171 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 104/2014

Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Υπηρεσιακές Μονάδες υπαγόμενες στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άρθρο 41 - Διεύθυνση Εποπτείας και Δράσεων
28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 171
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 104
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149)
β) του άρθρου 35, παρ. 4 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254)
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34)
δ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210)
ε) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153)
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
ζ) της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107)
η) του ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 219)
θ) του ν. 4072/2010 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86)
ι) του άρθρου 16 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 156)
ια) του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, Έργων, Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228).
2. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.» (Α΄ 147).
3. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
4. Το π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α΄ 152).
5. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141)
6. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
7. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
8. Το π.δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού».
9. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
10. Την αριθ. Υ301/25−6−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1594).
11. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
12. Τις από 26/8/2013, 26/11/2013 και 23/4/2014 αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορούν στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
14. Την αριθ. 150/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών ΔιοικητικήςΜεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 41Διεύθυνση Εποπτείας και ΔράσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εποπτείας και Δράσεων είναι η συνολική εποπτεία και αξιολόγηση των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων φορέων της ΓΔΣΠ καθώς και των φορέων του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων. Είναι ακόμη ο συντονισμός, η δικτύωση και η υποστήριξή τους, σε συνεργασία με τα θεματικά τμήματα και διευθύνσεις της ΓΔΣΠ −Δ/νση Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών, ΜΠΔΣ και Εποπτευόμενων Φορέων και κάθε άλλης κατά περίπτωση αρμόδιας διεύθυνσης του ΥΠΠΟΑ. Επίσης είναι ο έλεγχος νομιμότητας και σκοπιμότητας −οικονομικός έλεγχος και εποπτεία− των πολιτιστικών και εποπτευομένων φορέων αρμοδιότητας της Γ.Δ.Σ.Π., η παρακολούθηση και αποτελεσματική διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης των επιχορηγούμενων φορέων του Μητρώου και των προγραμμάτων που υλοποιούν. Η Διεύθυνση Εποπτείας και Δράσεων εκτελεί τις δράσεις που σχεδιάζονται από τις υπόλοιπες Διευθύνσεις της ΓΔΣΠ σε συνεργασία με αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Εποπτείας και Δράσεων απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Εποπτευομένων και Τακτικώς Επιχορηγούμενων Οργανισμών β) Τμήμα Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων γ) Τμήμα Υποστήριξης Δράσεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Εποπτευομένων και Τακτικώς Επιχορηγούμενων Οργανισμών είναι αρμόδιο για: αα) Τη διοικητική και οικονομική εποπτεία και αξιολόγηση των εποπτευομένων και τακτικώς επιχορηγούμενων Οργανισμών του Υπουργείου, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού, σε συνεργασία με τα θεματικά τμήματα της Διεύθυνσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής και τα αντίστοιχα Τμήματα της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών, ΜΠΔΣ και Εποπτευόμενων Φορέων καθώς και κάθε άλλης κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου. ββ) Τον συντονισμό, τη δικτύωση και την υποστήριξή τους, σε συνεργασία με τα θεματικά τμήματα και διευθύνσεις της ΓΔΣΠ −Δ/νση Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών, ΜΠΔΣ και Εποπτευόμενων Φορέων και κάθε άλλης κατά περίπτωση αρμόδιας διεύθυνσης του ΥΠΠΟΑ. γγ) Τον έλεγχο νομιμότητας και σκοπιμότητας δαπανών και διοικητικών ενεργειών των εποπτευόμενων και τακτικώς επιχορηγούμενων Οργανισμών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού. β) Το Τμήμα Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων είναι αρμόδιο για: αα) Την εποπτεία και τον έλεγχο νομιμότητας των επιχορηγούμενων φορέων του Μητρώου για τις δράσεις τους βάσει των χορηγούμενων από τους φορείς απολογιστικών στοιχείων. ββ) Τη συλλογή στοιχείων διαχείρισης (οικονομικοί και καλλιτεχνικοί προϋπολογισμοί και απολογισμοί) των καταγεγραμμένων Φορέων του Μητρώου και βάσει αυτών την αξιολόγηση τους για την περαιτέρω ενίσχυση των δράσεων ή δραστηριοτήτων τους καθώς και εισηγήσεις στην ιεραρχία και στα θεματικά τμήματα της Διεύθυνσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής. γγ) Τη διαρκή επικαιροποίηση του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων όλων των τομέων σύγχρονου πολιτισμού και μέριμνα για την αξιοποίησή του. γ) Το Τμήμα Υποστήριξης Δράσεων μεριμνά για την εκτέλεση δράσεων που σχεδιάζουν οι Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού, όπως ημερίδες, εκθέσεις, συνέδρια, σεμινάρια, εκδόσεις κλπ.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ