171 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 104/2014

Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Υπηρεσιακές Μονάδες υπαγόμενες στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άρθρο 39 - Διεύθυνση Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 171
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 104
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149)
β) του άρθρου 35, παρ. 4 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254)
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34)
δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210)
ε) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153)
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
ζ) της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107)
η) του ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 219)
θ) του ν. 4072/2010 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86)
ι) του άρθρου 16 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 156)
ια) του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, Έργων, Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228).
2. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.» (Α΄ 147).
3. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
4. Το π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α΄ 152).
5. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141)
6. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
7. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
8. Το π.δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού».
9. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
10. Την αριθ. Υ301/25−6−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
11. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
12. Τις από 26/8/2013, 26/11/2013 και 23/4/2014 αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορούν στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
14. Την αριθ. 150/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών ΔιοικητικήςΜεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού,
αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Σχεδίων είναι αρμόδιο για: αα) Τον προσδιορισμό των στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων πολιτικής στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού, την εξειδίκευσή τους σε σχέδια δράσης, την επεξεργασία δράσεων, μέτρων και ρυθμίσεων για την ενίσχυση της νέας δημιουργίας, των πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων και γενικά της νέας οικονομίας του πολιτισμού και της συμμετοχής του κοινού στο κέντρο και στην περιφέρεια. ββ) Την επεξεργασία της στρατηγικής και του ενιαίου τετραετούς επιχειρησιακού σχεδίου για το σύνολο των δράσεων της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού. γγ) Την σύνταξη του ετήσιου συμπληρώματος προγραμματισμού και εξειδίκευση του ισχύοντος επιχειρησιακού σχεδίου με συγκεκριμένες κατανομές προϋπολογισμού επιλέξιμων δράσεων και κριτήρια καθώς και τον προγραμματισμό της περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής. β) Το Τμήμα Έρευνας, Τεκμηρίωσης και Στατιστικής είναι αρμόδιο για: αα) Την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του Υπουργείου, για την άσκηση πολιτιστικής πολιτικής σε όλους στους τομείς του σύγχρονου πολιτισμού καθώς και των πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων των τομέων αυτών, σύμφωνα με τη νέα οικονομία του πολιτισμού. ββ) Τη συλλογή πληροφοριών και την εκπόνηση μελετών και ερευνών σε όλους τους τομείς του Σύγχρονου Πολιτισμού προκειμένου να υποστηριχθεί η εκπόνηση και η υλοποίηση της πολιτιστικής πολιτικής. γγ) Την ανάπτυξη, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εφαρμογών για την επεξεργασία, ταξινόμηση και διάχυση των γνώσεων και τεχνογνωσίας μέσω κατάλληλων συστημάτων πληροφορικής ώστε οι πληροφορίες και τα πορίσματα των μελετών και ερευνών του τμήματος να διατίθενται στους πολίτες. δδ) Τον καθορισμό μεθόδων και διαδικασιών αναζήτησης πληροφοριών, την υλοποίηση στατιστικών ή άλλων ερευνών και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων τους. γ) Το Τμήμα Αξιολόγησης είναι αρμόδιο για: αα) Τη συστηματική αποτίμηση σε τακτά χρονικά διαστήματα του βαθμού επίτευξης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των επιμέρους Προγραμμάτων και Δράσεων, που υλοποιεί η Διεύθυνση Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής, σε όλους τους τομείς της ΓΔΣΠ, μέσω προκαθορισμένων δεικτών εκροών και αποτελεσματικότητας, καθώς και της χρηστής και αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων. ββ) Τη διαμόρφωση προτύπων επίδοσης, προδιαγραφών τεκμηρίωσης και αξιολόγησης τα αποτελέσματα των οποίων θα αποτυπώνονται σε ετήσιες εκθέσεις απολογισμού και θα υποβάλλονται στην εκάστοτε Ιεραρχία του Υπουργείου. δ) Το Τμήμα Συνεργιών και Συμμετοχής σε Πολυμερείς Συνεργασίες είναι αρμόδιο για: αα) Την εκπροσώπηση του τομέα του σύγχρονου πολιτισμού στα όργανα και τις επιτροπές πολιτιστικών οργανισμών της Ελλάδας και του εξωτερικού και την συμμετοχή σε περιφερειακές συνεργασίες. ββ) Την συνεργασία με ελληνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς θεσμούς ή φορείς για την προώθηση και προβολή της σύγχρονης ελληνικής πολιτιστικής δημιουργίας και των Ελλήνων δημιουργών. γγ) Τη διοικητική υποστήριξη του Συμβουλίου Σύγχρονου Πολιτισμού.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ