέσιμη τεχνολογία. Επίσης, τη διαμόρφωση των απαιτήσεων, το λογικό, εννοιολογικό και επιστημονικό σχεδιασμό, καθώς και την επιτελική διαχείριση της λειτουργίας των εξειδικευμένων πληροφορικών συστημάτων υποστήριξης του Εθνικού Αρχείου Μνημείων και του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. ββ) Τη μέριμνα για την εμπέδωση, διάχυση και εφαρμογή της τεχνογνωσίας και των διεθνών καλών πρακτικών σε θέματα ψηφιοποίησης, ψηφιακής καταγραφής, τεκμηρίωσης και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την παρακολούθηση των σχετικών οδηγιών και αποφάσεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών. γγ) Την τήρηση διαρκούς καταλόγου των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων της Ελλάδας στο πλαίσιο του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου. δδ) Την τήρηση αρχείου καταγραφών, αποτυπώσεων και τεκμηριώσεων άυλων πολιτιστικών αγαθών, που κατατίθεται από την αρμόδια για τη συγκρότησή του Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. εε) Την καταχώριση στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων των ανά τριετία πορισμάτων επιθεώρησης της κατάστασης των ακινήτων μνημείων της Χώρας και τη σύνταξη του σχετικού επιστημονικού προτύπου καταγραφής και τεκμηρίωσης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων. στστ) Την κωδικοποίηση της αρχαιολογικής και της συναφούς προς αυτή νομοθεσίας, της σχετικής νομολογίας, των εγκυκλίων και τη δημοσίευση ενημερωμένων εκδόσεων όλων των ανωτέρω. ζζ) Τον καθορισμό των προδιαγραφών, των όρων και των προϋποθέσεων προβολής και διάθεσης μέσω του διαδικτύου και λοιπών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών του προερχόμενου από τα ανωτέρω ψηφιακού υλικού, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων και μεταδεδομένων που το συνοδεύουν, την πραγματοποίηση εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα περί της χορήγησης αδειών χρήσεως του υλικού αυτού, καθώς και εν γένει εικόνων και σχετικού με τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς οπτικοακουστικού υλικού από τρίτους στο διαδίκτυο και σε άλλα ηλεκτρονικά μέσα. ηη) Τον προγραμματισμό και τη σχεδίαση προγραμμάτων και οριζόντιων δράσεων ψηφιοποίησης και ψηφιακής καταγραφής, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς, την υλοποίηση και το συντονισμό των εκπονούμενων δράσεων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου ή σύμπραξη με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, την παρακολούθηση της εφαρμογής τους και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους. β) Το Τμήμα Διαχείρισης Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων είναι αρμόδιο για: αα) Την τήρηση του αρχείου των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων και των Υπηρεσιών Αναστήλωσης από την σύστασή τους μέχρι σήμερα και ειδικότερα την ταξινόμηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, ευρετηρίαση, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση, συντήρηση, διαφύλαξη, αξιοποίηση και διασφάλιση της προσβασιμότητας του ανωτέρω αρχειακού υλικού σε κάθε ενδιαφερόμενο. ββ) Τον καθορισμό των προτύπων και προδιαγραφών καταγραφής, τεκμηρίωσης, ηλεκτρονικής καταχώρισης και ψηφιοποίησης του ανωτέρω αρχειακού υλικού, με βάση τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και τις διεθνώς αποδεκτές καλές πρακτικές γ) Το Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών είναι αρμόδιο για: αα) Την προστασία και τεκμηρίωση της προέλευσης αντικειμένων από παράνομη ανασκαφή ή ανέλκυση, των κλαπέντων ή υπεξαιρεθέντων κινητών μνημείων, προερχομένων από την Ελληνική Επικράτεια, όπως αυτή ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. ββ) Την αναζήτηση κάθε στοιχείου που μπορεί να συμβάλλει στην τεκμηρίωση απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου επί κινητών μνημείων, τα οποία έχουν κλαπεί ή υπεξαιρεθεί ή είναι προϊόντα παράνομης ανασκαφής ή έχουν παρανόμως ανελκυθεί ή διακινηθεί, καθώς και την εισήγηση των απαιτούμενων ενεργειών για τη διεκδίκηση και την ανάκτησή τους. γγ) Τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για θέματα Παράνομης Διακίνησης Πολιτιστικών Αγαθών. δδ) Την εισήγηση περί χορήγησης χρηματικής αμοιβής σε όποιον συμβάλλει στην ανάκτηση μνημείων, τα οποία κατέχονται παρανόμως ή στην καταστολή των ποινικών αδικημάτων του ενάτου κεφαλαίου του ν. 3028/2002, όπως εκάστοτε ισχύει. εε) Την τήρηση και ενημέρωση των αρχείων κλαπέντων ή υπεξαιρεθέντων κινητών μνημείων, των λαθρανασκαφών ή των παράνομων ανελκύσεων, των κατασχεθέντων κινητών μνημείων, των προσώπων που εμπλέκονται στην παράνομη απόκτηση και διακίνηση κινητών μνημείων. στστ) Την τήρηση και ενημέρωση του Ειδικού Μητρώου Κατόχων Ανιχνευτών Μετάλλου, καθώς και την έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής σε αυτό. ζζ) Την έκδοση αδειών χρήσης ανιχνευτών μετάλλου, κατόπιν σχετικής πρότασης της Περιφερειακής Υπηρεσίας ή Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. ηη) Την εποπτεία της συμμετοχής ελληνικών πολιτιστικών φορέων (π.χ. Μουσείων) σε εκθέσεις στην αλλοδαπή. θθ) Την παρακολούθηση της διεθνούς αγοράς πολιτιστικών αγαθών με κάθε πρόσφορο μέσο. ιαια) Την εκπροσώπηση της Ελλάδας στο Εξωτερικό για θέματα παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, καθώς και την κατάρτιση σχεδίων σχετικών διεθνών κειμένων. ιβιβ) Την παρακολούθηση και ενημέρωση των Κεντρικών, Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς σχετικά με τις τρέχουσες τιμές των κινητών μνημείων στη διεθνή και ελληνική αγορά. δ) Το Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων είναι αρμόδιο για: αα) Την εποπτεία, τον έλεγχο, την καταγραφή και φωτογράφηση των αρχαιοτήτων που βρίσκονται νομίμως σε χέρια ιδιωτών κατόχων και συλλεκτών ή διακινούνται από τα νόμιμα αρχαιοπωλεία σε όλη τη χώρα και την τήρηση σχετικού αρχείου σε συνεργασία και με την Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. ββ) Τη χορήγηση άδειας συλλεκτών, άδειας λειτουργίας αρχαιοπωλείων, άδειας κατοχής αρχαιοτήτων σε ιδιώτες ή ΝΠΙΔ. γγ) Την τήρηση αρχείου αρχαιοπωλών, συλλεκτών και ιδιωτών κατόχων. δδ) Τη χορήγηση άδειας εξαγωγής – μόνιμης αποστολής αρχαιοτήτων συλλεκτών και ιδιωτών κατόχων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. εε) Την εποπτεία της εισαγωγής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης από το εξωτερικό με γνωματεύσεις στα Τελωνεία, σε συνεργασία και με την Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Άρθρο 15Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής ΚληρονομιάςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι: α) Η εφαρμογή πολιτικής για τη διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, β) Η εφαρμογή πολιτικής για την προώθηση διαπολιτισμικών θεμάτων στο πεδίο του πολιτισμού γ) Η προστασία και ανάδειξη των κινητών μνημείων της νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς δ) Η εφαρμογή μουσειακής πολιτικής για τα μουσεία του νεώτερου πολιτισμού (εποπτεία και επιστημονική συνδρομή, αναγνώριση−πιστοποίηση, προώθηση και εφαρμογή σύγχρονων μουσειολογικών προσεγγίσεων)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων β) Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Νεωτέρων Κινητών Μνημείων γ) Τμήμα Μουσείων Νεώτερου Πολιτισμικού Αποθέματος

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για: αα) Την προαγωγή της επιστημονικής καταγραφής και τεκμηρίωσης του Παραδοσιακού και Σύγχρονου Λαϊκού Πολιτισμού και της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ββ) Την προαγωγή της επιστημονικής αποτύπωσης, καταγραφής και τεκμηρίωσης των πολιτισμικών χαρακτηριστικών διαφόρων κοινωνικών ομάδων, π.χ. Ελλήνων αθιγγάνων, προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων ή άλλων ομάδων με ιδιαίτερα θρησκευτικά, γλωσσικά ή εθνοτικά χαρακτηριστικά που διαβιούν στην ελληνική επικράτεια, με σκοπό την ομαλή κοινωνική τους ένταξη μέσω δράσεων πολιτιστικής ανάπτυξης, ειδικά σχεδιασμένων γι’ αυτές, σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία. γγ) Την εφαρμογή των Διεθνών Συμβάσεων για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003) και, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού, την εφαρμογή της Διεθνούς Συμβάσεως για την Προστασία και Προώθηση της Πολυμορφίας των Πολιτισμικών Εκφράσεων (UNESCO 2005). δδ) Το σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων διαφύλαξης των άυλων πολιτιστικών αγαθών που εγγράφονται στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Καταλόγους της UNESCO. εε) Τη συνεργασία με διεθνείς φορείς για την εφαρμογή στο πεδίο του Πολιτισμού δράσεων για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. β) Το Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Νεωτέρων Κινητών Μνημείων είναι αρμόδιο για: αα) Το σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων για την καταγραφή, τεκμηρίωση και ανάδειξη των υλικών μαρτυριών (κινητών πολιτιστικών αγαθών) που σχετίζονται με τον αγροτικό, αστικό, προβιομηχανικό και πρώιμο βιομηχανικό πολιτισμό του ελλαδικού χώρου, καθώς και τη νεώτερη λόγια καλλιτεχνική δημιουργία. ββ) Το χαρακτηρισμό νεώτερων πολιτιστικών αγαθών ως μνημείων, βάσει των διατάξεων του ν. 3028/2002. γγ) Την τήρηση αρχείου νεώτερων κινητών μνημείων και τη διαρκή επικαιροποίησή του. δδ) Τον έλεγχο και την αδειοδότηση της εισαγωγής/ εξαγωγής νεώτερων κινητών μνημείων και πολιτιστικών αγαθών, κατά το άρθρο 34 του ν. 3028/2002. εε) Την εποπτεία της αδειοδότησης εμπόρων νεώτερων κινητών μνημείων και δημοπρατών νεωτέρων κινητών μνημείων, όπως και την τήρηση σχετικού Μητρώου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων. στστ) Την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική προβολή των νεώτερων κινητών πολιτιστικών αγαθών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών. ζζ) Τη χορήγηση αδειών μελέτης νεώτερων πολιτιστικών αγαθών. ηη) Το σχεδιασμό της ανάδειξης και αξιοποίησης των νεώτερων πολιτιστικών αγαθών που βρίσκονται στον βυθό των ελληνικών θαλασσών, λιμνών και ποταμών. γ) Το Τμήμα Μουσείων Νεώτερου Πολιτισμικού Αποθέματος είναι αρμόδιο για: αα) Την εφαρμογή της μουσειακής πολιτικής για τα Μουσεία Νεώτερου Πολιτισμού και την προώθηση της μουσειολογικής έρευνας εν γένει. ββ) Τη χορήγηση έγκρισης για την ίδρυση και αναγνώριση/πιστοποίηση Μουσείων Νεώτερου Πολιτισμού, κατά το αρ. 45 του ν. 3028/2002. γγ) Την υποστήριξη του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων –Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη, τον έλεγχο και την εποπτεία του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας − Θράκης και του Μουσείου Ζυγομαλά. δδ) Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση εκθέσεων για τον Νεώτερο Πολιτισμό τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή. εε) Την παροχή επιστημονικής και τεχνικής βοήθειας για την οργάνωση των Συλλογών και των Εκθέσεων των Μουσείων του Νεώτερου Πολιτισμού, καθώς και τη μέριμνα για την επιμόρφωση του προσωπικού των συγκεκριμένων Μουσείων. στστ) Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σε ειδικούς χώρους, σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς και σε σχολικούς χώρους. ζζ) Τη συγκέντρωση στοιχείων και τήρηση αρχείου για τις εκπαιδευτικές και επικοινωνιακές δράσεις των Μουσείων του Νεώτερου Πολιτισμού. ηη) Τη διοργάνωση της ετήσιας συνάντησης – σεμιναρίου για την προβολή των δράσεων των Μουσείων του Νεώτερου Πολιτισμού, την ανάδειξη και προώθηση των καλών πρακτικών που αναπτύσσονται στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. θθ) Τη συγκέντρωση στοιχείων και τήρηση αρχείου για την επισκεψιμότητα των Δημοσίων Μουσείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε συνεργασία με το ΤΑΠ, καθώς και για τα λοιπά Μουσεία του Νεώτερου Πολιτισμού. ιι) Την παροχή επιστημονικής υποστήριξης σε Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α αλλά και σε άλλους φορείς για τη διαμόρφωση διαδρομών σε ιστορικούς τόπους και νεώτερα μνημεία. ιαια) Την έγκριση πραγματοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ιστορικούς τόπους, νεώτερα μνημεία και μουσεία της επικράτειας από φορείς που δεν υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Άρθρο 16Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων ΜνημείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων είναι η εφαρμογή πολιτικής για θέματα που σχετίζονται με τη συντήρηση και αποκατάσταση κινητών και ακίνητων μνημείων, η εκπόνηση σχετικών μελετών και η έρευνα σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της Συντήρησης και Αποκατάστασης Πολιτιστικών Αγαθών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Μελετών Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων β) Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων γ) Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Μελετών Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων είναι αρμόδιο για: αα) Την εκπόνηση, επίβλεψη και έγκριση μελετών συντήρησης και αποκατάστασης κινητών μνημείων καθώς και του ζωγραφικού, ψηφιδωτού και γλυπτικού διακόσμου και άλλων στοιχείων που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα ακινήτων αρχαίων και νεώτερων μνημείων. ββ) Την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης, την εκδοτική δραστηριότητα, την οργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων με επιστημονικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού, για τη διαρκή ενημέρωση των υπαλλήλων επί των διεθνών εξελίξεων στον τομέα συντήρησης. β) Το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων είναι αρμόδιο για: αα) Την εκτέλεση και επίβλεψη εφαρμογής εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης κινητών μνημείων καθώς και του ζωγραφικού, ψηφιδωτού και γλυπτικού διακόσμου και άλλων στοιχείων που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα ακινήτων αρχαίων και νεωτέρων μνημείων, σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων. ββ) Την οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων κατά κατηγορία υλικού, όπως η συντήρηση τοιχογραφιών, εικόνων, πινάκων, ξυλογλύπτων, ψηφιδωτών, λίθου, μετάλλων, υφάσματος, χάρτου και αρχειακού υλικού, οργανικών ανασκαφικών ευρημάτων, κεραμικών και υάλινων αντικειμένων, σύγχρονων έργων τέχνης και αντικειμένων για την εκτέλεση εργασιών και την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων συντήρησης κινητών αντικειμένων μείζονος σημασίας σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης. γγ) Την ένταξη και τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων συντήρησης και αποκατάστασης κινητών μνημείων καθώς και του ζωγραφικού, ψηφιδωτού και γλυπτικού διακόσμου και άλλων στοιχείων που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα ακινήτων αρχαίων και νεωτέρων μνημείων. γ) Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας είναι αρμόδιο για: αα) Την προώθηση, σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων και το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων, θεμάτων που αφορούν στην έρευνα για την τεκμηρίωση της τεχνολογίας και της παθολογίας, καθώς και το συντονισμό των εφαρμογών μεθόδων και υλικών συντήρησης σε κινητά και ακίνητα μνημεία. ββ) Την έρευνα για τον τρόπο συντήρησης του λίθου των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και των γλυπτών, τη μελέτη της φύσεως, των ιδιοτήτων και των αιτιών φθοράς των λίθων. γγ) Την οργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν σε ειδικά θέματα συντήρησης με ακαδημαϊκά και λοιπά ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού. δδ) Την έγκριση δειγματοληψιών από κινητά και ακίνητα αρχαία και νεότερα μνημεία. εε) Την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχαιομετρίας.

Άρθρο 17Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Κεντρικού

Αρχαιολογικού Συμβουλίου και Συμβουλίου Μουσείων Το Τμήμα Γραμματείας του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), του Συμβουλίου Μουσείων (ΣΜ) και του Κοινού οργάνου ΚΑΣ−Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) είναι αρμόδιο για: α) Την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των Συμβουλίων, τη διαχείριση του αρχείου των Συνεδριάσεων και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών. β) Την έκδοση της Ημερήσιας Διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων, η οποία αποστέλλεται στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καθώς και στους εισηγητές των αρμόδιων Διευθύνσεων. γ) Τη μέριμνα για την ανάρτηση της Ημερήσιας Διάταξης στο Διαδίκτυο, καθώς και για την έγκαιρη ειδοποίηση φορέων και πολιτών. δ) Την οργάνωση των αυτοψιών του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. ε) Τη σύνταξη των γνωμοδοτήσεων και των Πρακτικών των Συνεδριάσεων, καθώς και την επικύρωσή τους. στ) Την τήρηση του σχετικού αρχείου του Τμήματος και τη χορήγηση αντιγράφων των γνωμοδοτήσεων και των πρακτικών των συνεδριάσεων σε πολίτες ή φορείς καθώς και σε ερευνητές επιστημονικού πεδίου. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 18Εφορείες ΑρχαιοτήτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Εφορειών Αρχαιοτήτων είναι οι εξής: α) Η επιστημονική έρευνα, η αποκάλυψη, η διατήρηση, η συντήρηση, η προστασία, η ανάδειξη, η προβολή και η φύλαξη των αρχαιοτήτων, η έκθεση τους σε Μουσεία, καθώς και η συμμετοχή τους σε εκθέσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Επιπλέον, η μελέτη, ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του άμεσου φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, η εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. β) Η μέριμνα για την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, η διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των συλλογών, χωρικής τους ευθύνης, τα οποία ανήκουν στο Κράτος, η συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, η διοργάνωση και η συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Εφορείας, καθώς και για η παραγωγή συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και εκπαιδευτικού υλικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων, οι οποίες υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, λειτουργούν ως Περιφερειακές Υπηρεσίες σε επίπεδο Διεύθυνσης και είναι οι παρακάτω: α) Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών με έδρα την Αθήνα και χωρική αρμοδιότητα τους Δήμους Αθηναίων, Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης και Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Φιλαδέλφειας και Χαλκηδόνας, Αγ. Παρασκευής, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης και Πεύκης, Μεταμόρφωσης, Νέας Ιωνίας, Παπάγου και Χολαργού, Πεντέλης, Φιλοθέης και Ψυχικού, Χαλανδρίου, Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων και Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης. β) Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής με έδρα την Αθήνα και χωρική αρμοδιότητα τους Δήμους Φυλής, Αχαρνών, Διονύσου, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαραθώνος, Μαρκοπούλου και Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης, Ωρωπού, Ραφήνας και Πικερμίου, Σαρωνικού, Σπάτων και Αρτέμιδος. γ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων με έδρα τον Πειραιά και χωρική αρμοδιότητα τους Δήμους Μεγαρέων, Μάνδρας και Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Χαϊδαρίου, Κερατσινίου και Δραπετσώνος, Κορυδαλλού, Νίκαιας και Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Περάματος, Σαλαμίνος, Αίγινας, Αγκιστρίου, Τροιζηνίας, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών, Κυθήρων, Πειραιώς, Μοσχάτου και Ταύρου, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Αλίμου, Ελληνικού και Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης – Βούλας− Βουλιαγμένης. δ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας με έδρα την Αρχ. Κόρινθο και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Κορινθίας. ε) Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας με έδρα το Ναύπλιο και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Αργολίδας. στ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας. ζ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας με έδρα τη Σπάρτη και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Λακωνίας. η) Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας. θ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας με έδρα την Αρχ. Ολυμπία και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Ηλείας. ι) Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας με έδρα την Πάτρα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Αχαΐας. ια) Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος με έδρα το Μεσολόγγι και χωρική αρμοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος. ιβ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας ιγ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας με έδρα το Αργοστόλι και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Κεφαλληνίας ιδ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου με έδρα τη Ζάκυνθο και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου ιε) Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας με έδρα τη Θήβα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας ιστ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος με έδρα τους Δελφούς και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Φωκίδος ιζ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας με έδρα τη Χαλκίδα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Ευβοίας ιη) Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας με έδρα τη Λαμία και χωρική αρμοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες Φθιώτιδος και Ευρυτανίας. ιθ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων κ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας κα) Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας με έδρα την Πρέβεζα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας κβ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας με έδρα την Άρτα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Άρτας κγ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας με έδρα το Βόλο και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Μαγνησία κδ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας με έδρα τη Λάρισα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Λάρισας κε) Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Τρικάλων κστ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας κζ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς με έδρα την Καστοριά και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς κη) Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας με έδρα τη Φλώρινα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Φλώρινας κθ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης με έδρα την Αιανή και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης λ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Γρεβενών λα) Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική αρμοδιότητα το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης λβ) Εφορεία Αρχαιοτήτων περιφέρειας Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης πλην του Πολεοδομικού Συγκροτήματος λγ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Κιλκίς λδ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους με έδρα τον Πολύγυρο και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής και τη Μοναστική Κοινότητα του Αγίου Όρους λε) Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας με έδρα την Κατερίνη και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Πιερίας λστ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας με έδρα την Έδεσσα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Πέλλας λζ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας με έδρα την Βέροια και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Ημαθίας λη) Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών με έδρα τις Σέρρες και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Σερρών λθ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας με έδρα τη Δράμα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Δράμας μ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας με έδρα την Καβάλα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Καβάλας μα) Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Ξάνθης μβ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Ροδόπης μγ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Έβρου μδ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Λέσβου με) Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου με έδρα τη Χίο και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Χίου μστ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου με έδρα το Βαθύ και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Σάμου μζ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων με έδρα την Αθήνα και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων μη) Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Δωδεκανήσου μθ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων με έδρα τα Χανιά και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Χανίων ν) Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου να) Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου νβ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και χωρική αρμοδιότητα την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Λειτουργία των Εφορειών Αρχαιοτήτων α) Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ασκούν τις αρμοδιότητές τους κατά τόπο στα όρια των περιοχών τους, συνεργάζονται με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και εκτελούν έργα, τα οποία περιλαμβάνονται στα ετήσια Προγράμματα Δράσης, όπως εγκρίνονται από τον Υπουργό, μετά από γνώμη των αρμοδίων Συμβουλίων. β) Το προσωπικό των Εφορειών Αρχαιοτήτων μετέχει στο ανωτέρω περιγραφόμενο έργο (περ. α παρ. 1), καθώς και στη διεξαγωγή συστηματικών και σωστικών ανασκαφών ή άλλων αρχαιολογικών έργων και ερευνών, στη μελέτη και διοργάνωση των μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, στη διαμόρφωση και λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, στην οργάνωση, λειτουργία και προβολή των μουσείων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ανεξάρτητα από την κατανομή τους στα επιμέρους Τμήματα. γ) Σε κάθε Εφορεία Αρχαιοτήτων συγκροτείται και λειτουργεί επιστημονική ολομέλεια, στην οποία μετέχουν οι υπάλληλοι Κλάδων και Ειδικοτήτων ΠΕ και ΤΕ, που υπηρετούν σε αυτήν υπό την προεδρία του Προϊσταμένου της. Στην επιστημονική ολομέλεια, η οποία συνέρχεται τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο, συζητείται το πρόγραμμα δράσης, η αξιολόγηση εφαρμογής των στόχων της υπηρεσίας και ο ενδεχόμενος επανακαθορισμός τους. δ) Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων προετοιμάζουν τους φακέλους για την εισαγωγή των θεμάτων στο οικείο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων και συντάσσουν προτάσεις προς τις οικείες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας για την εισαγωγή θεμάτων στο ΚΑΣ ή στο Συμβούλιο Μουσείων, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων αποτελούνται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων β) Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων γ) Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών δ) Τμήμα Συντήρησης ε) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Tο Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων, το οποίο χειρίζεται θέματα που αφορούν σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ιστορικούς τόπους, που χρονολογούνται έως τον 4ο αι. μ.Χ., είναι αρμόδιο για: αα) Την προστασία και τη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων, τον προγραμματισμό και τη διενέργεια ανασκαφών και οποιασδήποτε μορφής αρχαιολογικής έρευνας, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση έργων σε συνέργεια με τα ανάλογα τμήματα της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, για την προστασία, συντήρηση, αναστήλωση, διαμόρφωση και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων, την προστασία του φυσικού τοπίου που τα περιβάλλει και την εξέταση αιτημάτων εκτέλεσης έργων που τα επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων. ββ) Την αρχαιολογική μελέτη και αξιολόγηση των τεχνικών έργων επί ή πλησίον αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και των έργων συντήρησης επί μνημείων, αρχαίων αντικειμένων και έργων τέχνης και την επιστημονική μελέτη παντός θέματος σχετικού με τα παραπάνω αναφερόμενα. Την προώθηση απαλλοτριώσεων και την καταβολή αποζημιώσεων για τη στέρηση χρήσης ακίνητης περιουσίας για αρχαιολογικούς σκοπούς, τη συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους συμβαλλόμενους με σκοπό τη σύνταξη προγραμματικών συμβάσεων με αυτούς για την έρευνα, προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. γγ) Την εποπτεία των ερευνών των επιστημονικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών της ημεδαπής και των αλλοδαπών αρχαιολογικών σχολών και ινστιτούτων, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα. δδ) Την εποπτεία των υπαγομένων σε Εφορείες Αρχαιοτήτων Επιστημονικών Επιτροπών για τη μελέτη και εκτέλεση έργων. εε) Την τήρηση αρχείου των ανασκαφών και άλλων αρχαιολογικών ερευνών, την καταγραφή και ηλεκτρονική καταχώριση κινητών και ακινήτων αρχαιολογικών ευρημάτων, την κατάρτιση αρχείου φωτογραφιών, σχεδίων, χαρτών, κηρύξεων και την συγκρότηση – ενημέρωση αρχείου κατόχων αρχαίων και αρχαιοπωλείων. στστ) Τη συμβολή στην πάταξη της αρχαιοκαπηλίας, την τήρηση και ενημέρωση αρχείου λαθρανασκαφών, κατασχέσεων και κλοπών πολιτιστικών αγαθών, καθώς και την προεργασία για τη χορήγηση άδειας χρήσης ανιχνευτών μετάλλου. ζζ) Την αρχαιολογική τεκμηρίωση, μελέτη και δημοσίευση των παλαιών ανασκαφών, την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης της Εφορείας. Την εν γένει προώθηση της εκδοτικής δραστηριότητας που αφορά σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, κινητά ευρήματα και συλλογές αρμοδιότητας της Εφορείας. Την ανάδειξη του αρχαιολογικού αποθέματος με πολυμεσικές εφαρμογές μέσω του διαδικτύου. ηη) Τη διαχείριση των μουσείων και των συλλογών αρμοδιότητος της Εφορείας, την εκπόνηση και εφαρμογή μουσειολογικών μελετών, την έκθεση των αρχαιολογικών αντικειμένων. Τη χορήγηση άδειας μελέτης αρχαίων αντικειμένων εντός των μουσείων και των συλλογών, τη χορήγηση άδειας εξαγωγής μη προστατευομένων από τη νομοθεσία αντικειμένων, το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση αρχαιολογικών, περιοδικών ή μονίμων, εκθέσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας. θθ) Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση αρχαιολογικών περιοδικών εκθέσεων, προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σε ειδικούς χώρους, σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σε σχολικούς χώρους, καθώς και τη χορήγηση αδειών ελευθέρας εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. Τη συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες του Τμήματος. ιι) Την ετήσια κατάρτιση του Προγράμματος Δράσης της Εφορείας και τη σύνταξη προτάσεων για την ένταξη νέων έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. β) Tο Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων, το οποίο χειρίζεται θέματα που αφορούν σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ιστορικούς τόπους, που χρονολογούνται από τον 4ο αι. μ.Χ. έως το 1830, καθώς και σε νεώτερα θρησκευτικά μνημεία από το 1830 και εξής, είναι αρμόδιο για: αα) Την προστασία και τη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων, τον προγραμματισμό και τη διενέργεια ανασκαφών και οποιασδήποτε μορφής αρχαιολογικής έρευνας, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση έργων σε συνέργεια με τα ανάλογα τμήματα της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, για την προστασία, συντήρηση, αναστήλωση, διαμόρφωση και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων, την προστασία του φυσικού τοπίου που τα περιβάλλει και την εξέταση αιτημάτων εκτέλεσης έργων που τα επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων. ββ) Την αρχαιολογική μελέτη και αξιολόγηση των τεχνικών έργων επί ή πλησίον αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και των έργων συντήρησης επί μνημείων, αρχαίων αντικειμένων και έργων τέχνης και την επιστημονική μελέτη παντός θέματος σχετικού με τα παραπάνω αναφερόμενα. Την προώθηση απαλλοτριώσεων και την καταβολή αποζημιώσεων για τη στέρηση χρήσης ακίνητης περιουσίας για αρχαιολογικούς σκοπούς, τη συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους συμβαλλόμενους με σκοπό τη σύνταξη προγραμματικών συμβάσεων με αυτούς για την έρευνα, προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. γγ) Την εποπτεία των ερευνών των επιστημονικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών της ημεδαπής και των αλλοδαπών αρχαιολογικών σχολών και ινστιτούτων, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα. δδ) Την εποπτεία των υπαγομένων σε Εφορείες Αρχαιοτήτων Επιστημονικών Επιτροπών για τη μελέτη και εκτέλεση έργων. εε) Την τήρηση αρχείου των ανασκαφών και άλλων αρχαιολογικών ερευνών, την καταγραφή και ηλεκτρονική καταχώριση κινητών και ακινήτων αρχαιολογικών ευρημάτων, την κατάρτιση αρχείου φωτογραφιών, σχεδίων, χαρτών, κηρύξεων και την συγκρότηση – ενημέρωση αρχείου κατόχων αρχαίων και αρχαιοπωλείων. στστ) Τη συμβολή στην πάταξη της αρχαιοκαπηλίας, την τήρηση και ενημέρωση αρχείου λαθρανασκαφών, κατασχέσεων και κλοπών πολιτιστικών αγαθών, καθώς και την προεργασία για τη χορήγηση άδειας χρήσης ανιχνευτών μετάλλου. ζζ) Την αρχαιολογική τεκμηρίωση, μελέτη και δημοσίευση των παλαιών ανασκαφών, την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης της Εφορείας. Την εν γένει προώθηση της εκδοτικής δραστηριότητας που αφορά σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, κινητά ευρήματα και συλλογές αρμοδιότητας της Εφορείας. Την ανάδειξη του αρχαιολογικού αποθέματος με πολυμεσικές εφαρμογές μέσω του διαδικτύου. ηη) Τη διαχείριση των μουσείων και των συλλογών αρμοδιότητος της Εφορείας, την εκπόνηση και εφαρμογή μουσειολογικών μελετών, την έκθεση των αρχαιολογικών αντικειμένων. Τη χορήγηση άδειας μελέτης αρχαίων αντικειμένων εντός των μουσείων και των συλλογών, τη χορήγηση άδειας εξαγωγής μη προστατευομένων από τη νομοθεσία αντικειμένων, το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση αρχαιολογικών, περιοδικών ή μονίμων, εκθέσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας. θθ) Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση αρχαιολογικών περιοδικών εκθέσεων, προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σε ειδικούς χώρους, σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σε σχολικούς χώρους, καθώς και τη χορήγηση αδειών ελευθέρας εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. Τη συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες του Τμήματος. ιι) Την ετήσια κατάρτιση του Προγράμματος Δράσης της Εφορείας και τη σύνταξη προτάσεων για την ένταξη νέων έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. γ) Το Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών είναι αρμόδιο για: αα) Τη μέριμνα για τεχνικά θέματα που αφορούν στην δι’ αυτεπιστασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μελέτη και εκτέλεση έργων, αποτύπωση και τοπογράφηση, στερέωση, αποκατάσταση, αναστήλωση μνημείων, διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, σε συνεργασία με τα Τμήματα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων και Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων, με βάση την απαιτούμενη αρχαιολογική τεκμηρίωση και αξιολόγηση εκ μέρους των ανωτέρω Τμημάτων. ββ) Την εκπόνηση μουσειογραφικών μελετών και γενικότερα την τεχνική υποστήριξη της οργάνωσης μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, οι οποίες υλοποιούνται από τα ανωτέρω Τμήματα, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων. γγ) Τη συντήρηση και λειτουργία των πάσης φύσεως διοικητικών, μουσειακών και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και κτηριακών υποδομών της Εφορείας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων. δδ) Την εποπτεία σε συνεργασία με τα παραπάνω αναφερόμενα συναρμόδια Τμήματα των υπαγομένων σε Εφορείες Αρχαιοτήτων Επιστημονικών Επιτροπών για τη μελέτη και εκτέλεση έργων. εε) Την κατάρτιση προτάσεων για την ένταξη νέων έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. στστ) Την τεχνική τεκμηρίωση και την έρευνα στατικών, αρχιτεκτονικών και γενικότερα τεχνικών ζητημάτων των μνημείων και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της. δ) Το Τμήμα Συντήρησης είναι αρμόδιο για: αα) Τη συντήρηση των πάσης φύσεως αρχαιοτήτων και την εκπόνηση των σχετικών μελετών συντήρησης και αισθητικής αποκατάστασης τους. ββ) Την υποστήριξη μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, τη συντήρηση, αποκατάσταση και αισθητική παρουσίαση των μνημείων και πολιτιστικών αγαθών. ε) Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας είναι αρμόδιο για: αα) Τη διοικητική, οικονομική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου των Εφορειών. ββ) Τον προγραμματισμό και έλεγχο της φύλαξης των Μουσείων, αποθηκών αρχαίων, αρχαιολογικών χώρων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, την τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ημέρες των εξαιρέσιμων και αργιών και τη σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζημίωση των προσφερομένων υπηρεσιών κατά τις ημέρες αυτές. γγ) Τη μέριμνα για την συντήρηση, φύλαξη και κίνηση των κρατικών οχημάτων και του λοιπού εξοπλισμού της Εφορείας. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 19Εφορεία Εναλίων ΑρχαιοτήτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων είναι η διατήρηση, προστασία, φύλαξη, επιστημονική έρευνα, αποκάλυψη, συντήρηση, ανάδειξη και έκθεση της ενάλιας, λιμναίας και ποτάμιας αρχαιολογικής και πολιτιστικής εν γένει κληρονομιάς καθώς και η εποπτεία κάθε έργου και δραστηριότητας που την επηρεάζει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων λειτουργεί ως αυτοτελής Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς με έδρα την Αθήνα και υπάγονται σε αυτή Γραφεία που λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη και στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Εναλίων Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Ερευνών β) Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Τεκμηρίωσης, Δημοσίευσης και Αρχείου γ) Τμήμα Συντήρησης. δ) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Το Τμήμα Εναλίων Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Ερευνών είναι αρμόδιο για: αα) Τον προγραμματισμό, την τεχνική οργάνωση και πραγματοποίηση υποβρυχίων αρχαιολογικών ανασκαφών ή εν γένει ερευνών, για τον εντοπισμό, την εξερεύνηση, τη διάσωση και την ανέλκυση των εναλίων αρχαιοτήτων. ββ) Την οργάνωση και λήψη μέτρων για την προστασία και διασφάλιση των ευρισκομένων στους βυθούς αρχαιοτήτων. γγ) Την εποπτεία και τον έλεγχο των διεξαγόμενων από ημεδαπούς και αλλοδαπούς οργανισμούς ή ιδιώτες, πάσης φύσεως υποβρύχιων ερευνών και δραστηριοτήτων. β) Το Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Τεκμηρίωσης, Δημοσίευσης και Αρχείου είναι αρμόδιο για: αα) Την καταγραφή των ευρισκομένων στο βυθό αρχαίων αλλά και όσων ανελκύονται, καθώς και την κατάρτιση – ενημέρωση του αναγκαίου τεκμηριωτικού αρχείου. ββ) Την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης, καθώς και την τυχόν εκδοτική δραστηριότητα. γγ) Την υποστήριξη της οργάνωσης μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, τις αποτυπώσεις και τοπογραφικές μελέτες, την επίβλεψη εκτέλεσης μελετών λιμενικών έργων, καθώς και τη συντήρηση και λειτουργία των πάσης φύσεως διοικητικών, μουσειακών και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και κτηριακών υποδομών της Εφορείας, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, και με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων. γ) Το Τμήμα Συντήρησης είναι αρμόδιο για τον καθαρισμό, τη συντήρηση και την αποκατάσταση των πάσης φύσεως εναλίων αρχαιοτήτων και μνημείων. δ) Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας είναι αρμόδιο για: αα) Τη διοικητική, οικονομική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου της Εφορείας. ββ) Τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της φύλαξης των Μουσείων, αποθηκών αρχαίων, αρχαιολογικών χώρων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, την τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ημέρες των εξαιρέσιμων και αργιών και τη σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζημίωση των προσφερομένων υπηρεσιών κατά τις ημέρες αυτές. γγ) Τη μέριμνα για την συντήρηση, φύλαξη και κίνηση των κρατικών οχημάτων και του λοιπού εξοπλισμού της Εφορείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα Γραφεία που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων των τμημάτων της Εφορείας κατά τόπο στα όρια των περιοχών τους.

Άρθρο 20Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας − ΣπηλαιολογίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας είναι η μέριμνα για τα σπήλαια και τα παλαιοντολογικά κατάλοιπα, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται με την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο εντοπισμός η έρευνα, η ανασκαφή, η μελέτη καθώς και η προστασία αρχαιοτήτων και των πάσης φύσεως ευρημάτων που προέρχονται από σπήλαια. Η προώθηση της παλαιοανθρωπολογικής − παλαιοντολογικής έρευνας και η προβολή του σπηλαιολογικού πλούτου της χώρας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας αποτελεί αυτοτελή Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με έδρα την Αθήνα, και στην οποία υπάγεται Γραφείο που λειτουργεί στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Αρχαιοτήτων των Προϊστορικών και Ιστορικών Περιόδων β) Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών, Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας γ) Τμήμα Συντήρησης δ) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Το Τμήμα Αρχαιοτήτων των Προϊστορικών και Ιστορικών Περιόδων είναι αρμόδιο για: αα) Τον προγραμματισμό, την τεχνική οργάνωση και την πραγματοποίηση σπηλαιολογικών ανασκαφών ή εν γένει ερευνών, για τον εντοπισμό, την εξερεύνηση, τη διάσωση και την προστασία των εν σπηλαίω ευρισκομένων καταλοίπων. ββ) Την προώθηση της μελέτης και ανάδειξης των ευρημάτων σε ειδικά σπηλαιολογικά μουσεία ή σε αίθουσες άλλων δημόσιων μουσείων, γγ) Τη μέριμνα για την οργάνωση εργαστηρίου λιθοτεχνίας δδ) Τη φροντίδα για τον ευπρεπισμό, τη διαμόρφωση του χώρου των σπηλαίων και του περιβάλλοντος φυσικού τοπίου, τη διατήρηση και προστασία αυτών, την επίβλεψη των διενεργουμένων ανασκαφών και τη διενέργεια αυτοψιών για τον εντοπισμό σπηλαίων, εε) Τη μέριμνα για την καταγραφή και την ηλεκτρονική καταχώριση εγκοίλων, θέσεων και ευρημάτων, την τήρηση αρχείου φωτογραφιών, σχεδίων, χαρτών, κηρύξεων, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης. β) Το Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών, Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας είναι αρμόδιο για: αα) Τη μέριμνα για τεχνικά θέματα που αφορούν στην δι’ αυτεπιστασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μελέτη και εκτέλεση έργων, την αποτύπωση και τοπογράφηση, τη στερέωση, αποκατάσταση μνημείων, τη διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. ββ) Την εκπόνηση μουσειογραφικών μελετών. γγ) Τη συντήρηση και λειτουργία των πάσης φύσεως διοικητικών, μουσειακών και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και κτηριακών υποδομών της Εφορείας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων. δδ) Την κατάρτιση προτάσεων για την ένταξη νέων έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. εε) Την τεχνική τεκμηρίωση και την έρευνα στατικών, αρχιτεκτονικών και γενικότερα τεχνικών ζητημάτων των μνημείων και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της. στστ) Τον εντοπισμό, εξερεύνηση και αξιολόγηση σπηλαίων, καθώς και την επίβλεψη υλοποίησης μελετών ανάδειξης αυτών, τις γεωλογικές έρευνες και μελέτες από πλευράς γεωμορφολογίας, υδρογεωλογίας, παλαιοπεριβάλλοντος, ιζηματολογίας, πετρολογίας και γεωχημείας των σπηλαίων, τη λειτουργία Γεωλογικού Εργαστηρίου, τη δημιουργία Τράπεζας Πετρωμάτων, την οργάνωση έρευνας σε παλαιοντολογικές θέσεις, καθώς και τη μελέτη παλαιοντολογικών ευρημάτων, σπηλαίων και ανοικτών θέσεων. Επίσης, την αποτύπωση και τοπογραφική μελέτη των σπηλαίων και παλαιοντολογικών θέσεων, τις γεωτεχνικές μελέτες, στερεώσεις, διαμορφώσεις και αξιοποίηση των σπηλαίων και του περιβάλλοντος χώρου. γ) Το Τμήμα Συντήρησης είναι αρμόδιο για τη συντήρηση των σπηλαίων, των εντός αυτών ευρισκομένων αρχαιοτήτων, καθώς και των εξ’ αυτών προερχομένων κινητών αρχαίων. δ) Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας είναι αρμόδιο για: αα) Τη διοικητική, οικονομική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου της Εφορείας. ββ) Τον προγραμματισμό και έλεγχο της φύλαξης των Μουσείων, αποθηκών αρχαίων, αρχαιολογικών χώρων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, την τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ημέρες των εξαιρέσιμων και αργιών και τη σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζημίωση των προσφερομένων υπηρεσιών κατά τις ημέρες αυτές. γγ) Την μέριμνα για την συντήρηση, φύλαξη και κίνηση των κρατικών οχημάτων και του λοιπού εξοπλισμού της Εφορείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Γραφείο που λειτουργεί στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων των τμημάτων της Εφορείας κατά τόπο στα όρια της περιοχής του.

Άρθρο 21Δημόσια ΜουσείαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Δημόσια Μουσεία που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης είναι τα εξής: α) Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο β) Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης γ) Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο δ) Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ε) Επιγραφικό − Νομισματικό Μουσείο στ) Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου ζ) Μουσείο Ασιατικής Τέχνης η) Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων –Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη

Άρθρο 22Εθνικό Αρχαιολογικό ΜουσείοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου είναι: α) Η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό των φυλασσόμενων σε αυτό Πολιτιστικών Αγαθών. β) Ο εμπλουτισμός των Συλλογών του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με πολιτιστικά αγαθά από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο. γ) Η προβολή του Μουσείου στις δημόσιες και διεθνείς του σχέσεις, η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πάσης φύσεως εκδόσεων, η διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η αναζήτηση χορηγιών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (στο εξής Ε.Α.Μ) έχει έδρα την Αθήνα και απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Συλλογής έργων Γλυπτικής β) Τμήμα Συλλογών Αγγείων και Έργων Μικροτεχνίας και Μεταλλοτεχνίας γ) Τμήμα Συλλογής Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων δ) Τμήμα Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας ε) Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Συλλογής έργων Γλυπτικής είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των έργων γλυπτικής. β) Το Τμήμα Συλλογών Αγγείων και Έργων Μικροτεχνίας και Μεταλλοτεχνίας είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των αγγείων, ειδωλίων, κοσμημάτων, σφραγιδολίθων, ελεφάντινων αντικειμένων ιστορικής περιόδου, γυάλινων σκευών, καθώς και των έργων μεταλλοτεχνίας του Μουσείου από χαλκό, σίδηρο και μόλυβδο. γ) Το Τμήμα Συλλογής Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών αρχαιοτήτων ανεξαρτήτως υλικού. δ) Το Τμήμα Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας είναι αρμόδιο για: αα) Τη μέριμνα για την καλή λειτουργία των εργαστηρίων συντήρησης αγγείων, μετάλλων, γλυπτών, εκμαγείων, οργανικών υλών, χαρτιού και αρνητικών φωτογραφιών. ββ) Την έρευνα για τις μεθόδους και τα υλικά συντήρησης και των αποτελεσμάτων τους επί των αρχαίων. γγ) Την αρχαιομετρική έρευνα. ε) Το Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης είναι αρμόδιο για: αα) Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων ββ) Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, την τήρηση των στατιστικών δεδομένων, του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων γγ) Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων του Μουσείου δδ) Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου εε) Την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στστ) Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων του ζζ) Τη φύλαξη και τον έλεγχο υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και ευταξίας του Μουσείου

Άρθρο 23Βυζαντινό και Χριστιανικό ΜουσείοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου είναι: α) Η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό των φυλασσόμενων σε αυτό Πολιτιστικών Αγαθών. β) Ο εμπλουτισμός των Συλλογών του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με πολιτιστικά αγαθά από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο. γ) Η προβολή του Μουσείου στις δημόσιες και διεθνείς του σχέσεις, η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πάσης φύσεως εκδόσεων, η διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η αναζήτηση χορηγιών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (στο εξής ΒΧΜ) έχει έδρα την Αθήνα και απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Συλλογής Εικόνων, Τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και Συλλογής Λοβέρδου β) Τμήμα Συλλογής Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραμικής, Μικροτεχνίας, Υφασμάτων, και Μουσαμάδων γ) Τμήμα Συντήρησης δ) Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Συλλογής Εικόνων, Τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και Συλλογής Λοβέρδου είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των Εικόνων, Τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και της Συλλογής Λοβέρδου του Μουσείου. β) Το Τμήμα Συλλογής Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραμικής, Μικροτεχνίας, Υφασμάτων, και Μουσαμάδων είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των έργων Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραμικής, Μικροτεχνίας, Υφασμάτων και Μουσαμάδων του Μουσείου. γ) Το Τμήμα Συντήρησης είναι αρμόδιο για: αα) Τα εργαστήρια συντήρησης (εικόνας, τοιχογραφίας, γλυπτικής, ξυλογλυπτικής, κεραμικής και μικροτεχνίας, χαρτιού, υφάσματος και μουσαμά). ββ) Την επιστημονική τεκμηρίωση των εργασιών συντήρησης. γγ) Την έρευνα για τις μεθόδους και τα υλικά συντήρησης. δ) Το Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης είναι αρμόδιο για: αα) Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων ββ) Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, την τήρηση των στατιστικών δεδομένων, του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων γγ) Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων του Μουσείου δδ) Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου εε) Την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στστ) Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων του ζζ) Τη φύλαξη και τον έλεγχο υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και ευταξίας του Μουσείου

Άρθρο 24Επιγραφικό και Νομισματικό ΜουσείοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Επιγραφικού και Νομισματικού Μουσείου είναι: α) Η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό των φυλασσόμενων σε αυτό Πολιτιστικών Αγαθών. β) Ο εμπλουτισμός των Συλλογών του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με πολιτιστικά αγαθά από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο. γ) Η προβολή του Μουσείου στις δημόσιες και διεθνείς του σχέσεις, η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πάσης φύσεως εκδόσεων, η διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η αναζήτηση χορηγιών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Επιγραφικό − Νομισματικό Μουσείο έχει έδρα την Αθήνα και απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης Επιγραφών β) Τμήμα Νομισμάτων, Σταθμίων και Μικροτεχνίας, Σφραγίδων και Μεταλλίων γ) Τμήμα Συντήρησης δ) Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Έρευνας και Τεκμηρίωσης Επιγραφών είναι αρμόδιο για: αα) Την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των αρχαίων ελληνικών επιγραφών του Μουσείου. ββ) Την παροχή της επιστημονικής συνδρομής προς τις λοιπές Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και σε άλλους φορείς, σχετικά με θέματα μελέτης, συντήρησης, προστασίας, ανάδειξης, έκθεσης και δημοσίευσης επιγραφών. β) Το Τμήμα Νομισμάτων, Σταθμίων και Μικροτεχνίας, Σφραγίδων και Μεταλλίων είναι αρμόδιο για: αα) Την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των Νομισμάτων, Σταθμίων και Μικροτεχνίας, Σφραγίδων και Μεταλλίων του Μουσείου ββ) Την παροχή τεχνογνωσίας, ως κέντρο συμβουλευτικό, στις λοιπές Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και σε άλλους φορείς σχετικά με θέματα μελέτης, συντήρησης, προστασίας, ανάδειξης, έκθεσης κ.α. νομισμάτων, μεταλλίων, σταθμίων και λοιπών νομισματόμορφων αντικειμένων γ) Το Τμήμα Συντήρησης είναι αρμόδιο για: αα) Την καλή λειτουργία των εργαστηρίων συντήρησης (νομισμάτων, σφραγίδων, μολυβδοβούλλων, μεταλλίων, σταθμίων, συμβόλων, επιγραφών) και την κατασκευή εκμαγείων ββ) Την συντήρηση και αποκατάσταση νομισμάτων, μολυβδοβούλλων, μεταλλίων, σφραγίδων, την κατασκευή εκμαγείων, τη συντήρηση χάρτου και τη συντήρηση των ψηφιδωτών, των τοιχογραφιών, του ξύλου και του μαρμάρινου διακόσμου του κτηρίου, όπου στεγάζεται η Νομισματική Συλλογή γγ) Την εκπαίδευση υπαλλήλων άλλων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε θέματα συντήρησης μετάλλου, λίθου και χάρτου δδ) Τη διαρκή συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση των ενεπίγραφων μνημείων, καθώς και τη συντήρηση επιγραφών άλλων μουσείων, το συντονισμό της λήψης εκτύπων, τη μεταφορά των λίθων για την εξυπηρέτηση των μελετητών, τη συντήρηση, συγκόλληση και προετοιμασία των λίθων με σκοπό την έκθεσή τους σε περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου ή άλλων μουσείων εε) Την επιστημονική τεκμηρίωση όλων των εργασιών συντήρησης στστ) Την έρευνα για τις μεθόδους και τα υλικά συντήρησης δ) Το Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης είναι αρμόδιο για: αα) Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων ββ) Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, την τήρηση των στατιστικών δεδομένων, του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων γγ) Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων του Μουσείου δδ) Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου εε) Την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στστ) Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων του ζζ) Τη φύλαξη και τον έλεγχο υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και ευταξίας του Μουσείου

Άρθρο 25Αρχαιολογικό Μουσείο ΘεσσαλονίκηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης είναι: α) Η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό των φυλασσόμενων σε αυτό Πολιτιστικών Αγαθών. β) Ο εμπλουτισμός των Συλλογών του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με πολιτιστικά αγαθά από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο. γ) Η προβολή του Μουσείου στις δημόσιες και διεθνείς του σχέσεις, η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πάσης φύσεως εκδόσεων, η διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η αναζήτηση χορηγιών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Συλλογών Κεραμικής, Τοιχογραφιών και Ψηφιδωτών β) Τμήμα Συλλογών Μεταλλοτεχνίας, Λίθινων και Μικροτεχνίας γ) Τμήμα Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας δ) Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Συλλογών Κεραμικής, Τοιχογραφιών και Ψηφιδωτών είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των αντικειμένων του Μουσείου που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και χρονολογούνται από την προϊστορική έως την υστερορωμαϊκή περίοδο. β) Το Τμήμα Συλλογών Μεταλλοτεχνίας, Λίθινων και Μικροτεχνίας είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των αντικειμένων του Μουσείου που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και χρονολογούνται από την προϊστορική έως την υστερορωμαϊκή περίοδο. γ) Το Τμήμα Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας είναι αρμόδιο για: αα) Την καλή λειτουργία των εργαστηρίων συντήρησης αγγείων, μετάλλων, γλυπτών, εκμαγείων, οργανικών υλών, χαρτιού και αρνητικών φωτογραφιών. ββ) Την έρευνα για τις μεθόδους και τα υλικά συντήρησης και των αποτελεσμάτων τους επί των αρχαίων. γγ) Την προαγωγή της αρχαιομετρικής έρευνας. δ) Το Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης είναι αρμόδιο για: αα) Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και κτηριακών υποδομών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων ββ) Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, την τήρηση των στατιστικών δεδομένων, του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων γγ) Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων του Μουσείου δδ) Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου εε) Την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στστ) Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων του ζζ) Τη φύλαξη και τον έλεγχο υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και ευταξίας του Μουσείου.

Άρθρο 26Μουσείο Βυζαντινού ΠολιτισμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού είναι: α) Η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό των φυλασσόμενων σε αυτό Πολιτιστικών Αγαθών. β) Ο εμπλουτισμός των Συλλογών του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με πολιτιστικά αγαθά από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο. γ) Η προβολή του Μουσείου στις δημόσιες και διεθνείς του σχέσεις, η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πάσης φύσεως εκδόσεων, η διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η αναζήτηση χορηγιών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Συλλογής Εικόνων, Τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και Συλλογών β) Τμήμα Συλλογής Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραμικής, Μικροτεχνίας, Νομισμάτων και Υφασμάτων γ) Τμήμα Συντήρησης δ) Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Συλλογής Εικόνων, Τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και Συλλογών είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των Εικόνων, Τοιχογραφιών, Ψηφιδωτών, Αντιγράφων, Χειρογράφων, Ανθιβόλων, Χαρακτικών, Σχεδίων, Παλαιτύπων και Συλλογών του Μουσείου. β) Το Τμήμα Συλλογής Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραμικής, Μικροτεχνίας, Νομισμάτων και Υφασμάτων είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των έργων Γλυπτικής, Ξυλογλυπτικής, Κεραμικής, Μικροτεχνίας, των Νομισμάτων και των Υφασμάτων του Μουσείου. γ) Το Τμήμα Συντήρησης είναι αρμόδιο για: αα) Την καλή λειτουργία των εργαστηρίων συντήρησης (εικόνας, τοιχογραφίας, γλυπτικής, ξυλογλυπτικής, κεραμικής και μικροτεχνίας, χαρτιού, υφάσματος και μουσαμά). ββ) Την επιστημονική τεκμηρίωση όλων των εργασιών. γγ) Την έρευνα για τις μεθόδους και τα υλικά συντήρησης. δ) Το Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης είναι αρμόδιο για: αα) Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων ββ) Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, την τήρηση των στατιστικών δεδομένων, του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων γγ) Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων του Μουσείου δδ) Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου εε) Την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στστ) Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων του ζζ) Τη φύλαξη και τον έλεγχο υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και ευταξίας του Μουσείου.

Άρθρο 27Μουσείο Ασιατικής ΤέχνηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης είναι: α) Η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό των φυλασσόμενων σε αυτό Πολιτιστικών Αγαθών. β) Ο εμπλουτισμός των Συλλογών του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με πολιτιστικά αγαθά από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο. γ) Η προβολή του Μουσείου στις δημόσιες και διεθνείς του σχέσεις, η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πάσης φύσεως εκδόσεων, η διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η αναζήτηση χορηγιών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης (στο εξής ΜΑΤ) έχει έδρα την Κέρκυρα και απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Μουσειακών Συλλογών β) Τμήμα Συντήρησης γ) Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Μουσειακών Συλλογών είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των έργων και αντικειμένων του Μουσείου. β) Το Τμήμα Συντήρησης είναι αρμόδιο για: αα) Τον καθαρισμό, τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την αισθητική παρουσίαση των αντικειμένων του Μουσείου και κάθε φύσης εκθεμάτων. ββ) Την επιστημονική τεκμηρίωση όλων των εργασιών. γγ) Την έρευνα για τις μεθόδους και τα υλικά συντήρησης. γ) Το Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης είναι αρμόδιο για: αα) Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και κτηριακών υποδομών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων. ββ) Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, την τήρηση των στατιστικών δεδομένων, του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων. γγ) Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων του Μουσείου. δδ) Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου. εε) Την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. στστ) Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων του. ζζ) Τη φύλαξη και τον έλεγχο υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και ευταξίας του Μουσείου.

Άρθρο 28Αρχαιολογικό Μουσείο ΗρακλείουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου είναι: α) Η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό των φυλασσόμενων σε αυτό Πολιτιστικών Αγαθών. β) Ο εμπλουτισμός των Συλλογών του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με πολιτιστικά αγαθά από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο. γ) Η προβολή του Μουσείου στις δημόσιες και διεθνείς του σχέσεις, η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πάσης φύσεως εκδόσεων, η διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η αναζήτηση χορηγιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου (στο εξής ΑΜΗ) έχει έδρα το Ηράκλειο και απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Προϊστορικών και Μινωικών Αρχαιοτήτων β) Τμήμα Προκλασικών, Κλασικών, Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων, γ) Τμήμα Συντήρησης δ) Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Προϊστορικών και Μινωικών Αρχαιοτήτων είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των έργων και αντικειμένων του Μουσείου, που χρονολογούνται στην προϊστορική εποχή (νεολιθική, προανακτορική, παλαιοανακτορική, νεοανακτορική, μετανακτορική και υπομινωική περίοδο). β) Το Τμήμα Προκλασικών, Κλασικών, Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των έργων και αντικειμένων του Μουσείου, που χρονολογούνται στη γεωμετρική, αρχαϊκή, κλασσική, ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο. γ) Το Τμήμα Συντήρησης είναι αρμόδιο για: αα) τον καθαρισμό, τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την αισθητική παρουσίαση των αρχαιολογικών αντικειμένων του Μουσείου και κάθε φύσης εκθεμάτων. ββ) την επιστημονική τεκμηρίωση όλων των εργασιών. γγ) την έρευνα για τις μεθόδους και τα υλικά συντήρησης. δ) Το Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης είναι αρμόδιο για: αα) Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και κτηριακών υποδομών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων. ββ) Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, την τήρηση των στατιστικών δεδομένων, του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων. γγ) Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων του Μουσείου δδ) Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου εε) Την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στστ) Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων του ζζ) Τη φύλαξη και τον έλεγχο υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και ευταξίας του Μουσείου.

Άρθρο 29Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Συλλογή Φοίβου ΑνωγειανάκηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης είναι: α) Η φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως η έκθεση και προβολή στο κοινό των φυλασσόμενων σε αυτό Πολιτιστικών Αγαθών. β) Ο εμπλουτισμός των Συλλογών του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με πολιτιστικά αγαθά από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο. γ) Η προβολή του Μουσείου στις δημόσιες και διεθνείς του σχέσεις, η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πάσης φύσεως εκδόσεων, η διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η αναζήτηση χορηγιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (στο εξής ΜΕΛΤ) εδρεύει στην Αθήνα και έχει ως παράρτημα το «Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» −Κέντρο Εθνομουσικολογίας», του οποίου η λειτουργία υποστηρίζεται από Ειδική Επιστημονική Επιτροπή. Το Μ.Ε.Λ.Τ, απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Συλλογών, Έρευνας και Τεκμηρίωσης Λαϊκής Τέχνης β) Τμήμα Μουσικών Οργάνων − Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη και Εθνομουσικολογίας γ) Τμήμα Συντήρησης δ) Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Συλλογών, Έρευνας και Τεκμηρίωσης Λαϊκής Τέχνης είναι αρμόδιο για την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των συλλογών του Μουσείου. β) Το Τμήμα Μουσικών Οργάνων − Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη και Εθνομουσικολογίας είναι αρμόδιο για: αα) Την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των Μουσικών Οργάνων του Μουσείου, της Συλλογής Φοίβου Ανωγειανάκη και των νέων αποκτημάτων. ββ) Τη συλλογή, καταγραφή, τεκμηρίωση, συντήρηση, μελέτη και έκθεση μουσικών οργάνων και γενικά κάθε υλικού χρήσιμου για την έρευνα, μελέτη και προβολή της ελληνικής μουσικής παράδοσης. γγ) Την προώθηση της εθνομουσικολογικής έρευνας και τη διάδοση της παραδοσιακής μουσικής σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο με κάθε πρόσφορο μέσο. γ) Το Τμήμα Συντήρησης είναι αρμόδιο για: αα) Τον καθαρισμό, τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την αισθητική παρουσίαση των αντικειμένων του Μουσείου και κάθε φύσης εκθεμάτων. ββ) Την επιστημονική τεκμηρίωση όλων των εργασιών. γγ) Την έρευνα για τις μεθόδους και τα υλικά συντήρησης. δ) Το Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης, Ασφάλειας και Φύλαξης είναι αρμόδιο για: αα) Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και κτηριακών υποδομών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων ββ) Τη διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, την τήρηση των στατιστικών δεδομένων, του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων γγ) Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων του Μουσείου δδ) Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου εε) Την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στστ) Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων του ζζ) Τη φύλαξη και τον έλεγχο υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και ευταξίας του Μουσείου.

Άρθρο 30Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων Σκοπός – ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων είναι η αναστήλωση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, η προστασία Νεωτέρων μνημείων καθώς και η δημιουργία μουσείων και πολιτιστικών κτηρίων, ώστε να συμβάλλει στη διάσωση, προστασία, ανάδειξη και προβολή του συνόλου της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων συγκροτείται από τις εξής Δ/νσεις: A. Κεντρική Υπηρεσία: α) Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων β) Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων γ) Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων δ) Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων ε) Γραμματεία Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού α) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων β) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και νοτίου Ιονίου γ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας δ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας. ε) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας. στ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ζ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου η) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου θ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης

Άρθρο 31Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων ΜνημείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων είναι ο συντονισμός, η εποπτεία, η εναρμόνιση έργου και δραστηριοτήτων αναφορικά με τα μνημεία από την προϊστορική έως την ρωμαϊκή περίοδο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Μελετών Αρχαίων Μνημείων β) Τμήμα Έργων γ) Τμήμα Τοπογραφήσεων, Φωτογραμμετρίας και Κτηματολογίου δ) Τμήμα Λίθου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Μελετών Αρχαίων Μνημείων είναι αρμόδιο για την εκπόνηση και τον έλεγχο τεχνικών μελετών στερέωσης, επισκευής, ενίσχυσης, αναστήλωσης, αποκατάστασης, προστασίας, της αρχιτεκτονικής και δομητικής διερεύνησης και τεκμηρίωσης των μνημείων της περιόδου που εκτείνεται χρονικά από την προϊστορική έως και τη ρωμαϊκή περίοδο. Επίσης, για κάθε θέμα σχετικά με τη μελέτη στεγάστρων προστασίας, ανάδειξης των μνημείων αυτών, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και των αρχαιολογικών χώρων. β) Το Τμήμα Έργων είναι αρμόδιο για την προετοιμασία ένταξης έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και τον προγραμματισμό−διαχείριση έργων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του Τμήματος Μελετών Αρχαίων Μνημείων. γ) Το Τμήμα Τοπογραφήσεων, Φωτογραμμετρίας και Κτηματολογίου είναι αρμόδιο για: αα) Την εκπόνηση τοπογραφικών μελετών, αποτυπώσεων και εργασιών σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία, ζώνες προστασίας και γενικότερα σε κάθε χώρο που υπάγεται στο πεδίο αρμοδιότητας του ΥΠΠΟΑ. ββ) Τη σύνταξη, οργάνωση και τήρηση του κτηματολογίου των ακινήτων του ΥΠ.ΠΟ.Α. σε εθνική κλίμακα, την ανάπτυξη και διαχείριση του αρχαιολογικού κτηματολογίου σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. δ) Το Τμήμα Λίθου είναι αρμόδιο για τη μελέτη και έρευνα του τρόπου συντήρησης του λίθου των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και γλυπτών, καθώς και για θέματα που αφορούν στην έρευνα της αρχαίας τεχνολογίας, στην προέλευση υλικών (κεραμικών, λίθων) και στον έλεγχο της αυθεντικότητας των ευρημάτων.

Άρθρο 32Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών ΜνημείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων είναι ο συντονισμός, η εποπτεία και η εναρμόνιση έργου και δραστηριοτήτων αναφορικά με τα μνημεία από την παλαιοχριστιανική περίοδο έως το 1830 καθώς και των νεώτερων θρησκευτικών μνημείων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Μελετών Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων β) Τμήμα Έργων γ) Τμήμα Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Μελετών Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων είναι αρμόδιο για την εκπόνηση και τον έλεγχο τεχνικών μελετών στερέωσης, επισκευής, ενίσχυσης, αναστήλωσης, αποκατάστασης, ανάδειξης των μνημείων και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της αρχιτεκτονικής και δομητικής διερεύνησης και τεκμηρίωσής τους, της περιόδου που εκτείνεται χρονικά από την παλαιοχριστιανική περίοδο έως το 1830 καθώς και των νεώτερων θρησκευτικών μνημείων β) To Τμήμα Έργων είναι αρμόδιο για την προετοιμασία ένταξης έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και τον προγραμματισμό−διαχείριση έργων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του τμήματος Μελετών Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. γ) Το Τμήμα Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης είναι αρμόδιο για: αα) Τη μελέτη και έρευνα για τη βέλτιστη εκτίμηση των φυσικοχημικών και μηχανικών χαρακτηριστικών των δομικών υλικών και συστημάτων του φέροντος οργανισμού των κατασκευών, καθώς και τον έλεγχο αποτελεσματικότητας και ανθεκτικότητας των επεμβάσεων ββ) Την ανάπτυξη τεχνικών οδηγιών−προδιαγραφών και προτυποποίησή τους, για την εξασφάλιση της ποιότητας των στερεωτικών επεμβάσεων γγ) Την κωδικοποίηση και οργάνωση βιβλιοθήκης, δημιουργίας αρχείου δομικών υλικών και κατασκευαστικών τεχνικών των μνημείων και ηλεκτρονικής βάσεως δεδομένων μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή των έργων.

Άρθρο 33Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων ΜνημείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων είναι ο συντονισμός, η εποπτεία και η εναρμόνιση έργου και δραστηριοτήτων αναφορικά με τα νεώτερα και σύγχρονα μνημεία, ιστορικούς τόπους και μνημεία τεχνικού πολιτισμού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων απαρτίζεται από τα παρακάτω τμήματα: α) Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων και Μνημείων Τεχνικού Πολιτισμού β) Τμήμα Μελετών Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων και Κτηρίων γ) Τμήμα Έργων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων και Μνημείων Τεχνικού Πολιτισμού είναι αρμόδιο για την τεκμηρίωση, καταγραφή, κήρυξη, προστασία, ανάδειξη νεωτέρων και σύγχρονων μνημείων, ιστορικών τόπων και μνημείων τεχνικού πολιτισμού, καθώς και την θέσπιση ειδικών όρων δόμησης και χρήσεων γης στον περιβάλλοντα των μνημείων χώρο και των ιστορικών τόπων. β)Το Τμήμα Μελετών Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων και Κτηρίων είναι αρμόδιο για την εκπόνηση και τον έλεγχο τεχνικών μελετών στερέωσης, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανέγερσης, προσθήκης, διαρρύθμισης και επισκευής νεώτερων και σύγχρονων μνημείων και πολιτιστικών κτιρίων καθώς και έργων στον περιβάλλοντα χώρο τους, σχετικά με: αα) τα χαρακτηρισμένα από το ΥΠ.ΠΟ.Α. διατηρητέα νεώτερα μνημεία, τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. ββ) για τα μη χαρακτηρισμένα ακίνητα μεταγενέστερα του 1830 ιδιοκτησίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. ή παραχωρούμενα σε αυτό, στα οποία γίνονται επεμβάσεις είτε για την εξυπηρέτηση αναγκών του ΥΠ.ΠΟ.Α. είτε για οποιαδήποτε πολιτιστική χρήση, και τα οποία ευρίσκονται εντός ιστορικών τόπων. γ) Το Τμήμα Έργων είναι αρμόδιο για την προετοιμασία ένταξης έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και προγραμματισμό−διαχείριση έργων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του Τμήματος Μελετών Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων και Κτηρίων

Άρθρο 34Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών ΚτιρίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων είναι ο συντονισμός, η εποπτεία και η εναρμόνιση έργων και δραστηριοτήτων αναφορικά με τα μουσεία και πολιτιστικά κτήρια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Αρχιτεκτονικών Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων β) Τμήμα Στατικών Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων γ) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων, δ) Τμήμα Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων ε) Τμήμα Οργάνωσης Θεμάτων Ασφαλείας και Μέριμνας Κτηρίων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Αρχιτεκτονικών Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων είναι αρμόδιο για: αα) τις αρχιτεκτονικές μελέτες ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού, επισκευής, ενίσχυσης και αποκατάστασης των μουσείων, των πολιτιστικών κτηρίων και λοιπών κτηρίων του ΥΠΠΟΑ, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου των κτηρίων αυτών, των αρχαιολογικών αποθηκών, των φυλακίων, των χώρων υγιεινής και των λοιπών βοηθητικών κτηρίων, που εξυπηρετούν τους αρχαιολογικούς χώρους. Για την αρχιτεκτονική μελέτη κάθε νέας κατασκευής μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και για οποιαδήποτε νέα κατασκευή που δεν υπάγεται στις αρμοδιότητες άλλων διευθύνσεων. Θέματα μελετών που αφορούν μουσεία ή πολιτιστικά κτήρια που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε άλλους φορείς που εποπτεύονται από το ΥΠΠΟΑ ή είναι προγραμματικά συμβεβλημένοι με αυτή, μετά από σχετική εντολή του Υπουργού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 3028/2002. ββ) τις μουσειογραφικές μελέτες και τις μελέτες εσωτερικών χώρων των κτηρίων που εμπίπτουν στο ως άνω εδάφιο (α). β) Το Τμήμα Στατικών Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων είναι αρμόδιο για γεωτεχνικές, στατικές, αντισεισμικές μελέτες όλων των κατασκευών που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του Τμήματος Αρχιτεκτονικών Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων. γ) Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων είναι αρμόδιο για τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες όλων των κατασκευών που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του Τμήματος Αρχιτεκτονικών Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων. δ) Το Τμήμα Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων είναι αρμόδιο για την προετοιμασία ένταξης έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και τον προγραμματισμό−διαχείριση έργων και προμηθειών, που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του τμήματος αρχιτεκτονικών μελετών, στατικών και Η/Μ μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών κτηρίων. ε) Το Τμήμα Οργάνωσης Θεμάτων Ασφαλείας και Μέριμνας Κτηρίων, είναι αρμόδιο για: αα) την κατάρτιση διαδικασιών, εφαρμογή νέων τεχνολογιών, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων ασφάλειας των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, πολιτιστικών κτηρίων, αρχαιολογικών αποθηκών, φυλακίων και βοηθητικών κτιρίων που εξυπηρετούν τους αρχαιολογικούς χώρους και λοιπών κτηρίων του ΥΠ.ΠΟ.Α. ββ) την λειτουργία του Κέντρου Λήψεως και Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕ.Λ.Ε.Σ.Σ.) των συστημάτων ασφαλείας όλης της χώρας. γγ) τη συντήρηση και επισκευή των κτηριακών υποδομών και Η/Μ εγκαταστάσεων όλων των κτηρίων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Άρθρο 35Γραμματεία Κεντρικού Συμβουλίου

Νεωτέρων Μνημείων Η Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος. Η οργάνωση και λειτουργία της καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52, παρ. 2 του ν. 3028/2002.

Άρθρο 36Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών ΈργωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων είναι ο συντονισμός, η εποπτεία και η εναρμόνιση έργων και δραστηριοτήτων αναφορικά με τα μνημεία, τα κινητά πολιτιστικά αγαθά, τα Μουσεία και πολιτιστικά κτήρια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων και λειτουργούν ως Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. σε επίπεδο Διεύθυνσης και είναι οι ακόλουθες: α) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων με έδρα την Αθήνα και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές ενότητες Αττικής, Ευβοίας, Βοιωτίας και Κυκλάδων β) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και νοτίου Ιονίου με έδρα την Πάτρα και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και Φωκίδας γ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας με έδρα τον Βόλο και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας Φθιώτιδας και Ευρυτανίας δ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Ιωάννινα και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές ενότητες Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Φλώρινας, Κέρκυρας και Λευκάδος. ε) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Σερρών, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας. στ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Ξάνθη και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας ζ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Μυτιλήνης και Σάμου η) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο και αρμοδιότητα στην Περιφερειακή ενότητα Δωδεκανήσου θ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνης, Χανίων και Λασιθίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων απαρτίζονται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών β) Τμήμα Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Μνημείων, Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων γ) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Το Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών, είναι αρμόδιο για: αα) Την καταγραφή κινητών και ακινήτων πολιτιστικών αγαθών και της άυλης κληρονομιάς, που συνδέεται με αυτά, την τεκμηρίωση για το χαρακτηρισμό τους ως Νεωτέρων Μνημείων, Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών και Ιστορικών Τόπων. ββ) Την τεκμηρίωση για τη θέσπιση ειδικών όρων δόμησης και χρήσεων γης στον περιβάλλοντα των μνημείων χώρο. γγ) Την έκδοση εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών σε μεμονωμένα μνημεία, σε μνημειακά σύνολα, στον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς και σε ιστορικούς τόπους. Την έγκριση για την αλλαγή χρήσης, τη σύμφωνη γνώμη για την έκδοση αδειών κατεδάφισης, την εποπτεία έργων αποκατάστασης από τρίτους, και τη διενέργεια σωστικών επεμβάσεων. δδ) Την καταγραφή, τη συλλογή, τον χαρακτηρισμό, την προστασία, την εποπτεία και τη διαφύλαξη των νεώτερων κινητών μνημείων σε συνεργασία με το Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών της Διεύθυνσης Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΓΔΑΠΚ. εε) Τη μελέτη, συντήρηση, αποκατάσταση και αισθητική παρουσίαση των πάσης φύσεως νεωτέρων κινητών και ακίνητων μνημείων με τα γλυπτικά, ζωγραφικά, διακοσμητικά ή άλλα τμήματά των, σε συνεργασία με το κατά περίπτωση αρμόδιο τμήμα, καθώς και έργων τέχνης, ιστορικών κειμηλίων και αντικειμένων ιστορικής σημασίας και πολιτιστικής αξίας, αρχιτεκτονικών μελών ή τμημάτων του εξοπλισμού της επίπλωσης ή του διακόσμου μνημείων που έχουν αποσπαστεί. Επίσης για τη διενέργεια διερευνητικών αυτοψιών για την αποκάλυψη διακόσμου, την εκπόνηση και τον έλεγχο μελετών επεμβάσεων συντήρησης σε νεώτερα μνημεία. β) Το Τμήμα Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Μνημείων, Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων, είναι αρμόδιο για: αα) Τη μελέτη και εκτέλεση τεχνικού έργου στερέωσης, αποκατάστασης, αναστήλωσης, συντήρησης, διαμόρφωσης χώρων, των προϊστορικών, κλασικών και ελληνιστικών μνημείων και μνημείων ρωμαϊκής περιόδου, παλαιοχριστιανικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων, των νεωτέρων εκκλησιαστικών μνημείων, των νεώτερων και σύγχρονων μνημείων σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εφορείες Αρχαιοτήτων και τις κεντρικές Υπηρεσίες της ΓΔΑΜΤΕ. Επίσης την τεχνική υποστήριξη των αρχαιολογικών Έργων των Εφορειών Αρχαιοτήτων. ββ) Τη μελέτη, εκτέλεση για την επέκταση, διαρρύθμιση, διασκευή, επισκευή και διαμόρφωση μουσείων και πολιτιστικών κτηρίων, όπως επίσης και του περιβάλλοντος χώρου των παραπάνω κτηρίων, των αρχαιολογικών αποθηκών, φυλακίων, χώρων υγιεινής και λοιπών βοηθητικών κτηρίων, που εξυπηρετούν τους αρχαιολογικούς χώρους και για κάθε νέα κατασκευή μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους. γ) Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των τμημάτων της Περιφερειακής Υπηρεσίας.

Άρθρο 37Σχέση Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών και Τρόπος Εκτέλεσης Έργων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών ΈργωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων συνεργάζονται με τις κατά τόπο και καθ΄ ύλην αρμόδιες Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες, προετοιμάζουν τους φακέλους για την εισαγωγή των θεμάτων στο αρμόδιο Συμβούλιο και οι κατά περίπτωση αρμόδιοι Διευθυντές εισηγούνται σε αυτό, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων ασκούν τις αρμοδιότητές τους κατά τόπο στα όρια των περιοχών τους, συνεργάζονται με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις λοιπές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και εκτελούν έργα, τα οποία περιλαμβάνονται στα ετήσια Προγράμματα Δράσης των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, όπως εγκρίνονται από τον Υπουργό, μετά από γνώμη των αρμοδίων Κεντρικών Συμβουλίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Προϊστάμενος της ΥΝΕΜΤΕ αποτελεί την προϊσταμένη αρχή ή εποπτεύουσα αρχή των έργων που της ανατίθενται, με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 2947/2001. Το τμήμα Μελετών και έργων Αναστήλωσης Μουσείων και Πολιτιστικών κτηρίων αποτελεί τη Διευθύνουσα Υπηρεσία των έργων, όπως ορίζεται με το π.δ. 263/1987, ως τεχνική − αναστηλωτική μονάδα της αρμόδιας περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ, τα οποία εκτελούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό των Υπηρεσιών Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων μετέχει στο σύνολο του έργου της Υπηρεσίας τους ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε κάθε Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων συγκροτείται και λειτουργεί υπό την προεδρία του Προϊσταμένου επιστημονική ολομέλεια στην οποία μετέχει το προσωπικό ΠΕ και ΤΕ, που υπηρετεί σε αυτή. Στην επιστημονική ολομέλεια συζητείται το Πρόγραμμα Δράσης και η πορεία εφαρμογής του. Η επιστημονική ολομέλεια συγκροτείται τουλάχιστον τρείς φορές το χρόνο.

Άρθρο 38Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Σκοπός − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού είναι η ενίσχυση, ανάδειξη, προβολή και με κάθε τρόπο υποστήριξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας καθώς και η διευκόλυνση της διάδοσής της στην κοινωνία των πολιτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού συγκροτείται από τις ακόλουθες τέσσερις (4) οργανικές μονάδες: 1) Διεύθυνση Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας 2) Διεύθυνση Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής 3) Διεύθυνση Εποπτείας και Δράσεων 4) Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 39Διεύθυνση Ανάπτυξης Σύγχρονης ΔημιουργίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας είναι η έρευνα και τεκμηρίωση, ο σχεδιασμός πολιτιστικής πολιτικής και επιχειρησιακών σχεδίων, η αξιολόγηση τους και η υποστήριξη του Συμβουλίου Σύγχρονου Πολιτισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Σχεδίων β) Τμήμα Έρευνας, Τεκμηρίωσης και Στατιστικής γ) Τμήμα Αξιολόγησης δ) Τμήμα Συνεργιών και Συμμετοχής σε Πολυμερείς Συνεργασίες

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Σχεδίων είναι αρμόδιο για: αα) Τον προσδιορισμό των στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων πολιτικής στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού, την εξειδίκευσή τους σε σχέδια δράσης, την επεξεργασία δράσεων, μέτρων και ρυθμίσεων για την ενίσχυση της νέας δημιουργίας, των πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων και γενικά της νέας οικονομίας του πολιτισμού και της συμμετοχής του κοινού στο κέντρο και στην περιφέρεια. ββ) Την επεξεργασία της στρατηγικής και του ενιαίου τετραετούς επιχειρησιακού σχεδίου για το σύνολο των δράσεων της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού. γγ) Την σύνταξη του ετήσιου συμπληρώματος προγραμματισμού και εξειδίκευση του ισχύοντος επιχειρησιακού σχεδίου με συγκεκριμένες κατανομές προϋπολογισμού επιλέξιμων δράσεων και κριτήρια καθώς και τον προγραμματισμό της περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής. β) Το Τμήμα Έρευνας, Τεκμηρίωσης και Στατιστικής είναι αρμόδιο για: αα) Την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του Υπουργείου, για την άσκηση πολιτιστικής πολιτικής σε όλους στους τομείς του σύγχρονου πολιτισμού καθώς και των πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων των τομέων αυτών, σύμφωνα με τη νέα οικονομία του πολιτισμού. ββ) Τη συλλογή πληροφοριών και την εκπόνηση μελετών και ερευνών σε όλους τους τομείς του Σύγχρονου Πολιτισμού προκειμένου να υποστηριχθεί η εκπόνηση και η υλοποίηση της πολιτιστικής πολιτικής. γγ) Την ανάπτυξη, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εφαρμογών για την επεξεργασία, ταξινόμηση και διάχυση των γνώσεων και τεχνογνωσίας μέσω κατάλληλων συστημάτων πληροφορικής ώστε οι πληροφορίες και τα πορίσματα των μελετών και ερευνών του τμήματος να διατίθενται στους πολίτες. δδ) Τον καθορισμό μεθόδων και διαδικασιών αναζήτησης πληροφοριών, την υλοποίηση στατιστικών ή άλλων ερευνών και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων τους. γ) Το Τμήμα Αξιολόγησης είναι αρμόδιο για: αα) Τη συστηματική αποτίμηση σε τακτά χρονικά διαστήματα του βαθμού επίτευξης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των επιμέρους Προγραμμάτων και Δράσεων, που υλοποιεί η Διεύθυνση Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής, σε όλους τους τομείς της ΓΔΣΠ, μέσω προκαθορισμένων δεικτών εκροών και αποτελεσματικότητας, καθώς και της χρηστής και αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων. ββ) Τη διαμόρφωση προτύπων επίδοσης, προδιαγραφών τεκμηρίωσης και αξιολόγησης τα αποτελέσματα των οποίων θα αποτυπώνονται σε ετήσιες εκθέσεις απολογισμού και θα υποβάλλονται στην εκάστοτε Ιεραρχία του Υπουργείου. δ) Το Τμήμα Συνεργιών και Συμμετοχής σε Πολυμερείς Συνεργασίες είναι αρμόδιο για: αα) Την εκπροσώπηση του τομέα του σύγχρονου πολιτισμού στα όργανα και τις επιτροπές πολιτιστικών οργανισμών της Ελλάδας και του εξωτερικού και την συμμετοχή σε περιφερειακές συνεργασίες. ββ) Την συνεργασία με ελληνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς θεσμούς ή φορείς για την προώθηση και προβολή της σύγχρονης ελληνικής πολιτιστικής δημιουργίας και των Ελλήνων δημιουργών. γγ) Τη διοικητική υποστήριξη του Συμβουλίου Σύγχρονου Πολιτισμού.

Άρθρο 40Διεύθυνση Εφαρμογής Πολιτιστικής ΠολιτικήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής είναι η υλοποίηση των πολιτικών που σχετίζονται με την ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, την πρόσβαση και συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την περιφερειακή πολιτιστική πολιτική και τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Θεάτρου και Χορού β) Το Τμήμα Μουσικής γ) Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Σχεδίου δ) Το Τμήμα Κινηματογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων ε) Το Τμήμα Γραμμάτων, Βιβλίου και Ψηφιακού Περιεχομένου στ) Το Τμήμα Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής και Φεστιβάλ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Θεάτρου και Χορού είναι αρμόδιο για: αα) Την ανάπτυξη, ενίσχυση, προώθηση και προβολή της θεατρικής και ορχηστικής τέχνης με κάθε πρόσφορο μέσο και την παροχή επιχορηγήσεων σε εποπτευόμενους και άλλους οργανισμούς του Θεάτρου και του Χορού. ββ) Την οικονομική και κάθε άλλης μορφής υποστήριξη της θεατρικής συγγραφής και μετάφρασης, καθώς και θεσμών ή φορέων για την ανάπτυξη και την προβολή του θεάτρου και του χορού. γγ) Την ενίσχυση οικονομική ή άλλη της εξωστρέφειας των θεατρικών ομάδων και των ομάδων χορού για την προβολή της ελληνικής θεατρικής και ορχηστικής τέχνης στο εξωτερικό. δδ) Την οικονομική και κάθε άλλης μορφής ενίσχυση, υποστήριξη και παρακολούθηση των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) και άλλων τοπικών ή περιφερειακών θεάτρων. εε) Την οικονομική ενίσχυση για την εξεύρεση θεατρικής στέγης − χώρων δοκιμών και παραστάσεων, υποτροφιών, βραβείων και προγραμμάτων ενίσχυσης της ερασιτεχνικής δημιουργίας και συμμετοχής των πολιτών. στστ) Την οικονομική και κάθε άλλης μορφής ενίσχυση της κινητικότητας και της εξωστρέφειας των καλλιτεχνών, των δημιουργικών φορέων και επιχειρήσεων του θεάτρου και του χορού και της δημιουργίας και λειτουργίας δημιουργικών διαμονών (residencies) και συνεργατικών μηχανισμών προώθησης του θεάτρου και χορού στο εξωτερικό β) Το Τμήμα Μουσικής είναι αρμόδιο για: αα) Την προώθηση, ανάπτυξη και προβολή της ελληνικής μουσικής δημιουργίας και έκφρασης με την παροχή επιχορηγήσεων ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο σε εποπτευόμενους και άλλους μουσικούς οργανισμούς. ββ) Την υποστήριξη της μουσικής δημιουργίας, δημιουργικότητας και καινοτομίας σε όλους του τομείς της μουσικής και μουσικής βιομηχανίας. γγ) Την ενίσχυση της μουσικής σύνθεσης, καθώς και θεσμών ή φορέων για την ανάπτυξη και την προβολή της μουσικής. δδ) Την υποστήριξη της εξωστρέφειας, των μουσικών συγκροτημάτων για την προβολή της ελληνικής μουσικής τέχνης. εε) Την ενίσχυση, υποστήριξη και παρακολούθηση τοπικών μουσικών οργανισμών. στστ) Την παροχή υποτροφιών, βραβείων και την υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης της αριστείας, της ερασιτεχνικής δημιουργίας και της συμμετοχής των πολιτών. ζζ) Την διατήρηση και προβολή της ελληνικής μουσικής παράδοσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ηη) Την προώθηση της πολυμορφίας των μουσικών εκφράσεων και της παραγωγικότητας των Ελλήνων δημιουργών με οικονομικά ή άλλης μορφής μέτρα. θθ) Την ενίσχυση των νέων δημιουργών για την αξιοποίηση της ελληνικής μουσικής δημιουργίας, παράδοσης και κληρονομιάς. ιι) Την υποστήριξη συμμετοχής μουσικών φορέων σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα και τη συνεργασία για την ανάπτυξη συνεργατικών μηχανισμών, δικτύων και ανταλλαγών. γ) Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Σχεδίου είναι αρμόδιο για: αα) Την ενίσχυση, ανάπτυξη και προβολή των εικαστικών τεχνών, της αρχιτεκτονικής, της φωτογραφίας και του σχεδίου (βιομηχανικό ντιζάιν, γραφιστική, ψηφιακές τέχνες, μόδα και μουσειογραφία) με κάθε πρόσφορο μέσο και με την παροχή επιχορηγήσεων σε εποπτευόμενους εικαστικούς οργανισμούς. ββ) Την προώθηση και προβολή της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και δημιουργικότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. γγ) Μέτρα ανάπτυξης της καλλιτεχνικής παραγωγής, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας. δδ) Μέτρα προώθησης της κινητικότητας των καλλιτεχνών, ενθάρρυνση της καινοτομίας και των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών. εε) Τη δημιουργία αρχείου και τεκμηρίωσης του έργου των Ελλήνων καλλιτεχνών και δημιουργικών επιχειρήσεων. στστ) Τη φιλοτέχνηση και τοποθέτηση εικαστικών έργων σε δημόσιους χώρους και δημόσια κτήρια. ζζ) Μελέτες αναγκαιότητας και αισθητικής αρτιότητας των μνημείων, ηρώων, ανδριάντων και εν γένει καλλιτεχνικών έργων, και προσαρμογής τους στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. ηη) Τον σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση καλλιτεχνικών εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Μπιενάλε Βενετίας κ.λπ.). θθ) Τη συγκρότηση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων για τη χορήγηση σύνταξης σε εικαστικούς καλλιτέχνες λόγω διακεκριμένων υπηρεσιών, για τη δημιουργία μνημείων, ηρώων, ανδριάντων και εν γένει καλλιτεχνικών έργων, για θέματα εικαστικών τεχνών, αρχιτεκτονικής, φωτογραφίας και σχεδίου. ιι) Την αναγνώριση μουσείων σύγχρονης τέχνης που ιδρύονται από ιδιώτες. ιαια) Τη διαχείριση, αξιοποίηση και προβολή των έργων τέχνης που αποκτώνται από το ΥΠΠΟΑ. ιβιβ) Τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγών στους τομείς των εικαστικών τεχνών, της φωτογραφίας, της αρχιτεκτονικής και του σχεδίου. δ) Το Τμήμα Κινηματογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων είναι αρμόδιο για: αα) Την ανάπτυξη, προβολή και προώθηση της κινηματογραφικής τέχνης και παραγωγής με την παροχή επιχορηγήσεων σε εποπτευόμενους κινηματογραφικούς οργανισμούς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. ββ) Την ενίσχυση της κινηματογραφικής δημιουργίας, παραγωγικότητας και καινοτομίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και άλλους φορείς. γγ) Την ενίσχυση των παραγωγών των ελληνικών κινηματογραφικών έργων μεγάλου μήκους και των επιχειρήσεων κινηματογραφικών αιθουσών, που προβάλλουν ελληνικά κινηματογραφικά έργα μεγάλου μήκους από τα έσοδα του ειδικού φόρου. δδ) Την εποπτεία της υποχρεωτικής επένδυσης των τηλεοπτικών καναλιών (συμβατικών και συνδρομητικών) και των εταιρειών παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών στην κινηματογραφική παραγωγή. εε) Την αξιολόγηση καταλληλότητας των κινηματογραφικών έργων. στστ) Την ενίσχυση και προβολή του Δικτύου Δημοτικών Κινηματογράφων με κάθε πρόσφορο μέσο. ζζ) Τη διαφύλαξη, συντήρηση και αξιοποίηση της κινηματογραφικής πολιτιστικής κληρονομιάς σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος ή άλλους φορείς. ηη) Την ενθάρρυνση της πρόσβασης των πολιτών στο χώρο της κινηματογραφικής τέχνης και δημιουργίας. θθ) Την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ και διαδικασίες βραβείων. ιι) Την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών προγραμμάτων στον τομέα του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών μέσων. ιαια) Την οικονομική κάλυψη συμβατικών κινηματογραφικών υποχρεώσεων της Ελλάδος σε διεθνείς οργανισμούς. ιβιβ) Την εφαρμογή ευρωπαϊκών συμβάσεων, οδηγιών και προτάσεων για τον κινηματογράφο και τα οπτικοακουστικά μέσα. ιγιγ) Την ανάπτυξη και την προώθηση των πολιτιστικών δημιουργικών βιομηχανιών στον τομέα του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών μέσων. ιδιδ) Την συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα και την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγών στον τομέα του κινηματογράφου και οπτικοακουστικών μέσων. ε) Το Τμήμα Γραμμάτων, Βιβλίου και Ψηφιακού Περιεχομένου είναι αρμόδιο για: αα) Την ενίσχυση και προώθηση των Ελληνικών Γραμμάτων και την προβολή της Ελληνικής Γραμματείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού ή άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Γραμμάτων καθώς και με την παροχή επιχορηγήσεων σε εποπτευόμενους οργανισμούς. ββ) Την ανάπτυξη, την προώθηση και προβολή των δημιουργών του βιβλίου και των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών του χώρου. γγ) Την αξιολόγηση, αναγνώριση και βράβευση της δημιουργίας, δημιουργικότητας και καινοτομίας στο χώρο των γραμμάτων και του βιβλίου. δδ) Τη διαχείριση και την ανάπτυξη των βάσεων δεδομένων της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής (ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ). εε) Την ενίσχυση εθνικών και διεθνών συνεδρίων για τον Πολιτισμό, τις Τέχνες και τις Επιστήμες. στστ) Την παρακολούθηση και προώθηση των θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. ζζ) Την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων για την προώθηση και ανάδειξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό του βιβλίου, των Ελληνικών Γραμμάτων και της Ελληνικής Γραμματείας. στ) Το Τμήμα Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής και Φεστιβάλ είναι αρμόδιο για: αα) Τη διαρκή επικαιροποίηση και την ηλεκτρονική αποτύπωση/διάδραση και χαρτογράφηση της περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής. ββ) Την καταγραφή, ψηφιακή αποτύπωση και προβολή των φεστιβάλ ανά την επικράτεια, των μειζόνων πολιτιστικών γεγονότων−διοργανώσεων και των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών της περιφέρειας. γγ) Τη σύναψη, παρακολούθηση και υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων με τις Περιφέρειες και τους Δήμους της Ελληνικής Επικράτειας. δδ) Τον έλεγχο για τη σκοπιμότητα, συγκρότηση, και θεσμική λειτουργία των Πολιτιστικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα. εε) Την αξιοποίηση πολιτιστικού εκθεσιακού υλικού για την οργάνωση πολιτιστικών εκθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 41Διεύθυνση Εποπτείας και ΔράσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εποπτείας και Δράσεων είναι η συνολική εποπτεία και αξιολόγηση των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων φορέων της ΓΔΣΠ καθώς και των φορέων του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων. Είναι ακόμη ο συντονισμός, η δικτύωση και η υποστήριξή τους, σε συνεργασία με τα θεματικά τμήματα και διευθύνσεις της ΓΔΣΠ −Δ/νση Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών, ΜΠΔΣ και Εποπτευόμενων Φορέων και κάθε άλλης κατά περίπτωση αρμόδιας διεύθυνσης του ΥΠΠΟΑ. Επίσης είναι ο έλεγχος νομιμότητας και σκοπιμότητας −οικονομικός έλεγχος και εποπτεία− των πολιτιστικών και εποπτευομένων φορέων αρμοδιότητας της Γ.Δ.Σ.Π., η παρακολούθηση και αποτελεσματική διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης των επιχορηγούμενων φορέων του Μητρώου και των προγραμμάτων που υλοποιούν. Η Διεύθυνση Εποπτείας και Δράσεων εκτελεί τις δράσεις που σχεδιάζονται από τις υπόλοιπες Διευθύνσεις της ΓΔΣΠ σε συνεργασία με αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Εποπτείας και Δράσεων απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Εποπτευομένων και Τακτικώς Επιχορηγούμενων Οργανισμών β) Τμήμα Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων γ) Τμήμα Υποστήριξης Δράσεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Εποπτευομένων και Τακτικώς Επιχορηγούμενων Οργανισμών είναι αρμόδιο για: αα) Τη διοικητική και οικονομική εποπτεία και αξιολόγηση των εποπτευομένων και τακτικώς επιχορηγούμενων Οργανισμών του Υπουργείου, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού, σε συνεργασία με τα θεματικά τμήματα της Διεύθυνσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής και τα αντίστοιχα Τμήματα της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών, ΜΠΔΣ και Εποπτευόμενων Φορέων καθώς και κάθε άλλης κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου. ββ) Τον συντονισμό, τη δικτύωση και την υποστήριξή τους, σε συνεργασία με τα θεματικά τμήματα και διευθύνσεις της ΓΔΣΠ −Δ/νση Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών, ΜΠΔΣ και Εποπτευόμενων Φορέων και κάθε άλλης κατά περίπτωση αρμόδιας διεύθυνσης του ΥΠΠΟΑ. γγ) Τον έλεγχο νομιμότητας και σκοπιμότητας δαπανών και διοικητικών ενεργειών των εποπτευόμενων και τακτικώς επιχορηγούμενων Οργανισμών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού. β) Το Τμήμα Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων είναι αρμόδιο για: αα) Την εποπτεία και τον έλεγχο νομιμότητας των επιχορηγούμενων φορέων του Μητρώου για τις δράσεις τους βάσει των χορηγούμενων από τους φορείς απολογιστικών στοιχείων. ββ) Τη συλλογή στοιχείων διαχείρισης (οικονομικοί και καλλιτεχνικοί προϋπολογισμοί και απολογισμοί) των καταγεγραμμένων Φορέων του Μητρώου και βάσει αυτών την αξιολόγηση τους για την περαιτέρω ενίσχυση των δράσεων ή δραστηριοτήτων τους καθώς και εισηγήσεις στην ιεραρχία και στα θεματικά τμήματα της Διεύθυνσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής. γγ) Τη διαρκή επικαιροποίηση του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων όλων των τομέων σύγχρονου πολιτισμού και μέριμνα για την αξιοποίησή του. γ) Το Τμήμα Υποστήριξης Δράσεων μεριμνά για την εκτέλεση δράσεων που σχεδιάζουν οι Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού, όπως ημερίδες, εκθέσεις, συνέδρια, σεμινάρια, εκδόσεις κλπ.

Άρθρο 42Διεύθυνση Καλλιτεχνικής ΕκπαίδευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης είναι η ορθολογική και προς όφελος της κοινωνίας λειτουργία της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης κάθε βαθμίδας και αντικειμένου. Είναι ακόμη η τεκμηρίωση και πιστοποίηση της καλλιτεχνικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Εκπαίδευσης Θεάτρου και Χορού β) Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης γ) Τμήμα Εκπαίδευσης Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Εκπαίδευσης Θεάτρου και Χορού είναι αρμόδιο για: αα) Την προαγωγή της θεατρικής και ορχηστικής παιδείας και την επικαιροποίηση του θεσμικού της πλαισίου. ββ) Την επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των σπουδαστών ή διακρινομένων στον τομέα της θεατρικής και ορχηστικής παιδείας, σε συνεργασία με ελληνικούς ή ξένους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. γγ) Τη θεσμοθετημένη εποπτεία, παρακολούθηση και επιθεώρηση των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και των Ανωτέρων Σχολών Χορού η οποία συνίσταται: ααα) στον έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των ιδρυτών, των διευθυντών και του διδακτικού προσωπικού μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων γνωμοδοτικών επιτροπών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης βββ) στην διοργάνωση των Εισαγωγικών και Διπλωματικών Εξετάσεων των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και των Ανωτέρων Σχολών Χορού γγγ) στον έλεγχο και στη θεώρηση των παρεχόμενων τίτλων σπουδών κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. δδ) Την οργάνωση ψηφιακών αρχείων των θεατρικών σχολών και σχολών χορού. β) Το Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: αα) Τη μελέτη, την προαγωγή της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής εκπαίδευσης στον τομέα της μουσικής καθώς και τη διαρκή επικαιροποίηση του θεσμικού της πλαισίου για την ακαδημαϊκή διαβάθμισή της. ββ) Την επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των σπουδαστών ή διακρινομένων στον τομέα αυτόν. γγ) Τη διοικητική και εκπαιδευτική εποπτεία, παρακολούθηση, επιθεώρηση και έλεγχο των ειδικών μουσικών εκπαιδευτηρίων (δημοσίων και ιδιωτικών Ωδείων και Μουσικών Σχολών) κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η εκπαιδευτική εποπτεία συνίσταται στην διασφάλιση της εφαρμογής του θεσμοθετημένου ελέγχου των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των διευθυντών και του διδακτικού προσωπικού, της ακεραιότητας των εξετάσεων, της πιστοποίησης της παρακολούθησης των μαθημάτων από τους μαθητές και της συμμετοχής τους στις εξετάσεις και του ελέγχου της λειτουργίας των μουσικών εκπαιδευτηρίων, ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία τους που αφορούν στην επωνυμία και τα λειτουργούντα σε αυτά τμήματα. δδ) Την οργάνωση ψηφιακών αρχείων των ειδικών μουσικών εκπαιδευτηρίων και παροχή πρόσβασης των ωδείων, των σπουδαστών και ειδικού κοινού σε αυτά. γ) Το Τμήμα Εκπαίδευσης Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων είναι αρμόδιο για: αα) Την εκπαίδευση στον τομέα του κινηματογράφου και τη λήψη μέτρων για την προαγωγή της κινηματογραφικής εκπαίδευσης καθώς και τη διαρκή επικαιροποίηση του θεσμικού της πλαισίου και την ακαδημαϊκή διαβάθμιση της. ββ) Την επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των σπουδαστών των σχολών κινηματογραφίας – τηλεόρασης και τη μετεκπαίδευση των σπουδαστών ή διακρινομένων στον τομέα αυτό. γγ) Την εποπτεία, παρακολούθηση και επιθεώρηση των Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης η οποία συνίσταται: ααα) στον έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των ιδρυτών, των διευθυντών και του διδακτικού προσωπικού μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων γνωμοδοτικών επιτροπών κινηματογραφικής εκπαίδευσης βββ) στη διοργάνωση των Εισαγωγικών και Διπλωματικών Εξετάσεων των Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας − Τηλεόρασης γγγ) στον έλεγχο και στη θεώρηση των παρεχόμενων τίτλων σπουδών κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις δδδ) στην οργάνωση ψηφιακών αρχείων των κινηματογραφικών σχολών και παροχή πρόσβασης σε αυτά.

Άρθρο 43Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Σκοπός − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Στρατηγικοί Σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης είναι η ενιαία οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος των οικονομικών υποθέσεων και των λειτουργιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των Εποπτευόμενων από αυτό φορέων σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες τέσσερις (4) οργανικές μονάδες: α) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής β) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης γ) Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού δ) Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών

Άρθρο 44Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής ΣτρατηγικήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής είναι η κατανομή των πιστώσεων με σκοπό την τήρηση των αρχών της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας και η εποπτεία και η λογιστική αποτύπωση των οικονομικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου για τη διατήρηση και ενίσχυση, της δημοσιονομικής σταθερότητας στο πλαίσιο της διαφάνειας και της σταθερής και μεσοπρόθεσμης διάρκειας των δημοσιονομικών κανόνων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Μ.Π.Δ.Σ. β) Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) γ) Τμήμα Χορηγιών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Μ.Π.Δ.Σ. είναι αρμόδιο για: αα) Το σχεδιασμό, την κατάρτιση και την τροποποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και του Τακτικού Προϋπολογισμού ββ) Τη διασφάλιση της τήρησης των ορίων εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου σε συνεργασία με το Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού γγ) Την παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων δδ) Τη διασφάλιση της τήρησης των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και την υποβολή προτάσεων για ανακατανομή πιστώσεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε συνεργασία με τα Τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης β) Το Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων είναι αρμόδιο για: αα) Την κατάρτιση, επεξεργασία και αναθεώρηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) ββ) Την παρακολούθηση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) γγ) Την εισήγηση εκτέλεσης προγραμμάτων αθλητικών έργων, την ένταξή τους στο Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό, την παρακολούθηση της προώθησης και της εφαρμογής τους και τη μέριμνα για την ομαλή χρηματοδότησή τους δδ) Τον καθορισμό των υπολόγων διαχειριστών των έργων του ΠΔΕ για την πληρωμή των εκτελούμενων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου έργων και έργων εξουσιοδότησης εκτελούμενων με ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. εε) Την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και έγκαιρη καταχώριση στις οικείες και μη διαδικτυακές εφαρμογές όπως αυτές εξελίσσονται διαχρονικά και σύμφωνα με το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο στστ) Τον έλεγχο των οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών και οι πληρωμές των έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Π.Δ.Ε. της κεντρικής διοίκησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. γ) Το Τμήμα χορηγιών είναι αρμόδιο για: αα) Την ανάληψη πρωτοβουλιών, την εισήγηση και τη διεκπεραίωση του συνόλου των διαδικασιών για την ενίσχυση του θεσμού της χορηγίας και την υλοποίηση των συμβάσεων πολιτιστικής χορηγίας καθώς και τη γνωμοδότηση για την αποδοχή τους ββ) Την τήρηση του ετήσιου ενδεικτικού καταλόγου των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο πολιτιστικής χορηγίας, καθώς και η σύνταξη και δημοσίευση καταλόγου συμβάσεων χορηγιών για το προηγούμενο έτος γγ) Τη συνεργασία με το Τμήμα Καινοτόμων Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης, Απλούστευσης των Διαδικασιών και Δημιουργίας Προτύπων του Υπουργείου για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών

Άρθρο 45Διεύθυνση Οικονομικής ΔιαχείρισηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης είναι η βέλτιστη διαχείριση των δημοσιονομικών πόρων επί τη βάσει των αρχών της διαφάνειας, της ειλικρίνειας και της ακρίβειας στην εκτέλεση των δαπανών και η αξιοποίησή τους για την προώθηση των έργων και των υποδομών του πολιτισμού, την παράγωγη πολιτιστικών αγαθών και τη στήριξη πολιτιστικών δράσεων του Υπουργείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού β) Τμήμα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας γ) Τμήμα Λοιπών Οικονομικών θεμάτων και Κρατικών Ενισχύσεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού (Τακτικού και Π.Δ.Ε.), είναι αρμόδιο για: αα) Την παρακολούθηση των κατανομών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο ΠΔΕ, τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων για τις επιμέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τον έλεγχο και την επεξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων ββ) Τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου καθώς και ελέγχου κάθε στοιχείου που αποτελεί αντικείμενο της κείμενης σχετικής νομοθεσίας ή των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, των ενώσεων και των ομοσπονδιών και των άλλων επιχορηγούμενων φορέων και γνωμοδότηση για περικοπή της επιχορήγησης τους, εφόσον διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις. γγ) Την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το ΠΔΕ και την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και έγκαιρη καταχώριση των στοιχείων των ανωτέρω στο Πρόγραμμα Δράσης. δδ) Τη χορήγηση οικονομικών επιβραβεύσεων σε διακεκριμένους αθλητές και προπονητές με εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις (πριμ). εε) Τον έλεγχο των δικαιολογητικών λειτουργικών και λοιπών δαπανών και την υποβολή τους στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου. στστ) Την έκδοση των Αποφάσεων ανάληψης του Τακτικού Προϋπολογισμού, των επιτροπικών ενταλμάτων και των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ), τον ορισμό υπολόγων αυτών και τον έλεγχο των αποδόσεών τους και την έκδοση των αποφάσεων χρηματοδότησης έργων του ΠΔΕ με συνακόλουθη πίστωση των λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας. ζζ) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων από το Πρόγραμμα Δράσης για τα Μητρώα δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. ηη) Διαχείριση παγίων προκαταβολών. θθ) Τη συνεργασία με το Τμήμα Καινοτόμων Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης, Απλούστευσης των Διαδικασιών και Δημιουργίας Προτύπων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών. β) Το Τμήμα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο για: αα) Την εκκαθάριση και πληρωμή των αποδοχών και των κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού του Υπουργείου σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. ββ) Την τήρηση του μισθολογικού Μητρώου του Τακτικού Προσωπικού και των στοιχείων για τη μισθοδοσία του μη τακτικού προσωπικού του Υπουργείου. γγ) Την παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ. δδ) Την πληρωμή φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου. εε) Την ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων για το σύνολο των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος. γ) Το Τμήμα Λοιπών Οικονομικών θεμάτων είναι αρμόδιο για: αα) Την προετοιμασία και την προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου 107.1 της ΣΛΕΕ για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚεΜΚΕ). ββ) Την υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθησή τους στην ΚεΜΚΕ. γγ) Την εποπτεία και την υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητάς της σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. δδ) Την έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση. εε) Την παροχή στην ΚεΜΚΕ κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την ΚεΜΚΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της ΕΕ για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της. στστ) Την μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI. ζζ) Την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SARI. ηη) Τη μέριμνα για την ενημέρωση του Μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητάς τους. θθ) Την εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους Εποπτευόμενους Φορείς αρμοδιότητάς της, με βάση τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην ΕΕ. Ειδικότερα την υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν και τη μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθέντων κρατικών ενισχύσεων. ιι) Την έγκριση των δράσεων των λειτουργικών δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με αίτημα των Γενικών Διευθύνσεων, την εποπτεία υποβολής τους συνολικά και την τροποποίηση των ποσών των εγκεκριμένων πολιτιστικών δράσεων από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο βάσει των αιτημάτων των Υπηρεσιών.

Άρθρο 46Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης ΥλικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού είναι ο ορθός προγραμματισμός των αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου, σε υλικά και υποδομές, για την υλοποίηση του έργου τους και η βελτιστοποίηση της χρήσης αυτών, με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος κατά τη σύναψη των συμβάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών β) Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών γ) Τμήμα Απαλλοτριώσεων, Απόκτησης Ακινήτων και Αποζημιώσεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών είναι αρμόδιο για: αα) Τη διενέργεια πρόχειρων και ανοικτών (δημόσιων και διεθνών) διαγωνισμών. ββ) Την κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση και αποκατάσταση κάθε είδους. γγ) Τη μη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών. δδ) Τη σύναψη, διαχείριση και εποπτεία εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών καθώς και υπεργολαβιών. εε) Την ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων για το σύνολο των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος. στστ) Τη συνεργασία με το Τμήμα Καινοτόμων Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης, Απλούστευσης των Διαδικασιών και Δημιουργίας Προτύπων του Υπουργείου για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών. ζζ) Την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και έγκαιρη καταχώριση στις οικείες και μη διαδικτυακές εφαρμογές όπως αυτές εξελίσσονται διαχρονικά και σύμφωνα με το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο. β) Το Τμήμα διαχείρισης υλικού και υποδομών είναι αρμόδιο για: αα) Την εποπτεία για την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων, την έκδοση δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής και την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού. ββ) Τη διασφάλιση της ύπαρξης των αποθεμάτων και την έγκαιρη ενημέρωση του Τμήματος Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος προμηθειών. γγ) Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τον προγραμματισμό των δαπανών για την καθαριότητα, τη συντήρηση, την ασφάλεια, τη φύλαξη των κτιρίων και των εγκαταστάσεων τους, τη λήψη μέτρων πυρασφάλειας και την εποπτεία της ορθής λειτουργίας των δικτύων φωτισμού και ύδρευσης. δδ) Την τήρηση Μητρώου οχημάτων για όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου. εε) Την ενημέρωση ηλεκτρονικής εφαρμογής για τον έλεγχο των ποσοτήτων των προμηθευθέντων και διανεμηθέντων υλικών και των αποθεμάτων τους. στστ) Την αποδοχή δωρεών για λογαριασμό του Υπουργείου. γ) Το Τμήμα Απαλλοτριώσεων, Απόκτησης Ακινήτων και Αποζημιώσεων είναι αρμόδιο: αα) Τον έλεγχο των προϋποθέσεων, νομιμότητας και καταλληλότητας, για την απόκτηση ακινήτων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών στέγασης των Υπηρεσιών. ββ) Την εποπτεία και τον έλεγχο εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων. γγ) Την παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαδικασιών απαλλοτριώσεων και της εξαγοράς ακινήτων. δδ)Την καταβολή αποζημιώσεων ή του αντίστοιχου τιμήματος λόγω της στέρησης χρήσης των ακινήτων. εε) Την κτηματογράφηση των απαλλοτριωμένων ακινήτων και τη συγκρότηση αρχείου αυτών. στ) Την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου όλων των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου.

Άρθρο 47Διεύθυνση Εποπτευόμενων φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και ΑναφορώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών είναι η αποφυγή δημιουργίας και συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών και συνακόλουθα, η αποφυγή δημιουργίας ελλειμμάτων στους Εποπτευόμενους Φορείς μέσω του έλεγχου της ορθότητας των υποβαλλόμενων από αυτούς στοιχείων για την τήρηση των τεθέντων ορίων πιστώσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων και Λοιπών Φορέων β) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων και Λοιπών Φορέων είναι αρμόδιο για: αα) Τον έλεγχο και την εποπτεία κατάρτισης και υλοποίησης του ΜΠΔΣ και των προσχεδίων προϋπολογισμού των Εποπτευόμενων Φορέων. ββ) Την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων φορέων, των ελλειμμάτων και χρεών που εμφανίζουν σε τακτική (τριμηνιαία/μηνιαία) βάση και ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους στοιχείων σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού. γγ) Τη συνεργασία με την πολιτική ηγεσία για την αξιολόγηση των αιτημάτων επιχορήγησης μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων. δδ) Την επεξεργασία και την έγκριση των προϋπολογισμών και απολογισμών των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. εε) Την έκδοση Αποφάσεων επιχορηγήσεων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και παρακολούθηση των χορηγούμενων επιχορηγήσεων στους εποπτευόμενους φορείς. στστ) Τη διασφάλιση της ευθυγράμμισης των στόχων που τίθενται, μέσω των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων, με τους αντίστοιχους στόχους της δημοσιονομικής πολιτικής, καθώς και με τους στόχους του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. ζζ) Την αξιολόγηση των πορισμάτων και των λογιστικών και διαχειριστικών ελέγχων των επιχορηγούμενων αθλητικών φορέων και τη σχετική ενημέρωση των εμπλεκομένων Διευθύνσεων και Υπηρεσιών. ηη) Τη συνεργασία με το Τμήμα Καινοτόμων Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης, Απλούστευσης των Διαδικασιών και Δημιουργίας Προτύπων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών. θθ) Την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και έγκαιρη καταχώριση στις οικείες και μη διαδικτυακές εφαρμογές όπως αυτές εξελίσσονται διαχρονικά και σύμφωνα με το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο. β) Το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών είναι αρμόδιο για: αα) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων των Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου και την ηλεκτρονική καταγραφή τους στις διαδικτυακές εφαρμογές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όπου αυτό απαιτείται. ββ) Την παραγωγή, τον έλεγχο και την επεξεργασία των οικονομικών απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού καθώς και την αξιολόγησή τους. γγ) Τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων και τη σύνταξη των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

Άρθρο 48Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σκοπός − ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Στρατηγικοί Σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: α) Η προώθηση πολιτικών για την ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αναπτύσσοντας δράσεις συντονισμού και συνέργειας σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί. β) Ο σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών για τη δημιουργία μιας ευέλικτης και αποδοτικής διοίκησης και τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων του Υπουργείου γ) Η προώθηση και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και των υποδομών και δικτύων του Υπουργείου με γνώμονα τη διαλειτουργικότητά τους και τη βελτίωση της παραγωγικής λειτουργίας του συνόλου του Υπουργείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού β) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Νομοτεχνικής Επεξεργασίας γ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δ) Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας−Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης

Άρθρο 49Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ΔυναμικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι: α) Η δημιουργία του πλαισίου ορθολογικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του ΥΠ.ΠΟ.Α. β) Η παρακολούθηση της πολιτικής για τη διοίκηση του προσωπικού του ΥΠ.ΠΟ.Α και των διοικητικών υπηρεσιών του. γ) Η παρακολούθηση, ο προγραμματισμός και η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του ΥΠ.ΠΟ.Α μέσα από την αναζήτηση και τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και την επιμόρφωση και κατάρτιση σε συνεργασία με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α δ) Η άμεση ανταπόκριση στα υποβαλλόμενα αιτήματα υπαλλήλων και πολιτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού τομέα Πολιτισμού β) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού τομέα Αθλητισμού γ) Τμήμα Υποστήριξης Εποπτευομένων φορέων τομέα Πολιτισμού και Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού δ) Τμήμα Γραμματείας, Αρχείου και Ενημέρωσης Κοινού,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού τομέα Πολιτισμού είναι αρμόδιο για: αα) Τον χειρισμό όλων των θεμάτων της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Γραφείων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, του μόνιμου προσωπικού, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, (εκτός του ωρομισθίου προσωπικού), καθώς και του προσωπικού με έμμισθη εντολή και του προσωπικού με θητεία. ββ) Την επεξεργασία και τήρηση στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις ποσοτικές μεταβολές του προσωπικού. γγ) Τον προγραμματισμό προσλήψεων του προσωπικού κατά Κλάδο και Ειδικότητα. δδ) Την εφαρμογή του Πειθαρχικού Δικαίου. εε) Την παροχή πληροφοριών και στοιχείων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, σε περίπτωση εφαρμογής ενδίκων μέσων για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. στστ) Τη διαδικασία ελέγχου και κοινοποίησης των εκθέσεων αξιολόγησης του προσωπικού. ζζ) Την μέριμνα για τη συγκρότηση και σύνθεση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων, του Τεχνικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Μουσείων. ηη) Την μέριμνα για την συγκρότηση και σύνθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και των εποπτευομένων από αυτό Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. θθ) Την εποπτεία τήρησης του ωραρίου στο σύνολο των Οργανικών Μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α ιι) Την μέριμνα για τη συγκρότηση και σύνθεση Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών. β) Το Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού τομέα Αθλητισμού είναι αρμόδιο για: αα) Το χειρισμό όλων των θεμάτων πρόσληψης, μεταβολών και υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Γραφείων της πολιτικής ηγεσίας, του μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Γ.Γ.Α. και των εποπτευομένων φορέων αυτής, καθώς και των θεμάτων εποχικού προσωπικού των εποπτευομένων φορέων. ββ) Την επεξεργασία και τήρηση στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις ποσοτικές μεταβολές του προσωπικού της Γ.Γ.Α. και των εποπτευομένων φορέων αυτής. γγ) Τον προγραμματισμό προσλήψεων του προσωπικού, κατά κλάδο και ειδικότητα, της Γ.Γ.Α. και των εποπτευόμενων φορέων αυτής. δδ) Την τήρηση και επικαιροποίηση του προσωπικού Μητρώου των υπαλλήλων της Γ.Γ.Α. και των εποπτευόμενων φορέων αυτής, καθώς και του εποχικού προσωπικού των εποπτευομένων φορέων. εε) Την εφαρμογή του Πειθαρχικού Δικαίου. στστ) Την παροχή πληροφοριών και στοιχείων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, σε περίπτωση εφαρμογής ενδίκων μέσων για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Γ.Γ.Α. και των εποπτευόμενων φορέων αυτής. ζζ) Τη διαδικασία ελέγχου και κοινοποίησης των εκθέσεων αξιολόγησης του προσωπικού της Γ.Γ.Α. ηη) Τη μέριμνα για την τοποθέτηση αναγκαίου προσωπικού για την εξυπηρέτηση των συλλογικών οργάνων, τη σύσταση, συγκρότηση και σύνθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Γ.Γ.Α. και των εποπτευομένων ΝΠΔΔ αυτής, καθώς και τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Γ.Γ.Α.. θθ) Τη μέριμνα για τη συγκρότηση και σύνθεση των Ομάδων Εργασίας και των Επιτροπών της ΓΓΑ και των εποπτευομένων φορέων αυτής. ιι) Τη διαδικασία διορισμού διακριθέντων αθλητών σε φορείς του δημόσιου τομέα, στη ΓΓΑ και στα εποπτευόμενα αυτής, καθώς και την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων διορισμού διακριθέντων αθλητών. ιαια) Την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων για την έγκριση προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και την κατανομή αυτών ανά φορέα, για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθληση για Όλους. ιβιβ) Τη μέριμνα για το διορισμό ή την αντικατάσταση μελών των Διοικήσεων των εποπτευομένων φορέων (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον κανονισμό λειτουργίας αυτών. ιγιγ) Την άσκηση διοικητικού ελέγχου στις αποφάσεις των διοικήσεων (έλεγχος νομιμότητας επί των πρακτικών συνεδριάσεων) των εποπτευομένων φορέων (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον κανονισμό λειτουργίας αυτών. ιδιδ) Την έγκριση κανονιστικών πράξεων, δια της εκδόσεως Υπουργικής απόφασης, των εποπτευομένων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, όπου αυτό προβλέπεται από το καταστατικό τους. ιειε) Την έκδοση ή τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας όλων των εποπτευόμεων φορέων (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. γ) Το Τμήμα Υποστήριξης Εποπτευομένων φορέων τομέα Πολιτισμού και Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού, είναι αρμόδιο για: αα) Τον χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Δημοσίων Υπηρεσιών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέα Πολιτισμού) και δεν διαθέτουν δική τους υπηρεσιακή μονάδα για τα θέματα αυτά. ββ) Την μέριμνα για θέματα μονομελών οργάνων διοίκησης καθώς και για τη συγκρότηση και σύνθεση των συλλογικών οργάνων των εποπτευομένων, από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, (τομέα Πολιτισμού), φορέων. γγ) Την μέριμνα για την ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δδ) Την ανάπτυξη και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξειδίκευσης των υπαλλήλων του Υπουργείου σε αντικείμενα της υπηρεσίας. δ) Το Τμήμα Γραμματείας, Αρχείου και Ενημέρωσης Κοινού είναι αρμόδιο για: αα) Τη διαχείριση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του Υπουργείου. ββ) Την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα του πολίτη. γγ) Την τήρηση προσωπικού υπηρεσιακού φακέλου για κάθε τακτικό υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 50Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Νομοτεχνικής ΕπεξεργασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Νομοτεχνικής Επεξεργασίας είναι οι προτάσεις ενεργειών που εντάσσονται σε προγράμματα διοικητικής οργάνωσης και εκσυγχρονισμού, η υλοποίηση και ο συντονισμός των ειδικότερων σχεδίων δράσης, η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, η διοικητική υποστήριξη για την υλοποίηση των αναλαμβανόμενων δράσεων και η νομοτεχνική επεξεργασία των προτεινόμενων κανονιστικών ρυθμίσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Νομοτεχνικής Επεξεργασίας απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Εκσυγχρονισμού β) Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας γ) Τμήμα Παιδικού Σταθμού, Γενικής Μέριμνας και Ασφάλειας Χώρων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Εκσυγχρονισμού είναι αρμόδιο για: αα) Την εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης και άλλων έργων συμβολής στην εκσυγχρονισμένη οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς και στην ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητάς τους. ββ) Τη διαμόρφωση των διαδικασιών εφαρμογής των διοικητικών αλλαγών σε συνεργασία με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες. γγ) Τη συγκέντρωση σχετικών μελετών για θέματα διοικητικής οργάνωσης και εκσυγχρονισμού άλλων Υπηρεσιών του Υπουργείου ή άλλων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. δδ) Τη διαχείριση και διάχυση της ευρύτερης γνώσης και τεχνογνωσίας σε θέματα διοικητικής οργάνωσης και εκσυγχρονισμού. β) Το Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας είναι αρμόδιο για: αα) Τη νομοτεχνική επεξεργασία προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που καταρτίζονται ή προτείνονται από τις καθ΄ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου. ββ) Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των απόψεων και των προτάσεων συναρμόδιων Υπουργείων ή Φορέων επί των προτεινόμενων κανονιστικών ρυθμίσεων. γγ) Την υποβολή σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου για υπογραφή τους από την ιεραρχία του Υπουργείου καθώς και των συναρμόδιων Υπουργείων. δδ) Τη μέριμνα δημοσίευσης των κειμένων αυτών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. γ) Το Τμήμα Παιδικού Σταθμού, Γενικής Μέριμνας και Ασφάλειας Χώρων είναι αρμόδιο για: αα) Τη λειτουργία Παιδικού Σταθμού ως προς τη διαχείριση θεμάτων εξυπηρέτησης, παιδαγωγικής απασχόλησης, μεταφοράς, διατροφής και ιατρικής παρακολούθησης παιδιών προσχολικής ηλικίας των υπαλλήλων του Υπουργείου. ββ) Την επιμέλεια της καθαριότητας, της ευπρέπειας και ασφάλειας των χώρων και κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ως προς τα θέματα κατανομής του προσωπικού των θυρωρείων (Θυρωρών). γγ) Τη λειτουργία Γραφείου Ελεγκτών Ιατρών με μέριμνα και για την υγιεινή των χώρων εργασίας και τον κατ’ οίκον έλεγχο ασθενούντων υπαλλήλων του Υπουργείου.

Άρθρο 51Διεύθυνση Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η ανάλυση, η επέκταση, η αξιολόγηση και αξιοποίηση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Υποδομών β) Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων γ) Τμήμα Καινοτόμων Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης, Απλούστευσης Διαδικασιών και Δημιουργίας Προτύπων δ) Τμήμα Πληροφορικής Τομέα Αθλητισμού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Υποδομών είναι αρμόδιο για: αα) Την εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. ββ) Τον καθορισμό προδιαγραφών, αξιολόγηση και επιλογή του τεχνικού εξοπλισμού των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου. γγ) Την εφαρμογή τεχνικών μεθόδων και μέτρων για την ασφάλεια της τεχνολογικής υποδομής των πληροφοριακών συστημάτων, αλλά των δεδομένων που διακινούνται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται σε αυτά. δδ) Τη διαχείριση και συντήρηση των κέντρων δεδομένων (DATA CENTERS) του Υπουργείου. εε) Τη σύνταξη προδιαγραφών, εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων δεδομένων, φωνής και εικόνας στα κτήρια και τους χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. στστ) Την παροχή τεχνικής υποστήριξης στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και στους φορείς και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτό. ηη) Την τεκμηρίωση του εξοπλισμού των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου και την τήρηση σχετικού αρχείου. β) Το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων είναι αρμόδιο για: αα) Τη μελέτη, ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση πληροφοριακών συστημάτων για την ηλεκτρονική υποστήριξη των απαιτήσεων τόσο των υπηρεσιών της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όσο και των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στον τομέα του Πολιτισμού. ββ) Τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, η τεχνική αξιολόγηση και η προμήθεια των εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων. γγ) Τη δημιουργία και διαχείριση Μητρώου Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και η παροχή εγκρίσεων για την αγορά νέων σύμφωνα με το ν. 3979/2011. δδ) Την παροχή τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης χρηστών σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο. εε) Τη διοικητική παρακολούθηση, διαχείριση και υποστήριξη έργων πληροφοριακών συστημάτων Εποπτευομένων Φορέων. γ) Το Τμήμα Καινοτόμων Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης, Απλούστευσης Διαδικασιών και Δημιουργίας Προτύπων με χρήση Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι αρμόδιο για: αα) Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σε υλικοτεχνικό επίπεδο δράσεων για τη δημιουργία εθνικού ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος και την τεχνική μέριμνα για τη διάχυση και ανάδειξή του σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα, καθώς και για τη μακροχρόνια διατήρησή του σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων. ββ) Τον σχεδιασμό και υλοποίηση σε υλικοτεχνικό επίπεδο υπηρεσιών για τη βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στο ψηφιακό περιεχόμενο και για τη διάθεση και επαναχρησιμοποίηση του ψηφιακού περιεχομένου σε εφαρμογές στον τουρισμό, την εκπαίδευση, την έρευνα κλπ. σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων. γγ) Την τεχνική διαχείριση, συντήρηση, εξέλιξη και περαιτέρω ανάπτυξη των επίσημων διαδικτυακών πυλών του τομέα Πολιτισμού και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που αφορούν πολιτιστικό ή/και τουριστικό περιεχόμενο. δδ) Την τεχνική συμβολή στη συλλογή και διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων, καθώς και στη διαμόρφωση εθνικών βάσεων δεδομένων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων και τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων. εε) Την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των εποπτευόμενων ή άλλων πολιτιστικών φορέων σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Τμήματος. στστ) Τη μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή από της κατά αντικείμενο αρμόδιες Υπηρεσίες σύγχρονων τεχνικών μεθόδων (της π.χ. μέτρηση εργασίας, επιχειρησιακή έρευνα, ανάλυση κόστους− ωφέλειας, εργονομία κ.λπ.) για την αύξηση της παραγωγικότητας. ζζ) Τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου. ηη) Την εφαρμογή μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου και αξιολόγηση αυτών. θθ) Τον προσδιορισμό της ετήσιας στοχοθεσίας της υπηρεσίας και τον καθορισμό των σχετικών δεικτών παρακολούθησης της υλοποίησης της. δ) Το Τμήμα Πληροφορικής Τομέα Αθλητισμού είναι αρμόδιο για την: αα) Κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών τόσο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού όσο και των εποπτευόμενων από αυτή νομικών προσώπων, οργανισμών και αθλητικών ομοσπονδιών, σε εφαρμογές Intranet/ Internet Applications, από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, υλοποίησης των εφαρμογών και σύνταξης ειδικών τεχνικών μελετών σκοπιμότητας. Διαχείριση και υποστήριξη του Δικτύου δομημένης καλωδίωσης Φωνής και Δεδομένων, mail server και web mail. ββ) Διασφάλιση της καλής λειτουργίας, εκμετάλλευσης και συντήρησης του μηχανογραφικού εξοπλισμού της ΓΓΑ, η προετοιμασία δεδομένων, ο έλεγχος εισόδου – εξόδου τους και η ασφάλεια του όλου συστήματος πληροφορικής. γγ) Συντήρηση και επισκευή του τεχνικού εξοπλισμού (HARDWARE), εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση λογισμικού (SOFTWARE). δδ) Διασφάλιση της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων και των τοπικών δικτύων, που εξυπηρετούν τις λειτουργίες της ΓΓΑ. εε) Τεκμηρίωση της εφαρμογής των εξελίξεων στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορικής και των προηγμένων επικοινωνιών, ιδιαίτερα στο χώρο της δημόσιας διοίκησης στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στστ) Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής σε όλες της οργανικές μονάδες και τους χρήστες της ΓΓΑ. ζζ) Συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων του Τμήματος. ηη) Εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη στη λειτουργία των εφαρμογών στους χρήστες της ΓΓΑ και των Εποπτευόμενων Φορέων. θθ) Δημιουργία, ανάπτυξη, υποστήριξη, αναβάθμιση και διαχείριση των ιστοτόπων της ΓΓΑ και προβολή, μέσω εφαρμογών, του έργου της ΓΓΑ στο διαδίκτυο. ιι) Διαχείριση όλων των δράσεων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. ιαια) Κατάθεση πληροφοριών, δεδομένων και μεταδεδομένων, που αφορούν στον αθλητισμό, για χρήση στο αποθετήριο ανοικτών δεδομένων για τη διάθεση γεωχωρικής πληροφορίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Open Government Partnership (ν. 3882/2010 (Α' 166) και ν. 3979/2011(Α' 138). ιβιβ) Υποστήριξη Πληροφοριακής και Μηχανογραφικής υποδομής αθλητικών διοργανώσεων και εκδηλώσεων, καθώς και προβολή αυτών μέσω διαδικτύου (σχεδιασμός Ιστοτόπων) και έντυπου υλικού.

Άρθρο 52Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας −

Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης Το Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας−Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την κινητικότητα και τη δράση κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης των Υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και η ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Άρθρο 53Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ) συστάθηκε και λειτουργεί με το π.δ. 97/1999 (Α΄ 104) και υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σκοπός της ΥΣΜΑ είναι η οργάνωση και υλοποίηση των έργων του άρθρου 1 του π.δ. 97/1999 σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις οδηγίες και υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΕΣΜΑ) του άρθρου 2 του π.δ. 97/1999. Στην ΥΣΜΑ υπάγονται και οι αρμοδιότητες και οι δραστηριότητες των τεχνικών γραφείων, των εργοταξίων, των έργων, του τομέα συντήρησης, του συνεργείου διάσπαρτων μελών, του ηλεκτρομηχανολογικού συνεργείου, του συνεργείου τεχνικής υποστήριξης, του εργαστηρίου εκμαγείων, του φωτογραφικού εργαστηρίου, του λογιστηρίου του εργοταξίου, καθώς και η Γραμματεία και το αρχείο της ΕΣΜΑ.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ