171 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 104/2014

Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Θέσεις Προσωπικού
Άρθρο 64 - Κατάταξη προσωπικού
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 171
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 104
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149)
β) του άρθρου 35, παρ. 4 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254)
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34)
δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210)
ε) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153)
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
ζ) της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107)
η) του ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 219)
θ) του ν. 4072/2010 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86)
ι) του άρθρου 16 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 156)
ια) του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, Έργων, Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228).
2. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.» (Α΄ 147).
3. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
4. Το π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α΄ 152).
5. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141)
6. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
7. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
8. Το π.δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού».
9. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
10. Την αριθ. Υ301/25−6−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
11. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
12. Τις από 26/8/2013, 26/11/2013 και 23/4/2014 αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορούν στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
14. Την αριθ. 150/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών ΔιοικητικήςΜεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού,
αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου: α) Στον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού κατατάσσονται οι υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού, ΠΕ1 Διοικητικών. β) Στον Κλάδο ΠΕ Αρχαιολόγων, κατατάσσονται ως ειδικότητες του κλάδου αυτού, όσοι υπηρετούν στους Κλάδους ΠΕ Αρχαιολόγων – Μουσειολόγων και ΠΕ Ιστορικών Τέχνης. γ) Στον Κλάδο ΠΕ Μηχανικών κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ2 Τεχνικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. δ) Στον Κλάδο ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης κατατάσσονται, ως ειδικότητα του κλάδου αυτού, όσοι υπηρετούν στον Κλάδο ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγών, οι θέσεις του οποίου, με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων σε αυτές, προσμετρώνται στην ειδικότητα Μουσειολόγων του Κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων. ε) Στον Κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος κατατάσσονται όσοι υπηρετούν στον Κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας Γεωλόγων. στ) Στον Κλάδο ΠΕ Γεωπόνων κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ3 Γεωπόνων. ζ) Στον Κλάδο ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης κατατάσσονται οι υπάλληλοι του προσωρινού Κλάδου ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης η) Στον Κλάδο ΠΕ Εικαστικών κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ6 Καλών Τεχνών. θ)Στον Κλάδο ΠΕ Λαογράφων – Κοινωνικών Ανθρωπολόγων – Εθνολόγων κατατάσσονται και όσοι υπηρετούσαν στον Κλάδο ΠΕ Επιμελητών. ι) Στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ4 Αναλυτών – Προγραμματιστών. ια) Στον Κλάδο ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ5 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής. ιβ) Στον Κλάδο ΤΕ Μηχανικών κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ1 Τεχνικών και ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών. Στον Κλάδο ΤΕ Εργοδηγών Σχεδιαστών και στον Κλάδο Εργοδηγών Δομικών Έργων κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ0 Τεχνικών (χωρίς πτυχίο). Οι θέσεις των Κλάδων ΤΕ Εργοδηγών Σχεδιαστών, ΤΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων, ΤΕ Εργοδηγών Χημικών, όταν κενωθούν με την αποχώρηση, με οποιονδήποτε τρόπο, των υπηρετούντων σε αυτές υπαλλήλων, θα προσμετρηθούν, ως οργανικές, στον Κλάδο ΤΕ Μηχανικών. Αντιστοίχως, οι θέσεις ΤΕ Εργοδηγών Συντηρητών, ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης, όταν αυτές κενωθούν με την αποχώρηση, με οποιονδήποτε τρόπο, των υπηρετούντων σε αυτές υπαλλήλων, θα προσμετρηθούν, ως οργανικές, στον Κλάδο ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. ιγ) Στον Κλάδο ΤΕ Γεωπόνων κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ2 Γεωπόνων. ιδ) Στον Κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων κατατάσσονται οι υπάλληλοι των Κλάδων ΔΕ Διοικητικών, ΔΕ Μεταφραστών Διερμηνέων και ΔΕ1 Διοικητικών. ιε) Στον Κλάδο ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης, ειδικότητας ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης. ιστ) Στον Κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Προγραμματιστή Η/Υ και ΔΕ Πληροφορικής. ιζ) Στον Κλάδο ΔΕ Τεχνικών κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ3 Τεχνικών. ιη) Στον Κλάδο ΔΕ Σχεδιαστών κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ4 Σχεδιαστών. ιθ) Οι θέσεις των Κλάδων ΔΕ Φροντιστών, ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Μηχανικών Σκηνής κατατάσσονται στον Κλάδο ΔΕ Τεχνικών. κ) Στον Κλάδο ΔΕ Οδηγών κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ5 Οδηγών Αυτοκινήτων. κα) Οι θέσεις του Κλάδου ΥΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, όταν κενωθούν με την αποχώρηση, με οποιονδήποτε τρόπο, των υπηρετούντων υπαλλήλων, θα προσμετρηθούν στον Κλάδο Φύλαξης – Πληροφόρησης, ειδικότητας Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων. κβ) Στον Κλάδο ΥΕ Επιμελητών, ειδικότητος Κλητήρων κατατάσσονται οι υπάλληλοι των Κλάδων ΥΕ1 Κλητήρων – Χειριστών, ΥΕ Κλητήρων, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων. κγ) Στον Κλάδο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΥΕ2 Καθαριστριών. κδ) Η θέση του Κλάδου ΥΕ Εργατών, όταν κενωθεί με την αποχώρηση, με οποιονδήποτε τρόπο, του υπηρετούντος υπαλλήλου, θα προσμετρηθεί στον Κλάδο ΔΕ Εργατοτεχνιτών.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ