171 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 104/2014

Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Θέσεις Προσωπικού
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 171
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 104
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149)
β) του άρθρου 35, παρ. 4 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254)
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34)
δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210)
ε) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153)
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
ζ) της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107)
η) του ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 219)
θ) του ν. 4072/2010 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86)
ι) του άρθρου 16 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 156)
ια) του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, Έργων, Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228).
2. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.» (Α΄ 147).
3. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
4. Το π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α΄ 152).
5. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141)
6. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
7. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
8. Το π.δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού».
9. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
10. Την αριθ. Υ301/25−6−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
11. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
12. Τις από 26/8/2013, 26/11/2013 και 23/4/2014 αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορούν στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
14. Την αριθ. 150/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών ΔιοικητικήςΜεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού,
αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄Θέσεις Προσωπικού
Άρθρο 60Οργανικές Θέσεις

Το σύνολο των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ανέρχεται σε επτά χιλιάδες τριακόσιες είκοσι τέσσερις (7.324).

Άρθρο 61Κατανομή οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα

Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε τρεις χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα δύο (3.782) και κατανέμονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής: Θέσεις προσωπικού Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ΚΛΑΔΟΙ−ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ δ ιακόσ ιες εξήντα μία (261) ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ τετρακόσιες σαράντα πέντε Ειδικότητες: α) Προϊστορικών − Κλασικών διακόσιες εξήντα εννέα (269) β) Βυζαντινών − Μεταβυζαντινών εκατόν δεκαεννέα γ) Ιστορικών Τέχνης είκοσι (20) δ) Μουσειολόγων είκοσι (20) ε) Επιγραφολόγων δύο (2) στ) Νομισματολόγων δύο (2) ζ) Πολιτιστικής Διαχείρισης εννέα (9) η) Αρχαιοζωολόγων δύο (2) θ) Αρχαιοβοτανολόγων δύο (2) ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τριακόσιες τριάντα μία (331) Ειδικότητες: α) Αρχιτεκτόνων εκατόν εβδομήντα μία (171) β) Πολιτικών Μηχανικών εβδομήντα πέντε γ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών τριάντα δύο (32) δ) Μηχανολόγων Μηχανικών δέκα τρεις (13) ε) Χημικών Μηχανικών τέσσερις (4) στ) Τοπογράφων Μηχανικών τριάντα έξι (36) ΠΕ ΓΕΟΠΟΝΩΝ τέσσερις (4) ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ τριάντα τρεις (33) Ειδικότητες: α) Πολιτιστικής Πληροφορικής έξι (6) β) Αρχειονόμων δύο (2) γ) Μουσικολόγων τρεις (3) δ) Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων δέκα (10) ε) Θεατρολόγων τέσσερις (4) στ) Κινηματογράφου τρεις (3) ζ) Μουσειοπαιδαγωγών πέντε (5) ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ πέντε (5) Ειδικότητες: α) Αρχαίων Χρόνων μία (1) β) Μεσαιωνικών Χρόνων μία (1) γ) Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας τρεις (3) ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ είκοσι οκτώ (28) ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ δεκαέξι (16) Άνευ ειδικότητος μία (1) Ειδικότητες: α) ΠΕ Ζωγράφων δώδεκα (12) β) ΠΕ Γλυπτών τρεις (3) ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΩΝ – ΕΘΝΟΛΟΓΩΝ δεκαεπτά (17) ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ είκοσι (20) Άνευ ειδικότητος τρεις (3) Ειδικότητες: α) Γεωλόγων τέσσερις (4) β) Βιολόγων τρεις (3) γ) Παλαιοανθρωπολόγων μία (1) δ) Φυσικών δύο (2) ε) Χημικών τέσσερις (4) στ) Αρχαιοζωολόγων μία (1) ζ) Αρχαιοβοτανολόγων μία (1) η) Αρχαιομετρών μία (1) ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ είκοσι οκτώ (28) ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ επτά (7) ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ δεκατέσσερις ΠΕ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ δύο (2) ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ δύο (2) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ΚΛΑΔΟΙ−ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ εκατόν πενήντα Ειδικότητες: α) Λογιστικού εκατόν είκοσι εννέα (129) β) Διοικητικού είκοσι μία (21) ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ εκατόν είκοσι τρεις (123) ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ δέκα (10) Ειδικότητες: α) Γραφιστών τέσσερις (4) β) Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών − μία (1) γ) Φωτογράφων μία (1) δ) Κινηματογραφικών Σπουδών τρεις (3) ε) Θεατρικών Σπουδών μία (1) ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ είκοσι μία (21) ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ εξήντα (60) ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ δέκα πέντε (15) ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ τέσσερις (4) ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ τέσσερις (4) ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ μία (1) ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ τρεις (3) ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ μία (1) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ΚΛΑΔΟΙ−ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ διακόσιες εβδομήντα εννέα (279) ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ δεκαέξι (16) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ογδόντα εννέα (89) ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ μία (1) ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ είκοσι έξι (26) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ σαράντα μία (41) ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ πέντε (5) ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ τετρακόσιες πέντε ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ χίλιες διακόσιες πενήντα οκτώ (1258) Ειδικότητες: α) ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων χίλιες εκατόν δώδεκα (1112) β) ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων εκατόν σαράντα έξι (146) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ δεκατέσσερις (14) ΔΕ ΔΥΤΩΝ τρεις (3) ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ μία (1) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ΚΛΑΔΟΙ−ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, Ειδικότητας Κλητήρων δεκατρείς (13) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ μία (1) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ είκοσι (20) ΥΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ μία (1) ΥΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ τέσσερις (4)

Άρθρο 62Κατανομή οργανικών θέσεων Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότηταΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχονται σε τρεις χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα τέσσερις (3.534) και κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής: Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό μία (1) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ−ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ – ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ τέσσερις (4) ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ πεντακόσιες τρεις (503) ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ τρεις (3) ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ μία (1) ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ δύο (2) ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ τριάντα έξι (36) ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΩΝ μία (1) ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ μία (1) ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ μία (1) ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ογδόντα μία ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ έξι (6) ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ τέσσερις (4) ΠΕ ΓΛΥΠΤΩΝ τρεις (3) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ διακόσιες επτά ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ δύο (2) ΠΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ επτά (7) ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τρεις (3) ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τέσσερις (4) ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ μία (1) ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τριάντα μία (31) ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ έντεκα (11) ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ δύο (2) ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ έξι (6) ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ ΕΘΝΟΛΟΓΩΝ μία (1) ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ –ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ τρεις (3) ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ πέντε (5) ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ μία (1) ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ τρεις (3) ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ πέντε (5) ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ έξι (6) Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ−ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ έξι (6) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ σαράντα τέσσερις (44) ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ τριάντα τρεις ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τριάντα δύο ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ μία (1) ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ εκατόν σαράντα επτά ΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ τρείς (3) ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ τρεις (3) ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ τρεις (3) Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ−ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ έξι (6) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ − ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ πεντακόσιες δέκα πέντε (515) ΔΕ ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ τριακόσιες ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ τριάντα μία (31) ΔΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ εξήντα οκτώ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ενενήντα δύο ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ τριάντα δύο ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ τριάντα τέσσερις (34) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ εκατόν ογδόντα εννέα ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ δεκαεπτά (17) ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ τετρακόσιες δεκαοκτώ (418) ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ δύο (2) ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ/ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ πέντε (5) ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ μία (1) ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ δύο (2) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ τρεις (3) ΔΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ μία (1) Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ−ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τετρακόσιες τριάντα (430) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ εξήντα (60) ΥΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ μία (1) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ σαράντα πέντε ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ δεκατέσσερις ΥΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ δεκατέσσερις ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ δεκατρείς (13) ΥΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ δεκαέξι (16) ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ τέσσερις (4) ΥΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ μία (1) ΥΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ δύο (2) ΥΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ μία (1)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων όλων των ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ, με εξαίρεση τις θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και της ειδικότητας ΔΕ Τεχνικών, του παρόντος άρθρου, μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετρώνται. Το σύνολο των οργανικών θέσεων κατηγορίας ΥΕ (βοηθητικό προσωπικό) παραμένουν οργανικές θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Άρθρο 63

Προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής και με θητεία Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση έμμισθης εντολής και με θητεία ανέρχονται σε οκτώ (8) και κατανέμονται ως εξής: Προσωπικό με Έμμισθη Εντολή – Δικηγόροι έξι (6) Προσωπικό με Θητεία – Ιατροί δύο (2)

Άρθρο 64Κατάταξη προσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούντες μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού των κλάδων ή ειδικοτήτων που καταργούνται με το παρόν, κατατάσσονται στους αντίστοιχους κλάδους ή ειδικότητες των άρθρων 61 και 62 του παρόντος διατάγματος, ως εξής:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου: α) Στον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού κατατάσσονται οι υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού, ΠΕ1 Διοικητικών. β) Στον Κλάδο ΠΕ Αρχαιολόγων, κατατάσσονται ως ειδικότητες του κλάδου αυτού, όσοι υπηρετούν στους Κλάδους ΠΕ Αρχαιολόγων – Μουσειολόγων και ΠΕ Ιστορικών Τέχνης. γ) Στον Κλάδο ΠΕ Μηχανικών κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ2 Τεχνικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. δ) Στον Κλάδο ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης κατατάσσονται, ως ειδικότητα του κλάδου αυτού, όσοι υπηρετούν στον Κλάδο ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγών, οι θέσεις του οποίου, με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων σε αυτές, προσμετρώνται στην ειδικότητα Μουσειολόγων του Κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων. ε) Στον Κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος κατατάσσονται όσοι υπηρετούν στον Κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας Γεωλόγων. στ) Στον Κλάδο ΠΕ Γεωπόνων κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ3 Γεωπόνων. ζ) Στον Κλάδο ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης κατατάσσονται οι υπάλληλοι του προσωρινού Κλάδου ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης η) Στον Κλάδο ΠΕ Εικαστικών κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ6 Καλών Τεχνών. θ)Στον Κλάδο ΠΕ Λαογράφων – Κοινωνικών Ανθρωπολόγων – Εθνολόγων κατατάσσονται και όσοι υπηρετούσαν στον Κλάδο ΠΕ Επιμελητών. ι) Στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ4 Αναλυτών – Προγραμματιστών. ια) Στον Κλάδο ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ5 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής. ιβ) Στον Κλάδο ΤΕ Μηχανικών κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ1 Τεχνικών και ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών. Στον Κλάδο ΤΕ Εργοδηγών Σχεδιαστών και στον Κλάδο Εργοδηγών Δομικών Έργων κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ0 Τεχνικών (χωρίς πτυχίο). Οι θέσεις των Κλάδων ΤΕ Εργοδηγών Σχεδιαστών, ΤΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων, ΤΕ Εργοδηγών Χημικών, όταν κενωθούν με την αποχώρηση, με οποιονδήποτε τρόπο, των υπηρετούντων σε αυτές υπαλλήλων, θα προσμετρηθούν, ως οργανικές, στον Κλάδο ΤΕ Μηχανικών. Αντιστοίχως, οι θέσεις ΤΕ Εργοδηγών Συντηρητών, ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης, όταν αυτές κενωθούν με την αποχώρηση, με οποιονδήποτε τρόπο, των υπηρετούντων σε αυτές υπαλλήλων, θα προσμετρηθούν, ως οργανικές, στον Κλάδο ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. ιγ) Στον Κλάδο ΤΕ Γεωπόνων κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ2 Γεωπόνων. ιδ) Στον Κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων κατατάσσονται οι υπάλληλοι των Κλάδων ΔΕ Διοικητικών, ΔΕ Μεταφραστών Διερμηνέων και ΔΕ1 Διοικητικών. ιε) Στον Κλάδο ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης, ειδικότητας ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης. ιστ) Στον Κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Προγραμματιστή Η/Υ και ΔΕ Πληροφορικής. ιζ) Στον Κλάδο ΔΕ Τεχνικών κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ3 Τεχνικών. ιη) Στον Κλάδο ΔΕ Σχεδιαστών κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ4 Σχεδιαστών. ιθ) Οι θέσεις των Κλάδων ΔΕ Φροντιστών, ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Μηχανικών Σκηνής κατατάσσονται στον Κλάδο ΔΕ Τεχνικών. κ) Στον Κλάδο ΔΕ Οδηγών κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ5 Οδηγών Αυτοκινήτων. κα) Οι θέσεις του Κλάδου ΥΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, όταν κενωθούν με την αποχώρηση, με οποιονδήποτε τρόπο, των υπηρετούντων υπαλλήλων, θα προσμετρηθούν στον Κλάδο Φύλαξης – Πληροφόρησης, ειδικότητας Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων. κβ) Στον Κλάδο ΥΕ Επιμελητών, ειδικότητος Κλητήρων κατατάσσονται οι υπάλληλοι των Κλάδων ΥΕ1 Κλητήρων – Χειριστών, ΥΕ Κλητήρων, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων. κγ) Στον Κλάδο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΥΕ2 Καθαριστριών. κδ) Η θέση του Κλάδου ΥΕ Εργατών, όταν κενωθεί με την αποχώρηση, με οποιονδήποτε τρόπο, του υπηρετούντος υπαλλήλου, θα προσμετρηθεί στον Κλάδο ΔΕ Εργατοτεχνιτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου: α) Στην ειδικότητα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού κατατάσσονται οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΠΕ Γυμναστών. β) Στην ειδικότητα ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών κατατάσσονται οι υπάλληλοι της ειδικότητος ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. γ) Στην ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού κατατάσσονται οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΠΕ Διοικητικών, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού και ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού. δ) Στην ειδικότητα ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγών κατατάσσονται οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΠΕ Φιλολόγων – Μουσειοπαιδαγωγών. Οι θέσεις της ειδικότητος, όταν κενωθούν με την αποχώρηση των υπηρετούντων υπαλλήλων με οποιοδήποτε τρόπο, θα προσμετρηθούν στην ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγων. ε) Στην ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγων κατατάσσονται οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων – Μουσειοπαιδαγωγών. στ) Στην ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής κατατάσσονται οι υπάλληλοι της ειδικότητας Αναλυτών – Προγραμματιστών Η/Υ. ζ) Στην ειδικότητα ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης κατατάσσονται οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων η) Στην ειδικότητα ΤΕ Γραφιστών κατατάσσονται οι υπάλληλοι της ειδικότητος ΤΕ Γραφιστών − Ηλεκτρονικών. θ) Στην ειδικότητα ΤΕ Διοικητικών κατατάσσονται υπάλληλοι της ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΤΕ Διοικητικού − Οικονομικού ι) Στην ειδικότητα ΤΕ Λογιστών κατατάσσονται υπάλληλοι της ειδικότητος ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού. ια) Στην ειδικότητα ΤΕ Μηχανικών κατατάσσονται υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών – Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Τεχνολόγων – Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων – Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων – Μηχανολόγων, ΤΕ Τεχνολόγων – Τοπογράφων, ΤΕ Τεχνικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρονικών − Μηχανικών και ΤΕ Τοπογράφων − Μηχανικών. ιβ) Στην ειδικότητα ΤΕ Τεχνικών – Εργοδηγών κατατάσσονται οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΤΕ0 Τεχνικών και ΤΕ0 Τεχνικών (Εργοδηγών). ιγ) Στην ειδικότητα ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης κατατάσσονται οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων ιδ) Στην ειδικότητα ΔΕ Γραφιστών κατατάσσονται οι υπάλληλοι της ειδικότητος ΔΕ Γραφιστών − Ηλεκτρονικών. ιε) Στην ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων κατατάσσονται οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΔΕ Διοικητικών Λογιστών, ΔΕ Λογιστών και ΔΕ Διοικητικών. ιστ) Στην ειδικότητα ΔΕ Τεχνικών κατατάσσονται οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΔΕ Εργοδηγών Τοπογράφων, ΔΕ Τεχνικών Εργοδηγών – Τοπογράφων, ΔΕ Τεχνικός, ΔΕ Τεχνικών Σχεδιαστών, ΔΕ Εργοδηγών, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, ΔΕ Μηχανικών Σκηνής, ΔΕ Μηχανολόγων, ΔΕ Τεχνικού Προσωπικού, ΔΕ Τεχνιτών Μηχανικών, ΔΕ Φροντιστών, ΔΕ Συντηρητών Δικτύων. ιζ) Στην ειδικότητα ΔΕ Προσωπικού Η/Υ κατατάσσονται οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΔΕ Πληροφορικής και ΔΕ Χειριστών Η/Υ. ιη) Στην ειδικότητα ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων κατατάσσονται οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων. ιθ) Στην ειδικότητα ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης κατατάσσονται οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων κ) Στην ειδικότητα ΥΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων κατατάσσονται οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΥΕ Φυλάκων και ΥΕ Φύλαξης. κα) Όταν κενωθούν οι θέσεις των ΥΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΥΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων με την αποχώρηση των υπηρετούντων υπαλλήλων με οποιοδήποτε τρόπο, θα προσμετρηθούν οι θέσεις στην ειδικότητα ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων. κβ) Στην ειδικότητα ΥΕ Κλητήρων κατατάσσονται οι υπάλληλοι της ειδικότητος ΥΕ Κλητήρων – Χειριστών. κγ) Στην ειδικότητα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας κατατάσσονται οι υπάλληλοι της ειδικότητος ΥΕ Καθαριστών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την ανωτέρω κατάταξη της παρ. 1 εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ