237 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4305/2014

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31 - Τροποποιήσεις Προεδρικών Διαταγμάτων Οργανισμών Υπουργείων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
31 Οκτωβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237
31 Οκτωβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4305
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο π.δ. 104/2014 (Α΄ 171) «Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Οι περιπτώσεις ιγ΄, κγ΄, λα΄, μ΄, μδ΄, μστ΄, μζ΄ και μη΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ιγ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας με έδρα το Αργοστόλι και χωρική αρμοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης. κγ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας με έδρα το Βόλο και χωρική αρμοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων. λα) Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική αρμοδιότητα το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, ήτοι: Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Αμπελοκήπων – Μαινεμένης, Δήμος Καλαμαριάς, Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου, Δήμος Παύλου Μελά, Δήμος Συκεών – Νεαπόλεως, Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη. μ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας − Θάσου με έδρα την Καβάλα και χωρική αρμοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες Καβάλας και Θάσου. μδ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη και χωρική αρμοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες Λέσβου και Λήμνου. μστ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου − Ικαρίας με έδρα το Βαθύ και χωρική αρμοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες Σάμου και Ικαρίας. μζ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων με έδρα την Αθήνα και χωρική αρμοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες: Άνδρου, Μήλου, Θήρας, Κέας – Κύθνου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Τήνου. μη) Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο και χωρική αρμοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες: Καλύμνου, Καρπάθου, Κώ και Ρόδου.» β) Οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, στ΄, ζ΄, η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων με έδρα την Αθήνα και αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες: Ευβοίας, Βοιωτίας, Άνδρου, Μήλου, Θήρας, Κέας−Κύθνου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Τήνου. β) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και νοτίου Ιονίου με έδρα την Πάτρα και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και Φωκίδας. γ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας με έδρα το Βόλο και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, Τρικάλων, Καρδίτσας Φθιώτιδας και Ευρυτανίας. στ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Ξάνθη και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας και Θάσου. ζ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη και αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες: Λέσβου, Λήμνου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας. η) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο και αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες: Καλύμνου, Καρπάθου, Κώ και Ρόδου.» γ) Στο άρθρο 61 στην Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ΚΛΑΔΟΙ−ΘΕΣΕΙΣ: α) αυξάνονται οι θέσεις του Κλάδου ΤΕ Μηχανικών από εξήντα (60) σε εξήντα δύο (62) και β) καταργείται ο Κλάδος «ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης θέσεις τρεις (3)». Στην Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ΚΛΑΔΟΙ−ΘΕΣΕΙΣ προστίθεται ο κλάδος «ΥΕ Φυλάκων Κτηρίων μία (1)». δ) Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «η) Στον Κλάδο ΠΕ Εικαστικών κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ 6 Καλών Τεχνών. Στον Κλάδο ΠΕ Εικαστικών και στις ειδικότητες Γλυπτών και Ζωγράφων κατατάσσονται οι υπηρετούντες υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ Γλυπτών και ΠΕ Ζωγράφων αντιστοίχως.» ε) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ιβ) Στον Κλάδο ΤΕ Μηχανικών κατατάσσονται οι υπάλληλοι των Κλάδων ΤΕ1 Τεχνικών, ΤΕ Τεχνικών (ειδικότητας Πολιτικών Δομικών Έργων και Έργων Υποδομής), ΤΕ Τεχνικών (ειδικότητας Τοπογραφίας) και ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών.» στ) Η περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ιε) Στον Κλάδο ΔΕ Φύλαξης−Πληροφόρησης, Ειδικότητας ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Φύλαξης−Πληροφόρησης, καθώς και οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ22 Φύλαξης− Πληροφόρησης. Στον Κλάδο ΔΕ ΦύλαξηςΠληροφόρησης Ειδικότητας ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Νυκτοφυλάκων.» ζ) Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «θ) Στην ειδικότητα ΤΕ Διοικητικών κατατάσσονται υπάλληλοι της ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού και ΤΕ Διοικητικού−Οικονομικού, αναλόγως του βασικού προσόντος πρόσληψής τους.» η) Η περίπτωση ι΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ι) Στην ειδικότητα ΤΕ Λογιστών κατατάσσονται υπάλληλοι της ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού, αναλόγως του βασικού προσόντος πρόσληψής τους.» (θ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 64 προστίθεται περίπτωση κδ΄ ως ακολούθως: «κδ) Στην θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού κατατάσσονται υπάλληλοι της ειδικότητας Ειδικής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.» (ι) Η περίπτωση Α΄ του άρθρου 69 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Α) Μονάδες υπαγόμενες στον Υπουργό 1. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων /ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Τμήματα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σχέσεων. Προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου /ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού– Οικονομικού. 2. Ειδική Υπηρεσία Προβολής, Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας. Προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Μονάδες Διαχείρισης και Προστασίας Πνευματικών και Λοιπών Δικαιωμάτων, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Δράσεων, Μονάδα Προώθησης και Επικοινωνίας. Προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 3. Αυτοτελή Τμήματα Εσωτερικού Ελέγχου, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νομοθετικής Πρωτοβου λίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, υπαγόμενα στον Υπουργό Προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.» ια) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 της περίπτωσης Γ΄ του άρθρου 69 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στο Τμήμα Φύλαξης και Ασφάλειας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ή της Ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης, ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων.»

Ιωάννινα, 30 Οκτωβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ.α.α.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ