171 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 104/2014

Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Θέσεις Προσωπικού
Άρθρο 61 - Κατανομή οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 171
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 104
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149)
β) του άρθρου 35, παρ. 4 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254)
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34)
δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210)
ε) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153)
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
ζ) της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107)
η) του ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 219)
θ) του ν. 4072/2010 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86)
ι) του άρθρου 16 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 156)
ια) του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, Έργων, Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228).
2. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.» (Α΄ 147).
3. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
4. Το π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α΄ 152).
5. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141)
6. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
7. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
8. Το π.δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού».
9. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
10. Την αριθ. Υ301/25−6−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
11. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
12. Τις από 26/8/2013, 26/11/2013 και 23/4/2014 αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορούν στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
14. Την αριθ. 150/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών ΔιοικητικήςΜεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 61Κατανομή οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα

Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε τρεις χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα δύο (3.782) και κατανέμονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής: Θέσεις προσωπικού Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ΚΛΑΔΟΙ−ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ δ ιακόσ ιες εξήντα μία (261) ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ τετρακόσιες σαράντα πέντε Ειδικότητες: α) Προϊστορικών − Κλασικών διακόσιες εξήντα εννέα (269) β) Βυζαντινών − Μεταβυζαντινών εκατόν δεκαεννέα γ) Ιστορικών Τέχνης είκοσι (20) δ) Μουσειολόγων είκοσι (20) ε) Επιγραφολόγων δύο (2) στ) Νομισματολόγων δύο (2) ζ) Πολιτιστικής Διαχείρισης εννέα (9) η) Αρχαιοζωολόγων δύο (2) θ) Αρχαιοβοτανολόγων δύο (2) ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τριακόσιες τριάντα μία (331) Ειδικότητες: α) Αρχιτεκτόνων εκατόν εβδομήντα μία (171) β) Πολιτικών Μηχανικών εβδομήντα πέντε γ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών τριάντα δύο (32) δ) Μηχανολόγων Μηχανικών δέκα τρεις (13) ε) Χημικών Μηχανικών τέσσερις (4) στ) Τοπογράφων Μηχανικών τριάντα έξι (36) ΠΕ ΓΕΟΠΟΝΩΝ τέσσερις (4) ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ τριάντα τρεις (33) Ειδικότητες: α) Πολιτιστικής Πληροφορικής έξι (6) β) Αρχειονόμων δύο (2) γ) Μουσικολόγων τρεις (3) δ) Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων δέκα (10) ε) Θεατρολόγων τέσσερις (4) στ) Κινηματογράφου τρεις (3) ζ) Μουσειοπαιδαγωγών πέντε (5) ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ πέντε (5) Ειδικότητες: α) Αρχαίων Χρόνων μία (1) β) Μεσαιωνικών Χρόνων μία (1) γ) Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας τρεις (3) ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ είκοσι οκτώ (28) ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ δεκαέξι (16) Άνευ ειδικότητος μία (1) Ειδικότητες: α) ΠΕ Ζωγράφων δώδεκα (12) β) ΠΕ Γλυπτών τρεις (3) ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΩΝ – ΕΘΝΟΛΟΓΩΝ δεκαεπτά (17) ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ είκοσι (20) Άνευ ειδικότητος τρεις (3) Ειδικότητες: α) Γεωλόγων τέσσερις (4) β) Βιολόγων τρεις (3) γ) Παλαιοανθρωπολόγων μία (1) δ) Φυσικών δύο (2) ε) Χημικών τέσσερις (4) στ) Αρχαιοζωολόγων μία (1) ζ) Αρχαιοβοτανολόγων μία (1) η) Αρχαιομετρών μία (1) ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ είκοσι οκτώ (28) ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ επτά (7) ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ δεκατέσσερις ΠΕ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ δύο (2) ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ δύο (2) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ΚΛΑΔΟΙ−ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ εκατόν πενήντα Ειδικότητες: α) Λογιστικού εκατόν είκοσι εννέα (129) β) Διοικητικού είκοσι μία (21) ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ εκατόν είκοσι τρεις (123) ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ δέκα (10) Ειδικότητες: α) Γραφιστών τέσσερις (4) β) Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών − μία (1) γ) Φωτογράφων μία (1) δ) Κινηματογραφικών Σπουδών τρεις (3) ε) Θεατρικών Σπουδών μία (1) ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ είκοσι μία (21) ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ εξήντα (60) ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ δέκα πέντε (15) ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ τέσσερις (4) ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ τέσσερις (4) ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ μία (1) ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ τρεις (3) ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ μία (1) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ΚΛΑΔΟΙ−ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ διακόσιες εβδομήντα εννέα (279) ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ δεκαέξι (16) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ογδόντα εννέα (89) ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ μία (1) ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ είκοσι έξι (26) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ σαράντα μία (41) ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ πέντε (5) ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ τετρακόσιες πέντε ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ χίλιες διακόσιες πενήντα οκτώ (1258) Ειδικότητες: α) ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων χίλιες εκατόν δώδεκα (1112) β) ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων εκατόν σαράντα έξι (146) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ δεκατέσσερις (14) ΔΕ ΔΥΤΩΝ τρεις (3) ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ μία (1) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ΚΛΑΔΟΙ−ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, Ειδικότητας Κλητήρων δεκατρείς (13) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ μία (1) ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ είκοσι (20) ΥΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ μία (1) ΥΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ τέσσερις (4)

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ