26 Α' 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 13/2018

Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

20 Φεβρουαρίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 26
20 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 13
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω- τικής Πολιτικής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης -Περιβαλλο- ντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως τρο- ποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), το άρθρο 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), το άρθρο 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), το άρθρο 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) και το άρθρο πέμπτο του ν. 4464/2017 (Α΄ 46).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ- πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
3. Την από 17.5.2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμ- βουλίου Μεταρρύθμισης.
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2800.1/6682/2018/25-01-2018 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπη- ρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο- λιτικής, όπως συμπληρώθηκε με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 2800.1/12501/2018/15-2-2018 και 2800.0/12518/2018/ 15-2-2018 έγγραφα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ- ϋπολογισμού στο ποσό των 1.016.600,00 €, η οποία θα προβλεφθεί στις σχετικές πιστώσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τους ΚΑΕ που εντάσσονται στην κατηγορία 0200 του ειδικού φορέα 41-120 «ΓΓΛΛΠΝΕ και λοιπές υπηρεσίες ΥΝΑΝΠ» και 41- 140 «ΑΛ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» του Προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ, και θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα- τηγικής όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Όσον αφορά στην προκαλούμενη δαπάνη από τα επιδόματα θέσεων ευθύ- νης ύψους 19.320 €, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0200 του ειδικού φορέα 41-120 «ΓΓΛΛΠΝΕ και λοιπές υπηρεσίες ΥΝΑΝΠ».
5. Την υπ’ αριθμ. 27/2018 γνωμοδότηση του Συμβου- λίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την οργάνωση του Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 1ΑποστολήΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υπουργείο στη συνέχεια του παρόντος) έχει ως κύρια αποστολή το σχεδιασμό της ναυτιλιακής πολιτικής, με σκοπό την προαγωγή και την προάσπιση των συμφερό- ντων της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και τη σύνδεση της με την εθνική οικονομία, την ανάπτυξη της ναυτικής εκπαίδευσης και της ναυτικής εργασίας, τη μέριμνα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, το σχε- διασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής και πολιτικής θαλάσσιου τουρισμού και θα- λάσσιων συγκοινωνιών και μεταφορών, τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα, τη μέριμνα για την πρόληψη και την καταστολή εκνόμων ενεργειών στους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων, τη χάραξη της λιμενικής πολιτικής, την εποπτεία των λιμενικών υποδομών κάθε λειτουργι- κής μορφής και την προαγωγή του εθνικού λιμενικού συστήματος ως παράγοντα ανάπτυξης της οικονομίας, των νησιών και της ναυτιλίας της χώρας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ. AKT. στη συνέχεια του παρόντος) ανήκει στην οργα- νωτική δομή του Υπουργείου και συμβάλλει, κατά την ειδικότερη αποστολή του, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του ν. 4150/2013, στην αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτού αναφορικά με το σχεδιασμό της ναυτιλιακής πολιτικής, την ανάπτυξη της ναυτικής εκ- παίδευσης και της ναυτικής εργασίας, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα και τη μέριμνα για τη λήψη μέτρων αστυνόμευ- σης και τάξης, την πρόληψη και την καταστολή εκνόμων ενεργειών στους χώρους αρμοδιότητας του Σώματος καθώς και τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων.

Άρθρο 2Διάρθρωση ΥπηρεσιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, που έχει έδρα τον Πειραιά, διαρθρώνονται, ως κατωτέρω: α) Γραφείο Υπουργού που λειτουργεί και στελεχώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), και το οποίο συμπεριλαμβάνει: αα) το Επιτελικό Γραφείο που, σύμφωνα με τις ειδι- κότερες οδηγίες του Υπουργού, συνδράμει αυτόν στην εκπλήρωση του έργου του, μεριμνά για την προετοιμα- σία του επί των ζητημάτων που αφορούν στους τομείς ευθύνης του Υπουργείου και συντονίζει προς τούτο τις ενέργειες των Υπηρεσιών του Υπουργείου. Επίσης, πα- ρακολουθεί και ενημερώνει για την πρόοδο υλοποίησης εγκεκριμένων δράσεων και ενεργειών προς επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων του Υπουργεί- ου με βάση τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα. Στο Επι- τελικό Γραφείο του Υπουργού προΐσταται Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και σε αυτό υπάγεται ο Αξιωματικός Λ.Σ-ΕΛ. ΑΚΤ Υπασπιστής του Υπουργού, ββ) το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, γγ) το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, δδ) την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, στην οποία προΐσταται ανώτερος ή ανώτατος Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. εε) τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουρ- γεί σε επίπεδο τμήματος και τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στστ) τη Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης και Θαλάσσιων Κρατικών Μεταφορών, στην οποία προΐσταται Αξιωματικός Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. ζζ) το Γραφείο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων, του οποίου προΐσταται Αξιωματικός ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ηη) Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών, το οποίο λει- τουργεί σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4504/2017 (Α΄184). β) Γραφείο Υφυπουργού, που λειτουργεί και στελεχώ- νεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 6^2005 (Α΄ 98), και επικουρεί τον Υφυπουργό στο έργο του. Στο εν λόγω Γραφείο υπάγεται Αξιωματικός Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ Υπασπιστής του Υφυπουργού. γ) (γα) Γραφείο Γενικού (Διοικητικού, μετά την εφαρ- μογή του άρθρου 6 του ν.4369/2016, Α΄33, όπως ισχύει) Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο- λιτικής. (γβ) Γραφείο Γενικού (Τομεακού, μετά την εφαρμογή του άρθρου 6 του ν.4369/2016, Α΄33, όπως ισχύει) Γραμ- ματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. (γγ) Γραφείο Γενικού (Τομεακού, μετά την εφαρμο- γή του άρθρου 6 του ν.4369/2016, Α΄33, όπως ισχύει) Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα εν λόγω Γραφεία επικουρούν τους Γενικούς (Διοικητικό Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο- λιτικής και Τομεακούς Γραμματείς Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά την εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 4369/2016, Α΄33, όπως ισχύει) Γραμματείς στην άσκηση των καθηκόντων τους και τους υποστηρίζουν τεχνικά και επιχειρησιακά, ιδίως σε θέματα ανάπτυξης των πολιτικών της αποστολής του Υπουργείου και έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους, της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και μελετούν ειδικά θέματα σχετικά με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς τους. Τα εν λόγω Γραφεία διέπονται, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. δ) Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου που αναφέρονται στο άρθρο 9, πλην των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που προ- βλέπονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12. ε) Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμε- νικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. στ) Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο Υπουργείο λειτουργούν και οι παρακάτω Υπηρε- σίες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που τις διέπουν: α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους. β) Υπηρεσία Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. γ) Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχη- μάτων και Συμβάντων που λειτουργεί κατά τα οριζόμενα στο ν. 4033/2011 (Α΄ 264), όπως ισχύει. δ) Δημόσια Αρχή Λιμένων (Δ.Α.Λ.), που λειτουργεί κατά τα οριζόμενα στο ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου είναι οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 και αποτελούν Υπηρεσίες που, σύμφωνα με το άρθρο 9, υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και οι Πλοηγικοί Σταθμοί που αποτελούν Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Έδρα των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αιγαί- ου και Νησιωτικής Πολιτικής είναι η Μυτιλήνη. Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι- κής μπορούν να έχουν έδρα και σε άλλες πόλεις νησιών του Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 3Υπηρεσία Εσωτερικών ΥποθέσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (Υ.Ε.Υ.) είναι ειδική αυτοτελής Υπηρεσία με αποστολή τη μέριμνα προς διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη των εγκλημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), μέσω των ακόλουθων Τμημάτων της: α) Τμήμα Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. β) Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων, Στρατηγικής και Πλη- ροφοριών. γ) Τμήμα Επιχειρήσεων/Ερευνας και Δίωξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δηλώσεων Περιου- σιακής Κατάστασης είναι: α) Η παραλαβή, ο έλεγχος της πληρότητας και η τή- ρηση ατομικών φακέλων Δηλώσεων Περιουσιακής Κα- τάστασης. β) η παροχή συνδρομής και υποστήριξης του έργου των οργάνων ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ειδικών Υποθέσεων, Στρατηγικής και Πληροφοριών είναι: α) Ο έλεγχος και η προστασία του προσωπικού της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. β) Η έρευνα καταγγελιών, πληροφοριών και στοιχείων, καθώς και η διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρ- κτικών εξετάσεων, που αφορούν στο προσωπικό της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων ή προσωπικό για το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή της Υπηρεσίας, απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί, εξαιτίας της θέσης ή της φύσης των καθηκόντων του. γ) Η εισήγηση επί του σχεδιασμού για την αντιμετώπι- ση της διαφθοράς και την πρόληψη και καταστολή της σχετικής εγκληματικότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρήσεων/Ερευ- νας και Δίωξης είναι: α) Η έρευνα καταγγελιών, πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν στη διάπραξη ή συμμετοχή σε εγκλήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν.3938/2011 (Α΄ 61) και η διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων για τη διακρίβωση της τέ- λεσης των ως άνω εγκλημάτων. β) Η παροχή συνδρομής στις λοιπές Υπηρεσίες που επιλαμβάνονται της διερεύνησης τέτοιων εγκλημάτων. γ) Η διοικητική μέριμνα του προσωπικού, η οργάνω- ση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της κίνησης των οχημάτων, η γραμματειακή υποστήριξη και η ομαλή και ασφαλής λειτουργία της Υπηρεσίας. δ) Η έκδοση των ειδικών δελτίων ταυτότητας και η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού της Υ.Ε.Υ. ε) Η διενέργεια ενόρκων διοικητικών εξετάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο Τμήμα Επιχειρήσεων, Έρευνας και Δίωξης λει- τουργεί Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο: α) Κινητοποιεί το προσωπικό και εξασφαλίζει το συντο- νισμό και την επικοινωνία του προσωπικού της Υπηρε- σίας κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής του δράσης, β) Λειτουργεί σε 24ωρη βάση τηλεφωνικό κέντρο με γραμμή καταγγελιών καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση για την επικοινωνία των πολιτών με την Υπηρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για την εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων λειτουργεί Κλιμάκιο Βορείου Ελλάδος με έδρα την Θεσσαλονίκη, το οποίο υπάγεται απευθείας ως προς το έργο της Υπηρεσίας στο Διευθυ- ντή. Η τοποθέτηση του προσωπικού του Κλιμακίου γίνε- ται από το υπάρχον προσωπικό της Υπηρεσίας, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Υ.Ε.Υ. Ως προϊστάμενος του Κλιμακίου ορίζεται ο αρχαιότερος του Κλιμακίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων συνεργάζεται με αντίστοιχες υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς του εσωτερικού, χωρών της Ε.Ε. και άλλων τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις αντίστοιχα, και εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό και χρησιμοποιεί επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η λειτουργία και οργάνωση της Υπηρεσίας Εσωτε- ρικών Υποθέσεων και του Κλιμακίου Βορείου Ελλάδος ρυθμίζονται με απόρρητο Κανονισμό που εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Υ.Ε.Υ.

Άρθρο 4Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου - ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παροχή ελεγκτικών - συμβουλευτικών αρμοδιο- τήτων, όπως: α) ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του Υπουργείου και η εισήγη- ση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων, β) ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγ- χος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου, γ) η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Υπουργείου (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχεί- ρισης), δ) η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδια- σμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Υπουρ- γείου, ε) ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της δια- χείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περι- ουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδι- αχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον, στ) ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμέ- νου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκο- πούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες/μηχανισμοί ελέγχου, ζ) η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομι- κών (και λοιπών) αναφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Υπουργείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκα- ταβολών του Υπουργείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγ- χου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, σε περί- πτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προ- πληρωμής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων, στις πε- ριπτώσεις που εντοπίζονται μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε εποπτευ- όμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέ- τουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου και παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Λ.Σ. - ΕΛ. AKT. ασκεί τις αρμοδιότητες των παραγράφων 1 έως και 7: α) στις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. β) στο Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.). γ) επί θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που αφορούν σε ζητήματα προσωπικού, επιχειρησιακών μέσων, συστημάτων και προμηθειών του Λ.Σ.-ΕΛ. AKT. Η εν λόγω Μονάδα στελεχώνεται από προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., με Προϊστάμενο Ανώτερο Αξιωματικό.

Άρθρο 5

Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας α) Το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλί- ας, που λειτουργεί, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του ν. 4048/2012 (Α΄34), μεριμνά για την εφαρμογή των αρχών της καλής νομοθέτησης και συ- νεργάζεται με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, τις οποίες ενημερώνει επί της εκδοθείσας νομοθεσίας αρμοδιότη- τος και ενδιαφέροντός τους. β) Στο Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Ο σχεδιασμός και η κατάρτιση, η κωδικοποίηση και η αναμόρφωση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσε- ων της αρμοδιότητας του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες αυτού. ββ) Η μέριμνα, σε συνεργασία με το Γραφείο Υπουργού και το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμ- ματείας της Κυβέρνησης, για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης με εκπροσώπους των κοι- νωνικών φορέων και των ενδιαφερόμενων ομάδων επί των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων. γγ) Η παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας στις αρ- μόδιες υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ή την απλούστευση ρυθμίσεων, με σκοπό την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης. δδ) Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμό- διες υπηρεσίες, της Ανάλυσης Συνεπειών Ρυθμίσεων του άρθρου 7 του ν. 4048/2012, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις συναφείς νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις. εε) Η επισήμανση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του Υπουργείου που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή επικαιροποίησης, κα- θώς και η ανάληψη πρωτοβουλίας για τις απαιτούμενες κωδικοποιήσεις. Επίσης, η συλλογή, ταξινόμηση και προ- ώθηση στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης της Γενι- κής Γραμματείας της Κυβέρνησης του ν. 3133/2003 κω- δικοποιούμενων ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων των νομικών πεδίων, στα οποία εντοπίζεται η ανάγκη αναμόρφωσης. στστ) Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες, της έκθεσης αξιολόγησης αποτελε- σμάτων εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 9 του ν. 4048/2012. ζζ) Η συμμετοχή υποχρεωτικά στις νομοπαρασκευ- αστικές επιτροπές του Υπουργείου και η τήρηση ηλε- κτρονικού αρχείου των τελικών προτάσεων των εν λόγω επιτροπών.

Άρθρο 5αΓραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου συντονίζει τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες και φορείς του Υπουρ- γείου και μεριμνά για τη συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών και υλικού, τη σύνταξη σχετικών απα- ντήσεων, την επεξεργασία αυτών, σε συνεργασία με το Γραφείο Υπουργού, και την προώθησή τους στη Βουλή, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, τηρώντας σχετικό αρχείο και στατιστικά στοιχεία.

Άρθρο 6Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδία- σης έκτακτης Ανάγκης και Θαλασσίων Κρατικών ΜεταφορώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδία- σης έκτακτης Ανάγκης και Θαλασσίων Κρατικών Μετα- φορών είναι αρμόδια για την κάλυψη των αναγκών και υποχρεώσεων του Υπουργείου, στο πλαίσιο οργάνωσης και κινητοποίησης των πολιτικών δυνάμεων, με σκοπό την προαγωγή της πολιτικής άμυνας και την εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα πολιτικής άμυνας και πολιτικής προστασίας, τις επιτάξεις και λύσεις επιτάξεων μέσων, τις ναυλώσεις πλοίων πλωτών μέσων, τη μέριμνα για την εξουσιοδότηση του προσωπικού του Υπουργείου, των αντιπροσώπων του και του προσωπικού των Επο- πτευόμενων Φορέων του για θέματα Πολιτικής Άμυνας, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους Κανονισμούς. Επί- σης, συμμετέχει σε διεθνή και ενωσιακά όργανα όπου εξετάζονται θέματα αρμοδιότητας της, μέσω των ακό- λουθων Τμημάτων: α) Τμήμα Πολιτικής Άμυνας και Επιτάξεων β) Τμήμα Σχεδίασης NATO γ) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτικής Άμυνας και Επιτάξεων είναι οι ακόλουθες: α) Η ανταπόκριση των Υπηρεσιών του Υπουργείου στις ανάγκες ομαλής και ταχείας μετάπτωσης της χώρας από την ειρηνική στην πολεμική περίοδο, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. β) Ο συντονισμός της συμμετοχής του Υπουργείου σε εθνικές ασκήσεις, τη διεύθυνση των οποίων έχει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. γ) Η συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για την κατάρτιση και αναθεώρηση Σχεδίων Πολιτικής Άμυνας του Υπουργείου και η τήρηση των σχεδίων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας σχετικών με την Πο- λιτική Άμυνα. δ) Ο συντονισμός της συμμετοχής των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε διεθνείς ασκήσεις προσομοίωσης επί θεμάτων Πολιτικής Άμυνας, για τις οποίες την ευθύνη συμμετοχής της Ελλάδος έχει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. ε) Οι επιτάξεις και λύσεις επιτάξεων, σύμφωνα με το ν. 4442/1929 «Περί στρατιωτικών εισφορών και ναυλώ- σεων» (Α΄ 430), όπως ισχύει κάθε φορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδίασης NATO είναι οι ακόλουθες: α) Η παρακολούθηση των αρμοδίων οργάνων του NATO, με σκοπό την αξιοποίηση και χρησιμοποίηση της εμπορικής ναυτιλίας, καθώς και ο ορισμός/ εξουσι- οδότηση των εκπροσώπων του Υπουργείου σε όργανα του NATO. β) Η συμμετοχή σε ασκήσεις του NATO στο εξωτερικό και η εκπαίδευση στελεχών του Υπουργείου σε σχολεία του NATO εντός και εκτός Ελλάδας. γ) Ο συντονισμός της συμμετοχής των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε διεθνείς ασκήσεις προσομοίωσης επί θε- μάτων NATO, για τις οποίες την ευθύνη συμμετοχής της Ελλάδος έχει το ΓΕΕΟΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτικής Προστα- σίας είναι οι ακόλουθες: α) Η εκπόνηση σχεδίων πολιτικής προστασίας, η λήψη μέτρων ετοιμότητας και η ανάληψη συναφών δράσεων. β) Η εισήγηση των απαραίτητων νομοθετικών μέτρων πολιτικής προστασίας, σε συνεργασία με Υπηρεσίες του Υπουργείου. γ) Ο συντονισμός της συμμετοχής των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε διεθνείς ασκήσεις προσομοίωσης επί θε- μάτων Πολιτικής Προστασίας, για τις οποίες την ευθύνη συμμετοχής της Ελλάδος έχει η Γενική Γραμματεία Πολι- τικής Προστασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Διεύθυνση ΠΑΜ-ΠΣΕΑ-ΘΚΜ παρακολουθεί τη λει- τουργία του Τμήματος ΠΑΜ - ΠΣΕΑ που υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και έχει έδρα τη Μυτιλήνη.

Άρθρο 7Γραφείο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Δημοσίων ΣχέσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Γραφείο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Δη- μοσίων Σχέσεων, με προϊστάμενο Ανώτερο Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που δύναται να εκτελεί και τα καθήκοντα Εκπροσώπου Τύπου, ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Η μέριμνα για την οργάνωση τελετών, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων πάσης φύσεως για την προβολή του έργου του Υπουργείου, τη συμμετοχή του Υπουργείου σε αντίστοιχες εκδηλώσεις και την τήρηση και ενημέρωση του αρχείου φωτογραφικού και τηλεο- πτικοακουστικού υλικού. β) Η αποδελτίωση του μη ηλεκτρονικού ημερήσιου και περιοδικού τύπου, η σύνταξη δελτίων τύπου και η δια- νομή τους στις Διευθύνσεις - Υπηρεσίες του Υπουργείου. γ) Η μέριμνα για την προώθηση των διαδικασιών για την παροχή υπηρεσιών αποδελτίωσης του ηλεκτρονικού τύπου από ιδιώτη πάροχο. δ) Η ενημέρωση των MME, των ανταποκριτών του ξένου Τύπου και του κοινού για τη δραστηριότητα του Υπουργείου. ε) Η οργάνωση της επικοινωνίας του Υπουργείου με τους δημοσιογράφους και λοιπούς παράγοντες ενημέ- ρωσης και πληροφόρησης του κοινού. στ) Η παρακολούθηση και επισήμανση των ειδήσε- ων που προβάλλονται από τα ελληνικά και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης για θέματα που αφορούν στο Υπουργείο. ζ) Η απάντηση στα δημοσιεύματα του τύπου που αφορούν στο Υπουργείο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου. η) Η συνεργασία με τον Εκπρόσωπο Τύπου και η πα- ροχή σε αυτόν των απαραίτητων στοιχείων και πληρο- φόρησης.

Άρθρο 8Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών αποτελεί Υπηρεσία του Υπουργείου (Σ.Ε.Ε.- Υ.ΝΑ.Ν.Π.), η οποία συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4504/2017 (Α΄184).ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αποστολή του Σ.Ε.Ε.- Υ.ΝΑ.Ν.Π. είναι η ανάπτυξη και λειτουργία αποτελεσματικού μηχανισμού για τη διενέρ- γεια συστηματικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών σε όλες τις υπηρεσίες και τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελε- σματικότητας αυτών, την ποιοτική αναβάθμιση των πα- ρεχόμενων υπηρεσιών, την εξάλειψη της κακοδιοίκησης και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Σ.Ε.Ε. - Υ.ΝΑ.Ν.Π. είναι οι εξής: α) η συστηματική παρακολούθηση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, με σκοπό τη λήψη μέτρων, όπου τούτο απαιτείται, β) ο εντοπισμός και η διερεύνηση υποθέσεων δια- φθοράς του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, με τη διενέργεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων, γ) η διενέργεια τακτικών και έκτακτων διαχειριστικών και οικονομικών ελέγχων των δημοσίων υπηρεσιών και των κρατικών νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιω- τικού δικαίου, που υπάγονται στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο- λιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Σ.Ε.Ε. - Υ.ΝΑ.Ν.Π. ασκεί τις αρμοδιότητες του: α) στο σύνολο των αναφερόμενων στο παρόν_π.δ. υπηρεσιών και μονάδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, β) στο σύνολο των αναφερόμενων στο άρθρο 2 του ν. 4150/2013 εποπτευόμενων φορέων, γ) στο Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.), δ) επί θεμάτων που αφορούν σε ζητήματα προσωπι- κού, επιχειρησιακών μέσων, συστημάτων και δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ε) στο σύνολο των εποπτευόμενων, από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., και ιδίως επί θεμάτων που αφορούν σε ζητήματα προ- σωπικού και δημοσίων συμβάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η κατά τόπον αρμοδιότητα του Σ.Ε.Ε. - Υ.ΝΑ.Ν.Π. εκτείνεται σε όλη την επικράτεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Τμήμα Γραμματείας του Σ.Ε.Ε. - Υ.ΝΑ.Ν.Π. λειτουρ- γεί υπό τον Επιθεωρητή Ελεγκτή και ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες, οι οποίες συνίστανται ιδίως: α. Στην οργάνωση και τήρηση του πρωτοκόλλου ει- σερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. β. Στη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας και του λοιπού έντυπου υλικού. γ. Στη μέριμνα για την έκδοση εντολών διενέργειας επιθεωρήσεων, ερευνών, ελέγχων και ανακρίσεων. δ. Στην τήρηση αρχείου εντολών, εκθέσεων ελέγχου - επιθεώρησης - έρευνας. ε. Στην τήρηση φακέλων με υλικό υποστήριξης για τα γνωστικά αντικείμενα για τα οποία έχει ήδη διενεργηθεί έλεγχος, καθώς και στην τήρηση των χρησιμοποιηθέ- ντων κατά τον έλεγχο στοιχείων. στ. Στη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και της ακρίβειας των αντιγράφων. ζ. Στην ευθύνη για τη διαδικασία αναπαραγωγής εγ- γράφων. η. Στην επιμέλεια κάθε άλλου θέματος σχετικά με τη γραμματειακή υποστήριξη του Σ.Ε.Ε.-ΥΝ.Α.Ν.Π. που ανα- τίθεται στο Τμήμα.

ΤΜΗΜΑ Β΄ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 9Υπηρεσίες υπαγόμενες στο Γενικό Γραμματέα

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου υπάγονται οι παρακάτω οργανικές μονάδες: α) Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που δι- αρθρώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος. γ) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.

Άρθρο 10Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμό- δια για την ορθολογική διαχείριση του πάσης φύσεως πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου, πλην του πο- λιτικού προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τη διαρκή προσαρμογή της οργανωτικής δομής των Υπηρεσιών του Υπουργείου, πλην του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στις σύγχρονες διοικητικές ανά- γκες και τη διευκόλυνση των σχέσεων των πολιτών με το Υπουργείο. Στο πλαίσιο της ενιαίας διαχείρισης και συνολικής αποτύπωσης της δύναμης του πολιτικού προ- σωπικού του Υπουργείου, συγκεντρώνει στοιχεία που αφορούν το σύνολο του προσωπικού του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, πλην του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προς τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς. Συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυ- ναμικού. β) Τμήμα Σχέσεων Κράτους - Πολίτη/Επιχειρήσεων. γ) Τμήμα Υποστήριξης Εποπτευομένων Φορέων και Οργανωτικής Ανάπτυξης. δ) Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοίκησης και Ανά- πτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι οι ακόλουθες: α) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κα- τάστασης του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου ιδίως διορισμοί, μετατάξεις, αποχωρήσεις, προαγωγές, υπηρεσιακές μετακινήσεις εσωτερικού/εξωτερικού με την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. β) Η στελέχωση των υπηρεσιών του Υπουργείου και η παρακολούθηση της αριθμητικής εξέλιξης της σύνθεσης του προσωπικού. γ) Η τήρηση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων του προσωπικού και η χορήγηση πιστοποιητικών υπη- ρεσιακής κατάστασης. δ) Η μέριμνα για την εφαρμογή των διαδικασιών αξι- ολόγησης του προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ε) Η διενέργεια διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων. στ) Η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών/πειθαρχικών συμβουλίων του Υπουργείου και των επιτροπών αξιολόγησης προσωπικού. ζ) Η εισήγηση και παραπομπή στα υπηρεσιακά συμ- βούλια θεμάτων για τα οποία προβλέπεται από τη νο- μοθεσία απόφαση ή γνωμοδότησή τους. η) Η μέριμνα για τη συγκρότηση κάθε είδους επιτρο- πών και ομάδων εργασίας για θέματα που αφορούν αρ- μοδιότητες της Διεύθυνσης. θ) Η μέριμνα για τον προσδιορισμό των αναγκών επι- μόρφωσης του προσωπικού σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και την κατάρτιση των απαραιτήτων προγραμμάτων. ι) Η μέριμνα για την επιμόρφωση του προσωπικού αξιοποιώντας προγράμματα που διατίθενται από εξει- δικευμένους φορείς, πέραν του ΕΚΔΔΑ. ια) Η εισήγηση επί των προσφυγών ενώπιον των αρ- μοδίων δικαστηρίων για τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. ιβ) Η μέριμνα για την μετάφραση εγγράφων και κει- μένων από αγγλική ή γαλλική γλώσσα στην ελληνική και αντίστροφα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη/Επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες: α) Η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση εφαρ- μογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου. β) Η μέριμνα για την πρωτοκόλληση και προώθηση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ των πολιτών και των υπηρεσιών του Υπουργείου. γ) Ενημέρωση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Υπουργείου, αναφορικά με την εξυπηρέτηση του κοινού και των επιχειρήσεων, σε συνεργασία με το ΥΔΙ-ΜΗΔ και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου. δ) Έκδοση αποφάσεων διοικητικών διαδικασιών του Υπουργείου και των αντίστοιχων εντύπων, που διεκπε- ραιώνονται και μέσω ΚΕΠ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίας του Υπουργείου και το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Υποστήριξης Επο- πτευομένων Φορέων και Οργανωτικής Ανάπτυξης είναι οι ακόλουθες: α) Η μελέτη και εισήγηση προτάσεων βελτίωσης της οργανωτικής δομής των Υπηρεσιών του Υπουργείου (πλην των Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), για την ορθολογική κατανομή των αρμοδιοτήτων στις επιμέρους Υπηρεσίες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρε- σίες, καθώς και η προώθηση θεμάτων οργάνωσης των εποπτευομένων Νομικών Προσώπων (πλην Λιμενικών Ταμείων) σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς. β) Η μέριμνα για την ιεραρχική μεταβίβαση αρμοδιο- τήτων ή και του δικαιώματος υπογραφής σε κατώτερα κλιμάκια, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουρ- γείου. γ) Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμο- γής μέτρων για την απλούστευση των γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το ΥΔΙΜΗΔ. δ) Ο συντονισμός των διαδικασιών εκκαθάρισης των αρχείων των υπηρεσιών πλην των Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. ε) Η εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, η εκτίμη- ση των αποτελεσμάτων και η διατύπωση προτάσεων για την ποιοτική βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πλην Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στ) Η εποπτεία επί θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου. ζ) Η εισήγηση επί των προσφυγών ενώπιον των αρ- μοδίων δικαστηρίων για τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. η) Η επεξεργασία των υποβαλλόμενων στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών σε προσωπικό των εποπτευ- ομένων από το Υπουργείο νομικών προσώπων. θ) Η συγκρότηση των Διοικητικών καθώς και των Υπη- ρεσιακών Συμβουλίων των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από το Υπουργείο, πλην των Λιμενικών Ταμείων και των Ορ- γανισμών Λιμένων. ι) Η μέριμνα για τον καθορισμό των αποδοχών των μελών του Δ.Σ. των εποπτευομένων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. ια) Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και τα Τμήματα της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης και Ανά- πτυξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού είναι οι ακόλουθες: α) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κα- τάστασης του μόνιμου και ΙΔΑΧ εκπαιδευτικού προ- σωπικού, ιδίως διορισμοί, μετακλήσεις, αποχωρήσεις, υπηρεσιακές μετακινήσεις εσωτερικού/εξωτερικού με την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. β) Η τήρηση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων του εκπαιδευτικού προσωπικού και η χορήγηση πιστο- ποιητικών υπηρεσιακής κατάστασης. γ) Η μέριμνα για την εφαρμογή των διαδικασιών αξι- ολόγησης του προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. δ) Η εισήγηση και παραπομπή στα υπηρεσιακά συμ- βούλια θεμάτων για τα οποία προβλέπεται από τη νο- μοθεσία απόφαση ή γνωμοδότηση τους. ε) Η εισήγηση επί των προσφυγών ενώπιον των αρ- μοδίων δικαστηρίων για τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. στ) Ο χειρισμός θεμάτων πρόσληψης Έκτακτου Εκ- παιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ωρομίσθιου Εκπαι- δευτικού Προσωπικού για τις ανάγκες των Σχολής της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄Γενική Διάρθρωση - Αποστολή - Αρμοδιότητες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 11Αποστολή - Αρμοδιότητες Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Η αποστολή και οι αρμοδιότητες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ορί- ζονται στο άρθρο 5 του ν. 4150/2013.

Άρθρο 12Διάρθρωση Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συγκροτείται από Κεντρικές και Πε- ριφερειακές Υπηρεσίες. α) Κεντρικές Υπηρεσίες είναι το Αρχηγείο, το οποίο αποτελεί την ανώτατη επιτελική Υπηρεσία με την οποία ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ασκεί τη διοίκηση του. Έργο του Αρχηγείου, ως προϊσταμένης αρχής των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν το Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ., είναι η μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής του Σώματος, σύμφωνα με την πολιτική που ασκεί το Υπουργείο. Το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ διαρθρώνεται σε Κλάδους και σε αυτό υπάγονται οι Υπηρεσίες της πα- ραγράφου 7. β) Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι Περιφερειακές Διοικήσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, οι υπαγόμενες σε αυτές Λιμενικές Αρχές (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Λιμενικοί Σταθμοί και Λιμενικά Τμήματα), οι υπηρεσίες των Ναυτιλιακών Ακολούθων και οι υπαγόμενες στην Υπηρεσία Εκπαίδευσης Ναυτικών, η οποία μετονομά- ζεται σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Κλάδοι του Αρχηγείου είναι οι εξής: α) Κλάδος Α΄: Ασφάλειας και Αστυνόμευσης β) Κλάδος Β΄: Ναυτιλίας γ) Κλάδος Γ΄: Ελέγχου Πλοίων δ) Κλάδος Δ΄: Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Κλάδος Ασφάλειας και Αστυνόμευσης υποστηρίζει την αποστολή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στους χώρους αρμοδι- ότητος του (παράγραφος 1 άρθρου 5 του ν. 4150/2013) μεριμνώντας για την πρόληψη και καταστολή εκνόμων ενεργειών, την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων και μεριμνά για την εξασφάλιση της ετοιμότητας και την αξιοποίηση των διατιθέμενων μέσων, προς διενέργεια πάσης φύσεως επιχειρήσεων και αποστολών, στις οποί- ες περιλαμβάνονται αυτές για την έρευνα - διάσωση. Επίσης, εισηγείται, παρακολουθεί και μεριμνά για την εφαρμογή των δράσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στους τομείς της γενικής αστυνόμευσης και του ελέγχου της αλιείας. Προς επίτευξη των στόχων αυτών, ο Κλάδος κατευθύνει και ελέγχει το έργο των υπαγόμενων σε αυτόν οργανικών μονάδων και περιλαμβάνει τις εξής Διευθύνσεις: α) Διεύθυνση Επιχειρήσεων β) Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων γ) Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας δ) Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας ε) Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλάσσιων Συνόρων στ) Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Κλάδος Ναυτιλίας μεριμνά για το σχεδιασμό της ναυτιλιακής πολιτικής και το χειρισμό θεμάτων ποντο- πόρου ναυτιλίας, ιδίως για την προσέλκυση πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο, την εγκατάσταση, σύσταση και λειτουργία ναυτιλιακών εταιρειών, το συντονισμό των θεμάτων σε εθνικό επίπεδο της Ολοκληρωμένης Θα- λάσσιας Πολιτικής της Ε.Ε., την εξασφάλιση ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, τη δημιουργία, λειτουργία και υπο- στήριξη συστημάτων παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την εξασφάλιση δικτύου θαλάσσιων ενδομεταφορών. Επί- σης, ο Κλάδος παρακολουθεί τα θέματα διαμόρφωσης όρων και συνθηκών εργασίας στα πλοία και μεριμνά για τη διαμόρφωση όρων στελέχωσης αυτών, την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευ- σης και επιμόρφωσης ναυτικών, την εύρυθμη λειτουρ- γία των αντίστοιχων δημόσιων και ιδιωτικών σχολών, τη χορήγηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης ναυτικής εργασίας, την προσέλκυση και την εισαγωγή νέων στο ναυτικό επάγγελμα και τη διευκόλυνση των ναυτικών σε θέματα ενδιαφέροντος τους. Προς επίτευξη των στόχων αυτών, ο Κλάδος κατευθύνει και ελέγχει το έργο των υπα- γόμενων σε αυτόν οργανικών μονάδων και περιλαμβάνει τις εξής Διευθύνσεις: α) Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας β) Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοίας γ) Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών δ) Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας ε) Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών στ) Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων έχει την αρμοδιότητα για τον έλεγχο των Εξουσιοδοτημένων Οργανισμών (Νηο- γνωμόνων) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ελέγχων πλοίων που διενεργούν οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εξουσιοδότησης τους από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τη διενέργεια εκτάκτων ελέγχων επί θεμάτων ασφαλούς κατασκευής και εξοπλισμού κα- θώς και πρόληψης ρύπανσης σε πλοία υπό ελληνική ση- μαία, τον έλεγχο και πιστοποίηση της ασφαλούς διαχεί- ρισης, διαχείρισης της ασφάλειας από έκνομες ενέργειες και της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας σε πλοία υπό ελληνική σημαία, την παρακο- λούθηση της διεθνούς και ενωσιακής νομοθεσίας επί θεμάτων σχετικών με τη σχεδίαση, την κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα συστήματα και τη διαχείριση ασφάλειας των πλοίων στους τομείς της ναυτικής ασφάλειας και πρόληψης της ρύπανσης, τη διαχείριση της αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας και την παροχή σχετικών οδηγιών για την εφαρμογή της. Προς επίτευξη των παραπάνω στόχων, ο Κλάδος κα- τευθύνει και ελέγχει το έργο των υπαγόμενων σε αυτόν οργανικών μονάδων και περιλαμβάνει τις εξής Διευθύν- σεις: α. Διεύθυνση Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών, β. Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών Πλοίων, γ. Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων, δ. Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο Κλάδος Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ- νησης χειρίζεται θέματα που αφορούν στο υπηρεσιακό καθεστώς του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., την οργάνωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτού, σύμφωνα με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ως στρατιωτικώς οργανωμένο Σώμα, το προσωπικό του οποίου έχει την ιδιότητα του στρατιωτικού και σε συνδυασμό με την αποστολή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουρ- γείου. Επίσης, ο Κλάδος διαχειρίζεται τα ζητήματα που αφορούν στην υλοποίηση των σύγχρονων απαιτήσεων για την εφαρμογή και την υποστήριξη εφαρμογής πε- ριβάλλοντος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλο το Υπουργείο, καθώς και το χειρισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τις επικοινωνίες του. Προς επίτευξη των στόχων αυτών, ο Κλάδος κατευθύνει και ελέγχει το έργο των υπαγόμενων σε αυτόν οργανικών μονάδων και πε- ριλαμβάνει τις εξής Διευθύνσεις: α) Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. β) Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. γ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επι- κοινωνιών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι υπαγόμενες στο Αρχηγείο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ Υπηρε- σίες είναι: α) Η Γενική Επιθεώρηση Λιμενικού Σώματος β) Η Υπηρεσία Ολοκληρωμένης θαλάσσιας Επιτήρησης γ) Η Υπηρεσία Υγειονομικού δ) Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων ε) Η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών στ) Η Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών ζ) Οι Επισκευαστικές Βάσεις η) Οι Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ θ) Η Υπηρεσία Μουσικής

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λειτουργούν το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) και το Κέντρο Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.), τα οποία, πλην του αεροπορικού τομέα του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., υπάγονται επι- χειρησιακά στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω Ανώτατου ή Ανώτερου Αξιωματικού μέχρι και τον βαθμό του Αντι- πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που τοποθετείται ως Επόπτης Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.-Κ.ΕΠΙΧ. Τα εν λόγω Επιχειρησιακά Κέντρα υπο- στηρίζονται διοικητικά - λειτουργικά και ελέγχονται ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους από τους καθ’ ύλην αρμόδιους Κλάδους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το Ταμείο Αρωγής Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ εποπτεύεται ως προς τη λειτουργία του από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Προς το σκοπό αυτό, ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δύναται, ιδίως, να ζητά την υποβολή εκθέσεων και αναφορών σχετικά με τα πεπραγμένα, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στον Αρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ υπάγονται άμεσα: α) Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. β) Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων και η Μονάδα Υπο- βρυχίων Αποστολών, σε περίπτωση έντασης, κρίσης ή για την εκτέλεση ειδικής αποστολής και κατά την εκτέ- λεση αυτής.

Άρθρο 13Συμβούλιο Επιτελικού ΣχεδιασμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ λειτουργεί Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού, το οποίο συγκροτείται από τους: α) Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, ως Πρόεδρο, β) Υπαρχηγούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, γ) Γενικό Επιθεωρητή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, δ) Διευθυντές Κλάδων και ε) Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, εφόσον η θέση αυτή καταλαμβάνεται από ανώτατο Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, ως μέλη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού εισηγείται στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ιδίως για: α) τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στό- χους του Σώματος για την εκπλήρωση της αποστολής του και την εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της ορ- γανωτικής δομής και της λειτουργίας του, με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του, β) το σχεδιασμό προς υλοποίηση των αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών γενικών μέτρων αστυ- νόμευσης, ασφάλειας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ιδιαίτερα επί γεγονότων που μπορεί να προκαλέσουν κρίσεις ή αφορούν στην εφαρμογή του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού, τους Κανόνες Εμπλο- κής και τα Σχέδια Διαχείρισης Κρίσεων, γ) την ιεράρχηση προς κάλυψη των αναγκών του Σώ- ματος σε προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα, ιδίως στο πλαίσιο κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και του ετήσιου προγράμματος προμηθειών, δ) τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και δι- οίκησης του προσωπικού καθώς και του πλαισίου υπη- ρεσιακής εξέλιξης, καταστάσεων και αμοιβών του. ε) θέματα που αφορούν στην υποστήριξη της ναυ- τιλίας. στ) κάθε άλλο θέμα που του ανατίθεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού, εκδίδει απόφα- ση, με την οποία καθορίζονται με βάση τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες οι θέσεις, οι ειδικότητες και οι κα- τηγορίες που μπορούν να καλυφθούν με μετάταξη από το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι λοιπές αρμοδιότητες του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, σχετικά με τις μετατάξεις του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ρυθμίζονται από τις ειδικότερες για αυτές διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Συμβούλιο λειτουργεί με Κανονισμό που καταρτί- ζεται από αυτό και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ναυτιλί- ας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το Συμβούλιο συγκαλείται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, από τον Αρχηγό Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ, ο οποίος, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 2, καθορίζει την ημερήσια διάταξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία τουλά- χιστον έξι (6) μελών, εφόσον ένα εξ αυτών είναι Αντιναύ- αρχος Λ.Σ. Στο Συμβούλιο δύναται να προσκληθούν για να συμμετάσχουν προς διατύπωση απόψεων, υπηρεσι- ακοί παράγοντες του Υπουργείου, εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων και δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, καθώς και εμπειρογνώμονες και ειδικοί επιστήμονες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που ορίζεται από τον Αρχηγό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρα- κτικά τα οποία καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρα- κτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου είναι απόρ- ρητα. Στις Υπηρεσίες κοινοποιούνται οι αποφάσεις του Υπουργού προς εκτέλεση αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το Συμβούλιο μετατρέπεται σε Συμβούλιο Διαχείρι- σης Κρίσης, αποτελούμενο από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ως Πρόεδρο, τους Υπαρχηγούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και το Γενικό Επιθεωρητή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οποιοδήποτε στέλεχος ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ. κληθεί από τον Πρόεδρο αυτού, με σκοπό την εισήγηση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την αντιμετώπιση κρίσης, καθώς και τη μέριμνα για υλοποί- ηση των αποφάσεων της για περιστατικά που δεν απο- τελούν αντικείμενο χειρισμού άλλων θεσμοθετημένων οργάνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄Κλάδος Ασφάλειας και Αστυνόμευσης
Άρθρο 14Διεύθυνση ΕπιχειρήσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Επιχειρήσεων σχεδιάζει επιτελικά, συ- ντονίζει όπου απαιτείται, και παρακολουθεί επιχειρήσεις σε όλο το εύρος της αποστολής του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, συνερ- γαζόμενη κατά περίπτωση με τις συναρμόδιες Διευθύν- σεις του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, συμπεριλαμβανομένων αυτών προς ανταπόκριση σε περιστατικά ναυτικής έρευνας και διάσωσης, εφαρμόζοντας οποιοδήποτε σχετικό Σύστη- μα Χειρισμού Κρίσεων και μεριμνά για θέματα οπλισμού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων της: α) Τμήμα Επιχειρήσεων ΄Ερευνας-Διάσωσης β) Τμήμα Επιχειρήσεων-Αποστολών γ) Τμήμα Σχεδιασμού, Ειδικών Μονάδων και Οπλισμού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος ΕπιχειρήσεωνΈρευ- νας-Διάσωσης είναι οι ακόλουθες: α) Η επιχειρησιακή λειτουργία του τομέα Ναυτικής Έρευνας - Διάσωσης του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., ο συντονισμός δρά- σης των επιχειρησιακών πόρων και μέσων και η εποπτεία εφαρμογής των διαδικασιών Έρευνας και Διάσωσης, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. β) Η επιχειρησιακή λειτουργία του Ραδιοτηλεπικοινω- νιακού Κέντρου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. γ) Ο καθορισμός των επιχειρησιακών αναγκών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ για εφοδιασμό τηλεπικοινωνιακών μέσων που αφορούν επικοινωνίες GMDSS. δ) Η επιχειρησιακή λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Αποστολών Λήψης και Διανομής Δορυφορικών Σημάτων Κινδύνου (GRMCC), σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. ε) Η μέριμνα διοικητικής υποστήριξης και εισήγησης για την οργάνωση, λειτουργία, στελέχωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση των στελεχών του τομέα Ναυτικής Έρευνας - Διάσωσης του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., του Ραδι- οτηλεπικοινωνιακού Κέντρου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Αποστολών Λήψης και Δι- ανομής Δορυφορικών Σημάτων Κινδύνου (GRMCC). στ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και υποβολή προ- τάσεων για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού του τομέα Ναυτικής Έρευνας - Διάσωσης του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. και των έτερων Κέντρων αρμοδιότητας του Τμήματος. ζ) Η εποπτεία εφαρμογής των διαδικασιών και λει- τουργιών που απορρέουν από το πρόγραμμα COSPAS- SARSAT τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. η) Η έγκριση των Σχεδίων Συνεργασίας Επιβατηγών Πλοίων Διεθνών Πλόων και Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. (SAR PLANS) και η εκτέλεση γυμνασίων με βάση τα Σχέδια αυτά. θ) Η παρακολούθηση της διεθνούς νομοθεσίας σε ζητήματα Έρευνας και Διάσωσης και η συμμετοχή σε διεθνή όργανα καιενωσιακά όργανα που εξετάζουν συ- ναφή θέματα. ι) Η συνεργασία με πολιτικοστρατιωτικούς φορείς επί θεμάτων Έρευνας και Διάσωσης και επικοινωνιών κιν- δύνου και ασφάλειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρήσεων-Απο- στολών είναι οι ακόλουθες: α) Η επιχειρησιακή λειτουργία του Κέντρου Επιχειρή- σεων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) β) Η μέριμνα διοικητικής υποστήριξης και εισήγησης για την οργάνωση, λειτουργία, στελέχωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση των στελεχών του Κέντρου Επιχειρήσεων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.ΕΠΙΧ/Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ), συμπε- ριλαμβανομένου του Κέντρου Αμέσου Δράσεως Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. γ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και υποβολή προτά- σεων για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Κέντρου Επιχειρήσεων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.ΕΠΙΧ/Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ) και του Κέντρου Αμέσου Δράσεως Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (Κ.Α.Δ./ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ). δ) Ο συντονισμός δράσης των επιχειρησιακών πόρων και μέσων που χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω του Κ.ΕΠΙΧ. ε) Η μέριμνα για την οργάνωση και την επιχειρησιακή λειτουργία του Κέντρου Αμέσου Δράσεως Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στ) Η έκδοση διαταγών τακτικών περιπολιών - κινήσε- ων - αποστολών των επιχειρησιακών μέσων που έχουν διατεθεί στον Κλάδο. ζ) Η διάθεση πλοίων - σκαφών, χερσαίων, εναέριων μέσων και προσωπικού Ειδικών Μονάδων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την εκτέλεση αποστολών. η) Η παρακολούθηση και ο χειρισμός θεμάτων που ανάγονται στη διεξαγωγή μεγάλης κλίμακας δραστηριο- τήτων, αποστολών και επιχειρήσεων καθώς και επιχειρή- σεων σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και άλλους δημόσιους φορείς ή αποστολών παροχής κοινωνικού έργου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού, Ειδικών Μονάδων και Οπλισμού είναι οι ακόλουθες: α) Η μέριμνα διοικητικής υποστήριξης και εισήγησης για τη στελέχωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρ- φωση των στελεχών, της Μονάδας Υποβρυχίων Απο- στολών (Μ.Υ.Α./ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) και των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.). β) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και υποβολή προτά- σεων για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού κα- θώς και μέσων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότη- τας των επιχειρήσεων που διεξάγουν οι Ειδικές Μονάδες. γ) Η σχεδίαση και διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας σε όλο το εύρος της αποστολής του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και η εκπόνηση Μνημονίων Ενεργειών και Επιχειρησιακών Διαδικασιών. δ) Η στατιστική παρακολούθηση, αξιολόγηση, αποτί- μηση και ανάλυση περιστατικών στο πλαίσιο της επάρ- κειας και του βαθμού ανταπόκρισης των επιχειρησιακών πόρων και μέσων, του κόστους απασχόλησης προσωπι- κού σε επιχειρήσεις, του υφιστάμενου σχεδιασμού, των συστημάτων χειρισμού κρίσιμων περιστατικών, επικοι- νωνίας και λήψης αποφάσεων. ε) Η έκδοση και αναθεώρηση Κανονισμών Οργάνω- σης και Λειτουργίας και Ειδικών Μονάδων και Οπλισμού καθώς και η σύνταξη Ειδικών Σχεδίων που απαιτούνται για τη διενέργεια επιχειρήσεων, ιδίως για τη Διαχείριση Κρίσεων και τους Κανόνες Εμπλοκής. στ) Η εποπτεία και ο έλεγχος λειτουργίας της Μονά- δας Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α./ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) και των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), συ- μπεριλαμβανόμενης της αξιολόγησης της επιχειρησια- κής ετοιμότητας και δραστηριότητας αυτών σε τακτικά χρονικά διαστήματα, η σύνταξη ετήσιας έκθεσης για τη δραστηριότητα των μονάδων αυτών και η εισήγη- ση μέτρων για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση της αποστολής των. Η μέριμνα έκδοσης διαταγών διάθεσης προσωπικού Ειδικών Μονάδων, πλην περιπτώσεων εκτέ- λεσης αποστολών. Για την άσκηση αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε ό,τι αφορά στα Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λειτουργεί αυτοτελές Γραφείο Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών. ζ) Η έκδοση των προβλεπόμενων αδειών/ πιστοποιη- τικών για την εισαγωγή και μεταφορά οπλισμού, πυρο- μαχικών και παρελκομενων για την κάλυψη αναγκών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του προσωπικού του, η) Η έκδοση αδειών κατοχής και οπλοφορίας υπηρε- σιακών όπλων σε δικαιούμενα στελέχη, θ) Η τήρηση γενικού Μητρώου ειδών οπλισμού, πυ- ρομαχικών και παρελκομένων, ι) Η φύλαξη, εισαγωγή, εξαγωγή και διάθεση οπλισμού, πυρομαχικών και παρελκομενων, η έγκριση χρήσης τους καθώς και η παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων και η διοργάνωση παρουσιάσεων και δοκιμών τους. ια) Η μέριμνα για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ειδών οπλισμού, καθώς και επισκευών, μετασκευών, συ- ναρμολογήσεων ή καταστροφών τους, ιβ) Ο προγραμματισμός, η οργάνωση και η παροχή μετεκπαίδευσης και κατάρτισης, σε θέματα χρήσης και συντήρησης ειδών οπλισμού, σκοποβολής, αυτοάμυνας, αστυνομικής αυτοπροστασίας, οπλοτεχνικής καθώς και η αξιολόγηση και πιστοποίηση προσωπικού, εκπαιδευ- τών και η χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων, ιγ) Η λειτουργία, διαχείριση και περαιτέρω διάθεση των διατιθέμενων πεδίων βολής, σκοπευτηρίων, προ- σομοιωτών βολής και λοιπών μέσων και υλικού ειδικής εκπαίδευσης της περίπτωσης -ιβ, ιδ) Η οργάνωση και λειτουργία Κεντρικής Αποθήκης Οπλισμού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Α.Ο.) και Κέντρου Ειδικής Εκ- παίδευσης Όπλων και Τακτικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Ε.Ο.Τ.) ιε) Η συγκέντρωση των αναγκών των Υπηρεσιών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. σε είδη οπλισμού, πυρομαχικών, παρελκομένων, η αξιολόγησή τους και η εισήγηση κατανομής των δια- τιθέμενων πόρων και υλοποίησης των σχετικών έργων και προμηθειών. ιστ) Η εισήγηση για την αναγκαιότητα σύστασης ή κα- τάργησης Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών στις Λιμενικές Αρχές. ιζ) Η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που μπορούν να παρασχεθούν από τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών και τα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών σε άλλες Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και σε υπηρεσίες τρίτων χωρών.

Άρθρο 15Διεύθυνση Επιχειρησιακών ΜέσωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων μεριμνά για την επιχειρησιακή οργάνωση, λειτουργία, ετοιμότητα, εξοπλισμό και για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στα πλωτά και χερσαία μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και εποπτεύει την Υπηρεσία Εναέριων Μέσων (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), την Υπηρεσία Συνδέσμων - Διασωστών και τη λειτουργία των Επισκευαστικών Βάσεων, μέσω των ακόλουθων Τμημά- των της: α) Τμήμα Πλοίων-Σκαφών. β) Τμήμα Χερσαίων Μέσων γ) Τμήμα Εναέριων Μέσων και Συνδέσμων Διασωστών δ) Τμήμα Επισκευαστικών Βάσεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πλοίων-Σκαφών είναι ακόλουθες: α) Η εποπτεία και ο χειρισμός των θεμάτων που ανάγο- νται στην εν γένει κατάσταση, ετοιμότητα και λειτουργία των πλοίων - σκαφών. β) Η εισήγηση στις αρμόδιες Διευθύνσεις επί θεμάτων στελέχωσης των πλοίων-σκαφών και εκπαίδευσης του προσωπικού αυτών. γ) Η διάθεση των πλοίων-σκαφών, κινητήρων και εξαρ- τημάτων στις Κεντρικές ή Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δ) Η τήρηση Μητρώου των πλοίων - σκαφών και του προσωπικού αυτών και η έκδοση σχετικών βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών. ε) Η καταγραφή των αναγκών σε πλοία - σκάφη και η εισήγηση για την προμήθεια νέων και εξοπλισμού αυτών. στ) Η έκδοση διαταγών πλου των πλοίων - σκαφών εκτός των περιοχών δικαιοδοσίας των Λιμενικών Αρχών υπαγωγής τους πλην των περιπτώσεων εκτέλεσης απο- στολών - επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας. ζ) Η σύνταξη τεχνικών απαιτήσεων για την προμήθεια νέων πλοίων - σκαφών, καθώς και του εξοπλισμού τους. η) Η καταγραφή της δραστηριότητας των πλοίων - σκαφών και η αξιολόγηση του βαθμού επιχειρησιακής εκμετάλλευσης αυτών. θ) Η έγκριση διάθεσης υλικών και ανταλλακτικών από τις Αποθήκες Λιπαντικών και Υλικών Πλωτών και Χερσαί- ων Μέσων που λειτουργούν στην Επισκευαστική Βάση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, για τις ανάγκες των πλωτών μέσων. ι) Η μέριμνα για την απόκτηση πλοίων - σκαφών μέσω δημοσίων Υπηρεσιών και για την αναπλήρωση των απο- θεμάτων σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά, που κρί- νονται απαραίτητα για τις επισκευές των πλωτών μέσων. ια) Η σύνταξη προτάσεων, τεχνικών δελτίων και η εν γένει παρακολούθηση και αξιοποίηση των διατιθέμενων πιστώσεων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, σε συνεργασία και με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, για την προμήθεια νέων πλοίων - σκαφών και του εξοπλισμού τους καθώς και η παρακολούθηση υλοποίησης της προ- μήθειάς τους. ιβ) Η έκδοση και αναθεώρηση Κανονισμών Οργάνω- σης, Λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης πλοίων - σκα- φών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ιγ) Η μέριμνα για την έκδοση της απόφασης ορισμού της Επιτροπής Καταλληλότητας και του Κλιμακίου Επιθε- ώρησης πλωτών μέσων καθώς και οι συγκλίσεις αυτών. ιδ) Η έκδοση Αποφάσεων δωρεάν διάθεσης κατασχε- μένων πλωτών μέσων στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και Απο- φάσεων συγκρότησης επιτροπών κοστολόγησης αυτών. ιε) Η διάθεση στη ΔΔΔΥ (πρώην ΟΔΔΥ) των μη ανα- γκαίων πλωτών μέσων καθώς και των μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και εξοπλισμού αυτών για εκποίηση. ιστ) Η έγκριση μετακινήσεων των τεχνικών της Διεύ- θυνσης καθώς και των τεχνικών των Επισκευαστικών Βά- σεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τα απαιτούμενα υλικά και εργαλεία για επί τόπου επισκευές των πλωτών μέσων. ιζ) Η μελέτη για την τεχνική βελτίωση και εκσυγχρονι- σμό των πλωτών μέσων καθώς και πάσης φύσεως στοι- χείων που είναι απαραίτητα για τη διαμόρφωση των προδιαγραφών των πλωτών μέσων. ιη) Η εισήγηση για την υλοποίηση εκπαιδεύσεων και μετεκπαιδεύσεων προς την αρμόδια Διεύθυνση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και η διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων πληρωμάτων πλωτών μέσων ειδικότητος μηχανολογικού-ηλεκτρολογικού τομέα. ιθ) Η εισήγηση για την έκδοση απόφασης καταλο- γισμού επισκευής πλωτών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εις βάρος των στελεχών που εμπλέκονται σε ατυχήματα ή αστικής φύσης υλικές ζημιές ή σε κάθε είδους ζημιά που οφείλεται σε υπαιτιότητά τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Χερσαίων Μέσων είναι αντίστοιχες αυτών του Τμήματος Πλοίων-Σκαφών, όσο αφορά στα χερσαία μέσα, συμπεριλαμβανομένων των Κινητών Συστημάτων Παράκτιας Επιτήρησης καθώς και των ακόλουθων αρμοδιοτήτων: α) Η εποπτεία και ο χειρισμός των θεμάτων που ανά- γονται στην εν γένει κατάσταση, ετοιμότητα και λει- τουργία των χερσαίων μέσων που έχουν εγγραφεί στο στόλο οχημάτων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα οποία φέρουν υπηρεσιακό αριθμό. β) Η διάθεση των χερσαίων μέσων, κινητήρων και εξαρτημάτων στις Κεντρικές ή Περιφερειακές Υπηρε- σίες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. γ) Η τήρηση Μητρώων των χερσαίων μέσων και του προσωπικού αυτών και η έκδοση σχετικών βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών. δ) Η καταγραφή των αναγκών σε χερσαία μέσα και η εισήγηση για την προμήθεια νέων και εξοπλισμού αυτών. ε) Η σύνταξη τεχνικών απαιτήσεων για την προμήθεια νέων χερσαίων μέσων, καθώς και του εξοπλισμού τους. στ) Η καταγραφή της δραστηριότητας των χερσαίων μέσων και η αξιολόγηση του βαθμού επιχειρησιακής εκμετάλλευσης αυτών. ζ) Η έγκριση διάθεσης υλικών και ανταλλακτικών από τις Αποθήκες Λιπαντικών και Υλικών Πλωτών και Χερσαί- ων Μέσων που λειτουργούν στην Επισκευαστική Βάση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, για τις ανάγκες των χερσαίων μέσων. η) Η μέριμνα για απόκτηση χερσαίων μέσων μέσω δη- μοσίων Υπηρεσιών και για την αναπλήρωση των απο- θεμάτων σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά, που κρίνονται απαραίτητα για τις επισκευές τους. θ) Η σύνταξη προτάσεων, τεχνικών δελτίων και η εν γένει παρακολούθηση και αξιοποίηση των διατιθέμενων πιστώσεων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, σε συνεργασία και με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, για την προμήθεια νέων χερσαίων μέσων και του εξοπλισμού τους καθώς και η παρακολούθηση υλοποίησης της προ- μήθειάς τους. ι) Η μέριμνα για την έκδοση της απόφασης ορισμού της Επιτροπής Καταλληλότητας και του Κλιμακίου Επιθε- ώρησης χερσαίων μέσων καθώς και οι συγκλίσεις αυτών. ια) Η έκδοση αποφάσεων δωρεάν διάθεσης κατασχε- μένων χερσαίων μέσων στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και Απο- φάσεων συγκρότησης επιτροπών κοστολόγησης αυτών. ιβ) Η διάθεση στην ΔΔΔΥ (πρώην ΟΔΔΥ) των μη ανα- γκαίων χερσαίων μέσων καθώς και των μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και εξοπλισμού αυτών για εκποίηση. ιγ) Η μελέτη για την τεχνική βελτίωση και εκσυγχρο- νισμό των χερσαίων μέσων καθώς και πάσης φύσεως στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη διαμόρφωση των προδιαγραφών τους. ιδ) Η εισήγηση για την εκτέλεση εκπαιδεύσεων και μετεκπαιδεύσεων προς την αρμόδια Διεύθυνση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και η διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων πληρωμάτων των τεχνικών των Επισκευα- στικών Βάσεων. ιε) Η εισήγηση για την έκδοση απόφασης καταλογι- σμού επισκευής χερσαίων μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εις βάρος των στελεχών που εμπλέκονται σε ατυχήματα ή αστικής φύσης υλικές ζημιές ή σε κάθε είδους ζημιά που οφείλεται σε υπαιτιότητά τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εναέριων Μέσων και Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι οι ακόλουθες: α) Η τήρηση Μητρώου του προσωπικού που στελεχώ- νει την Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και την Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε θέματα εκπαίδευσης και αξιολόγησης, καθώς και των στοιχείων που αφορούν στην επιχειρησιακή εκμετάλλευ- ση και τεχνική υποστήριξη των εναέριων μέσων. β) Η τήρηση αρχείου τεχνικής παρακολούθησης των εναέριων μέσων και η συγκέντρωση στατιστικών στοι- χείων για αξιοποίηση. γ) Η εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες επί θεμάτων στελέχωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού της Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δ) Η διάθεση εναέριων μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπου απαι- τείται, πλην περιπτώσεων εκτέλεσης αποστολής. ε) Η σύνταξη τεχνικών απαιτήσεων για την προμήθεια νέων εναέριων μέσων, καθώς και του εξοπλισμού τους καθώς και η υποβολή προτάσεων για την προμήθεια εναέριων μέσων, ειδών ενδιαίτησης, εξοπλισμού και με- τακινήσεων του προσωπικού της Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., την προμήθεια ανταλλακτικών και την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης των εναέριων μέσων, ζ) Η διάθεση κινητήρων και εξαρτημάτων των εναέ- ριων μέσων. η) Η μέριμνα για τη συντήρηση, επισκευή, επιθεώρηση και καλή λειτουργία των εναέριων μέσων, του εξοπλι- σμού και των εφοδίων αυτών. θ) Η διάθεση υλικών και ανταλλακτικών, από την Απο- θήκη Εναέριων Μέσων που λειτουργεί στην Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.- ΕΛ. AKT, για τις ανάγκες της συγκεκριμένης Υπηρεσίας, ι) Η εποπτεία της λειτουργίας και του έργου της Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ια) Η τήρηση ειδικού Μητρώου του προσωπικού που στελεχώνει την Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ σε θέματα εκπαίδευ- σης και αξιολόγησης και η εισήγηση για θέματα στελέ- χωσης αυτών και εκπαίδευσης του προσωπικού τους. ιβ) Η έκδοση και αναθεώρηση Κανονισμών Οργάνω- σης, Λειτουργίας, τεχνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης καθώς και άλλων συναφών θεμάτων που απαιτούνται για τη λειτουργία της Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. ιγ) Η μέριμνα για την έκδοση της απόφασης ορισμού της Επιτροπής Καταλληλότητας και του Κλιμακίου Επιθε- ώρησης χερσαίων μέσων καθώς και οι συγκλίσεις αυτών. ιδ) Η έκδοση αποφάσεων δωρεάν διάθεσης κατασχε- μένων χερσαίων μέσων στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και απο- φάσεων συγκρότησης επιτροπών κοστολόγησης αυτών. ιε) Η διάθεση στην ΔΔΔΥ (πρώην ΟΔΔΥ) των μη ανα- γκαίων χερσαίων μέσων καθώς και των μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και εξοπλισμού αυτών για εκποίηση. ιστ) Η έγκριση μετακινήσεων τεχνικών με τα απαιτού- μενα υλικά και εργαλεία για επί τόπου επισκευές των εναέριων μέσων. ιζ) Η έγκριση διάθεσης υλικών και ανταλλακτικών από την Αποθήκη Εναέριων Μέσων που λειτουργούν στην Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ιη) Η εισήγηση για την έκδοση απόφασης καταλογι- σμού επισκευής εναέριων μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εις βάρος των στελεχών που εμπλέκονται σε ατυχήματα ή αστικής φύσης υλικές ζημιές ή σε κάθε είδους ζημιά που οφείλεται σε υπαιτιότητά τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επισκευαστικών Βάσεων είναι οι ακόλουθες: α) Η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση στοι- χείων που αφορούν στις σύγχρονες εξελίξεις των επιχει- ρησιακών μέσων. β) Η έγκριση μετακινήσεων των τεχνικών των Επισκευ- αστικών Βάσεων, με τα απαιτούμενα υλικά και εργαλεία για επιτόπου επισκευές των πλωτών και χερσαίων μέσων. γ) Η εισήγηση για τον παροπλισμό και διάθεση των υλικών και μέσων των Επισκευαστικών Βάσεων, που η επισκευή τους κρίνεται ασύμφορη για το Δημόσιο, δ) Η εισήγηση για την προμήθεια εξοπλισμού, ανα- γκαίου για την επίτευξη της αποστολής των Επισκευα- στικών Βάσεων και η παρακολούθηση υλοποίησης των προμηθειών αυτών. ε) Η λογιστική παρακολούθηση των πάσης φύσεως αναλωσίμων υλικών και μέσων των Επισκευαστικών Βάσεων. στ) Η έκδοση και αναθεώρηση Κανονισμών Οργάνω- σης, Λειτουργίας Επισκευαστικών Βάσεων και η μέριμνα στελέχωσής τους. ζ) Η μέριμνα για τη διακίνηση των προς επισκευή και επισκευασμένων υλικών από και προς τις Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. η) Η εισήγηση για την εκτέλεση εκπαιδεύσεων και με- τεκπαιδεύσεων προς την αρμόδια Διεύθυνση του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η διενέργεια επιμορφωτικών σεμι- ναρίων του προσωπικού των Επισκευαστικών Βάσεων. θ) Η σύνταξη τεχνικών απαιτήσεων για λιπαντικά των επιχειρησιακών μέσων.

Άρθρο 16Διεύθυνση Λιμενικής ΑστυνομίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας προγραμματίζει, σχεδιάζει, συντονίζει και παρακολουθεί την άσκηση των καθηκόντων αστυνόμευσης, τροχονομίας και τάξης από τις Λιμενικές Αρχές, εκδίδει Κανονισμούς Λιμένων, επο- πτεύει, συντονίζει και παρακολουθεί το συναφές έργο των Λιμενικών Αρχών, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων: α) Τμήμα Διοικητικής Αστυνόμευσης β) Τμήμα Μέτρων Αστυνόμευσης και Τάξης γ) Τμήμα Νομοθεσίας και Κανονισμών Λιμένων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Αστυ- νόμευσης είναι οι ακόλουθες: α) Ο σχεδιασμός, η εποπτεία, ο συντονισμός και ο δι- οικητικός έλεγχος εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσί- ας για την ανέλκυση, απομάκρυνση και εξουδετέρωση ναυαγίων, επικίνδυνων - επιβλαβών πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων, καθώς και εγκαταλελειμμένων πλοίων, τη φορτοεκφόρτωση επικίνδυνων φορτίων, τις ναυπη- γοεπισκευαστικές εργασίες, την αγκυροβολιά και την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. β) Ο σχεδιασμός, η εποπτεία, ο συντονισμός και ο διοι- κητικός έλεγχος εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για τη δραστηριοποίηση των πάσης φύσεως επαγγελμα- τιών στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, τη χορή- γηση αδειών αστυνομικής φύσεως όπου απαιτείται, τις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, την τήρηση των βιβλί- ων εγγραφής μικρών σκαφών, καθώς και την προστασία του αιγιαλού, της παραλίας, της θάλασσας, του πυθμένα και της ζώνης λιμένα από την εκτέλεση παράνομων έρ- γων και δραστηριοτήτων και η έκφραση γνώμης, όπου απαιτείται, για την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση των παραπάνω χώρων. γ) Ο σχεδιασμός, η εποπτεία, ο συντονισμός και ο διοι- κητικός έλεγχος εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για τα θαλάσσια μέσα αναψυχής και μικρά σκάφη, τις λουτρικές εγκαταστάσεις, τους ναυαγοσώστες, τις κα- ταδύσεις αναψυχής, τους λουόμενους, τα σκάφη ανα- ψυχής, τους ναυταθλητικούς αγώνες και τον τουρισμό στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μέτρων Αστυνόμευ- σης και Τάξης είναι οι ακόλουθες: α) Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η παρακολούθη- ση των θεμάτων που έχουν σχέση με τη λήψη μέτρων αστυνόμευσης στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ., και ιδίως της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών ή άλλων σοβαρών περιστατικών, της διακίνησης επιβατών και οχημάτων, της φορτοεκφόρτωσης επικίνδυνων φορτίων, των ναυ- πηγοεπισκευαστικών εργασιών, του ελέγχου των δρα- στηριοποιούμενων επαγγελματιών, της προστασίας του αιγιαλού, της παραλίας, της θάλασσας, του πυθμένα και της ζώνης λιμένα από την εκτέλεση παράνομων έργων και δραστηριοτήτων, των θαλάσσιων μέσων αναψυχής και μικρών σκαφών, των λουτρικών εγκαταστάσεων, των ναυαγοσώστων, των καταδύσεων αναψυχής, των λουομένων, των σκαφών αναψυχής, των ναυταθλητικών αγώνων, της τουριστικής νομοθεσίας στους χώρους ευ- θύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. β) Ο συντονισμός, παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρ- μογής της ισχύουσας νομοθεσίας για την τροχαία κίνηση, τις αγορανομικές διατάξεις στα δημόσια κέντρα και κατα- στήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το υπαίθριο εμπό- ριο, την οδική κυκλοφορία και διερεύνηση των τροχαίων ατυχημάτων στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. γ) Η μέριμνα για τη διαμόρφωση μέτρων αστυνόμευ- σης και τάξης στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δ) Η μελέτη και ανάλυση πάσης φύσεως στοιχείων για θέματα μέτρων αστυνόμευσης και τάξης, καθώς και η εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων για την αξιοποίησή τους. ε) Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των αστυ- νομικών επιχειρήσεων που εκτελούνται στο χώρο δικαι- οδοσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αφορούν σε αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, η εισήγηση και εφαρμογή μέτρων βελτίω- σης της αποτελεσματικότητας τους, για την καλύτερη αστυνόμευση του χώρου ευθύνης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στ) Η υποβολή εισηγήσεων για την προμήθεια κατάλ- ληλων επιχειρησιακών μέσων και εξοπλισμού για τις ανάγκες των Λιμενικών Αρχών, προς εκπλήρωση του έργου της αστυνόμευσης στους χώρους ευθύνης Λ.Σ., σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και για την κατανομή των διατιθέμενων μέσων στις Λιμενικές Αρχές, για την εκπλήρωση του έργου της αστυνόμευσης στους χώρους ευθύνης Λ.Σ., σε συνεργα- σία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ζ) Η συνεργασία με τις λοιπές εθνικές Υπηρεσίες και τους διεθνείς φορείς, για την παροχή επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων αστυνόμευσης σε θέματα αρμοδιότη- τας της Διεύθυνσης και ιδίως επί θεμάτων μέτρων αστυ- νόμευσης, τροχονομίας και τάξης, καθώς και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο. η) Η εισήγηση για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων/Σχολείων αστυνομικής εκπαίδευσης - μετεκπαίδευσης των στελεχών Λ.Σ. επί θεμάτων αρμοδιότητας του Διεύθυνσης και ιδίως επί θεμάτων μέτρων αστυνόμευσης, τροχονομίας και τά- ξης, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θ) Η μελέτη μεθόδων αστυνομικής τακτικής και πρα- κτικής και η κατάρτιση σχετικών οδηγιών για αστυνομι- κές δράσεις σε θέματα γενικής αστυνόμευσης και τάξης, στους χώρους ευθύνης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ι) Ο έλεγχος της έκδοσης των προβλεπόμενων αποδεί- ξεων, δελτίων και παραστατικών κατά την πώληση και την διακίνηση προϊόντων ή την προσφορά υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Νομοθεσίας και Κα- νονισμών Λιμένων είναι οι ακόλουθες: α) Η εισήγηση για την έκδοση νομοθετημάτων αρ- μοδιότητας της Διεύθυνσης και ιδιαίτερα των Γενικών Κανονισμών Λιμένων. β) Ο έλεγχος και η προώθηση για έγκριση των Ειδικών Κανονισμών Λιμένων που εκδίδονται από τις Λιμενικές Αρχές. γ) Η αξιοποίηση των συμπερασμάτων που προκύ- πτουν από τη μελέτη και αξιολόγηση των στοιχείων που διενεργούν τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης, με σκοπό την κατάρτιση και προώθηση κανονιστικών πράξεων. δ) Η μέριμνα για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. ε) Η συλλογή της νομολογίας των δικαστηρίων, των γνωμοδοτήσεων των εισαγγελικών αρχών και του Νομι- κού Συμβουλίου του Κράτους, για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. στ) Η παρακολούθηση της ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας σε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμμετοχή εκπρο- σώπων σε διεθνή όργανα και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

Άρθρο 17Διεύθυνση Ελέγχου ΑλιείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας εποπτεύει, συντονίζει και παρακολουθεί το έργο των Λιμενικών Αρχών όσον αφορά στην εφαρμογή και τήρηση της αλιευτικής νομο- θεσίας και την προστασία των αλιευτικών πόρων, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων: α) Τμήμα Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων, β) Τμήμα Εφαρμογών Ελέγχου Αλιείας και Παρακολού- θησης Αλιευτικών Σκαφών, γ) Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων είναι οι ακόλουθες: α) Η παρακολούθηση εφαρμογής της εθνικής, της ενω- σιακής και διεθνούς αλιευτικής νομοθεσίας καθώς και η εποπτεία και ο συντονισμός του έργου των Λιμενικών Αρχών. β) Η προετοιμασία, κατάρτιση και έκδοση εγκυκλίων, οδηγιών και διαταγών, η επεξεργασία μέτρων αστυνό- μευσης της αλιείας, καθώς και η αξιολόγηση των στοιχεί- ων προς εξαγωγή συμπερασμάτων με σκοπό τη βελτίω- ση των μεθόδων και πρακτικών αστυνόμευσης. γ) Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός των αλιευτικών επιθεωρήσεων που διενεργούν οι Λιμενικές Αρχές, στο πλαίσιο εφαρμογής της αλιευτικής νομοθεσίας και των τυχόν διακρατικών συμφωνιών. δ) Η συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους κρατι- κούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση θεμά- των που αφορούν στις προηγούμενες παραγράφους. ε) Η μέριμνα για την οργάνωση εκπαιδευτικών δρά- σεων για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε θέματα ελέγχου αλιείας, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευ- θύνσεις, καθώς και η μέριμνα για την έκδοση εκπαιδευ- τικών βοηθημάτων. στ) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση του ελέγχου των πάσης φύσεως αδειών του τομέα αλιείας. ζ) Η μέριμνα για την εκπροσώπηση στις συνεδριά- σεις των Συμβουλίων Αλιείας και Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. η) Η εισήγηση προτάσεων για το σχεδιασμό και την καταγραφή των αναγκών για την κατάλληλη αξιοποίηση των επιχειρησιακών μέσων, των οποίων η προμήθεια και ο εκσυγχρονισμός έχει υλοποιηθεί μέσω Χρηματο- δοτικών Προγραμμάτων Αλιείας, προς εκπλήρωση του έργου της αστυνόμευσης της αλιείας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εφαρμογών Ελέγχου Αλιείας και Παρακολούθησης Αλιευτικών Σκαφών είναι οι ακόλουθες: α) Η οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Παρακο- λούθησης Αλιείας (Κ.Π.Α.) για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της δραστηριότητας των υπόχρεων αλιευτι- κών σκαφών μέσω του Δορυφορικού Συστήματος Πα- ρακολούθησης (Δ.Σ.Π.). β) Η τήρηση του Εθνικού Αλιευτικού Μητρώου (ΕΑΜ) και των λοιπών εφαρμογών της αλιευτικής νομοθεσίας, καθώς και η τήρηση κάθε εφαρμογής ελέγχου αλιείας. γ) Η προετοιμασία, κατάρτιση και έκδοση εγκυκλίων, οδηγιών και διαταγών για τη ρύθμιση θεμάτων που αφο- ρούν στις εφαρμογές ελέγχου αλιείας και τη δορυφορική παρακολούθηση των αλιευτικών σκαφών. δ) Η τήρηση Μητρώων των υπευθύνων Αξιωματικών Αλιείας των Λιμενικών Αρχών και των Επιθεωρητών αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Ορ- γανισμών. ε) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της δραστηριό- τητας των υπόχρεων αλιευτικών σκαφών μέσω του Κέ- ντρου Παρακολούθησης Αλιευτικών Σκαφών. στ) Η μελέτη, ανάλυση και αξιοποίηση των στοιχείων - δεδομένων που προκύπτουν από τα προαναφερόμενα Μητρώα καθώς και η ηλεκτρονική ανταλλαγή αυτών με τα αντίστοιχα κέντρα εφαρμογών των λοιπών κρατών- μελών της Ε.Ε.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διεθνούς Συνεργα- σίας είναι οι ακόλουθες: α) Η συνεργασία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Υπηρεσία Ελέγχου Αλιείας της Ένωσης, τις Υπηρεσίες Ελέγχου Αλιείας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Περιφερειακών Οργανι- σμών σε θέματα ελέγχου αλιείας. β) Η μέριμνα για τη συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις και συναντήσεις της Ένωσης, συνέδρια και σεμινάρια, η εισήγηση επί των θέσεων αναφορικά με θέματα αστυ- νόμευσης και ελέγχου της αλιείας και η εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων. γ) Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις, για την υλοποίηση των κοινών δράσεων ελέγχου και επιθεωρήσεων αλιείας στο πλαίσιο της Ευ- ρωπαϊκής Ένωσης. δ) Η παρακολούθηση των Χρηματοδοτικών Προγραμ- μάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο της αλιείας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, και η υποβολή αιτημάτων για την υλοποίηση έργων, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος ελέγχου αλιείας.

Άρθρο 18Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων ΣυνόρωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσί- ων Συνόρων μεριμνά, δια της αναζήτησης, συλλογής, ανάλυσης και ανταλλαγής πληροφοριών και δια της αστυνομικής συνεργασίας σε θέματα δημόσιας, κρατι- κής ασφάλειας και εθνικού ενδιαφέροντος γενικότερα, για την αντιμετώπιση του εγκλήματος, ιδίως του οργα- νωμένου, της παραβατικότητας και πράξεων βίας και τρομοκρατίας στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξε- ων που αφορούν στη διακίνηση, παραμονή και εργασία αλλοδαπών στη χώρα, και ιδίως την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Μεριμνά για τον εφοδιασμό της με κατάλληλα μέσα και υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την εκπλήρωση της αποστολής της. Συντονίζει, υποστη- ρίζει και εποπτεύει το έργο των Περιφερειακών Υπη- ρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατά τη διερεύνηση υποθέσεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων της: α) Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας β) Τμήμα Κρατικής Ασφάλειας γ) Τμήμα Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων δ) Τμήμα Επιχειρησιακής και Στρατηγικής Ανάλυσης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλει- ας, είναι οι ακόλουθες: α) Η μελέτη μέτρων, επιστημονικών και τεχνικών μεθό- δων και η αξιοποίηση τους, η εποπτεία και ο συντονισμός ενεργειών για την πρόληψη, καταστολή και αντιμετώπι- ση της εγκληματικότητας και παραβατικότητας γενικά στους χερσαίους και θαλάσσιους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. β) Η εποπτεία και ο συντονισμός των ενεργειών για την αναζήτηση και σύλληψη προσώπων που διώκονται ή έχουν εξαφανιστεί, για την αναζήτηση και ανεύρεση σκαφών, μηχανών, ναυτιλιακού εξοπλισμού, οχημάτων, αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς, τέχνης και θρη- σκευτικών συμβόλων, ιδίως υψηλής αξίας αγαθών, εγ- γράφων και δελτίων ταυτοτήτων - αδειών του Δημοσίου, που έχουν απολεσθεί ή κλαπεί και, επίσης, η εποπτεία και ο συντονισμός λήψης μέτρων ασφάλειας σε χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. γ) Η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με συ- ναρμόδιους ημεδαπούς, αλλοδαπούς και διεθνείς Οργα- νισμούς και Υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ιδίως μέσω των Εθνικών Γραφείων του Διεθνούς Οργανισμού Εγκλη- ματολογικής Αστυνομίας (INTERPOL), της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (EUROPOL) και του Πληροφο- ριακού Συστήματος Schengen (SIRENE). δ) Η ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και πρακτικών για την αντιμετώπιση της διεθνούς εγκληματικότητας και η εισήγηση μέτρων ενίσχυσης της διεθνούς και διμερούς αστυνομικής συνεργασίας. ε) Η συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων και πληροφο- ριών για θέματα που ανάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιχειρησιακής και Στρατηγικής Ανάλυσης. στ) Ο έλεγχος προϋποθέσεων λειτουργίας καζίνο σε υπό ελληνική σημαία πλοία και η παρακολούθηση εφαρ- μογής της νομοθεσίας παιγνίων σε χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κρατικής Ασφάλειας είναι οι ακόλουθες: α) Η μελέτη μέτρων, επιστημονικών και τεχνικών μεθό- δων και η αξιοποίηση τους, η εποπτεία και ο συντονισμός ενεργειών για την πρόληψη και αντιμετώπιση απειλών και ενεργειών με χρήση βίας και τρομοκρατικών μέσων ως και κάθε ενέργειας υπονόμευσης κατά του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος. β) Ο συντονισμός και η εποπτεία εφαρμογής από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της ισχύουσας νομοθεσίας για την κρατική ασφάλεια, τη διακίνηση, μεταφόρτωση και διαμετακόμιση κάθε είδους όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών γενικά στους χώρους αρ- μοδιότητας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τη διακίνηση υλικών διττής χρήσης και Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών υλικών. γ) Η μέριμνα για την εφαρμογή αποφάσεων Διεθνών Οργάνων για την επιβολή περιοριστικών μέτρων σε βά- ρος άλλων κρατών. δ) Η τήρηση διαβαθμισμένων σχεδίων-υλικών και η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας της Διεύθυνσης Ασφάλειας, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανο- νισμό Ασφαλείας καθώς και ο χειρισμός θεμάτων κρυ- πτασφάλειας και η τήρηση του κρυπτογραφικού υλικού και εξοπλισμού. ε) Η λήψη μέτρων αντιμετώπισης περιστατικών πει- ρατείας στο χώρο ευθύνης του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και επί των ελληνικών πλοίων, η παρακολούθηση των σχετικών με την πειρατεία διεθνών εξελίξεων και η έκδοση Αδειών Επιβίβασης Ενόπλων Φρουρών σε υπό ελληνική σημαία πλοία. στ) Η συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων και πληροφο- ριών για θέματα που ανάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιχειρησιακής και Στρατηγικής Ανάλυσης. ζ) Η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με συ- ναρμόδιους ημεδαπούς, αλλοδαπούς και διεθνείς Οργα- νισμούς και Υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ιδίως μέσω των Εθνικών Γραφείων του Διεθνούς Οργανισμού Εγκλη- ματολογικής Αστυνομίας (INTERPOL), της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (EUROPOL) και του Πληροφο- ριακού Συστήματος Schengen (SIRENE).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προστασίας θαλασ- σίων Συνόρων, είναι οι ακόλουθες: α) Η αξιολόγηση δεδομένων προς διεξαγωγή επιχει- ρήσεων σε χώρους ευθύνης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ιδίως για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. β) Η εισήγηση συμμετοχής επιχειρησιακών μέσων και προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε αντίστοιχες επιχειρήσεις- ασκήσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή. γ) Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη διακίνηση, παραμονή και εργασία των αλλοδαπών, ιδίως για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευ- σης σε χώρους αρμοδιότητας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δ) Η παρακολούθηση εφαρμογής του Κεκτημένου Schengen σε χώρους αρμοδιότητας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ε) Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επιχει- ρήσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης, η σύνταξη προτάσεων βελτίωσης της αποτελεσματικό- τητας τους, καθορισμός πλαισίου βέλτιστων πρακτικών επιχειρησιακών μεθόδων και η αξιοποίηση τους για την καλύτερη αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, στ) Η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με συναρμόδιους ημεδαπούς, αλλοδαπούς και διεθνείς Οργανισμούς και Υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ιδίως μέσω των Εθνικών Γραφείων του Διεθνούς Οργανισμού Εγκληματολογικής Αστυνομίας (INTERPOL), της Ευρωπα- ϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (EUROPOL) και του Πληρο- φοριακού Συστήματος Schengen (SIRENE). ζ) Η συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων και πληροφο- ριών για θέματα που ανάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιχειρησιακής και Στρατηγικής Ανάλυσης. η) Η συμμετοχή εκπροσώπων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ο συντο- νισμός των ενεργειών υποστήριξης τους σε συναντήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, σε θέματα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικών με την αντιμετώπιση της παρά- νομης μετανάστευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρησιακής και Στρατηγικής Ανάλυσης είναι οι ακόλουθες: α) Η αναζήτηση, συλλογή, αξιολόγηση, επεξεργασία, ανάλυση και σύνθεση επιχειρησιακών και στρατηγικών πληροφοριών για κάθε θέμα που ανάγεται στις αρμοδι- ότητες της Διεύθυνσης και η μέριμνα για την αξιοποίηση τους σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. β) Η εκπόνηση μελετών αναφορικά με τις τρέχουσες τάσεις του εγκλήματος, ιδίως του οργανωμένου, και τη διαμόρφωση εγχώριου και διεθνούς περιβάλλοντος ασφάλειας, σε συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης. γ) Η εισήγηση για την υλοποίηση προτάσεων κατάρτι- σης και επιμόρφωσης του προσωπικού και η μέριμνα για τη συντήρηση και καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών και τεχνικών μέσων και εξοπλισμού του Τμήματος. δ) Η εποπτεία και παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις περιφερειακές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε θέματα συλλογής και χειρισμού πληροφοριών. ε) Η συνεργασία με λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης για την αξιοποίηση των επιχειρησιακών πληροφοριών. στ) Η μέριμνα έκδοσης Κανονισμού, σε συνεργασία ιδίως με τη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρε- μπορίου και τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων, για τη ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριών, δι- αδικασιών ενημέρωσης αρμόδιων κλιμακίων, οργάνων και συναρμόδιων Υπηρεσιών και δράσεων με σκοπό την πρόληψη, αντιμετώπιση και καταστολή εκνόμων ενεργειών.

Άρθρο 19Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και ΛαθρεμπορίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορί- ου μεριμνά για τη δίωξη εγκλημάτων που αφορούν στα ναρκωτικά και στο οικονομικό έγκλημα στους χώρους αρμοδιότητας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και συντονίζει, υποστηρίζει και εποπτεύει το έργο των Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατά τη διερεύνηση υποθέσεων αρμοδιό- τητας της, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων: α) Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών β) Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οικονομικού Εγκλήματος γ) Τμήμα Ανάλυσης Πληροφοριών και Υποστήριξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών είναι οι ακόλουθες: α) Η μελέτη μέτρων, επιστημονικών και τεχνικών με- θόδων και η αξιοποίηση τους, η εποπτεία και ο συντο- νισμός ενεργειών για την πρόληψη, αντιμετώπιση και καταστολή εισαγωγής, εμπορίας, διακίνησης, κατοχής και χρήσης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών καθώς και η εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση υποθέσεων ναρκωτικών. β) Ο συντονισμός και η οργάνωση της δραστηριότητας Επιχειρησιακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύ- θυνσης και η μέριμνα για τη στελέχωση και τον εφοδια- σμό της με κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. γ) Η εποπτεία λειτουργίας του Κλιμακίου Εκπαιδευ- τών και Συνοδών-Χειριστών αστυνομικών σκύλων ανί- χνευσης ναρκωτικών ουσιών, η μέριμνα για θέματα που αφορούν στη στελέχωση, την εκπαίδευση και διάθεση Εκπαιδευτών και Συνοδών - Χειριστών αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, για την προ- μήθεια, εκπαίδευση και επιχειρησιακή αξιοποίηση των αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και ο έλεγχος δραστηριότητας των συνοδών αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπο- ρίου και Οικονομικού Εγκλήματος είναι οι ακόλουθες: α) Η μελέτη μέτρων, επιστημονικών και τεχνικών μεθό- δων και η αξιοποίηση τους, η εποπτεία και ο συντονισμός ενεργειών για την πρόληψη, αντιμετώπιση και καταστο- λή του λαθρεμπορίου, των οικονομικών εγκλημάτων που τελούνται σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα ή εμ- φανίζουν χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την έρευνα, πρόληψη και καταστολή της ει- σφοροδιαφυγής ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις και η μελέτη και εκπόνηση σχεδίων δράσης για την αντιμετώπισή τους. β) Η πρόληψη, αντιμετώπιση και καταστολή της πα- ράνομης διακίνησης, νόθευσης, λαθραίας εισαγωγής και εξαγωγής αγαθών και άλλων προϊόντων. γ) Ο συντονισμός και η οργάνωση της δραστηριότη- τας Επιχειρησιακής Ομάδας Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης και η μέριμνα για τη στελέχωση και τον εφοδιασμό της με κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. δ) Η πρόληψη, αντιμετώπιση και καταστολή φαινομέ- νων απόκρυψης ή σκόπιμης αλλοίωσης φορολογητέας ύλης ή άλλων στοιχείων, προς τον σκοπό αποφυγής του φορολογικού ελέγχου ή μείωσης των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις φόρων και ει- σφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ανάλυσης Πληρο- φοριών και Υποστήριξης είναι οι ακόλουθες: α) Η αναζήτηση, συλλογή, αξιολόγηση, ανάλυση και αξιοποίηση επιχειρησιακών και στρατηγικών πληροφο- ριών για κάθε θέμα που ανάγεται στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. β) Η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με συ- ναρμόδιους ημεδαπούς, αλλοδαπούς και διεθνείς Ορ- γανισμούς και Υπηρεσίες επιβολής του νόμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις. γ) Η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσε- ων για το προσωπικό των Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. δ) Η μέριμνα για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τη συ- ντήρηση, την ασφαλή φύλαξη και την αναβάθμιση των επιχειρησιακών μέσων, του υλικοτεχνικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της Διεύθυνσης. ε) Η συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων και πληροφο- ριών για θέματα που ανάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιχειρησιακής και Στρατηγικής Ανάλυσης της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄Κλάδος Ναυτιλίας
Άρθρο 20Διεύθυνση Ποντοπόρου ΝαυτιλίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας υποστηρίζει την ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη της ελληνικής εμπο- ρικής ναυτιλίας, και κυρίως την προσέλκυση πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο, μεριμνά για την παροχή προστασίας των ελληνικών πλοίων στην αλλοδαπή, το συντονισμό των ενεργειών για την εισήγηση και την υποστήριξη της ναυτιλιακής πολιτικής σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, πλην θεμάτων Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερι- κών Υποθέσεων Ε.Ε., και παρακολουθεί την εφαρμογή ειδικών μέτρων αναφορικά με τη σύσταση ίδρυση και εγκατάσταση ημεδαπών και αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων της: α) Τμήμα Ναυτιλιακής Πολιτικής, β) Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών, γ) Τμήμα Διεθνών Οργανισμών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) Τμήμα Μητρώων Πλοίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ναυτιλιακής Πολιτι- κής είναι οι ακόλουθες: α) Η συλλογή, παρακολούθηση και μελέτη στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν σε επίλυ- ση ναυτιλιακών διαφορών και οικονομικών μεγεθών που αφορούν στις ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις και τη ναυτασφαλιστική αγορά, προς εισήγηση και λήψη μέτρων, σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες, για την ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη της ελληνικής ναυ- τιλίας κυρίως δια της προσέλκυσης πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο. β) Η παρακολούθηση των εξελίξεων στο θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιούνται τα ελληνικά και ξένα πλοία καθώς και των πρακτικών που εφαρμόζονται στο ναυτιλιακό τομέα σε διεθνές επίπεδο σε συνάφεια με τη διεθνή νομοθεσία. γ) Ο χειρισμός θεμάτων διμερών ναυτιλιακών σχέσεων με τρίτες χώρες. δ) Η αντιμετώπιση, των προβλημάτων που αντιμετω- πίζουν τα ελληνικά πλοία και τα πληρώματα αυτών από μέτρα και ενέργειες άλλων χωρών που δεν είναι σύμφω- να με το διεθνές δίκαιο και πρακτική. ε) Η άσκηση εποπτείας του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος όσο αφορά στην εκπλήρωση του σκοπού του ως συμβουλευτικού φορέα του Υπουργείου επί θεμάτων ναυτιλιακής πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ναυτιλιακών Εται- ρειών είναι οι ακόλουθες: α) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων, με σκοπό την εν γένει ανάπτυξη και αξιοποίηση του πλέγματος ναυτιλι- ακών υπηρεσιών. β) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων και κινήτρων προς εγκατάσταση στην Ελλάδα ναυτιλιακών επιχειρήσεων, η ρύθμιση θεμάτων εγκατάστασης στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 27/1975, όπως ισχύει, αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων καθώς και η υπαγωγή στο κα- θεστώς αυτό των ημεδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων. γ) Η εποπτεία της λειτουργίας και η επιτελική υπο- στήριξη του έργου της Υπηρεσίας Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών (π.δ. 809/1979, Α΄ 235). δ) Η παρακολούθηση θεμάτων κρατικών ενισχύσεων στο ναυτιλιακό τομέα σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διεθνών Οργανι- σμών και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι ακόλουθες: α) Η διαμόρφωση, προώθηση, συντονισμός, υποστή- ριξη θέσεων ναυτιλιακής πολιτικής και εκπροσώπηση σε Διεθνείς Οργανισμούς και στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.. β) Η παρακολούθηση προς προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου της ναυτιλίας σύμφωνα με τις συνθήκες και το οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνές επίπεδο. γ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων που σχετίζονται με τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της ναυτιλιακής νομοθεσίας κρατών-μελών Ε.Ε. και τρίτων χωρών. δ) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της προσαρ- μογής της εσωτερικής νομοθεσίας στο παράγωγο δίκαιο της Ε.Ε. ε) Η εισήγηση για την πλήρωση θέσεων σε Διεθνείς Οργανισμούς και Όργανα της Ε.Ε. αποσπασμένων στε- λεχών του Υπουργείου επί θεμάτων της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μητρώων Πλοίων είναι οι ακόλουθες: α) Η παρακολούθηση και αναμόρφωση της νομοθεσί- ας που αφορά στη διενέργεια εγγράφων μεταβολών και στην ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων για τα νηο- λόγια, υποθηκολόγια και άλλα συναφή βιβλία των εμπο- ρικών πλοίων, πλοιαρίων και πλωτών ναυπηγημάτων, στην αναγνώριση, χορήγηση προσωρινών ναυτιλιακών εγγράφων, νηολόγηση, ονομασία, μετονομασία, υποθή- κευση, μεταβίβαση σε αλλοδαπούς, αλλαγή σημαίας και διαγραφή πλοίων. β) Η χορήγηση διεθνών διακριτικών σημάτων στα νηολογούμενα πλοία και η παρακολούθηση των μετα- βολών τους. γ) Η τήρηση ευρετηρίων των πλοίων, πλοιαρίων και πλωτών ναυπηγημάτων που εγγράφονται στα ελληνικά νηολόγια. δ) Η προβολή του Ελληνικού Νηολογίου προς τον σκο- πό της περαιτέρω ανάπτυξης αυτού. Στο Τμήμα Μητρώων Πλοίων λειτουργεί Γραφείο Εξυ- πηρέτησης Νηολόγησης Πλοίων (άρθρο 13 ν.δ. 2687/ 1953), το οποίο αποτελεί το σημείο επαφής του Υπουρ- γείου με τους ενδιαφερομένους για την υποδοχή αιτημά- των και παροχής πληροφόρησης σχετικά με τη νηολόγη- ση πλοίων σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953.

Άρθρο 21Διεύθυνση Ασφάλειας ΝαυσιπλοΐαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας μεριμνά για τον καθορισμό όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας, προς προ- στασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θά- λασσα, τη θέσπιση εθνικού κανονιστικού πλαισίου επί θεμάτων ασφαλούς ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομέ- νων εκείνων που αφορούν τεχνικά θέματα κατασκευής και εξοπλισμού πλοίων καθώς και την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις που κυρώνει η Χώρα και την ενωσιακή νομοθεσία, την οργάνωση της διενέργειας και την άσκηση ελέγχων της ποιότητας (Quality Control) των επιθεωρήσεων των υπό ελληνική σημαία πλοίων καθώς και πλοίων με ξένη ση- μαία που καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένες σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης των Παρισίων (Paris MoU), την αναγνώριση και εξουσιοδότηση των Αναγνωρισμέ- νων Οργανισμών, το διοικητικό έλεγχο των ναυτικών ατυχημάτων, τη διαμόρφωση και υποστήριξη θέσεων και το συντονισμό ενεργειών επί θεμάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, προγραμμα- τίζει, σχεδιάζει, αναπτύσσει, θεσπίζει και εφαρμόζει το νομοθετικό πλαίσιο, οργανώνει επιχειρησιακά τα συ- στήματα παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας και παράκτιας επιτήρησης θαλασσίου πεδίου που διαθέτει ή χρησιμοποιεί το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και σχετίζονται με τον εντοπισμό των πλοίων, μέσω των ακόλουθων Τμημά- των της: α) Τμήμα Ασφαλούς Ναυσιπλοίας και Ναυτικών Ατυχημάτων β) Τμήμα Νομοθεσίας και Διεθνούς Συνερ- γασίας γ) Τμήμα θαλάσσιας Επιτήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων δ) Τμήμα Οργάνωσης και Εποπτεί- ας Επιθεωρήσεων Πλοίων (Paris MOU).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ασφαλούς Ναυσι- πλοίας και Ναυτικών Ατυχημάτων είναι οι ακόλουθες: α) Η καταγραφή, οργάνωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και στατιστική ανάλυση στοιχείων και η έκδοση οδηγιών για την ασφάλεια (safety) της ναυσιπλοΐας. β) Η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για θαλάσσι- ους και ναυτιλιακούς κινδύνους, η μέριμνα για την λήψη και την παρακολούθηση μέτρων αποτροπής και άρσης αυτών και η συνεργασία με την Υδρογραφική Υπηρεσίας και την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού. γ) Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των πλοίων με τους Διεθνείς Κανονισμούς Αποφυγής Συγκρούσεων (ΔΚΑΣ). δ) Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέ- ματα ναυτικών ατυχημάτων και ο συντονισμός των ενεργειών προς διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων των υπό ελληνική σημαία πλοίων και πλοίων στα οποία ερ- γάζονται Έλληνες ναυτικοί ή επιβαίνουν Έλληνες πολίτες, συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης και λειτουργίας των Ανακριτικών Συμβουλίων Ναυτικών Ατυχημάτων (Α.Σ.Ν.Α.) και των λοιπών οργάνων διερεύνησης ναυτι- κών ατυχημάτων. ε) Η συνεργασία με την Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνη- σης Ναυτικών Ατυχημάτων (ΕΛ.Υ.Δ.Ν.Α.), για την υλοποί- ηση του έργου της, καθώς και με αντίστοιχες Υπηρεσίες ή Αρχές και Φορείς τεχνικής και διοικητικής διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων άλλων κρατών καθώς και Ανα- γνωρισμένους Οργανισμούς και Νηογνώμονες για ναυ- τικά ατυχήματα πλοίων υπό ελληνική σημαία. στ) Η λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων με βάση τα αποτελέσματα διερεύνησης ναυτικών ατυχη- μάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Νομοθεσίας και Δι- εθνούς Συνεργασίας είναι οι ακόλουθες: α) Η παρακολούθηση της διαμόρφωσης της νομο- θεσίας σε επίπεδο Ε.Ε. και Διεθνών Οργανισμών στον τομέα της ασφάλειας ναυσιπλοΐας και η μέριμνα για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας καθώς και η διαμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας σε όλο το εύρος του παραπάνω τομέα που συμπεριλαμβάνει θέματα κα- τασκευής και εξοπλισμού πλοίων. β) Η εκδίκαση των προσφυγών κατά αποφάσεων επι- βολής προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν.δ. 187/ 1973 (Α΄ 261), για θέματα αρμοδιότητας ΔΑΝ η τήρηση αρχείου για κυρώσεις που επεβλήθησαν, ο συντονισμός κάθε άλλης διαδικαστικής πράξης για την επιβολή κυρώ- σεων σε υπευθύνους παραβάσεων στον τομέα ασφάλει- ας ναυσιπλοΐας και ναυτικής ασφάλειας (maritime safety) και η, σύμφωνα με τη νομοθεσία, διατύπωση απόψεων επί ενδικοφανών προσφυγών που εξετάζονται από το, κατά περίπτωση, αρμόδιο όργανο επί θεμάτων αρμοδι- ότητος της Διεύθυνσης. γ) Η μέριμνα για την αναγνώριση και την παροχή εξου- σιοδότησης/ αναγνώρισης σε Οργανισμούς και Νηογνώ- μονες για τον έλεγχο των πλοίων, πλην των θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκα- ταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ζ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 28. δ) Η μέριμνα και ο συντονισμός για την εκπροσώπη- ση και συμμετοχή στις συνόδους των οργάνων του Δι- εθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασ- σα (EMSA) επί θεμάτων αρμοδιότητός της. ε) Ο συντονισμός των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επί διεθνών και διμερών θεμάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας, ναυτικής ασφάλειας (maritime safety), έρευνας και διάσωσης και ο καθορι- σμός εθνικών θέσεων, προτεραιοτήτων και στόχων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Θαλάσσιας Επιτή- ρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων είναι οι ακόλουθες: α) Η συνεργασία ως Εθνική Αρμόδια Αρχή (Ε.A.A.) με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασ- σα (EMSA) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λειτουργία του Συστήματος της ’Ενωσης SafeSeaNet. β) Η επιχειρησιακή εποπτεία των γραφείων SafeSeaNet των κατά τόπους λιμενικών αρχών. γ) Η επιχειρησιακή 24ωρη λειτουργία και οργάνωση της Εθνικής Αρμόδιας Αρχής για το SafeSeaNet καθώς και η διαχείριση της βάσης δεδομένων πλοίων που φέ- ρουν συσκευές LRIT. δ) Η συνεργασία ως Εθνική Αρμόδια Αρχή με το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη λειτουργία του Κέντρου Δεδομένων του Συστή- ματος Αναγνώρισης και Εντοπισμού Πλοίων Μεγάλης Εμβέλειας (LRIT). ε) Η διαχείριση της βάσης δεδομένων πλοίων που φέ- ρουν συσκευές LRIT. στ) Η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των συσκευών LRIT των υπό ελληνική σημαία πλοίων και η συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία επιθεώρησης πλοίων για έλεγχο συμμόρφωσης. ζ) Η επιτελική εποπτεία και επιχειρησιακή εκμετάλ- λευση της παράκτιας υποδομής AIS και μέριμνα για τη διασύνδεση του εθνικού συστήματος AIS με αντίστοιχα συστήματα. η) Ο σχεδιασμός, ο προσδιορισμός μελλοντικών λει- τουργικών αναγκών, η υποβολή προτάσεων και η πα- ρακολούθηση έργων αναβάθμισης, επέκτασης και εκ- συγχρονισμού υφιστάμενων συστημάτων ναυτιλιακών πληροφοριών πλοίων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες για τεχνικά θέματα διευθύνσεις υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θ) Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές της ελληνικής διοίκησης, ως Εθνική Αρ- μόδια Αρχή για την ανάπτυξη της Εθνικής Ενιαίας Ναυ- τιλιακής Θυρίδας. ι) Η αξιολόγηση και διάχυση των διαθέσιμων πληρο- φοριών που συλλέγονται από τα συστήματα ναυτιλιακών πληροφοριών πλοίων προς τα Κ.ΕΠΙΧ., Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ή τις λοιπές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προς υποβοήθηση του έργου τους. ια) Η επιχειρησιακή λειτουργία και οργάνωση του Εθνι- κού VTMIS και των τοπικών Κέντρων VTS, o συντονισμός του έργου τους καθώς και η θέσπιση τυποποιημένων διαδικασιών και παρακολούθηση εφαρμογής αυτών από τα τοπικά Κέντρα VTS, σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα πρότυπα και κανόνες. ιβ) Η παρακολούθηση των εφαρμοζόμενων μεθόδων, καινοτόμων τεχνολογιών και εξελίξεων διεθνώς στον τομέα παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας και η αξιοποίηση αυτών. ιγ) Ο προγραμματισμός, η ιεράρχηση, ο σχεδιασμός, ο προσδιορισμός των λειτουργικών αναγκών και η υποβο- λή προτάσεων που αφορούν στην προμήθεια και εγκα- τάσταση νέων συστημάτων θαλάσσιας επιτήρησης ανά την επικράτεια, καθώς και στον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση των υπαρχόντων, σε συνεργασία με τις αρμό- διες Υπηρεσίες. ιδ) Η λειτουργική εκμετάλλευση και επιχειρησιακή ορ- γάνωση του παράκτιου Εθνικού Συστήματος επιτήρησης Θαλασσίου Χώρου. ιε) Η παρακολούθηση και διαχείριση έργων που αφο- ρούν στην υλοποίηση νέων συστημάτων θαλάσσιας επιτήρησης και συστημάτων VTS/VTMIS ανά την επι- κράτεια, καθώς και στον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση των υπαρχόντων, σε συνεργασία με λοιπές Υπηρεσίες. ιστ) Η συνδρομή σε θέματα διαλειτουργικότητας, συνεργασίας και διασύνδεσης συστημάτων και μέσων παράκτιας επιτήρησης και διαχείρισης θαλάσσιας κυ- κλοφορίας, κρατικών φορέων και υπηρεσιών, με σκοπό το σχηματισμό ενιαίας εικόνας του θαλάσσιου πεδίου. ιζ) Η συμμετοχή σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργα- νισμούς ή φορείς, για θέματα που αφορούν σε συστή- ματα επιτήρησης θαλασσίου χώρου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας Προστασίας Θαλασσίων Συ- νόρων και την Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης. ιη) Η αξιολόγηση και διάχυση των διαθέσιμων πληρο- φοριών που συλλέγονται από τα συστήματα επιτήρησης θαλασσίου πεδίου, παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλο- φορίας και ναυτιλιακών πληροφοριών πλοίων. ιθ) Η παρακολούθηση και συντονισμός εθνικών και ευ- ρωπαϊκών προγραμμάτων επιτήρησης θαλασσίου πεδίου, η υποβολή προτάσεων προμήθειας κατάλληλου εξοπλι- σμού και μέσων επιτήρησης των θαλασσίου πεδίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οργάνωσης και Εποπτείας Επιθεωρήσεων Πλοίων (Paris MOU) είναι οι ακόλουθες: α) η παρακολούθηση των εργασιών των οργάνων του Μνημονίου Κατανόησης των Παρισίων (Paris MOU), β) ο συντονισμός και η παροχή κατευθυντηρίων οδηγι- ών για την εφαρμογή του Paris MOU για ξένα πλοία που καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένες ή πλοία υπό ελληνική σημαία που βρίσκονται στην αλλοδαπή, γ) η ενημέρωση εθνικών και ενωσιακών βάσεων δε- δομένων για τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και η διαχείριση της προσβασιμότητας σε αυτές, δ) η μέριμνα για τον καθορισμό και τη διατήρηση των προσόντων των επιθεωρητών Paris MoU, την εκπαίδευ- ση και τη διαρκή επιμόρφωση τους. ε) Η διαμόρφωση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, διαδικασιών και η από κοινού παροχή κα- τευθυντηρίων οδηγιών προς τις Λιμενικές Αρχές, για τη διενέργεια ελέγχων σε πλοία υπό ξένη σημαία (εκτός πλαισίου του Μνημονίου Κατανόησης των Παρισίων - Paris MoU) που καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένες προς διαπίστωση της εφαρμογής της διεθνούς και ενωσιακής νομοθεσίας.

Άρθρο 22Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΝαυτικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών μεριμνά για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εκπαίδευ- σης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης ναυτικών, για την εύρυθμη λειτουργία των αντίστοιχων δημόσιων και ιδιωτικών σχολών και για το σχεδιασμό και την εφαρ- μογή μέτρων που αποσκοπούν στην προσέλκυση και την εισαγωγή νέων στο ναυτικό επάγγελμα, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων της: α) Τμήμα Κανονισμών και Εκπαιδευτικών Προγραμ- μάτων β) Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Σχολών Εμπο- ρικού Ναυτικού γ) Τμήμα Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Ναυτικών δ) Τμήμα Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κανονισμών και Εκ- παιδευτικών Προγραμμάτων είναι οι ακόλουθες: α) Η λήψη μέτρων για την οργάνωση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό της βασικής εκπαίδευσης, της μετεκπαί- δευσης και επιμόρφωσης των ναυτικών. β) Η μελέτη ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης και χωροταξικής κατανομής των Σχολών Εμπορικού Ναυ- τικού. γ) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων εισαγωγής στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και η επεξεργασία στοι- χείων για την είσοδο, εξέλιξη και έξοδο από το ναυτικό επάγγελμα των στελεχών Εμπορικού Ναυτικού και των υποκειμένων σε εκπαίδευση και εξετάσεις κατωτέρων πληρωμάτων και ο προγραμματισμός και η λήψη μέτρων για την κάλυψη των αναγκών της εμπορικής ναυτιλίας σε προσοντούχους ναυτικούς. δ) Η κατάρτιση κανονισμών λειτουργίας και προγραμ- μάτων εκπαίδευσης των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και η παροχή σχετικών οδηγιών. ε) Η επιλογή ή έκδοση, αναμόρφωση και εκσυγχρο- νισμός των εκπαιδευτικών κειμένων, βιβλίων και βοη- θημάτων για τα διδασκόμενα στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και στα Κέντρα μαθήματα. στ) Η διατύπωση προτάσεων σύστασης των αναγκαί- ων θέσεων του διοικητικού, εκπαιδευτικού και βοηθη- τικού προσωπικού των Σχολών Ε.Ν. ζ) Η εισήγηση επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προ- σωπικού των Σχολών Ε.Ν., σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση. η) Ο καθορισμός ωρολογίων και αναλυτικών προγραμ- μάτων των εργαστηριακών ασκήσεων των σπουδαστών, της μορφής, της διάρκειας και των όρων πρακτικής άσκησής τους. θ) Ο χειρισμός θεμάτων ισοτιμιών τίτλων σπουδών και εκπαιδεύσεων Ναυτικών Σχολών εξωτερικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οργάνωσης και Λει- τουργίας είναι οι ακόλουθες: α) Η μελέτη και υλοποίηση μέτρων που αποσκοπούν στην προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα και στην προβολή του ναυτικού επαγγέλματος. β) Η μέριμνα για την εισαγωγή, κατανομή και μετεγ- γραφή σπουδαστών και μαθητών στις μονάδες της Δη- μόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης. γ) Η εποπτεία και ο έλεγχος λειτουργίας των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, τήρησης των Κανονισμών Εκπαί- δευσης και Εσωτερικής Υπηρεσίας, εφαρμογής των ωρο- λογίων και αναλυτικών προγραμμάτων. δ) Ο προγραμματισμός και η διαδικασία εκτέλεσης των εκπαιδευτικών ταξιδιών. ε) Η θεώρηση και ο έλεγχος των υπηρεσιακών βιβλί- ων, εντύπων, τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών που εκδίδονται από ιδιωτικές σχολικές μονάδες Εμπορικού Ναυτικού. στ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των ιδιωτικών σχολών Εμπορικού Ναυτικού, ιδίως σε θέματα που αφο- ρούν στο εκπαιδευτικό προσωπικό, τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την πι- στοποίηση. ζ) Η φύλαξη του αρχείου των ιδιωτικών σχολών που διέκοψαν τη λειτουργία τους και η έκδοση πιστοποιητι- κών και βεβαιώσεων. η) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στις επιδοτήσεις σπουδαστών. θ) Ο προγραμματισμός των αναγκαίων ειδών εκπαι- δευτικού και τεχνολογικού εξοπλισμού των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, η εκπόνηση τεχνικοοικονομικών προδιαγραφών, η παρακολούθηση της πραγματοποίη- σης των προμηθειών και η μέριμνα για τη διάθεση των ειδών και την απογραφή τους. ι) Η σύνταξη και παρακολούθηση της εκτέλεσης προ- γραμμάτων ναυτικής εκπαίδευσης, τα οποία χρηματο- δοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ. ια) Η διενέργεια τακτικών και έκτακτων εκπαιδευτικών επιθεωρήσεων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και η μέρι- μνα για τη τήρηση συστήματος ποιότητας. ιβ) Η λειτουργία Γραφείου Σταδιοδρομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ν.4150/2013 (Α΄ 102). ιγ) Η τήρηση δυναμολογίου σπουδαστών των σχολών Ε.Ν. ιδ) Η συγκρότηση του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαί- δευσης (Σ.Ν.Ε.) και η ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Ναυτικών είναι οι ακόλουθες: α) Η συγκέντρωση στοιχείων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η μελέτη και εισήγηση μέτρων που αφορούν στις προϋποθέσεις, στα προσόντα και στη διαδικασία απόκτησης των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, κα- θώς και στην καθιέρωση νέων αποδεικτικών. β) Ο καθορισμός των εξεταστικών περιόδων για τη χορήγηση των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας. γ) Η συγκρότηση των εξεταστικών επιτροπών, η δι- εξαγωγή των εξετάσεων και η έκδοση και επικύρωση των αποτελεσμάτων. δ) Η παρακολούθηση εργασιών διεθνών οργανισμών και η συνεργασία με φορείς εσωτερικού και εξωτερικού σε θέματα χορήγησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας. ε) Ο καθορισμός των παρεχομένων δικαιωμάτων εργα- σίας στους κατόχους αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας. στ) Η αναγνώριση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και λοιπών τίτλων σπουδών που δεν έχουν εκδοθεί από την Ελλάδα, όσο αφορά ναυτικούς που εργάζονται σε υπό ελληνική σημαία πλοία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αποδεικτικών Ναυ- τικής Ικανότητας είναι οι ακόλουθες: α) Η έκδοση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας καθώς και η έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αντιγρά- φων. β) Η τήρηση ατομικών φακέλων, Μητρώων, ονομαστι- κών ευρετηρίων και συναφών στοιχείων των κατόχων αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και η μέριμνα συνε- χούς ενημέρωσης αυτών. γ) Η μέριμνα για τη διενέργεια εξετάσεων για την από- κτηση των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας. δ) Η έκδοση πιστοποιητικών, σύμφωνα με τη Σύμβαση για την Εκπαίδευση, Πιστοποίηση και Τήρηση Φυλακών των Ναυτικών. ε) Η είσπραξη και απόδοση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο και σε άλλους φορείς των χρηματικών ποσών από τη διάθεση διατιμημένων εντύπων και ενσήμων, η τήρηση και παρακολούθηση όλων των λογιστικών βιβλί- ων και παραστατικών και η διαχείριση λοιπών εσόδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών υπάγονται οι Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού που είναι: α) Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού β) Τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυ- τικού γ) Η Δημόσια Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων Εμπορικού Ναυτικού δ) Οι Δημόσιες Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων.

Άρθρο 23Διεύθυνση Ναυτικής ΕργασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας μεριμνά για τον καθορισμό των ναυτικών ειδικοτήτων, των επιπέδων στελέχωσης πλοίων, της ιεραρχίας και καθηκόντων του προσωπικού των πλοίων, τον πειθαρχικό έλεγχο των ναυτικών, την έκδοση πιστοποιητικών θαλάσσιας υπη- ρεσίας, καθώς και την τήρηση Μητρώων Ναυτικών, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων της: α) Τμήμα Στελέχωσης Πλοίων, β) Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, γ) Τμήμα Πειθαρχικού Ελέγχου Ναυτικών, δ) Τμήμα Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Στελέχωσης Πλοίων είναι οι ακόλουθες: α) Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη στελέχωση ελληνικών πλοίων. β) Η έρευνα, μελέτη και προώθηση μέτρων για τη ρύθμιση θεμάτων που ανάγονται στην ισορροπία προ- σφοράς/ ζήτησης ναυτικής εργασίας και στην απογραφή ναυτικών. γ) Η παρακολούθηση της δραστηριότητας των Λιμενι- κών Αρχών και των Εδρών Ναυτιλιακών Ακολούθων στον τομέα της στελέχωσης των ελληνικών πλοίων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. δ) Η ρύθμιση θεμάτων ύψους και όρων τακτικής επι- δότησης ανέργων ναυτικών. ε) Η εποπτεία της λειτουργίας και του έργου των Γρα- φείων Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.). στ) Ο καθορισμός, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, των ειδικοτήτων των Ελλήνων ναυτικών. ζ) Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασι- ών για την απόκτηση της ιδιότητας του ναυτικού. η) Η τήρηση Μητρώων απογραφής ναυτικών, εργα- τών θαλάσσης και η κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Ενεργών Ναυτικών. θ) Η παραλαβή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων προς απογραφή ναυτικών και εργατών θα- λάσσης και η έκδοση ναυτικών φυλλαδίων. Η παραλαβή δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενους αλλά και από τις απογράφουσες Λιμενικές Αρχές για έκδοση αντιγράφων ναυτικών φυλλαδίων και φυλλαδίων εργατών θαλάσσης, ο έλεγχος και η έκδοσή τους. ι) Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των απογραφομένων από τις Λιμενικές Αρχές ναυτι- κών, ο συντονισμός και η εξασφάλιση της ομοιόμορ- φης άσκησης του έργου τους. Η κατάρτιση και τήρηση ατομικών φακέλων ναυτικών. ια) Η διαγραφή από τα Μητρώα απογραφής ναυτικών ή επαναπογραφή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ιβ) Η τήρηση, επεξεργασία και παρακολούθηση στα- τιστικών στοιχείων για το ναυτεργατικό δυναμικό της χώρας, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς. ιγ) Η μελέτη στοιχείων σύνθεσης αλλοδαπών πλοίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εργασιακών Σχέσε- ων είναι οι ακόλουθες: α) Η έρευνα των όρων και των συνθηκών εργασίας των ναυτικών στα υπό ελληνική σημαία πλοία, συμπεριλαμ- βανομένων των Ελλήνων ναυτικών στα πλοία υπό ξένη σημαία, η προώθηση μέτρων για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη ναυτική εργασία, σε συνεργασία με συναρμόδιες Διευθύνσεις και η παρακολούθηση της διαμόρφωσης του δικαίου σύμβασης ναυτολόγησης. β) Ο καθορισμός της ιεραρχίας και των καθηκόντων του προσωπικού των πλοίων στην εκτέλεση της εργασίας. γ) Η κύρωση συλλογικών συμβάσεων ναυτικής εργα- σίας καθώς και ειδικών συμφωνιών και η μέριμνα για τη λήψη μέτρων που αφορούν στην έκδοση αποφάσεων για θέματα που δεν ρυθμίζονται από αυτές και η παρα- κολούθηση της διαμόρφωσης του δικαίου Συλλογικών Συμβάσεων στη ναυτική εργασία. δ) Η μέριμνα για την επίλυση/διευθέτηση ατομικών και συλλογικών ναυτεργατικών διαφορών, η παρακολού- θηση της σχετικής νομοθεσίας και η κωδικοποίηση της. στ) Η παρακολούθηση της δραστηριότητας των Διε- θνών Οργανισμών και των Οργάνων της Ε.Ε., η εκπροσώ- πηση σε αυτούς για θέματα ναυτικής εργασίας. Η μελέτη, εισήγηση και λήψη των απαραίτητων μέτρων. ε) Η κύρωση Διεθνών Συμβάσεων και η σύναψη Συμ- φωνιών που αφορούν σε θέματα ναυτικής εργασίας και η εισήγηση για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων αυτών για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας επί θεμάτων αρμοδιότητος της Διεύθυνσης. στ) Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ναυτερ- γατικών οργανώσεων σε θέματα ναυτικής εργασίας, και η μέριμνα για τη λήψη καταλλήλων μέτρων. ζ) Ο συντονισμός επί θεμάτων ναυτικής εργασίας που εξετάζονται στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (I.L.O.) και η σύνταξη εκθέσεων για την εφαρμογή Διεθνών Συμ- βάσεων Εργασίας. η) Η μέριμνα για τη ρύθμιση θεμάτων ύψους και όρων έκτακτης επιδότησης ανέργων ναυτικών. θ) Η προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στην παροχή προστασίας ναυτικών από τον Οίκο Ναύ- του που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου. ι) Η μέριμνα για την προώθηση θεμάτων που αφορούν δικαιώματα περίθαλψης ναυτικών. ια) Η μέριμνα για τη διερεύνηση περιστατικών ασθε- νειών και τραυματισμών Ελλήνων ναυτικών καθώς και αλλοδαπών ναυτικών που υπηρετούν σε υπό ελληνική σημαία πλοία και η κατάλληλη ενημέρωση του οικείου ηλεκτρονικού αρχείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πειθαρχικού Ελέγχου Ναυτικών είναι οι ακόλουθες: α) Η συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων Εμπο- ρικού Ναυτικού. β) Η συγκέντρωση του προανακριτικού υλικού που αφορά σε ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώ- ματα που διαπράττονται από ναυτικούς πάνω σε πλοία, η μέριμνα για τη συμπλήρωση του υλικού αυτού και τη διαβίβαση του στα αρμόδια πειθαρχικά συμβούλια και στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές. γ) Η παρακολούθηση των αμετάκλητων καταδικαστι- κών αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων και η πα- ραπομπή των παραπάνω περιπτώσεων στα πειθαρχικά συμβούλια. δ) Η τήρηση και συνεχής ενημέρωση του πειθαρχικού Μητρώου των ναυτικών, η εκτέλεση των αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων και ο χειρισμός θεμάτων μετατροπής πειθαρχικών ποινών. ε) Η διαβίβαση των ασκούμενων εφέσεων στα πειθαρ- χικά συμβούλια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αναγνώρισης Θα- λάσσιας Υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες: α) Η επικύρωση μεταβολών στα ναυτολόγια και στα ναυτικά φυλλάδια, χωρίς τη σύμπραξη της αρμόδιας αρχής, η έκδοση απόφασης για διόρθωση αιτιολογιών απόλυσης και εσφαλμένων στοιχείων ναυτολόγησης στα ναυτολόγια πλοίων ή στα ναυτικά φυλλάδια, η καταχώ- ριση στα ναυτικά φυλλάδια της θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία με ξένη σημαία και η ανασύνταξη απολεσθέντων ναυτολογίων. β) Η διόρθωση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση των στοιχείων των μηχανογραφικών μερίδων των ναυτικών από τα πρωτογενή στοιχεία. γ) Η αναγνώριση θαλάσσιας υπηρεσίας ναυτικών σε πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία, που έχει αποκτηθεί πριν ή μετά την απογραφή τους. δ) Η αρχειοθέτηση και φύλαξη των ναυτολογίων των πλοίων, των καταστάσεων πληρωμάτων πλοίων με ξένη σημαία. ε) Η έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων θαλάσ- σιας υπηρεσίας για διάφορες χρήσεις. στ) Ο έλεγχος των αποστελλομένων από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο φακέλων των προς συνταξιοδότη- ση ναυτικών και η βεβαίωση της συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας αυτών με βάση τα στοιχεία της υπηρεσίας.

Άρθρο 24Διεύθυνση Θαλασσίων ΣυγκοινωνιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών μεριμνά για τη διαχείριση του ακτοπλοϊκού δικτύου, τον καθορισμό ναυλολογίου επιβατών και οχημάτων, τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των θαλασσίων ενδομεταφορών και την εναρμόνιση του με το ενωσιακό δίκαιο, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων της: α) Τμήμα Διαχείρισης Ακτοπλοϊκού Δικτύου β) Τμήμα Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας και Ναυλολογίου γ) Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Θαλασσίων Συ- γκοινωνιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης Ακτο- πλοϊκού Δικτύου είναι οι ακόλουθες: α) Η παρακολούθηση και διεκπεραίωση της διαδικα- σίας αποδοχής των δηλώσεων της ετήσιας τακτικής ή εκπρόθεσμης δρομολόγησης των πλοίων που υποβάλ- λονται από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες. β) Η εισαγωγή των θεμάτων στο Συμβούλιο Ακτοπλο- ϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) και η παρακολούθηση της λειτουργίας του. γ) Ο χειρισμός θεμάτων σχετικών με την κανονική εκτέ- λεση των δρομολογίων και η αντιμετώπιση έκτακτων συγκοινωνιακών αναγκών. δ) Ο έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας που ισχύ- ει στις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων εσωτερικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Συμβάσεων Ανά- θεσης Δημόσιας Υπηρεσίας και Ναυλολογίου είναι οι ακόλουθες: α) Η διεκπεραίωση της διαδικασίας προκήρυξης δια- γωνισμών για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμ- μών με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας. β) Η διεκπεραίωση της διαδικασίας μίσθωσης των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, που πε- ριλαμβάνονται στο ετήσιο εγκεκριμένο πρόγραμμα, η παρακολούθηση υλοποίησης των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας και η εισήγηση επιβολής κυρώσεων για αθετήσεις συμβατικών υποχρεώσεων. γ) Ο καθορισμός νέου ή η αναμόρφωση του υφιστά- μενου ναυλολογίου επιβατών, οχημάτων και εμπορευ- μάτων και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων. δ) Η έκδοση αποφάσεων απαλλαγών ή εκπτώσεων ναύλου για ορισμένες κατηγορίες ατόμων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού και Ανά- πτυξης Θαλασσίων Συγκοινωνιών είναι οι ακόλουθες: α) Η μελέτη και εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την οργάνωση και ανάπτυξη του ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας. β) Η επεξεργασία και εισήγηση για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και η εναρμόνιση του με το ενωσιακό δίκαιο. γ) Η κατάρτιση εκθέσεων για την υλοποίηση των απο- φάσεων δρομολογήσεων πλοίων, καθορισμού δρομολο- γίων και εκτίμηση τυχόν επιπτώσεων. δ) Η τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. ε) Η ανάθεση και παρακολούθηση της εκπόνησης με- λετών για θέματα γενικότερης ανάπτυξης των εσωτερι- κών θαλάσσιων μεταφορών. στ) Η γνωμοδότηση επί θεμάτων θαλάσσιας περιήγη- σης σε σχέση με θέματα θαλασσίων ενδομεταφορών.

Άρθρο 25Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου ΠεριβάλλοντοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλο- ντος εποπτεύει, παρακολουθεί και συντονίζει τις Λιμενι- κές Αρχές για την πρόληψη και καταπολέμηση ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών, μεριμνά για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των διατιθέμενων μέσων και υλικών καταπολέμησης ρύπανσης στις Λιμενικές Αρχές και στους Περιφερειακούς Σταθμούς Καταπολέμησης Ρύπανσης, τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. στα θέματα αρμοδιότητάς της και παρακολουθεί και συμμετέχει στις εργασίες των διεθνών οργανισμών και της Ε.Ε. σε θέματα προστασίας θαλάσσιου περιβάλ- λοντος, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων: α) Τμήμα Πρόληψης - Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης β) Τμήμα Τεχνικών Μέσων γ) Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πρόληψης - Αντι- μετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης είναι οι ακόλουθες: α) Η εφαρμογή του εθνικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την πρόληψη και την καταπολέμηση των περιστατι- κών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών και η μέ- ριμνα για τον καθορισμό των λιμένων καταφυγής στην επικράτεια, σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου. β) Ο συντονισμός του έργου των Λιμενικών Αρχών στον τομέα της πρόληψης της ρύπανσης, της σχεδίασης και εφαρμογής τοπικών σχεδίων καταπολέμησης της ρύπανσης και η ανάληψη του επιχειρησιακού ελέγχου σε σοβαρά περιστατικά. γ) Η αξιολόγηση της δραστηριότητας των Λιμενικών Αρχών στον τομέα των επιθεωρήσεων των υπόχρεων πλοίων και εγκαταστάσεων σε θέματα προστασίας θα- λάσσιου περιβάλλοντος. δ) Η μέριμνα για τη βελτίωση της οργάνωσης των Πε- ριφερειακών Σταθμών Καταπολέμησης Ρύπανσης και η συνεργασία με αρμόδιες Υπηρεσίες, Αρχές και Φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής για την πρόληψη και αντι- μετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών. ε) Η μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατά των υπαιτίων ρύπανσης της θάλασσας. στ) Η αναζήτηση των υπαιτίων πλοίων για ρύπανση της θάλασσας και των ακτών στους χώρους ευθύνης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η διερεύνηση των καταγγελιών ξένων χωρών για παραβάσεις ελληνικών πλοίων, για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων. ζ) Η οργάνωση του εθελοντισμού στον τομέα της προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος, η τήρηση και επικαιροποίηση του καταλόγου εθελοντών και μέσων. η) Η διατύπωση απόψεων, κατά λόγο αρμοδιότητος, όσο αφορά κατασκευές στη θάλασσα, προς λήψη μέ- τρων προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικών Μέσων είναι οι ακόλουθες: α) Ο έλεγχος εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τα υλικά και μέσα απορρύπανσης πλοίων και εγκαταστάσεων για την αντιμετώπιση ρύπανσης της θά- λασσας από πετρελαιοειδή ή άλλες ρυπαντικές ουσίες. β) Η συγκέντρωση, αξιολόγηση και τήρηση στοιχείων και τεχνικών προδιαγραφών και η μέριμνα για την προ- μήθεια των κατάλληλων υλικών, εξοπλισμού και μέσων απορρύπανσης, καθώς και η κατανομή τους σε Πε- ριφερειακούς Σταθμούς Καταπολέμησης Ρύπανσης (Π.Σ.Κ.P.), σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες. γ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της συνολικής διαχείρισης των υλικών και μέσων απορρύπανσης της Κεντρικής Αποθήκης Υλικών Απορρύπανσης και των Λιμενικών Αρχών. δ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων της διεθνούς τεχνολογίας και η συνεργασία με οργανισμούς, φορείς και ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής στον τομέα ανάπτυξης τεχνολογιών για υλικά, εξοπλισμό και μέσα απορρύπανσης. ε) Η καταγραφή των αναγκών για την κατάρτιση και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης προς έγκριση από το Πράσινο Ταμείο για την αξιοποίηση των πόρων του ειδικού λογαριασμού «Γαλάζιο Ταμείο». στ) Η κατάρτιση και υποβολή των προτάσεων χρη- ματοδότησης και αναπτυξιακών προγραμμάτων προς έγκριση και η μέριμνα για κάθε άλλη ενέργεια που απαι- τείται για την υλοποίηση των προτάσεων και προγραμ- μάτων αυτών. ζ) Η τήρηση των αναγκαίων στοιχείων που αφορούν την έκδοση αποφάσεων επιβολής προστίμων που απο- τελούν πόρους του «Γαλάζιου Ταμείου». η) Η εκπροσώπηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νη- σιωτικής Πολιτικής στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, όταν συζητείται η διάθεση και αξιοποίηση των πόρων του «Γαλάζιου Τα- μείου» και σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. θ) Η ανάληψη δράσεων για την ενημέρωση του πολίτη και την κατάρτιση προγραμμάτων προβολής των δράσε- ων του Υπουργείου σε θέματα προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, την προβολή και προώθηση του εθελο- ντισμού ως προς τα θέματα αυτά και η εκπόνηση, έκδοση και διανομή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διεθνούς Συνεργα- σίας είναι οι ακόλουθες: α) Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέ- ματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η επι- κύρωση των διεθνών Συμβάσεων και η ενσωμάτωση τους στο εθνικό δίκαιο, σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες και ιδίως αυτές του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων. β) Η συμμόρφωση προς τις αποφάσεις που λαμβάνο- νται από τα αρμόδια διεθνή και ενωσιακά όργανα και η λήψη των κατάλληλων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων. γ) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Μελετών και Κα- τασκευών Πλοίων και τη Διεύθυνση Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων για την έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων-δι- αταγών που αφορούν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πλοία. δ) Η συνεργασία με Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων και Οργανισμούς για την από κοινού λήψη μέτρων προστα- σίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. ε) Ο συντονισμός των συναρμόδιων υπηρεσιών για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων, στα θέματα αρ- μοδιότητας της Διεύθυνσης, η εκπροσώπηση και συμ- μετοχή σε όργανα της Ε.Ε., του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), των Διεθνών Κεφαλαίων Αποζημίω- σης Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο (IOPC FUNDS), του Περιφερειακού Κέντρου Καταπολέμησης Ρύπανσης της Μεσογείου θάλασσας (REMPEC), καθώς και του Ευρωπαϊ- κού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄Κλάδος Ελέγχου Πλοίων
Άρθρο 26Διεύθυνση Κανονισμών και Ελέγχου ΟργανισμώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν στον έλεγχο του έργου των Αναγνωρισμένων Οργανισμών (Νηογνω- μόνων) για τον έλεγχο των εταιρειών και πλοίων στα θεματικά πεδία της ασφάλειας, πρόληψης ρύπανσης, ασφαλούς διαχείρισης, διαχείρισης της ασφάλειας από έκνομες ενέργειες και συμμόρφωσης με τη Διεθνή Σύμ- βαση Ναυτικής Εργασίας, και μεριμνά για την εκπαίδευ- ση των ελεγκτών και επιθεωρητών εταιρειών και πλοίων του Κλάδου καθώς και για τη διαχείριση της νομοθεσίας που αφορά στις αρμοδιότητες του Κλάδου. Η Διεύθυνση Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών ασκεί τις αρμοδιότητες της μέσω των ακόλουθων Τμη- μάτων: α. Τμήμα Ελέγχου Αναγνωρισμένων Οργανισμών. β. Τμήμα Παρακολούθησης Νομοθεσίας και Επιβολής Κυρώσεων. γ. Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας και Εκπαίδευσης Επι- θεωρητών. δ. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου Αναγνωρι- σμένων Οργανισμών είναι οι ακόλουθες: α) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του έργου και της δραστηριότητας των εξουσιοδοτημένων Αναγνωρι- σμένων Οργανισμών (Νηογνωμόνων), σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα των Διευθύνσεων του Κλάδου, τα οποία κατευθύνει και συντονίζει σχετικά. β) Η παροχή οδηγιών και εγκρίσεων επί αιτημάτων μη κανονιστικού χαρακτήρα των εξουσιοδοτημένων Ανα- γνωρισμένων Οργανισμών (Νηογνωμόνων) για θέματα που άπτονται της εκτέλεσης του έργου τους εντός του πλαισίου εξουσιοδότησης τους, σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα των Διευθύνσεων του Κλάδου τα οποία συντονίζει και κατευθύνει σχετικά. γ) Η παρακολούθηση, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπε- δο, θεμάτων που αφορούν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Τμήματος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου. δ) Η επιβολή κυρώσεων στους εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς (Νηογνώμονες), όταν διαπιστωθούν αντι- κανονικότητες που έχουν σχέση με το έργο που επιτε- λούν στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης τους, και η ενη- μέρωση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοίας για την επιβολή κυρώσεων από τα ενωσιακά όργανα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Παρακολούθησης Νομοθεσίας και Επιβολής Κυρώσεων είναι οι ακόλουθες: α) Η επεξεργασία των απόψεων των Υπηρεσιών του Κλάδου για κατάρτιση διατάξεων νομοθετικών ρυθμίσε- ων επί θεμάτων αρμοδιότητας του Κλάδου και η διαβί- βαση τους στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου. β) Η συγκέντρωση, ταξινόμηση, παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας επί θεμάτων αρμοδιότητας του Κλάδου και η κατάλληλη ενημέρωση των Υπηρεσιών του Κλάδου, των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου και λοιπών φορέων. γ) Η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για την υπο- βοήθηση του ελεγκτικού προσωπικού των λοιπών Δι- ευθύνσεων του Κλάδου κατά τη διαδικασία εφαρμογής του μέτρου επιβολής διοικητικών κυρώσεων. δ) Η διενέργεια κάθε διαδικαστικής πράξης για την επιβολή κυρώσεων σε υπευθύνους παραβάσεων της σχετικής με τον Κλάδο νομοθεσίας, καθώς και η έκδοση των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης Ποιότη- τας και Εκπαίδευσης Επιθεωρητών είναι οι ακόλουθες: α) Η μέριμνα για την εφαρμογή και τήρηση του Συστή- ματος Διαχείρισης Ποιότητας, με το οποίο είναι εκάστοτε πιστοποιημένος ο Κλάδος με απευθείας αναφορά στον Διευθυντή του Κλάδου. β) Η εκτίμηση των αναγκών εκπαίδευσης των ελε- γκτών και επιθεωρητών του Κλάδου, η εισήγηση για την επιλογή του προσωπικού για εκπαίδευση, μετεκπαίδευ- ση και παρακολούθηση σεμιναρίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. γ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση των ελεγκτών και επιθεωρητών του Κλάδου σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουρ- γείου καθώς και η οργάνωση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τον Κλάδο. δ) Η τήρηση και διαχείριση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των επιθεωρητών και ελεγκτών του Κλάδου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Υποστή- ριξης είναι οι ακόλουθες: α) Ο συντονισμός των Υπηρεσιών του Κλάδου για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και η εισήγηση τρόπου αντιμετώπισής τους. β) Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης στις Υπηρεσίες του Κλάδου, συμπεριλαμβανομένης της αρω- γής επί θεμάτων διακίνησης της αλληλογραφίας και των τηλεομοιοτύπων. γ) Η μέριμνα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρο- νικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών για την υποστή- ριξη και ανάπτυξη μηχανογραφικών και διαδικτυακών εφαρμογών του Κλάδου.

Άρθρο 27Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών ΠλοίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών Πλοίων είναι αρμόδια για τεχνικά θέματα που αφορούν στη σχεδίαση, την κατασκευή, τον εξοπλισμό και τα συστήματα ασφά- λειας των πλοίων με ελληνική σημαία στους τομείς της ναυτικής ασφάλειας και πρόληψης της ρύπανσης, την παρακολούθηση της σχετικής διεθνούς και ενωσιακής νομοθεσίας και την κατάρτιση τεχνικών κανονισμών των πλοίων καθώς και την παροχή σχετικών οδηγιών για την εφαρμογή της ισχύουσας τεχνικής νομοθεσίας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων υπό ελληνική ση- μαία. Η Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών Πλοίων ασκεί τις αρμοδιότητες της μέσω των ακόλουθων Τμημάτων: α. Τμήμα Κατασκευής, Ευστάθειας και Ενδιαίτησης. β. Τμήμα Μηχανοηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Συστημάτων και Εξοπλισμού. γ. Τμήμα Πρόληψης Ρύπανσης και Φορτίων. δ. Τμήμα Συντονισμού και Τεχνικών Κανονισμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κατασκευής, Ευστά- θειας και Ενδιαίτησης είναι οι ακόλουθες: α) Η μελέτη και ο εν γένει χειρισμός θεμάτων επί της εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας και των κα- νονισμών που αφορούν στην κατασκευή, ευστάθεια και ενδιαίτηση πλοίων υπό ελληνική σημαία. Τα θέματα που αφορούν στην κατασκευή, ευστάθεια και ενδιαίτηση των πλοίων συμπεριλαμβάνουν τη δομική κατασκευή και αντοχή πλοίου, τη στεγανή υποδιαίρεση, τον έλεγ- χο βλαβών, την άθικτη ευστάθεια και ευστάθεια έναντι βλάβης, την καταμέτρηση, τη γραμμή φόρτωσης και την ενδιαίτηση. β) Η παρακολούθηση, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επί- πεδο, θεμάτων που αφορούν κατασκευή, ευστάθεια και ενδιαίτηση των πλοίων καθώς και η διαβίβαση απόψε- ων επί των θεμάτων αυτών στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου για τη διατύπωση των αντίστοιχων εθνικών θέσεων. γ) Η τεκμηρίωση και κατάρτιση διατάξεων νομοθετι- κών ρυθμίσεων και τεχνικών κανονισμών επί θεμάτων που αφορούν στην κατασκευή, ευστάθεια και ενδιαίτηση των πλοίων, σε συνεργασία με το Τμήμα Συντονισμού και Τεχνικών Κανονισμών. δ) Η παροχή οδηγιών και εγκρίσεων επί ερωτημάτων και προτάσεων των εξουσιοδοτημένων Αναγνωρισμέ- νων Οργανισμών (Νηογνωμόνων) και των Λιμενικών Αρχών που αφορούν στην εφαρμογή διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας επί θεμάτων κατασκευής, ευ- στάθειας και ενδιαίτησης πλοίων υπό ελληνική σημαία. ε) Η έγκριση εξαιρέσεων, απαλλαγών, ισοδυναμιών και παρατάσεων πιστοποιητικών επί θεμάτων κατασκευής, ευστάθειας και ενδιαίτησης πλοίων, υπό ελληνική ση- μαία, στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας και του πεδίου των αρμοδιοτήτων του Κλάδου. στ) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην καταλλη- λότητα επί παντός καινοφανούς τύπου σκάφους ή πλοί- ου, καθώς και στη στοιβασία και στερέωση των εμπο- ρευματοκιβωτίων ή άλλων ειδικών φορτίων στα πλοία. ζ) Η έκδοση βεβαιώσεων χωρητικοτήτων πλοίων. η) Η διενέργεια ελέγχων στα γραφεία των Εξουσιοδο- τημένων Οργανισμών (Νηογνωμόνων), αναφορικά με το έργο τους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, υπό το συντονισμό του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυν- σης Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μηχανοηλεκτρο- λογικών Εγκαταστάσεων, Συστημάτων και Εξοπλισμού είναι οι ακόλουθες: α) Η μελέτη και ο εν γένει χειρισμός θεμάτων επί της εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας και των κα- νονισμών που αφορούν στις μηχανοηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και στα συστήματα και στον εξοπλισμό πλοίων υπό ελληνική σημαία. Τα θέματα που αφορούν στις μηχανοηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, στα συστή- ματα και στον εξοπλισμό των πλοίων συμπεριλαμβάνουν τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, την πυράντοχη υποδιαίρεση και πυροπρο- στασία, τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα, το ναυτιλι- ακό και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό των πλοίων. β) Η παρακολούθηση, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπε- δο, θεμάτων που αφορούν στις μηχανοηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και στα συστήματα και στον εξοπλισμό των πλοίων καθώς και η διαβίβαση απόψεων επί των θεμάτων αυτών στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργεί- ου για τη διατύπωση των αντίστοιχων εθνικών θέσεων. γ) Η τεκμηρίωση και κατάρτιση διατάξεων νομοθετι- κών ρυθμίσεων και τεχνικών κανονισμών επί θεμάτων που αφορούν στις μηχανοηλεκτρολογικές εγκαταστά- σεις και στα συστήματα και στον εξοπλισμό των πλοίων, σε συνεργασία με το Τμήμα Συντονισμού και Τεχνικών Κανονισμών. δ) Η παροχή οδηγιών και εγκρίσεων επί ερωτημάτων και προτάσεων των εξουσιοδοτημένων Αναγνωρισμέ- νων Οργανισμών (Νηογνωμόνων) και των Λιμενικών Αρ- χών που αφορούν στην εφαρμογή διατάξεων της ισχύ- ουσας νομοθεσίας επί θεμάτων μηχανοηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων και εξοπλισμού πλοίων υπό ελληνική σημαία, ε) Η έγκριση εξαιρέσεων, απαλλαγών, ισοδυναμιών και παρατάσεων πιστοποιητικών επί θεμάτων μηχανο- ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων και εξοπλισμού πλοίων υπό ελληνική σημαία, στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας και του πεδίου των αρμοδιοτήτων του Κλάδου. στ) Ο χειρισμός θεμάτων έγκρισης εξοπλισμού και υλι- κών πλοίων υπό ελληνική σημαία και η μέριμνα ελέγχου των οργανισμών πιστοποίησης. ζ) Η διενέργεια ελέγχων στα γραφεία των Εξουσιοδο- τημένων Οργανισμών (Νηογνωμόνων), αναφορικά με το έργο τους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, υπό το συντονισμό του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυν- σης Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πρόληψης Ρύπανσης και Φορτίων είναι οι ακόλουθες: α) Η μελέτη και ο εν γένει χειρισμός θεμάτων επί της εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας και των κα- νονισμών που αφορούν στην κατασκευή, εξοπλισμό και συστήματα πρόληψης ρύπανσης πλοίων υπό ελληνική σημαία και στα φορτία που φέρονται επί αυτών. β) Η παρακολούθηση, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπε- δο, θεμάτων που αφορούν στην κατασκευή, εξοπλισμό και συστήματα πρόληψης ρύπανσης από πλοία και στα φορτία που φέρονται επί αυτών καθώς και η διαβίβαση απόψεων επί των θεμάτων αυτών στην αρμόδια Υπηρε- σία του Υπουργείου για τη διατύπωση των αντίστοιχων εθνικών θέσεων. γ) Η τεκμηρίωση και κατάρτιση διατάξεων νομοθετι- κών ρυθμίσεων και τεχνικών κανονισμών επί θεμάτων που αφορούν στην πρόληψη ρύπανσης από πλοία και στα φορτία που φέρονται επί αυτών, σε συνεργασία με το Τμήμα Συντονισμού και Τεχνικών Κανονισμών. δ) Η παροχή οδηγιών και εγκρίσεων επί ερωτημάτων και προτάσεων των εξουσιοδοτημένων Αναγνωρισμέ- νων Οργανισμών (Νηογνωμόνων) και των Λιμενικών Αρχών που αφορούν στην εφαρμογή διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας επί θεμάτων που αφορούν στην κατασκευή, εξοπλισμό και συστήματα πρόληψης ρύπαν- σης πλοίων υπό ελληνική σημαία και στα φορτία που φέρονται επί αυτών. ε) Η έγκριση εξαιρέσεων, απαλλαγών, ισοδυναμιών και παρατάσεων πιστοποιητικών επί θεμάτων που αφορούν στην κατασκευή, εξοπλισμό και συστήματα πρόληψης ρύπανσης πλοίων υπό ελληνική σημαία και στα φορτία που φέρονται επί αυτών, στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας και του πεδίου των αρμοδιοτή- των του Κλάδου. στ) Η διενέργεια ελέγχων στα γραφεία των Εξουσιο- δοτημένων Οργανισμών (Νηογνωμόνων), αναφορικά με το έργο τους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, υπό το συντονισμό του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Συντονισμού και Τεχνικών Κανονισμών είναι οι ακόλουθες: α) Ο συντονισμός των κατά περίπτωση αρμοδίων Τμη- μάτων της Διεύθυνσης, για θέματα κοινού ενδιαφέρο- ντος και η εισήγηση τρόπου αντιμετώπισης τους. β) Η επεξεργασία των απόψεων των Τμημάτων της Δι- εύθυνσης για κατάρτιση διατάξεων νομοθετικών ρυθμί- σεων και τεχνικών κανονισμών επί θεμάτων αρμοδιότη- τας της Διεύθυνσης και η διαβίβαση τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου για την ενσωμάτωση τους στο εθνικό δίκαιο. γ) Η παροχή οδηγιών και εγκρίσεων επί ερωτημάτων και προτάσεων των εξουσιοδοτημένων Αναγνωρισμέ- νων Οργανισμών (Νηογνωμόνων) και των Λιμενικών Αρχών που αφορούν στην εφαρμογή διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά σε αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και η παροχή εξαιρέσεων, απαλλαγών, ισο- δυναμιών και παρατάσεων πιστοποιητικών στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας και του πεδίου των αρμοδιοτήτων του Κλάδου, σε περιπτώσεις που αφορούν σε αρμοδιότητες πέραν του ενός Τμήματος της Διεύθυνσης, κατόπιν επεξεργασίας των απόψεων των επί μέρους Τμημάτων της Διεύθυνσης. δ) Η παρακολούθηση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και κωδικοποίηση της ισχύουσας τεχνικής νομοθεσίας επί θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης σε συνεργασία με το Τμήμα Νομοθεσίας της Διεύθυνσης Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών. ε) Η τήρηση του αρχείου και της βιβλιοθήκης της Δι- εύθυνσης. στ) Η μέριμνα για την προμήθεια και διάθεση του κα- τάλληλου εξοπλισμού και αναλωσίμων για την αποτελε- σματική λειτουργία της Διεύθυνσης. ζ) Η διενέργεια ελέγχων στα γραφεία των Εξουσιοδο- τημένων Οργανισμών (Νηογνωμόνων), αναφορικά με το έργο τους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, υπό το συντονισμό του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυν- σης Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών.

Άρθρο 28Διεύθυνση Επιθεώρησης ΠλοίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων είναι αρμόδια: α) για τον χειρισμό θεμάτων εκτάκτων επιθεωρήσε- ων των υπό ελληνική σημαία πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων στα θεματικά πεδία κατασκευής, μη- χανοηλκτρολογικού εξοπλισμού, πρόληψης ρύπανσης και φορτίων, ναυτιλιακού και τηλεπικοινωνιακού εξο- πλισμού, σωστικών μέσων, πυροπροστασίας, ενδιαίτη- σης-υγιεινής καθώς και ελέγχου των προβλεπόμενων πιστοποιητικών αξιοπλοίας των πλοίων, β) για την έκδοση, ανανέωση και παράταση αδειών λειτουργίας ταχυπλόων και δυναμικώς υποστηριζόμε- νων σκαφών, γ) για την έκδοση, επανέκδοση άδειας εγκατάστασης Τ/Κ σταθμού πλοίων και χορήγηση Διεθνούς Σήματος Πλοίου (Δ.Σ.Π./M.M.S.I.). Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων ασκεί τις αρμοδι- ότητες της μέσω των ακόλουθων Τμημάτων: α. Τμήμα Επιθεωρήσεων Κατασκευής και Ενδιαίτησης, β. Τμήμα Μηχανοηλεκτρολογικών Επιθεωρήσεων και Μικρών Σκαφών, γ. Τμήμα Επιθεωρήσεων Εξοπλισμού, δ. Τμήμα Συντονισμού και Αρχείου Πλοίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιθεωρήσεων Κα- τασκευής και Ενδιαίτησης είναι οι ακόλουθες: α) Η διενέργεια έκτακτων επιθεωρήσεων πλοίων υπό ελληνική σημαία στους τομείς κατασκευής και εξαρτι- σμού, καταμέτρησης χωρητικότητας, γραμμής φόρτω- σης και ενδιαίτησης-υγιεινής. β) Ο δειγματοληπτικός έλεγχος των Πιστοποιητικών Ασφάλειας Κατασκευής Φορτηγού πλοίου, των Πιστοποι- ητικών Καταμέτρησης και των Πιστοποιητικών Γραμμής Φόρτωσης που εκδίδονται από τους Εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς. γ) Η παρακολούθηση, η μελέτη και ο χειρισμός θεμά- των που σχετίζονται με: αα) Τον καθορισμό των κριτηρίων αναστολής απόπλου πλοίων, σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου και του Αρχηγείου Λ.Σ. ββ) την κατηγοριοποίηση των θαλασσίων διαδρομών των πλοίων σε θέματα ασφάλειας των επιβατηγών πλοί- ων, σε συνεργασία με τα λοιπά αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης. γγ) τον καθορισμό περιοχών πλόων ως προστατευμέ- νων ή ειδικά προστατευμένων, στο 47 πλαίσιο εφαρμο- γής του π.δ. 177/2000 (Α΄ 164), όπως ισχύει. δ) Η διενέργεια ελέγχων στα γραφεία και καθετοποι- ημένων ελέγχων (VCAs) σε πιστοποιούμενα πλοία, ανα- φορικά με το έργο των Εξουσιοδοτημένων Οργανισμών (Νηογνωμόνων), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τμήματος, υπό το συντονισμό του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών. ε) Η διενέργεια απρογραμμάτιστων επιθεωρήσεων σε πιστοποιούμενα από τους Εξουσιοδοτημένους Οργανι- σμούς πλοία, που αποσκοπούν στον έλεγχο των πλοίων του στόλου της Σημαίας, υπό το συντονισμό του αρμό- διου Τμήματος της Διεύθυνσης Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μηχανοηλεκτρο- λογικών Επιθεωρήσεων και Μικρών Σκαφών είναι οι ακόλουθες: α) Η διενέργεια έκτακτων επιθεωρήσεων σε πλοία υπό ελληνική σημαία στο μηχανοηλεκτρολογικό τομέα, στον τομέα πρόληψης ρύπανσης και φορτίων και στον τομέα των ανυψωτικών μέσων. β) Η διενέργεια εκτάκτων επιθεωρήσεων των Μικρών Σκαφών. γ) Ο δειγματοληπτικός έλεγχος Πιστοποιητικών που σχετίζονται με την πρόληψη ρύπανσης από πλοία και εκδίδονται από Εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς (Νη- ογνώμονες). δ) Η διενέργεια ελέγχων στα γραφεία και καθετοποι- ημένων ελέγχων (VCAs) σε πιστοποιούμενα πλοία, ανα- φορικά με το έργο των Εξουσιοδοτημένων Οργανισμών (Νηογνωμόνων), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τμήματος, υπό το συντονισμό του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών. ε) Η διενέργεια απρογραμμάτιστων επιθεωρήσεων σε πιστοποιούμενα από τους Εξουσιοδοτημένους Οργανι- σμούς πλοία, που αποσκοπούν στον έλεγχο των πλοίων του στόλου της Σημαίας, υπό το συντονισμό του αρμό- διου Τμήματος της Διεύθυνσης Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιθεωρήσεων Εξο- πλισμού είναι οι ακόλουθες: α) Η διενέργεια εκτάκτων επιθεωρήσεων πλοίων υπό ελληνική σημαία στους τομείς του ναυτιλιακού και τη- λεπικοινωνιακού εξοπλισμού, των σωστικών μέσων και της πυροπροστασίας. β) Ο δειγματοληπτικός έλεγχος των Πιστοποιητικών Εξαρτισμού και Ραδιοεπικοινωνιών που εκδίδονται από Εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς. γ) Η έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουρ- γίας των τηλεπικοινωνιακών σταθμών των εμπορικών πλοίων και η χορήγηση ή ανάκληση των Διακριτικών Σταθμού Πλοίου. δ) Η παροχή εξουσιοδότησης ή άδειας λειτουργίας σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, για επιθεωρήσεις ή εργασίες συντήρησης που αφορούν στο ναυτιλιακό εξοπλισμό και τα σωστικά, κατασβεστικα και τηλεπικοινωνιακά μέσα των πλοίων και η παρακολούθηση και ο έλεγχος του έργου τους. ε) Η διενέργεια ελέγχων στα γραφεία και καθετοποι- ημένων ελέγχων (VCAs) σε πιστοποιούμενα πλοία, ανα- φορικά με το έργο των Εξουσιοδοτημένων Οργανισμών (Νηογνωμόνων), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τμήματος, υπό τον συντονισμό του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών. στ) Η διενέργεια απρογραμμάτιστων επιθεωρήσεων σε πιστοποιούμενα από τους Εξουσιοδοτημένους Οργα- νισμούς πλοία, που αποσκοπούν στον έλεγχο των πλοίων του στόλου της Σημαίας, υπό το συντονισμό του αρμό- διου Τμήματος της Διεύθυνσης Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Συντονισμού και Αρχείου Πλοίων είναι οι ακόλουθες: α) Ο συντονισμός των κατά περίπτωση αρμοδίων Τμη- μάτων της Διεύθυνσης, για θέματα κοινού ενδιαφέρο- ντος και η εισήγηση τρόπου αντιμετώπισης τους. β) Η τήρηση του γενικού αρχείου των πλοίων και του αρχείου Ατομικών Δελτίων Πλοίων. γ) Η έκδοση οδηγιών προς τις Λιμενικές Αρχές, αναφο- ρικά με την τήρηση του αρχείου των ατομικών φακέλων πλοίων, που τηρείται σε αυτές. δ) Η μέριμνα για την εγχείριση εγγράφων που περιέχο- νται στους ατομικούς φακέλους πλοίων που τηρούνται στο αρχείο πλοίων του Κλάδου. ε) Ο δειγματοληπτικός έλεγχος των Πρωτοκόλλων Γενικής Επιθεώρησης και Πιστοποιητικών Ασφαλείας Επιβατηγών Πλοίων, καθώς και κάθε κατηγορίας Πιστο- ποιητικών Αξιοπλόίας των πλοίων υπό ελληνική σημαία ή Πιστοποιητικών Απαλλαγής αυτών, σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης και η κατά τον λόγο αρμοδιότητας αυτού ενημέρωση του Τμήματος Ελέγχου Αναγνωρισμένων Οργανισμών της Διεύθυνσης Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών. στ) Η έκδοση, ανανέωση και παράταση των αδειών λειτουργίας των ταχυπλόων σκαφών και δυναμικώς υπο- στηριζόμενων σκαφών. ζ) Η διενέργεια ελέγχων, αναφορικά με το έργο των Εξουσιοδοτημένων Οργανισμών (Νηογνωμόνων), στο πλαίσιο των τομέων αρμοδιότητας του Τμήματος, υπό τον συντονισμό του Τμήματος Ελέγχου Αναγνωρισμένων Οργανισμών της Διεύθυνσης Κανονισμών και Ελέγχου Οργανισμών. η) Η διάθεση των διατιμημένων εντύπων και ενσήμων του NAT, η είσπραξη και απόδοση των εισπραττομένων ποσών και η τήρηση των σχετικών παραστατικών. θ) Ο συντονισμός και η μέριμνα για τη διενέργεια ελέγ- χων των υπόχρεων πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας και των πληρωμάτων τους, σύμφωνα με την Κ.Ο. 99/35/ ΕΚ όπως ισχύει.

Άρθρο 29Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών ΕγκαταστάσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων είναι αρμόδια για θέματα ασφαλούς διαχείρισης των εταιρειών και πλοί- ων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου IX της ΔΣ SOLAS (Κώδικας ISM), ελέγχου διαχείρισης της ναυτικής ασφάλειας (maritime security) στα πλοία, τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τους λιμένες από μη νόμιμες ενέρ- γειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΧΙ-2 της ΔΣ SOLAS (Κώδικας ISPS), του ν. 3622/2007 (Α΄281), του Κανονισμού 725/2004ΕΚ και της Οδηγίας 2005/65/ΕΚ, όπως ισχύουν, καθώς και επιθεώρησης και πιστοποίησης των υπόχρεων πλοίων, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ναυ- τικής Εργασίας, 2006, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων: α) Τμήμα Ασφαλούς Διαχείρισης Εταιρειών και Πλοίων, β) Τμήμα Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας στα Πλοία, γ) Τμήμα Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας στις Λι- μενικές Εγκαταστάσεις και στους Λιμένες και δ) Τμήμα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Πλοίων, σύμ- φωνα με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ασφαλούς Διαχείρι- σης Εταιρειών και Πλοίων είναι οι ακόλουθες: α) Ο έλεγχος των ναυτιλιακών εταιρειών στον τομέα ασφαλούς διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code) και του Καν.336/2006/ΕΚ όπως ισχύουν και η έκδοση των σχετικών εγγράφων συμμόρφωσης. β) 0 έλεγχος των πλοίων στον τομέα ασφαλούς δια- χείρισης στο πλαίσιο του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code) και του Καν. 336/2006/ΕΚ όπως ισχύουν και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών ασφαλούς διαχείρισης. γ) Η τήρηση του αρχείου των εταιρειών και πλοίων που ελέγχονται και πιστοποιούνται από το Τμήμα. δ) Η εισήγηση διατάξεων νομοθετικών ρυθμίσεων για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. ε) Η παρακολούθηση, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επί- πεδο, θεμάτων που αφορούν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Τμήματος σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου. στ) Η διενέργεια ελέγχων, αναφορικά με το έργο των Εξουσιοδοτημένων Οργανισμών (Νηογνωμόνων), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τμήματος, υπό τον συ- ντονισμό του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Κα- νονισμών και Ελέγχου Οργανισμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας στα Πλοία είναι οι ακόλουθες: α) Ο έλεγχος των πλοίων, ο έλεγχος της αξιολόγησης και η έγκριση των σχεδίων ασφάλειας, σύμφωνα με τις δι- ατάξεις του Κώδικα ISPS και του Καν. 725/2004/ΕΚ όπως ισχύουν και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. β) Η έκδοση του Αρχείου Διαρκούς Σύνοψης των πλοί- ων, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΧΙ-1 της Διεθνούς Σύμ- βασης SOLAS όπως ισχύει, και η τήρηση του σχετικού αρχείου. γ) Η τήρηση του αρχείου των πλοίων, που ελέγχονται και πιστοποιούνται από το Τμήμα. δ) Η διευκρίνιση, παρακολούθηση, λήψη, διαχείριση και παροχή πληροφοριών για την εφαρμογή των μέτρων ενίσχυσης της ασφάλειας. ε) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας για τη σχεδίαση μέτρων πρόληψης περιστατικών πειρατείας επί των ελληνικών πλοίων. στ) Η εισήγηση διατάξεων νομοθετικών ρυθμίσεων για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. ζ) Η παρακολούθηση, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επί- πεδο, θεμάτων που αφορούν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Τμήματος σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου. η) Η διενέργεια ελέγχων, αναφορικά με το έργο των Εξουσιοδοτημένων Οργανισμών (Νηογνωμόνων), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τμήματος, υπό το συ- ντονισμό του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Κα- νονισμών και Ελέγχου Οργανισμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις και στους Λιμένες είναι οι ακόλουθες: α) Η διευκρίνιση, παρακολούθηση, λήψη, διαχείριση και παροχή πληροφοριών για την εφαρμογή των μέτρων ενίσχυσης της ασφάλειας των λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων. β) Η διενέργεια των αξιολογήσεων της ασφάλειας των λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων και των αναθεω- ρήσεων αυτών, η έγκριση των σχεδίων ασφάλειας των λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων και των αναθεω- ρήσεων αυτών, η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών, καθώς και η έγκριση των αξιολογήσεων της ασφάλειας των λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων και των ανα- θεωρήσεων αυτών που διενεργούνται από εξουσιοδο- τημένους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς Ασφαλείας (ΑΟΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. 725/2004/ΕΚ, της Κ.Ο. 2005/65/ΕΚ και του ν. 3622/2007 (Α΄ 281), όπως ισχύουν. γ) Η τήρηση του αρχείου των λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Ο. 2005/65/ΕΚ και του Καν. 725/2004/ΕΚ, όπως ισχύουν. δ) Η έγκριση του Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ) και του Αναπληρωτή του. ε) Η έγκριση εφαρμογής των εναλλακτικών προσω- ρινών μέτρων ασφαλείας στις λιμενικές εγκαταστάσεις. στ) Η εισήγηση για την αναστολή λειτουργίας λιμενικής εγκατάστασης, που δε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ν. 3622/2007 (Α΄281) και του Κανονισμού 725/2004/ ΕΚ, όπως ισχύουν. ζ) Η μέριμνα για την αναγνώριση και την παροχή εξουσιοδότησης σε Αναγνωρισμένους Οργανισμούς Ασφαλείας (Α.Ο.Α.), για τη διενέργεια αξιολόγησης της ασφάλειας των λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων. η) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του έργου και της δραστηριότητας των Αναγνωρισμένων Οργανισμών Ασφαλείας. θ) Η επιβολή κυρώσεων στους Αναγνωρισμένους Ορ- γανισμούς Ασφαλείας, όταν διαπιστωθούν αντικανονι- κότητες που έχουν σχέση με το έργο που επιτελούν στο πλαίσιο της εξουσιοδότησής τους. ι) Η εισήγηση διατάξεων νομοθετικών ρυθμίσεων για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. ια) Ο συντονισμός των Τμημάτων της Διεύθυνσης επί θεμάτων σύναψης διμερών ή πολυμερών συμφωνιών με άλλες συμβαλλόμενες στην Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, (SOLAS 74), Κυβερνήσεις παράκτιων κρατών στο πλαί- σιο του Κανονισμού ΧΙ-2/11 της Σύμβασης όπως ισχύει, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρμογής των παραπάνω συμφωνιών, σε συνεργασία με τις συ- ναρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. ιβ) Η παρακολούθηση, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επί- πεδο, θεμάτων που αφορούν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Τμήματος σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιθεώρησης και Πι- στοποίησης Πλοίων, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006 είναι οι ακόλουθες: α) Η επιθεώρηση των πλοίων, σύμφωνα με τη Σύμβα- ση Ναυτικής Εργασίας 2006 και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. β) Η τήρηση του αρχείου των πλοίων, που επιθεω- ρούνται και πιστοποιούνται από το Τμήμα, η σύνταξη ετήσιας έκθεσης επιθεωρήσεων και η δημοσίευση αυτής. γ) Η μέριμνα για την αποστολή αντιγράφων Πιστοποι- ητικών Ναυτικής Εργασίας και Δηλώσεων Συμμόρφωσης Ναυτικής Εργασίας μετά των συναφών αρχείων επιθεω- ρήσεων, στη αρχή ξένης σημαίας σε περίπτωση εγγρα- φής πλοίου υπό ελληνική σημαία στα νηολόγιά τους. δ) Η εισήγηση διατάξεων νομοθετικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουρ- γείου, για θέματα επιθεώρησης και πιστοποίησης πλοίων στο πλαίσιο της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006. ε) Η διενέργεια ελέγχων, αναφορικά με το έργο των Εξουσιοδοτημένων Οργανισμών (Νηογνωμόνων), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τμήματος, υπό το συ- ντονισμό του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Κα- νονισμών και Ελέγχου Οργανισμών.

Άρθρο 30Ειδικές αρμοδιότητες του Διευθυντή Κλάδου Ελέγχου ΠλοίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις αρμοδιότητες του Διευθυντή του Κλάδου Ελέγ- χου Πλοίων περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων, και οι εξής: α) Ο συντονισμός των ενεργειών των Διευθύνσεων του Κλάδου για τη διερεύνηση παραπόνων, αναφορών, καταγγελιών πολιτών και φορέων σχετικών με τις δρα- στηριότητες του Κλάδου. β) Η μέριμνα για τη λειτουργία του Κλάδου σε 24ωρη βάση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο Γραφείο του Διευθυντή του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων τοποθετείται προσωπικό, του οποίου προΐσταται Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προς υποστήριξη του έργου του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄Κλάδος Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Άρθρο 31Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χειρίζεται θέματα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του προ- σωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή των συστημάτων στρατολογίας και επιμελεί- ται θεμάτων διοικητικής μέριμνας για το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέσω των ακόλουθων Τμημάτων: α) Τμήμα Μεταθέσεων β) Τμήμα Σταδιοδρομίας γ) Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων-Ειδικών Μονάδων δ) Τμήμα Πειθαρχικών-Ποινικών Υποθέσεων ε) Τμήμα Νομοθεσίας Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, Ορ- γάνωσης και Σχεδιασμού στ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας. Στα Τμήματα Μεταθέσεων, Σταδιοδρομίας, Επιχειρη- σιακών Μέσων-Ειδικών Μονάδων και Πειθαρχικών-Ποι- νικών Υποθέσεων τηρούνται οι ατομικοί φάκελοι του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 26 του π.δ. 81/2012 (Α΄139).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μεταθέσεων, είναι οι ακόλουθες: α) Ο χειρισμός των θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέ- σεων, αποσπάσεων, μετασταθμεύσεων και διαθέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η εισήγηση επί των θεμάτων αυτών. Η μέριμνα για την έκδοση των διοικητικών πράξεων που αφορούν τα θέματα του προ- ηγούμενου εδαφίου. β) Η μέριμνα για τη συγκρότηση, σύγκληση και γραμ- ματειακή υποστήριξη των αρμοδίων Συμβουλίων Τοπο- θετήσεων-Μεταθέσεων. γ) Η σύνταξη και η υποβολή εκθέσεων υπηρεσιακών απόψεων προς το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα λοι- πά διοικητικά δικαστήρια, επί θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος. Η παρακολούθηση των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων, σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., επί θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, καθώς και της σχετικής νομολογίας και η τήρηση σχετικού αρχείου, δ) Η μέριμνα για την έκδοση και την έγκριση των δια- ταγών μετακινήσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για εκτέλεση υπηρεσίας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, για τις οποίες δικαιολογείται η καταβολή οδοιπορικών εξόδων, καθώς και η συνεργασία με τις λοιπές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, για την έγκριση των αντί- στοιχων διαταγών μετακινήσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αρμοδιότητας των Υπηρεσιών αυτών. ε) Η έκδοση και η θεώρηση των φύλλων πορείας του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, εφόσον μετακινείται για εκτέλεση υπηρε- σίας. στ) Η χορήγηση αδειών διδασκαλίας στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 139 του νόμου 3079/2002 (Α΄311).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Σταδιοδρομίας είναι οι ακόλουθες: α) Ο χειρισμός των θεμάτων κρίσεων και επανακρί- σεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για βαθμολογική προαγωγή, αποστρατεία, μετάταξη, διοικητική αποκα- τάσταση, των θεμάτων θέσης σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, διαθεσιμότητας και μόνιμης διαθεσιμότητας, απονομής ειδικοτήτων και ανάκλησης του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, καθώς και η εισήγηση επί των θεμάτων αυ- τών. Η μέριμνα για την έκδοση των διοικητικών πράξεων που αφορούν στα θέματα του προηγούμενου εδαφίου. β) Η μέριμνα για τη συγκρότηση, σύγκληση και γραμ- ματειακή υποστήριξη των αρμοδίων Συμβουλίων Κρί- σεων. γ) Η κατάρτιση και η ενημέρωση των επετηρίδων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δ) Η συγκέντρωση των εκθέσεων και σημειωμάτων αξιολόγησης του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ο έλεγχος της ορθότητάς τους. ε) Η σύνταξη και η υποβολή εκθέσεων υπηρεσιακών απόψεων προς το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα λοι- πά διοικητικά δικαστήρια, επί θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος. Η παρακολούθηση των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων, σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., επί θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, καθώς και της σχετικής νομολογίας και η τήρηση σχετικού αρχείου. στ) Η παρακολούθηση της αριθμητικής δύναμης του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και η εισήγηση στην αρμόδια Διεύθυνση, για την πρόσληψη και κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων. ζ) Η τήρηση και η ενημέρωση του Μητρώου του προ- σωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που τελεί σε κατάσταση εφεδρείας. η) Η έκδοση των δελτίων ταυτότητας του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρησιακών Μέ- σων-Ειδικών Μονάδων είναι οι ακόλουθες: α) Ο χειρισμός και η εισήγηση στα αρμόδια διοικητικά όργανα επί θεμάτων σχετικά με μεταθέσεις, τοποθετή- σεις, αποσπάσεις, μετασταθμεύσεις και διαθέσεις των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διπλωμα- τούχων πλοιάρχων ή μηχανικών, σε θέσεις αντίστοιχες των προσόντων τους, καθώς και του προσωπικού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στη Μονάδα Υποβρυχίων Απο- στολών (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στα Κλιμάκια Ειδικών Απο- στολών (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ), στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΥΣΥΔ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ) και στο Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Πληροφοριών Κυκλοφορίας Πλοίων (Ε.Σ.Δ.Π.Κ.Π.), καθώς και η εκτέλε- ση των σχετικών διαταγών. β) Η συνεργασία με το Τμήμα Σταδιοδρομίας, επί θεμά- των κρίσεων, επανακρίσεων για προαγωγή, ή αποστρα- τεία του ανωτέρω προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, ή θέσης του σε κατάσταση διαθεσιμότητας. γ) Η συνεργασία με το Τμήμα Πειθαρχικών-Ποινικών Υποθέσεων, επί πειθαρχικών υποθέσεων του ανωτέρω προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, εφόσον αυτές σχετίζονται αποκλειστικά με την άσκηση των ειδικών ανά περίπτω- ση υπηρεσιακών καθηκόντων, δ) Η χορήγηση αδειών στους κυβερνήτες και μηχανικούς των πλοίων-σκαφών, εφόσον απαιτείται μετακίνηση αντικαταστάτη, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί αδειών του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ε) Ο ορισμός αντικαταστάτη σε περίπτωση απουσίας κυβερνητών και μηχανικών πλοίων-σκαφών και εφόσον απαιτείται η μετακίνηση αντικαταστάτη, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων. στ) Η μέριμνα για την έκδοση και την έγκριση των διαταγών μετακινήσεων των αντικαταστατών των κυ- βερνητών και μηχανικών. ζ) Η τήρηση και η ενημέρωση Μητρώου του προσω- πικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των πλοίων-σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπη- ρετεί στη Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην Υ. Ε. Μ. /Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στα Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στο Ε.Σ.Δ.Π.Κ.Π. η) Η έκδοση διαταγών με τις οποίες βεβαιώνεται η συ- μπλήρωση καταδυτικών εξαμήνων, εξαμήνων πτητικής ενέργειας, υποβρυχίου καταστροφέα και προσωπικού Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών. θ) Η έγκριση της σύνθεσης πληρωμάτων των πλοίων- σκαφών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε συνεργασία με τη Διεύθυν- ση Επιχειρησιακών Μέσων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πειθαρχικών-Ποινι- κών Υποθέσεων είναι οι ακόλουθες: α) Ο χειρισμός των πειθαρχικών υποθέσεων του προ- σωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και συγκεκριμένα η εισήγηση επί ενόρκων διοικητικών εξετάσεων, διοικητικών διερευ- νήσεων και παντός στοιχείου που χρήζει πειθαρχικής διερεύνησης και η προώθηση τους στο αρμόδιο κάθε φορά διοικητικό όργανο, καθώς και η προώθηση των εγ- γράφων της διαδικασίας συνήθους πειθαρχικού ελέγχου στο αρμόδιο κάθε φορά διοικητικό όργανο, β) Η υποβολή στοιχείων από τα οποία προκύπτουν εν- δείξεις τέλεσης αδικήματος εκ μέρους του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, μετά από σχετική ενημέρωση της ηγεσίας, καθώς και η τήρηση σχετικού ευρετηρίου ποινικών υποθέσεων, γ) Η σύνταξη και η υποβολή εκθέσεων υπηρεσιακών απόψεων προς το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα λοιπά διοικητικά δικαστήρια, επί θεμάτων αρμοδιότη- τας του Τμήματος. Η παρακολούθηση των αποφάσεων των ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, επί θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, καθώς και της σχετικής νομολογίας και η τήρηση σχετικού αρχείου. δ) Η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων. ε) Η ενημέρωση του Τμήματος Σταδιοδρομίας, επί πει- θαρχικών υποθέσεων, πριν την έναρξη της διαδικασίας κρίσεων και επανακρίσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στ) Η έκδοση αδειών κατοχής και οπλοφορίας ιδιωτικών όπλων σε στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Νομοθεσίας Προ- σωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, Οργάνωσης και Σχεδιασμού και, είναι οι ακόλουθες: α) Η εισήγηση και η κατάρτιση σχεδίων διατάξεων νό- μων και κανονιστικών πράξεων που αφορούν το προσω- πικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. β) Η εισήγηση και η σύνταξη κανονιστικών διαταγών του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, καθώς και η έκδοση ερμη- νευτικών εγκυκλίων σχετικά με την εφαρμογή της νομο- θεσίας προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. γ) Η συνδρομή στα Τμήματα της Διεύθυνσης Προσωπι- κού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, ως προς τη σύνταξη ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σχετικά με την εφαρ- μογή της νομοθεσίας του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δ) Η συνεργασία με τη Γενική Επιθεώρηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σχετικά με την αναδιάρθρωση, συγχώνευση, μετονομα- σία, ίδρυση, κατάργηση και μετάταξη των Υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., την αντιστοιχία Κεντρικών και Περι- φερειακών Υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τη βελτίωση της οργανωτικής δομής και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, καθώς και η κατάρτιση των σχετικών κανονιστικών πράξεων. ε) Η μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων μετα- βίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης δικαιώμα- τος υπογραφής σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις και τις Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων καθορισμού των ειδικότερων καθηκόντων των Υπαρχηγών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 4150/2013, όπως κάθε φορά ισχύει. στ) Η γραμματειακή υποστήριξη, η τήρηση του αρχεί- ου, η παραλαβή από τον Γραμματέα και η φύλαξη του βιβλίου πρακτικών του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδια- σμού και Διαχείρισης Κρίσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ζ) Η μέριμνα για την παρακολούθηση και η εισήγηση μεθόδων καταπολέμησης γραφειοκρατίας και απλού- στευσης των διοικητικών διαδικασιών. η) Η μέριμνα για την εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης, μέτρησης της απόδοσης και ποιότητας των Υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και των συνθηκών εργασίας. θ) Η μέριμνα για την προώθηση της εφαρμογής προ- γραμμάτων συνολικού εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης, κατά το μέρος που αφορά το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. ι) Ο συντονισμός της διαδικασίας εκκαθάρισης των αρχείων των Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Μέρι- μνας, είναι οι ακόλουθες: α) Η διάθεση του προσωπικού που υπηρετεί σε Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες και ο έλεγχος της κανονικής εκτέ- λεσης των υπηρεσιών αυτών. β) Η εξασφάλιση της τήρησης και εφαρμογής του Σχε- δίου Μέτρων Ασφαλείας του κεντρικού κτιρίου καθώς και των περιφερειακών κτιρίων του Υπουργείου Ναυ- τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου στεγάζονται και λειτουργούν Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του περιβάλλοντος χώρου αυτών. γ) Η παραλαβή και η φύλαξη στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία συλλαμβάνονται στις περιφερειακές ενότητες Αθηνών και Πειραιώς, στους δήμους Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης, Σαλαμίνας, Διονύσου, Φυλής, Αχαρνών, Παιανίας και Παλλήνης, καθώς και η προσαγωγή αυτών σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Δι- εύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνό- ρων. Η εκτέλεση, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων ή την Υπηρεσία Εσωτερικών Υπο- θέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των καταδιωκτικών εγγράφων σε βάρος στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία συλλαμβάνονται στις περιφερειακές ενότητες Αθηνών και Πειραιώς, στους δήμους Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Σαλαμίνας, Διονύ- σου, Φυλής, Αχαρνών, Παιανίας και Παλλήνης, καθώς και η προσαγωγή αυτών σε συνεργασία με το Τμήμα Δημό- σιας Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστα- σίας Θαλασσίων Συνόρων. Η εκτέλεση, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφαλεί- ας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων ή την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, των καταδιωκτικών εγγράφων σε βάρος στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν ή έχουν τοποθετηθεί με διάθεση σύμφωνα με το άρθρο 119 του νόμου 3079/2002 στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στις υπαγόμενες σε αυτό Κεντρικές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ., ή σε έτερες κεντρικές δημόσιες Υπηρεσίες βάσει ειδικών διατάξεων, καθώς και των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ., τα οποία ευρίσκονται σε κατάσταση αυτεπάγγελ- της διαθεσιμότητας και κατοικούν στις προαναφερθείσες περιφερειακές ενότητες και δήμους του νομού Αττικής. Η παραλαβή από Περιφερειακές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συλληφθέντων ή καταδιωκομένων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. και η φύλαξη αυτών, καθώς και η προσαγωγή τους σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συ- νόρων ή την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. δ) Η μέριμνα για τη λειτουργία λέσχης, καθώς και η μέριμνα για τη λειτουργία εστιατορίου και κυλικείου στο κτίριο όπου εδρεύει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιω- τικής Πολιτικής. ε) Η μέριμνα για την καθαριότητα, την ευταξία και την εποπτεία συντήρησης των κτιρίων και γενικά των χώρων και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από το Αρ- χηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ο έλεγχος και η διάθεση εξειδικευ- μένου προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε θέματα συντήρησης κτιρίων. στ) Η μέριμνα για την κατανομή των χώρων και την ορθολογική χρήση αυτών, στο κτίριο όπου εδρεύει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συ- νεργασία με αρμόδιες Υπηρεσίες αυτού. ζ) Η μέριμνα για τη διάθεση υπηρεσιακών οχημάτων. η) Η χορήγηση και η παρακολούθηση των ειδικών αδειών, οι οποίες εγκρίνονται από Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τον αρμόδιο κάθε φορά για τον Κλάδο Διοίκησης και Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τον Διευθυντή Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Δι- ακυβέρνησης, καθώς και των αδειών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με το π.δ. 80/2015 (Α΄153), όπως κάθε φορά ισχύει. Η χορή- γηση αδειών σε αθλητές και προπονητές για συμμετοχή σε επίσημους αγώνες διενεργείται σε συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Αθλητισμού. Η χορήγηση και η θε- ώρηση των φύλλων αδείας. θ) Η εισήγηση για τον ορισμό προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε επιτροπές και ομάδες εργασίας, καθώς και η εισήγηση για επιλογή προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και παρακολούθηση σεμιναρίων ή εκ- παιδευτικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. Η γνωστοποίηση των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που συγκροτούν επιτροπές προμηθειών, παραλαβών και πα- ρακολούθησης υλοποίησης των αντίστοιχων συμβάσε- ων και των γραμμών δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ι) Η εποπτεία του παιδικού Σταθμού που λειτουργεί σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 128 του νό- μου 3079/2002 (Α΄311), όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υπάγονται και λειτουργούν τα ακόλουθα αυτοτελή γραφεία: α) αυτοτελές Γραφείο Εθιμοτυπίας. Οι αρμοδιότητες του αυτοτελούς Γραφείου Εθιμοτυ- πίας, είναι οι ακόλουθες: αα) Η μέριμνα για τη συμμετοχή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε παρελάσεις, εκδηλώσεις εθνικών εορτών και άλλων επετείων και η αντιπροσώπευση του σε πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από άλλους φορείς. ββ) Η μέριμνα για την απονομή διαμνημονεύσεων, ηθικών αμοιβών, παρασήμων και στρατιωτικών μεταλ- λίων στο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, σε συνεργασία με τα Τμήματα Μεταθέσεων, Σταδιοδρομίας και Πειθαρχικών- Ποινικών Υποθέσεων. γγ) Η έκδοση και η αναθεώρηση του Κανονισμού στολών, διακριτικών, διαμνημονεύσεων, παρασήμων και μεταλλίων του προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ, σε συνερ- γασία με το Τμήμα Νομοθεσίας Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ, Οργάνωσης και Σχεδιασμού, β) αυτοτελές Γραφείο Αθλητισμού: Οι αρμοδιότητες του αυτοτελούς Γραφείου Αθλητι- σμού, είναι οι ακόλουθες: αα) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν την ανά- πτυξη του αθλητισμού και την προβολή του επιτελού- μενου έργου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον αθλητικό τομέα, με τη συγκρότηση ομάδων και τη συμμετοχή τους σε αθλη- τικές συναντήσεις και επιδείξεις όλων των αθλημάτων. ββ) Η εποπτεία και οργάνωση αγώνων Ενόπλων Δυνά- μεων και Σωμάτων Ασφαλείας, η παρακολούθηση των επιδόσεων των αθλητών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κάθε έτος και η εισήγηση στην Αθλητική Επιτροπή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την ένταξη τους στις κατηγορίες αθλητών. γγ) Η συγκρότηση των αθλητικών ομάδων Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. καθώς και η εποπτεία της προετοιμασίας για τη συμμετοχή τους στους αγώνες των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. γ) αυτοτελές Γραφείο Κεντρικής Γραμματείας και Κέ- ντρου Επικοινωνιών: Οι αρμοδιότητες του αυτοτελούς Γραφείου Κεντρικής Γραμματείας και Κέντρου Επικοινωνιών, είναι οι ακόλουθες: αα) Η λειτουργία της Κεντρικής Γραμματείας για την διακίνηση της αλληλογραφίας όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. ββ) Η λειτουργία του Κέντρου Επικοινωνιών επί 24ώρου βάσεως, του οποίου οι αρμοδιότητες είναι οι ακόλουθες: i) H παραλαβή και η διαβίβαση των εξερχόμενων ση- μάτων και λοιπών εγγράφων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. ii) H πραγματοποίηση των αιτούμενων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων προς τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυ- τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας της Κεντρικής Γραμ- ματείας και του Κέντρου Επικοινωνιών, ρυθμίζονται με σχετικό Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και κυρώνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3922/2011 (Α΄35).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υπάγεται και λειτουργεί αυτοτελές Γραφείο Θρησκευτικού, στο οποίο προΐσταται Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικό- τητα Ιερέα, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Τη χριστιανική και ηθική διαπαιδαγώγηση του προ- σωπικού του Υπουργείου υπό την επιφύλαξη της ελευ- θερίας της εκδήλωσης, ατομικά ή συλλογικά, δημόσια ή ιδιωτικά, της λατρείας, της διδασκαλίας, της ενάσκησης και της παρακολούθησης θρησκευτικών καθηκόντων και τελετουργιών άλλων γνωστών δογμάτων ή θρησκειών. β) Τη μέριμνα για την ανέγερση των ιερών ναών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Για την ανέγερση των ιερών ναών και τη δι- άθεση των εισπράξεων τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κανονισμού 8/1979 «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α΄ 1), όπως ισχύει κάθε φορά. Η διαχείριση της περιουσί- ας των ιερών ναών του Σώματος ανατίθεται σε τριμελείς επιτροπές οι οποίες συγκροτούνται κατ’ έτος με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στις οποίες συμμετέχει μόνιμα και ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Θρησκευ- τικού. Οι εισπράξεις των ιερών ναών του Σώματος κατα- τίθενται επ’ ονόματι των μελών της ανωτέρω επιτροπής σε ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υπάγεται και λειτουργεί Γραφείο Μηχανογράφησης με Μηχανογραφικό Κέντρο, του οποίου οι αρμοδιότητες είναι οι ακόλουθες: α) Η μηχανογραφική υποστήριξη της Διεύθυνσης. β) Η διαχείριση, ο προγραμματισμός, η επέκταση και η καταχώριση στοιχείων στη βάση δεδομένων του προ- σωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 32Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή των συστη- μάτων κατάταξης, εκπαίδευσης, διαρκούς μετεκπαίδευ- σης και επιμόρφωσης του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ. AKT., μέσω των ακόλουθων Τμημάτων: α) Τμήμα Κατάταξης, β) Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης, γ) Τμήμα Επιμόρφωσης. 2. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κατάταξης είναι οι ακόλουθες: α) Η μέριμνα για την προετοιμασία και τη διενέργεια διαγωνισμών κατάταξης προσωπικού στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. β) Η μέριμνα για την κατάταξη των επιτυχόντων στις παραγωγικές σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή απευθείας στις τάξεις του, τις στρατιωτικές μεταβολές των κατατασσό- μενων στις παραγωγικές σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και την παρακολούθηση και τήρηση της νομολογίας των Διοικητικών Δικαστηρίων και των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των Ανεξάρτητων Αρχών σε θέματα προσλήψεων και εκπαίδευσης. γ) Η επεξεργασία υπηρεσιακών απόψεων επί διοικη- τικών διαφορών που προκύπτουν κατά τις διαδικασίες προσλήψεων-κατατάξεων και φοιτήσεως στις παραγω- γικές σχολές. δ) Η επεξεργασία ερωτημάτων προς το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Ναυ- τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επί θεμάτων αρμοδιό- τητας της Διεύθυνσης. 3. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευ- σης είναι οι ακόλουθες: α) Η εκτίμηση των αναγκών βασικής εκπαίδευσης του προσωπικού. β) Η εποπτεία των παραγωγικών σχολών, η μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών τους σε εκπαιδευτικό προ- σωπικό και υλικό και η εισήγηση καταλλήλων μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας των σχολών αυτών. γ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού στις παραγωγικές σχολές και η παρακολούθηση της προόδου των εκπαιδευομένων. δ) Η μέριμνα για τη σύνταξη, αναθεώρηση και τροπο- ποίηση των Οργανισμών και Κανονισμών βασικής εκπαί- δευσης και ο χειρισμός των σχετικών με την εφαρμογή τους θεμάτων. ε) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία στοιχείων καθώς και η εισήγηση προτάσεων για την ίδρυση νέων Σχολών Εκπαίδευσης του προσωπικού, κατάργησης ή αναδιάρ- θρωσης των υφιστάμενων. στ) Η ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των παραγωγικών Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, τα προσόντα και τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων, της κάλυψης των σχετικών δαπανών και αποζημιώσεων και κάθε άλλου εν γένει σχετικού ζη- τήματος. ζ) Η μηχανογραφική καταχώριση και ενημέρωση των στοιχείων των ατομικών φακέλων των Δοκίμων Αξιω- ματικών Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και Λιμενοφυλάκων μετά την κατάταξη και έως το πέρας της βασικής εκπαί- δευσης αυτών στη βάση δεδομένων προσωπικού ΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ. που λειτουργεί στη Διεύθυνση Προσωπικού ΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ. καθώς και στην εφαρμογή Μητρώου μισθοδοτού- μενων Ελληνικού Δημοσίου. 4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιμόρφωσης είναι οι ακόλουθες: α) Η αξιολόγηση των αναγκών εκπαίδευσης, μετεκ- παίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, καθώς και η μέριμνα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προ- γραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, με το συντονισμό της διερεύνησης των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού. β) Η μέριμνα της οργάνωσης και λειτουργίας των σχο- λών εκπαίδευσης-μετεκπαίδευσης του προσωπικού, η εποπτεία αυτών και η κάλυψη των αναγκών των σχολών αυτών σε εκπαιδευτικό προσωπικό και υλικό. γ) Η τήρηση των αναγκαίων στοιχείων για την πρόοδο και τα αποτελέσματα της μετεκπαίδευσης και της επι- μόρφωσης του προσωπικού και η εισήγηση για τη λήψη καταλλήλων μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας των σχολών μετεκπαίδευσης - επιμόρφωσης. δ) Η μελέτη και η εισήγηση καθορισμού των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων εκπαίδευσης, καθώς και των με- θόδων και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των στόχων αυτών. ε) Η κατάρτιση και η εκτέλεση προγραμμάτων εκπαί- δευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προ- σωπικού και η μέριμνα παρακολούθησης σχολείων των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προγραμμάτων Ινστιτούτων και Σχολών Επιμόρφωσης ή σχολείων εσωτερικού και εξω- τερικού, καθώς και η εισήγηση για την αξιοποίηση του σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού προς απόκτηση επαγγελματικής πιστοποίησης σε συ- νεργασία με συναρμόδιες Διευθύνσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ζ) Η μηχανογραφική καταχώριση στοιχείων εκπαιδεύ- σεων, επιμορφώσεων και μετεκπαιδεύσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη βάση δεδομένων προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ. AKT. που λειτουργεί στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 33Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ΕπικοινωνιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επι- κοινωνιών είναι αρμόδια για την εφαρμογή πληροφορι- ακών συστημάτων και συστημάτων επικοινωνιών στις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και για το σχεδιασμό μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), μέσω των ακόλουθων Τμημάτων: α) Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, β) Τμήμα Συστημάτων Λογισμικού, γ) Τμήμα Δικτύων Δεδομένων και Τηλεπικοινωνιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ηλεκτρονικής Δια- κυβέρνησης είναι οι ακόλουθες: α) Η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρ- μογής μέτρων για την απλούστευση διοικητικών διαδι- κασιών, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπη- ρεσίες. β) Η μέριμνα για την υποστήριξη των Υπηρεσιών του Υπουργείου με τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήμα- τα με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας τους και μελέτη για την ορθολογική αξιοποίηση αυτών. γ) Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός έργων πληρο- φορικής και καινοτόμων υπηρεσιών με χρήση ΤΠΕ, για την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις και τα λοιπά Τμήματα της ίδιας Διεύθυνσης. δ) Η υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνη- σης και μελέτη προς εφαρμογή μέτρων μηχανοργάνω- σης για τη βελτίωση των σχέσεων κράτους - πολίτη. ε) Την παροχή υποστήριξης προς τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και των αρμόδιων Ομάδων για την υλοποί- ηση της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ν. 3882/2010).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Συστημάτων Λογι- σμικού είναι οι ακόλουθες: α) Η καταγραφή αναγκών, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση για προμήθειες πληροφοριακών συστημάτων. β) Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, τεχνική διαχείριση και υποστήριξη επιχειρησιακών και διοικητικών πληροφο- ριακών συστημάτων. γ) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η διαχείριση και συντή- ρηση των ιστότοπων του Υπουργείου. δ) Η ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ασφαλείας μηχανογραφικών συστημάτων. ε) Ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων διακίνησης επιβατών και οχημάτων με πλοία (ΗΣΚΘΕΕΑ), η έγκριση της λειτουργίας των συστημάτων ΗΣΚΘΕΕΑ και Κατα- γραφής Ε/Γ πλοίων και η χορήγηση των σχετικών βε- βαιώσεων. στ) Ο συντονισμός, η επίβλεψη η εποπτεία και η υπο- βοήθηση του έργου των επιθεωρητών και των Λιμενικών Αρχών αναφορικά με τον έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων ΗΣΚΘΕΕΑ και Καταγραφής Ε/Γ Πλοίων. ζ) Ο έλεγχος και η επεξεργασία δεδομένων μηχανο- γραφικών εφαρμογών, συμφώνως προς τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. η) Η οργάνωση και διαχείριση ψηφιοποιημένων πλη- ροφοριών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δικτύων Δεδομένων και Τηλεπικοινωνιών είναι οι ακόλουθες: α) Η καταγραφή αναγκών, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση για προμήθειες μηχανογραφικής και δικτυακής υποδομής. β) Η διαχείριση και τεχνική υποστήριξη - συντήρηση μηχανογραφικών υποδομών και ενσύρματων - ασύρμα- των δικτύων δεδομένων. γ) Η διαχείριση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων ασφαλείας των πληροφοριακών δεδομένων και των συ- στημάτων επικοινωνιών. δ) Η ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ασφαλείας σε συνεργασία με το Τμήμα Συστημάτων Λογισμικού. ε) Η συλλογή και αποστολή αιτημάτων για την προ- μήθεια υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (δίκτυα δεδομένων) και την προμήθεια των αναγκαίων για αυτές πληροφοριακών συστημάτων προς την αρμόδια Υπη- ρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης. στ) Η λειτουργία της αποθήκης μηχανογραφικού εξο- πλισμού. ζ) Η οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και απογραφι- κή τακτοποίηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. η) Η έγκριση τεχνικής σκοπιμότητας για τη σύνδεση, μεταφορά και κατάργηση γραμμών δεδομένων. θ) Ο χειρισμός θεμάτων σχεδίων, επιχειρήσεων, οργά- νωσης και ασκήσεων επικοινωνιών σε εθνικό επίπεδο. ι) Η παρακολούθηση των θεμάτων τυποποίησης στα συστήματα επικοινωνιών και του έργου των Διεθνών Οργανισμών για τα τηλεπικοινωνιακά θέματα. ια) Η ανάπτυξη και η τεχνική διαχείριση τηλεπικοι- νωνιακών ζεύξεων και συστημάτων επικοινωνιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες. ιβ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα επιχειρησιακής εκμετάλλευσης των ραδιοεπι- κοινωνιών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες, για θέματα εκπαίδευσης προσωπικού, Υπηρεσίες του Υπουργείου. ιγ) Ο χειρισμός θεμάτων διαχείρισης του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης από τεχνικής πλευράς των συστημάτων Ραδιοναυτιλίας, για την υποστήριξη των επιχειρησιακών απαιτήσεων, στο πλαίσιο της αποστολής του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και η παρα- κολούθηση - εφαρμογή των διατάξεων του Εθνικού Κα- νονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) (ΚΥΑ ΟΙ Κ.17225/655/2006, Β΄ 399) και του Διεθνούς Κανο- νισμού Ραδιοεπικοινωνιών (ΔΚΡ) (ν. 1843/1989, Α΄ 96). ιδ) Ο συντονισμός θεμάτων ασφάλειας επικοινωνιών και κρυπτασφάλειας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου. ιε) Η διαχείριση του χάρτη στόλου και των επί μέρους λειτουργικών παραμέτρων του ψηφιακού συγκαναλικού ραδιοσυστήματος (TETRA -TerrestrialTrunkedRadio). ιστ) Η καταγραφή αναγκών, η αξιολόγηση αυτών και η εισήγηση για προμήθειες συστημάτων επικοινωνιών. ιζ) Η έγκριση της τεχνικής σκοπιμότητας για τη σύν- δεση, μεταφορά και κατάργηση τηλεφωνικών γραμμών. ιη) Η συλλογή και αποστολή αιτημάτων για την προμή- θεια υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (τηλεφωνι- κές γραμμές) και την προμήθεια των αναγκαίων για αυτές πληροφοριακών συστημάτων προς την αρμόδια Υπη- ρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ν.3979/2011) σε συνερ- γασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης. ιθ) Η λειτουργία Αποθήκης τηλεπικοινωνιακού - ραδι- οηλεκτρονικου υλικού και αναλωσίμων. κ) Η οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και απογραφική τακτοποίηση του τηλεπικοινωνιακού - ραδιοηλεκτρονι- κου υλικού των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κα) Ο προγραμματισμός, η διαχείριση, ο έλεγχος σκο- πιμότητας και η έγκριση διάθεσης εγκατάστασης του τηλεπικοινωνιακού - ραδιοηλεκτρονικου υλικού των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. και των πλωτών - χερσαίων μέσων του. κβ) Η λειτουργία ηλεκτρονικού συνεργείου για τη μέ- ριμνα, συντονισμό και εκτέλεση εργασιών επισκευής, εγκατάστασης και συντήρησης του τηλεπικοινωνιακού - ραδιοηλεκτρονικου- ηλεκτρονικού υλικού των κεντρι- κών και περιφερειακών υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των πλωτών - χερσαίων μέσων του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’Κεντρικές Υπηρεσίες Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. εκτός Κλάδων
Άρθρο 34Γενική Επιθεώρηση Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Επιθεώρηση είναι Κεντρική Υπηρεσία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, προΐσταται ο Γενικός Επιθεωρητής και υπά- γεται απευθείας στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το προσωπικό που στελεχώνει τη Γενική Επιθεώ- ρηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, πρέπει κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών να έχει αξιολογηθεί με το γενικό χαρακτηρισμό «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» και εκτελεί αποκλειστικά τις υπηρεσίες και τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τον Γενικό Επιθεωρητή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Γενική Επιθεώρηση διαρθρώνεται από τα Τμή- ματα: α) Τμήμα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων. β) Τμήμα Διοικητικών και Ποινικών Υποθέσεων, γ) Τμήμα Ερευνών και Αξιολογήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιθεωρήσεων και Ελέγχων είναι οι ακόλουθες: α) Ο έλεγχος της δραστηριότητας των Κεντρικών Υπη- ρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και η εποπτεία της δραστηρι- ότητας των Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, δια των διενεργούμενων επιθεωρήσεων και ελέγχων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Επιθεωρήσεων και Ελέγχων. β) Η διενέργεια εκτάκτων επιθεωρήσεων και ελέγχων, με τη συνδρομή, όποτε απαιτείται, στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. που κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις προς διαπί- στωση της καλής οργάνωσης, λειτουργίας και εκπλήρω- σης της αποστολής των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών. γ) Η τήρηση αρχείου των συνταχθεισών Εκθέσεων Επιθεωρήσεων και η παρακολούθηση των ενεργειών των καθ» ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων-Υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την επίλυση των προβλημάτων και την αποκατάσταση των εκκρεμοτήτων που διαπιστώθηκαν κατά την διενέργεια των Επιθεωρήσεων. δ) Η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση της λειτουρ- γίας, της δομής, της διάρθρωσης και οργάνωσης των Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής των. ε) Η μέριμνα για την έκδοση Κανονισμών Επιθεωρή- σεων και Ελέγχων της δραστηριότητας των Υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικών και Ποι- νικών Υποθέσεων είναι οι ακόλουθες: α) Η διενέργεια Προανακρίσεων, Προκαταρκτικών Εξετάσεων/Ενορκων Διοικητικών Εξετάσεων και Διοι- κητικών Διερευνήσεων. β) Η εισήγηση στο Γενικό Επιθεωρητή για την έκδοση διαταγής διενέργειας, από την αρμόδια Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., Διοικητικής Διερεύνησης ή Ένορ- κης Διοικητικής Εξέτασης, προς διερεύνηση καταγγελίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα Κα- νονισμό Ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων και Διοικητι- κών Διερευνήσεων. γ) Η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την πρόληψη, αποτροπή και αποτελεσμα- τική αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ερευνών και Αξιο- λογήσεων είναι οι ακόλουθες: α) Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων δραστηριότητας των Υπηρεσιών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και η αξιο- λόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τον πολίτη. β) Η εισήγηση σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. μέτρων για τη βελτίωση των τομέων δραστηριότητας τους και την εκπλήρωση των τιθέμενων στόχων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. γ) Η διοικητική εποπτεία της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ και η εξέταση, επεξερ- γασία των εκθέσεων της επί θεμάτων που αφορούν την δομή και λειτουργία των Υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 35Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας ΕπιτήρησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Υπηρεσία Ολοκληρωμένης θαλάσσιας Επιτήρη- σης, που εποπτεύεται από το Διευθυντή του Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης, δια της συνεργασίας της με Υπηρεσίες και φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση αντίληψης της κα- τάστασης στο θαλάσσιο πεδίο (situational awareness), συντονίζει τη συμμετοχή του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. σε συναφείς δράσεις και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Επιχειρησιακής Συνεργασίας, β) Τμήμα Οργάνωσης και Ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρησιακής Συ- νεργασίας είναι: α) Ο συντονισμός της συμμετοχής του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. στις εργασίες και δράσεις ευρωπαϊκών και διεθνών Οργα- νισμών σε θέματα που ανάγονται στην επιτήρηση και προστασία του θαλασσίου χώρου και ιδίως της Ευρω- παϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX). β) Η αξιολόγηση της σκοπιμότητας και η εισήγηση συμμετοχής προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., σε συναφείς εκ- παιδεύσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή. γ) Η μέριμνα για τη συμμετοχή προσωπικού ΛΣ-ΕΛ. AKT. στις εργασίες εθνικών, διεθνών και ενωσιακων ορ- γάνων και πρωτοβουλιών και ο συντονισμός των ενεργει- ών υποστήριξης και παρακολούθησης του έργου τους. δ) Η επιχειρησιακή εκμετάλλευση διαθέσιμων εφαρ- μογών επιτήρησης θαλασσίου πεδίου και η μέριμνα για την αξιοποίηση των δεδομένων τους. ε) Ο συντονισμός και η εποπτεία της συμμετοχής σε διακλαδικές δράσεις επιτήρησης και προστασίας των θαλασσίων συνόρων της χώρας και, ιδίως στη συνερ- γασία του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιτήρησης Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.). στ) Ο συντονισμός της συνεργασίας του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με τους συναρμόδιους εθνικούς φορείς για τον σχεδια- σμό και την υλοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης συνόρων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οργάνωσης και Ανά- πτυξης είναι: α) Η παρακολούθηση πιλοτικών προγραμμάτων, και- νοτόμων τεχνολογιών και η υποβολή προτάσεων ανά- πτυξης συστημάτων επιτήρησης του θαλασσίου πεδίου. β) Η παρακολούθηση εθνικών και ευρωπαϊκών χρη- ματοδοτικών προγραμμάτων καθώς και η σύνταξη και υποβολή προτάσεων αξιοποίησης χρηματοδοτήσεων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και ιδίως με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΝΑΝΠ, για την ανάπτυξη δράσεων και την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού - μέσων με σκοπό την επιτήρηση του θαλασσίου πεδίου της χώρας. γ) Η οικονομική παρακολούθηση της συμμετοχής του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. σε κάθε είδους επιχειρήσεις και δραστηριό- τητες επιτήρησης θαλασσίου πεδίου, ιδίως του FRONTEX, και η μέριμνα για τη συλλογή και τήρηση αρχείου οικο- νομικών στοιχείων, παραστατικών και δικαιολογητικών.

Άρθρο 36Υπηρεσία ΥγειονομικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Υπηρεσία Υγειονομικού (ΥΓ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι αρμόδια την εισήγηση, πρόβλεψη, οργάνωση, κατεύθυν- ση, εποπτεία και έλεγχο σε θέματα υγιεινής, προληπτι- κής ιατρικής και γενικά της υγειονομικής περίθαλψης και νοσηλείας για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και τα μέλη των οικογενειών τους καθώς και τη μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία της Υγειονομικής Επιτροπής Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών θαλάσσης (ΥΕ- ΑΝΕΟ) Πειραιά, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων: α) Τμήμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, β) Τμήμα Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης, γ) Τμήμα Υγειονομικής Υποστήριξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως Διευθυντής της Υπηρεσίας Υγειονομικού τοπο- θετείται ο αρχαιότερος Αξιωματικός Ιατρός (ΥΙ). Κατά την απουσία του, αναπληρώνεται από τον αμέσως νεώτερο του στην επετηρίδα Αξιωματικό Ιατρό (ΥΙ) Λ.Σ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ως Προϊστάμενος των Τμημάτων, τοποθετείται Κα- τώτερος ή Ανώτερος Αξιωματικός (ΥΙ) Λ.Σ, ο οποίος, κα- τόπιν σχετικής εισήγησης του Διευθυντή ΥΓ/Λ.Σ., μπο- ρεί να υπηρετεί με διπλή τοποθέτηση και στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ). Στο Τμήμα Υγειονομικής Υποστήριξης ως Τμηματάρχης μπορεί να τοποθετηθεί και Κατώτερος ή Ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πρωτοβάθμιας Πε- ρίθαλψης είναι οι ακόλουθες: α) Η λειτουργία του Ιατρείου των Κεντρικών Υπηρεσι- ών και άλλων περιφερειακών ιατρείων ή ιατρικών κλι- μακίων που μπορεί να συγκροτούνται κατά τις ανάγκες με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. β) Η μέριμνα για τον ετήσιο υγειονομικό έλεγχο του προσωπικού Λ.Σ. γ) Η οργάνωση και λειτουργία Τράπεζας αίματος προ- σωπικού Λ.Σ. δ) Η συνταγογραφηση και θεώρηση βιβλιάριων υγείας στελεχών Λ.Σ. και μελών των οικογενειών τους. ε) Η παροχή υγειονομικής κάλυψης σε ασκήσεις ή επι- χειρήσεις ή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (ΠΣΕΑ). στ) Η έγκριση αναρρωτικών αδειών προσωπικού Λ.Σ. κατόπιν εξέτασης. ζ) Η μέριμνα για την επάρκεια και καλή λειτουργία των υγειονομικών μέσων του Λ.Σ., ιδίως σε ασθενοφόρα, ια- τρικό εξοπλισμό, φάρμακα, εμβόλια και άλλα αναλώσιμα. η) Η συγκρότηση των Υγειονομικών Επιτροπών κατά- ταξης στελεχών και χορήγησης αδειών οπλοφορίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Λ.Σ. και η έκδοση σχετικής γνωμάτευσης για την ορθή χρήση ατομικών και υπηρεσιακών όπλων. θ) Η υγειονομική επιθεώρηση προσωπικού, χώρων και καταστημάτων του Υπουργείου. ι) Η ενημέρωση του προσωπικού και λήψη μέτρων σε περιπτώσεις πανδημίας πολέμου και χρήσεως χημικών. ια) Ο έλεγχος της φυσικής κατάστασης του προσωπι- κού Λ.Σ., ιδιαιτέρως εκείνου που καταδύεται, ίπταται ή αποτελεί πλήρωμα σκάφους. ιβ) Η παρακολούθηση και εισήγηση σχετικά με τα φυ- σικά, διανοητικά και ψυχικά χαρακτηριστικά και τις ικα- νότητες ανθρώπινης αντοχής σε καταστάσεις κινδύνου και επείγουσας ανάγκης, όπως ακραία φυσικά φαινόμενα και συμπλοκές. ιγ) Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέμα- τα ναυτικής ιατρικής και οδοντιατρικής και συμμετοχή σε συναφείς επιτροπές και ομάδες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης είναι οι ακόλουθες: α) Η παρακολούθηση της υγείας στελεχών του Λ.Σ. νοσηλευόμενων σε Ναυτικά Νοσοκομεία ή αλλά στρα- τιωτικά, κρατικά ή ιδιωτικά νοσοκομεία. β) Η μέριμνα για την έγκριση αναρρωτικών αδειών ή κρίση σωματικής ικανότητας στελεχών Λ.Σ. που νοση- λεύτηκαν σε νοσοκομεία. γ) Η εισήγηση και παρακολούθηση σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση της εκπαίδευσης και μετεκπαί- δευσης του Υγειονομικού προσωπικού του Λ.Σ. και η πρόταση αναφορικά με τις νέες κατατάξεις υγειονομι- κού ή άλλου προσωπικού αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών. δ) Η τήρηση και η ενημέρωση των επιστημονικών φα- κέλων του υγειονομικού προσωπικού Λ.Σ. ε) Η συνεργασία με τη ΔΥΓ/ΓΕΝ, ΔΥΓ/ΓΕΕΟΑ και τις Δι- ευθύνσεις των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ναυτικού (ΝΙΝ) για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών υγείας στα στελέχη Λ.Σ. και τη βέλτιστη αξιοποίηση του διατιθεμέ- νου στα ΝΙΝ υγειονομικού προσωπικού Λ.Σ. στ) Η μέριμνα για θέματα αδειών του προσωπικού της ΥΓ/Λ.Σ. και ο συγχρονισμένος προγραμματισμός των αδειών του υγειονομικού προσωπικού Λ.Σ. που υπηρετεί στα ΝΙΝ. ζ) Ο χειρισμός των θεμάτων που προκύπτουν από τα πολιτικά και στρατιωτικά νοσοκομεία του εσωτερικού και εξωτερικού στα οποία, νοσηλεύεται προσωπικό του Λ.Σ. και μέλη των οικογενειών τους. η) Η επίβλεψη και μέριμνα για στελέχωση, σε συνερ- γασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, των Υγειονομικών Επιτροπών του Λ.Σ. θ) Η συντήρηση και εκσυγχρονισμός του ηλεκτρονικού υλικού των υγειονομικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Υγειονομικής Υπο- στήριξης είναι οι ακόλουθες: α) Η μέριμνα για την προμήθεια και έκδοση βιβλιαρίων υγειονομικής περίθαλψης και την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασθένειας Ασφάλισης (Ε.Κ.Α.Α) στελεχών ΛΣ-ΕΛ. AKT και των μελών των οικογενειών τους. β) Η μέριμνα για τον έλεγχο της ετήσιας θεώρησης των βιβλιαρίων υγείας περίθαλψης στελεχών ΛΣ-ΕΛ. AKT και των μελών των οικογενειών τους. γ) Η προώθηση των διαδικασιών, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, για την έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών υγείας στα στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και τα μέλη των οικογενειών τους με ιδιωτικούς φορείς κατά τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. δ) Η μέριμνα για την προμήθεια με φάρμακα και λοι- πό υγειονομικό υλικό των ιατρείων του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, των ασθενοφόρων και των λοιπών κινητών και ακίνητων μονάδων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ε) Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσί- ες, για τη σύσταση και εποπτεία της λειτουργίας, σύμφω- να με την ισχύουσα νομοθεσία, φαρμακείων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στ) Η μέριμνα για την προμήθεια πάσης φύσεως εξο- πλισμού που απαιτείται για την παροχή ιατροφαρμακευ- τικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. ζ) Η μέριμνα και εισήγηση για τη συνδρομή του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ προς παροχή υγειονομικής προμήθειας σε περι- πτώσεις εκτάκτων αναγκών και ιδίως σε περίπτωση πο- λέμου, επικίνδυνων φυσικών και καιρικών φαινομένων. η) Η συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όσον αφορά στον έλεγχο των υγειονομικών δαπανών του προσωπικού ΛΣ- ΕΛ. AKT..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στην Υπηρεσία Υγειονομικού υπάγονται διοικητικά και λειτουργούν το Ιατρείο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα Περιφερειακά Ιατρεία, με αποστολή την πρόλη- ψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση της υγείας, συμβουλευτική υποστήριξη, τη συνταγογράφηση και εντολή διενέργειας παρακλινικών εξετάσεων του προ- σωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των μόνιμων και με σχέση εργα- σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και των μελών των οικογενειών τους. Τα Περιφερειακά Ιατρεία λειτουργούν στις έδρες των Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το Ιατρείο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα Περι- φερειακά Ιατρεία στελεχώνονται από Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού και λοιπό προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία διαρθρώ- νονται ανάλογα με τις ειδικότητες του υγειονομικού προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε τμήματα ή εργαστήρια αντίστοιχων ειδικοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο Ιατρείο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στα Περιφερειακά Ιατρεία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3418/2005 «Κώ- δικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α΄ 287), όπως ισχύουν κάθε φορά. Για την άσκηση των πράξεων αρμοδιότητας λοιπών ειδικοτήτων του υγειονομικού προσωπικού Λ.Σ.- ΕΛ. AKT, εφαρμόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις. Λοιπά θέματα εσωτερικής και εξωτερικής υπη- ρεσίας του Ιατρείου του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των Περιφερειακών Ιατρείων προβλέπονται στον Κανονισμό εσωτερικής και εξωτερικής υπηρεσίας των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ. AKT., ο οποίος εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 126 του νόμου 3079/2002 (Α΄ 311).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το Ιατρείο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στα Πε- ριφερειακά Ιατρεία εφοδιάζεται με ιατρικό εξοπλισμό και ιατρικά μηχανήματα, δύναται δε να λειτουργούν σε αυτά οδοντιατρείο και οδοντοτεχνικό εργαστήριο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 128 του νόμου 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσω- πικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» (Α΄ 311).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Για την αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων δύνα- ται να συγκροτούνται στο Ιατρείο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ. AKT. με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προσωρινά ιατρικά κλιμάκια.

Άρθρο 37Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η οργάνωση, λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Υπη- ρεσίας Εναέριων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΥΕΜ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις του Κώδικα του Προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων ανήκει και η Αποθήκη Εναέριων Μέσων. Η Υπη- ρεσία Εναέριων Μέσων μπορεί να υλοποιεί εξαιρετικά επείγουσες - άμεσης αποκατάστασης προμήθειες συνα- φείς προς τις αρμοδιότητές της.

Άρθρο 38Μονάδα Υποβρύχιων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΜΥ- Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) αναλαμβάνει τη διενέργεια ειδικών επι- χειρήσεων προς έρευνα και διάσωση και προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στους χώρους αρμοδιό- τητας του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. ή και εκτός αυτών, εφόσον αυτό ζητηθεί αρμοδίως. Η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μπορεί να υλοποιεί εξαιρετικά επείγουσες - άμεσης αποκατάστασης προμήθειες. Η οργάνωση, λει- τουργία και οι αρμοδιότητες της Μονάδας καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις του Κώδικα του Προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και τον Κανονισμό λειτουργίας της.

Άρθρο 39Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Υπηρεσία Συνδέσμων - Διασωστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΥΣΥΔ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ), έχει έδρα την Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, όπου υφίσταται η Μονάδα υπαγωγής της Μοίρας Έρευνας Διάσωσης και αποστολή τη στελέχω- ση των ελικοπτέρων έρευνας διάσωσης της Π.Α., με τη διάθεση ειδικοτήτων Συνδέσμου-Συμβούλου Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.-ΠΑ και Δύτη-Διασώστη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Υπηρεσία στελεχώνεται με προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ. AKT., ειδικότητας Συνδέσμου ή Διασώστη, καθώς και διοικητικό προσωπικό στο οποίο ανατίθενται καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης, γραφείων, επιστασιών και λοιπών Υπηρεσιών εδάφους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Της Υπηρεσίας προΐσταται ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Συνδέσμου ή Ιπτάμενου Αξιω- ματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Υπηρε- σίας καθορίζεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα του Προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., και τον κα- νονισμό λειτουργίας της.

Άρθρο 40Επισκευαστικές Βάσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Επισκευαστικές Βάσεις του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα την Ελευσίνα και τη Θεσσαλονίκη (εφεξής Ε.Β./Λ.Σ.-ΕΛ. AKT. και Ε.Β.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αντίστοιχα) εποπτεύονται από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Ασφάλειας και Αστυ- νόμευσης, μέσω της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες των Επισκευαστικών Βάσεων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι οι ακόλουθες: α) Η εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης των πλωτών και χερσαίων μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του εξοπλισμού τους. β) Η μετακίνηση κλιμακίων τεχνικών, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις, με τα απαιτούμενα υλικά και εργαλεία για επί τόπου επισκευές των ανωτέρω ανα- φερομένων επιχειρησιακών μέσων και εξοπλισμού στις Λιμενικές Αρχές όπου αυτά υπάγονται και διατίθενται. γ) Η μέριμνα για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών για τις εκτελούμενες σε αυτή εργα- σίες σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις και η τήρηση επαρκούς αποθέματος υλικών για άμεση αντι- μετώπιση των συνηθέστερα παρουσιαζόμενων βλαβών. δ) Η μέριμνα για τη διακίνηση των προς επισκευή και επισκευασμένων ανταλλακτικών, υλικών καθώς και εξο- πλισμού από και προς τις Λιμενικές Αρχές. ε) Η υποβολή προτάσεων για παροπλισμό πλωτών και χερσαίων μέσων που η επισκευή τους κρίνεται ασύμφο- ρη για το Δημόσιο καθώς και η μέριμνα διαφύλαξης και παράδοσης αυτών στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ του Υπουργείου Οικονομικών για εκποίηση, μετά από σχετική διαταγή της αρμόδιας Διεύθυνσης -Υπη- ρεσίας. στ) Η μέριμνα διαφύλαξης και μαζικής προώθησης για εκποίηση των μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εξαρτημά- των και εξοπλισμού που λόγω υπερβολικής φθοράς ή καταστροφής τους, δεν επιδέχονται επισκευή. ζ) Η μέριμνα για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων των ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., των πλωτών και χερσαίων μέσων που έχουν παραδοθεί σε αυτές για επισκευή και η τήρηση του Μηχανοηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισμού τους σε υψηλό βαθμό ετοιμότητας. η) Η δυνατότητα υλοποίησης εξαιρετικά επειγουσών - άμεσης αποκατάστασης προμηθειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι Επισκευαστικές Βάσεις ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. περιλαμβά- νουν τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Υποστήριξης Πλωτών Μέσων. β) Τμήμα Υποστήριξης Χερσαίων Μέσων. γ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας - Επιστασίας και Απο- θηκών Υλικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Υποστήριξης Πλω- τών Μέσων είναι οι ακόλουθες: α) Η παραλαβή και επιθεώρηση των πλωτών μέσων και του εξοπλισμού αυτών. β) Η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών, υλικών καθώς και εξοπλισμού. γ) Η μέριμνα, εποπτεία, συντονισμός και εκτέλεση των εργασιών συντήρησης - επισκευής πλωτών μέσων και του εξοπλισμού αυτών. δ) Η προώθηση πλωτών μέσων, ανταλλακτικών, υλι- κών καθώς και εξοπλισμού στην ΔΔΔΥ (πρώην ΟΔΔΥ) για εκποίηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Υποστήριξης Χερ- σαίων Μέσων είναι οι ακόλουθες: α) Η παραλαβή και επιθεώρηση των χερσαίων μέσων και του εξοπλισμού αυτών. β) Η μέριμνα για τη διάθεση και την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών, υλικών καθώς και εξο- πλισμού. γ) Η μέριμνα, εποπτεία, συντονισμός και εκτέλεση των εργασιών συντήρησης - επισκευής χερσαίων μέσων και του εξοπλισμού αυτών. δ) Η προώθηση χερσαίων μέσων, ανταλλακτικών, υλι- κών καθώς και εξοπλισμού στην ΔΔΔΥ (πρώην ΟΔΔΥ) για εκποίηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Μέρι- μνας - Επιστασίας και Αποθηκών Υλικών, είναι οι ακό- λουθες: α) 0 διαχειριστικός έλεγχος των καυσίμων των πλωτών και χερσαίων μέσων που βρίσκονται για επισκευή στην υπηρεσία, καθώς και των οχημάτων αυτής. β) Η μέριμνα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας, καθώς και των πλωτών και χερσαίων μέσων που έχουν μεταφερθεί σε αυτή. γ) Η μέριμνα επισκευής και συντήρησης των εγκατα- στάσεων της υπηρεσίας σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες. δ) Η προμήθεια, παραλαβή και φύλαξη των ειδών απο- γραφής και λοιπού εξοπλισμού. ε) 0 συντονισμός και η εποπτεία των κινήσεων οχημά- των της Υπηρεσίας. στ) Η διακίνηση των μεταχειρισμένων - επισκευασμέ- νων ανταλλακτικών και εξοπλισμού επιχειρησιακών μέσων Λιμενικών Αρχών και ο διαχειριστικός έλεγχος αυτών. ζ) Η διακίνηση σωστικών και πυροσβεστικών μέσων από και προς Λιμενικές Αρχές και εξειδικευμένα συνερ- γεία. η) Η μέριμνα για τη λειτουργία και τη συγκρότηση επιτροπών για τον τακτικό έλεγχο των Αποθηκών και τη διαβίβαση των εκθέσεων ελέγχου στις αρμόδιες Υπη- ρεσίες του Λ.Σ. για αξιολόγηση. θ) Η λογιστική παρακολούθηση των πάσης φύσεως υλικών και μέσων των Αποθηκών, με την κατάλληλη μη- χανοργάνωση η την τήρηση καρτελών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας - Επιστασίας και Αποθηκών Υλικών, της Ε.Β/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα την Ελευ- σίνα ανήκουν οι Αποθήκες Λιπαντικών (ΑΠ.ΛΙΠ.) και Υλι- κών Πλωτών και Χερσαίων Μέσων (ΑΠΥΠΧΜ).

Άρθρο 41Σχολές Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Παραγωγικές Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ είναι: α) Η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών, β) Η Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. γ) Η Σχολή Λιμενοφυλάκων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις αρμοδιότητες των Σχολών αυτών εμπίπτουν ιδίως: α) Η κατάλληλη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτούντων σε αυτές Δόκιμων σε θεωρητικά και επαγγελματικά μαθήματα. β) Η στρατιωτική και ηθική διάπλαση και αγωγή. γ) Η οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικών πλόων. δ) Η διοργάνωση επιμορφωτικών διαλέξεων και επι- σκέψεων. ε) Η διενέργεια εξετάσεων. στ) Η απονομή, αναλόγως όπου προβλέπεται, διπλώ- ματος ή ξίφους στους αποφοίτους των Σχολών.

Άρθρο 42Υπηρεσία ΜουσικήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Υπηρεσία Μουσικής του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΥΜ./Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.), που εποπτεύεται από τον Διευθυντή του κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συμμετέχει σε εκδηλώσεις του Υπουργείου ή άλλων φορέων στις οποίες προσκαλείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως Διευθυντής της Υπηρεσίας Μουσικής ορίζεται ο αρχαιότερος Αξιωματικός μουσικός.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Υπηρεσία Μουσικής περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα: α) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Επιστασίας β) Τμήμα Εφοδιασμού, Συντήρησης Μέσων και Υλικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Μέρι- μνας και Επιστασίας είναι οι ακόλουθες: α) Η μέριμνα για την προετοιμασία και διάθεση του προσωπικού στις διατεταγμένες μουσικές εκδηλώσεις. β) Η μέριμνα για τη φύλαξη, την ασφάλεια, την πυρα- σφάλεια, τη συντήρηση, την καθαριότητα και την ευ- ταξία των κτιριακών εγκαταστάσεων όπου στεγάζεται η Υπηρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εφοδιασμού, Συντή- ρησης Μέσων και Υλικών είναι οι ακόλουθες: α) Η εισήγηση για την προμήθεια και τον εφοδιασμό των αναγκαίων για την Υπηρεσία μέσων και υλικών. β) Η μέριμνα για την καλή λειτουργία και συντήρηση των μέσων και υλικών που διαθέτει η Υπηρεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄Περιφερειακά Όργανα και Υπηρεσίες Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 43Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ασκούν αρμοδιότητες ελέγχου της δραστηριότητας των υπαγο- μένων σε αυτές Λιμενικών Αρχών και των ανεξάρτητων και αυτοτελών τμημάτων ΚΕΑ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπάγο- νται διοικητικά σε αυτές. Ειδικότερα: α) Ενεργούν τακτικές και έκτακτες, γενικές ή ειδικές επιθεωρήσεις και ελέγχους για τη διαπίστωση της απο- τελεσματικότητας και αποδοτικότητας της οργάνωσης, λειτουργίας και εκπλήρωσης γενικά των υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. β) Καταγράφουν τα πάσης φύσεως προβλήματα ή τις οργανωτικές αδυναμίες των υπαγομένων σε αυτές Λιμε- νικών Αρχών και εισηγούνται στις αρμόδιες Υπηρεσίες μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας τους και εκπλή- ρωση της αποστολής τους γενικότερα. γ) Διενεργούν προανακρίσεις, διοικητικές και προκα- ταρκτικές εξετάσεις ή έρευνες επί συμβάντων, ατυχημά- των σε προσωπικό ή υλικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επί παραπτωμά- των που διαπιστώνονται κατά τον υπηρεσιακό έλεγχο, καθώς και κάθε άλλου θέματος αν διαταχθεί αρμοδίως. δ) Προβαίνουν στη διερεύνηση κάθε είδους καταγ- γελίας αναφορικά με το προσωπικό των Λιμενικών Αρ- χών που υπάγονται σ’ αυτές και διενεργούν διοικητικές έρευνες και διοικητικές εξετάσεις σε υποβαλλόμενες καταγγελίες ενημερώνοντας την ηγεσία. ε) Επιλαμβάνονται και συντονίζουν επιχειρήσεις στις οποίες εμπλέκονται πέραν της μιας Λιμενικής Αρχής της περιοχής δικαιοδοσίας τους, με σκοπό την αποτελεσμα- τικότερη δράση τους. Επίσης, εποπτεύουν το έργο των Λιμενικών Αρχών υπαγωγής τους και των ειδικών μο- νάδων δικαιοδοσίας τους, ιδίως στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και παραβατικότητας που εκδηλώνε- ται στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. στ) Χειρίζονται θέματα μετακινήσεων προσωπικού και επιχειρησιακών μέσων, αδειών, πειθαρχίας, ηθικών και υλικών αμοιβών και εν γένει καταστάσεων του προσω- πικού, εφόσον τους έχουν ανατεθεί ή μεταβιβασθεί, με τις ισχύουσες διατάξεις. ζ) Εισηγούνται για τη προμήθεια και τη διανομή των υλικών και των εφοδίων στις Λιμενικές Αρχές που προ- ΐστανται. η) Ελέγχουν τις οικονομικές διαχειρίσεις των Λιμενι- κών Αρχών δικαιοδοσίας τους κατά τη διενέργεια των τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων και εποπτεύουν και συντονίζουν τα θέματα που ανάγονται στη σίτιση προσώπων που τελούν σε νόμιμο περιορισμό από τις Λιμενικές Αρχές δικαιοδοσίας τους. θ) Μεριμνούν για την προσωρινή ενίσχυση των Λιμε- νικών Αρχών δικαιοδοσίας τους με προσωπικό, συμπε- ριλαμβανομένων των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών και των συνοδών αστυνομικών σκύλων, μέσα, υλικά και εφόδια άλλων Λιμενικών Αρχών δικαιοδοσίας τους για τη λήψη έκτακτων μέτρων τάξης, ασφάλειας και τροχαίας. ι) Παρέχουν οδηγίες και κατευθύνσεις για τη δράση των Λιμενικών Αρχών της περιφέρειας τους, ως προς την επίτευξη των στόχων που τίθενται από το Αρχηγείο Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης τους και τη μέριμνα για την κατάρτιση του απολογισμού του έργου τους. ια) Υλοποιούν εξαιρετικά επείγουσες - άμεσης αποκα- τάστασης προμήθειες. ιβ) Εκτελούν κάθε άλλη εργασία που τους αναθέτει ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι Υπαρχηγοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο Γενι- κός Επιθεωρητής Λ.Σ. και οι Διευθυντές Κλάδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διαρθρώ- νονται στους παρακάτω Τομείς: α) Τομέας Α΄- Συντονισμού Επιχειρήσεων και Πολιτικής Σχεδίασης, με αρμοδιότητες συντονισμού και παρακο- λούθησης της δράσης των Λιμενικών Αρχών δικαιοδο- σίας τους επί θεμάτων έρευνας και διάσωσης, προστασί- ας θαλασσίου περιβάλλοντος, ελέγχου αλιείας, ελέγχου όρων ασφάλειας ναυσιπλοΐας και πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης. Επίσης, ασκεί ανάλογες αρμοδιότητες επί θεμάτων προστασίας θαλασσίων συνόρων καθώς και επί ζητημάτων αντιμετώπισης συμβάντων τάξης και ασφάλειας ιδίως μέσω της αξιοποίησης των ειδικών μονάδων που λειτουργούν στις Λιμενικές Αρχές δικαιο- δοσίας τους, μεριμνώντας για την αξιολόγηση του έργου τους, τον εφοδιασμό τους με κατάλληλο εξοπλισμό και μέσα, την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής δραστη- ριότητας και τον τακτικό απολογισμό της δράσης τους. β) Τομέας Β΄ - Δικαστικού, με γενική αρμοδιότητα το χειρισμό ποινικών και πειθαρχικών υποθέσεων του υπη- ρετούντος προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ. AKT στις υπαγόμε- νες Λιμενικές Αρχές και Υπηρεσίες. γ) Τομέας Γ’ - Επιθεωρήσεων και Οργανωτικών θεμά- των, με γενική αρμοδιότητα τις επιθεωρήσεις, την ορ- γάνωση και την εποπτεία λειτουργίας των υπαγομένων Λιμενικών Αρχών και Υπηρεσιών. δ) Τομέας Δ’ - Διοικητικής Υποστήριξης, με γενική αρμοδιότητα μέριμνας της καλής λειτουργίας του περι- φερειακού μηχανογραφικού κέντρου υποστήριξης των Λιμενικών Αρχών και Υπηρεσιών, καθώς και την οργά- νωση και λειτουργία των επιμέρους λειτουργούντων γραφείων της Γραμματείας, Οπλονομείου, Οικονομικής Διαχείρισης και Κίνησης.

Άρθρο 44Προϊστάμενος Περιφερειακής Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Περιφερειακής Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Διευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο των Λιμενικών Αρχών δικαιοδοσίας του. β) Εφαρμόζει τα προγράμματα δράσης του Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ., παρέχει κατευθύνσεις στις Υπηρεσίες της δικαιοδο- σίας του και θέτει επιμέρους στόχους για την υλοποίησή τους. γ) Παρακολουθεί την εφαρμογή από τις ως άνω Υπη- ρεσίες των μέτρων, μεθόδων και διαδικασιών που προ- βλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις διαταγές της Υπηρεσίας, για την εκπλήρωση της αποστολής τους. δ) Αξιολογεί τα αποτελέσματα της δράσης των ως άνω Υπηρεσιών, ως προς τη λειτουργία των προγραμμάτων και την επίτευξη των στόχων και εισηγείται τις απαραί- τητες διορθώσεις και προσαρμογές. ε) Παρακολουθεί την πορεία της εγκληματικότητας στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του και τη γενικότερη κατάσταση από πλευράς τάξης και ασφάλειας και λαμ- βάνει ή προτείνει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώ- πιση τους. στ) Αναλαμβάνει προσωπικά, τη διεύθυνση επιχειρή- σεων, όταν διαταχθεί σχετικά, ή όταν παρίσταται ανάγκη να συντονισθούν οι ενέργειες των Λιμενικών Αρχών της δικαιοδοσίας του ή να αντιμετωπισθούν εκδηλώσεις ή άλλες καταστάσεις στην περιφέρεια του, εξαιτίας των οποίων απειλείται σοβαρά διατάραξη της δημόσιας τά- ξης και ασφάλειας. ζ) Διατάσσει και εποπτεύει την εκτέλεση επιχειρήσεων Λιμενικών Αρχών της δικαιοδοσίας του όταν το κρίνει αναγκαίο. η) Ενεργεί τακτική επιθεώρηση των Λιμενικών Αρχών δικαιοδοσίας του και έκτακτη, όταν το κρίνει τούτο σκό- πιμο ή διαταχθεί σχετικά. θ) Συντάσσει ετήσια έκθεση για την δραστηριότητα των λιμενικών αρχών δικαιοδοσίας του και εισηγείται μέτρα για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της απο- στολής των και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρε- σιών προς τον πολίτη. ι) Συνεργάζεται για την αντιμετώπιση διαφόρων θε- μάτων με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές και Υπη- ρεσίες. ια) Εισηγείται αναφορικά με την ίδρυση, κατάργηση ή μετάταξη σε άλλη κατηγορία Λιμενικών Αρχών της περιοχής δικαιοδοσίας του. ιβ) Εισηγείται αναφορικά με τα θέματα στελέχωσης των Λιμενικών Αρχών δικαιοδοσίας του.

Άρθρο 45Προϊστάμενοι Τομέων Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Προϊστάμενοι των Τομέων Περιφερειακών Δι- οικήσεων είναι άμεσοι βοηθοί των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ευθύνονται για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του Τομέα τους και είναι αρμόδιοι για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προσωπικού αυτού, κα- θώς και την κατανομή των σχετικών εργασιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς από τους κανονισμούς του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 46Λιμενικές Αρχές ΕσωτερικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού (Κεντρικά Λιμεναρ- χεία, Λιμεναρχεία, Λιμενικοί Σταθμοί και Λιμενικά Τμή- ματα) αποτελούν Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ. AKT, ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με την αποστολή του Σώματος στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περιφέρεια δικαιοδοσίας Κεντρικών Λιμεναρ- χείων και Λιμεναρχείων, δύνανται να συστήνονται λιμε- νικά φυλάκια με σκοπό την κάλυψη έκτακτων ή άλλων ειδικών υπηρεσιακών αναγκών, με διαταγή η οποία εκδί- δεται από τον εκάστοτε Λιμενάρχη μετά από έγκριση της αρμόδιας Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με τη διαταγή σύστασης λιμενικών φυλακίων καθορίζονται τα θέματα τα οποία αφορούν τις αρμοδιότητες, τη στελέ- χωση, τη χρονική διάρκεια λειτουργίας, τη στέγαση και τα διατιθέμενα μέσα.

Άρθρο 47Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων

Το τοποθετούμενο στις Έδρες Ναυτιλιακών Ακολού- θων προσωπικό του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., ασκεί αρμοδιότητες σχετικές με την αποστολή του Σώματος και ιδίως: α) εφαρμόζει και ελέγχει την εφαρμογή των θεμάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας και ναυτικής ασφάλειας των ελ- ληνικών πλοίων και των πληρωμάτων τους στην περιοχή ευθύνης τους, β) εφαρμόζει και ελέγχει την εφαρμογή των όρων και συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των πληρωμάτων των ελληνικών εμπορικών πλοίων, γ) παρεμβαίνει, όταν απαιτείται, στις οικείες τοπικές Αρχές για προώθηση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουρ- γείου και τη λύση προβλημάτων σχετικών με τα ελληνικά πλοία και τα πληρώματά τους, δ) παρακολουθεί τη δραστηριοποίηση της χώρας διαπίστευσης στο ναυτιλιακό τομέα και συλλέγει και υποβάλλει στοιχεία που αφορούν την ακολουθούμενη ναυτιλιακή πολιτική και εν γένει πολιτική ενδιαφέροντος ΥΝΑΝΠ, ε) παρακολουθεί και συμμετέχει, όποτε απαιτείται, στις εργασίες Διεθνών Οργανισμών και διεθνών ναυτιλιακών φορέων με στόχο την προώθηση των ελληνικών ναυτι- λιακών συμφερόντων.

Άρθρο 48Δημόσιες Σχολές Εμπορικού ΝαυτικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού είναι: α) Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, που παρέχουν αρχική τριτοβάθμια εκπαίδευση για Αξιωματικούς Εμπο- ρικού Ναυτικού. β) Τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυ- τικού, που παρέχουν κατάρτιση και μετεκπαίδευση σε στελέχη του Εμπορικού Ναυτικού. γ) Η Δημόσια Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων Εμπορικού Ναυτικού, που παρέχει κατάρτιση και μετεκ- παίδευση Θαλαμηπόλων Εμπορικού Ναυτικού. δ) Οι Δημόσιες Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων, που παρέχουν κατάρτιση και μετεκπαίδευση σε στελέχη του Εμπορικού Ναυτικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Καθήκοντα Διοικητή και Υποδιοικητή στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού εκτελούν αξιωματικοί ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ. και, ως διοικητικό στελεχιακό δυναμικό αυτών, υπηρετεί και προσωπικό ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄Κεντρικά Όργανα Διοίκησης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 49Αρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Αρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ, ασκεί πλήρη διοίκηση στο προσωπικό, το υλικό και τα μέσα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ και ιδίως: α) Προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. για την εκπλήρωση της αποστολής τους, συμπεριλαμβα- νομένων των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικο- νομικών Υπηρεσιών για θέματα που σχετίζονται με την αποστολή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. β) Αποφασίζει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την οργάνωση, τη λειτουργία, τη στελέχωση και τον εξοπλισμό των Υπηρεσιών και καθορίζει μεθόδους και διαδικασίες δράσης τους. γ) Ελέγχει το προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. δ) Εκδίδει κανονιστικές διαταγές με τις οποίες παρέ- χονται πάγιες οδηγίες ή καθορίζονται διαδικασίες για το χειρισμό των υπηρεσιακών θεμάτων, με βάση τις υπάρ- χουσες διατάξεις. ε) Συγκαλεί το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ, μεριμνά για την προώθηση, ιεραρχικά των ειση- γήσεων στον Υπουργό. στ) Αναθέτει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και προανάκρισης σε Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε πε- ρίπτωση που κατά παρέκκλιση των όσων προβλέπονται στα άρθρα 200 και 201 του ΣΠΚ, η παραγγελία του αρ- μοδίου Εισαγγελέα απευθύνεται στη Διεύθυνση Προσω- πικού και όχι σε συγκεκριμένο προανακριτικό υπάλληλο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και η παραγγελία της προκαταρκτικής εξέ- τασης ή της προανάκρισης αφορά αρχαιότερους του Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης, Οργάνωσης, Εκπαί- δευσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Αρχηγός ασκεί και κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτόν από ειδικές διατάξεις ή άλλες οδη- γίες υπερκείμενων υπηρεσιακών κλιμακίων.

Άρθρο 50Γραφείο Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Γραφείο Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ μετατίθεται ανώ- τατος ή ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, ο οποίος, σύμφωνα με εντολές του Αρχηγού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, υποβάλ- λει προτάσεις προς διασύνδεση δράσεων των Υπηρεσι- ών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με δράσεις των λοιπών Υπηρεσιών του Υπουργείου και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και προτάσεις επί οποιουδήποτε άλλου θέματος του ανατεθεί από τον Αρχηγό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο Γραφείο Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λειτουργεί Επιτε- λικό Γραφείο (Ε.Γ./Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) το οποίο έχει υπόστα- ση αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ενεργεί ως επιτελικό όργανο προς υποβοήθηση του έργου του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ως Διευθυντής του Ε.Γ./Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τοποθετείται ανώτατος ή ανώτερος Αξιωματικός, ο οποίος βοηθείται στα καθήκοντα του από στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Διευθυντής του Ε.Γ./Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προΐσταται του προσωπικού που υπηρετεί στο γραφείο αυτό και επιφορτίζεται με την παρακολούθηση και προώθηση οι- ουδήποτε θέματος ανατίθεται σε αυτόν από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, καθώς και για την ενημέρωση του Αρχηγού για την εξέλιξή τους. Ειδικότερα: α) Παρακολουθεί την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Αρχηγού και μεριμνά για την ενημέρωση του επί αυτής και για την ομαλή, ολοκληρωμένη και ταχεία προώθηση και διεκπεραίωση αυτής. β) Μεριμνά για την παρακολούθηση του ημερήσιου και περιοδικού έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, καθώς και τα λοιπά Μ.Μ.Ε., αξιολογεί τα διάφορα δημοσιεύματα και ενημερώνει σχετικά τον Αρχηγό. γ) Διοικεί και κατευθύνει το διατιθέμενο στο Γραφείο του Αρχηγού προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Διευθυντή Ε.Γ./Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, αντικαθιστά ο αρχαιότερος από τους υπηρετούντες Αξιωματικούς του Ε.Γ./Α/Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο ΕΓ/Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λειτουργεί Γραμματεία, η οποία στελεχώνεται από προσωπικό που: α) Μεριμνά για την ακριβή τήρηση των εντολών του Διευθυντή ΕΓ/Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και για την εφαρμο- γή των κανονισμών αλληλογραφίας και επικοινωνίας που ισχύουν, για την πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση, φύλαξη και διαχείριση των πάσης φύσεως εγγράφων. β) Ευθύνεται για την κατάλληλη και ασφαλή φύλαξη των εγγράφων και εκδόσεων που φυλάσσονται στη Γραμματεία. γ) Μεριμνά για την πρωτοκόλληση των εισερχομένων προς υπογραφή από τον Αρχηγό φακέλων των διαφό- ρων υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και παρακολουθεί την πο- ρεία τους. δ) Εξασφαλίζει την επικοινωνία του Αρχηγού με τις διάφορες Αρχές, Υπηρεσίες, φορείς και ιδιώτες. ε) Μεριμνά για την απογραφική τακτοποίηση των υλικών και του μηχανογραφικού εξοπλισμού που έχει διατεθεί στο Γραφείο του Αρχηγού, σύμφωνα με τις προ- βλεπόμενες διαδικασίες. στ) Παρέχει υποστήριξη κατά τη διάρκεια παρουσιά- σεων, προσκλήσεων και επισκέψεων του Αρχηγού. ζ) Αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ανατίθε- ται, κατόπιν σχετικής εντολής του Αρχηγού ή του Διευ- θυντή Ε.Γ./Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ως Υπασπιστής του Αρχηγού τοποθετείται Αξιωμα- τικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ο Υπασπιστής ως υπηρεσιακό όργανο του Αρχηγού και με βάση τις κατευθύνσεις του, ευθύνε- ται για τη ρύθμιση των υπηρεσιακών και κοινωνικών του υποχρεώσεων, καθώς και τη διεκπεραίωση του ημερήσι- ου προγράμματος του. Τα ειδικότερα καθήκοντα του στο πιο πάνω πλαίσιο, καθορίζονται με Διαταγή του Αρχηγού.

Άρθρο 51Υπαρχηγοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Υπαρχηγοί του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ είναι οι άμεσοι βοηθοί του Αρχηγού. Ο αρχαιότερος Υπαρχηγός του Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. αναπληρώνει τον Αρχηγό, όταν απουσιάζει ή κω- λύεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Υπαρχηγοί του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν, ιδίως, τις ακό- λουθες αρμοδιότητες: α) Κατευθύνουν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγ- χουν τις Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που τους ανατίθενται. β) Μεριμνούν για την αντιμετώπιση των αναγκών και των θεμάτων που αναφύονται και αφορούν στην ειδικό- τερη αποστολή των Κλάδων και Υπηρεσιών. γ) Εισηγούνται σχέδια και προγράμματα δραστηριο- τήτων των Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δ) Ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθε- νται σε αυτούς από ειδικές διατάξεις ή άλλες διατάξεις ή άλλες οδηγίες υπερκείμενων υπηρεσιακών κλιμακίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο Γραφείο των Υπαρχηγών τοποθετείται προσω- πικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., του οποίου προΐσταται ανώτερος ή κατώτερος Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, προς υποστήριξη του έργου τους.

Άρθρο 52Γενικός Επιθεωρητής Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Γενικός Επιθεωρητής του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ελέγχει τις Κεντρικές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, κατόπιν διαταγής του Αρχηγού, και εποπτεύει τη δραστηριότητα των Πε- ριφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα θέματα των αρμοδιοτήτων του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Γενικός Επιθεωρητής του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποστη- ρίζεται στο έργο του από Επιθεωρητές και στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με εξειδικευμένες γνώσεις, όποτε αυτό απαιτείται.

Άρθρο 53Διευθυντές Κλάδων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Διευθυντές των Κλάδων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγ- χουν τη δράση των Υπηρεσιών του Κλάδου τους για την εκπλήρωση της αποστολής του και σχεδιάζουν, στο πλαί- σιο της στρατηγικής του Υπουργείου, τους στόχους και την τακτική της δράσης των Υπηρεσιών του Κλάδου τους και παρακολουθούν την εφαρμογή της. β) Μεριμνούν για τη διαμόρφωση κριτηρίων βάσει των οποίων αξιολογούν τα αποτελέσματα της δράσης των Υπηρεσιών του Κλάδου τους ως προς τη λειτουργία των προγραμμάτων και την επίτευξη των στόχων και ειση- γούνται τις απαραίτητες διορθώσεις και προσαρμογές. γ) Μεριμνούν για την άσκηση εσωτερικού ελέγχου στις Διευθύνσεις του Κλάδου. δ) Ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς από ειδικές διατάξεις ή άλλες διαταγές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ειδικότερα, ο Διευθυντής του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει επιπρόσθετα αρμοδιότητα ανάθεσης διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης και προανάκρισης σε Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ., σε περίπτωση που, κατά παρέκκλιση των όσων προβλέπονται στα άρθρα 200 και 201 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (Σ.Π.Κ.), η παραγγελία του αρμοδίου Εισαγγελέα απευθύνεται στη Διεύθυνση Προσωπικού και όχι σε συγκεκριμένο προανακριτικό υπάλληλο Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. και εφόσον αυτή αφορά νεότερους του Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε κάθε Κλάδο μπορεί να τοποθετείται Ανώτατος Αξιωματικός, ως Βοηθός του Διευθυντή Κλάδου, προς εκπλήρωση των στόχων του Κλάδου, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις αυτού, ο οποίος αναπληρώ- νει τον Διευθυντή Κλάδου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

Άρθρο 54Προϊστάμενοι Διευθύνσεων -

Προϊστάμενοι Υπηρεσιών Οι Διευθυντές Διευθύνσεων των Κλάδων και οι Προ- ϊστάμενοι των εκτός Κλάδων Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Διευθύνουν την εκτέλεση των εργασιών της υπηρε- σίας τους και προγραμματίζουν, οργανώνουν και ελέγ- χουν τις εργασίες του προσωπικού τους, υποχρεούμενοι, προς το σκοπό αυτό, σε πραγματοποίηση τακτικών και εκτάκτων συναντήσεων με όλους τους Τμηματάρχες της Διεύθυνσης και τους Προϊσταμένους τυχόν υπαγόμενων Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. β) Εισηγούνται ιεραρχικώς σε θέματα της αρμοδιότη- τας τους. γ) Κατανέμουν το προσωπικό της Υπηρεσίας τους στα επιμέρους Τμήματα, δ) Μεριμνούν για την αρ- τιότερη κατάρτιση και καλύτερη απόδοση του προσω- πικού της υπηρεσίας τους. ε) Διατάσσουν και συντονίζουν υπηρεσιακές συνεργα- σίες των Τμημάτων της υπηρεσίας τους, καθώς και την ενέργεια ερευνών, μελετών και εργασιών ορίζοντας τις αντίστοιχες επιτροπές διεξαγωγής αυτών, που, κατά την κρίση τους, απαιτείται. στ) Ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς από ειδικές διατάξεις ή διαταγές.

Άρθρο 55Τμηματάρχες Διευθύνσεων και ΥπηρεσιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Τμηματάρχες των Διευθύνσεων των Κλάδων και των εκτός Κλάδων Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι άμεσοι βοηθοί των Διευθυντών των Διευθύνσεων και Υπηρεσι- ών και ευθύνονται για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του Τμήματός τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Είναι αρμόδιοι για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προσωπικού του Τμήματός τους, καθώς και την κατανομή των σχετικών εργασιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι Τμηματάρχες ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιό- τητα που ανατίθεται σε αυτούς από ειδικές διατάξεις ή διαταγές.

Άρθρο 56Γραμματείες Οργάνων Διοίκησης

Τα γραφεία του Γενικού Επιθεωρητή και των Διευθυ- ντών των Κλάδων στελεχώνονται με προσωπικό προς υποστήριξη του έργου τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 57Σκοπός

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει ως σκοπό την ενιαία οικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των εποπτευόμενων από εκείνο φορέων και ειδικότερα τον σχεδιασμό, συντονισμό, διαχείριση και εποπτεία όλων των θεμάτων που άπτονται της οικονομικής λει- τουργίας του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής παρακολούθησης των εποπτευόμενων φορέων γενικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης. Επιπροσθέτως, στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης Οικο- νομικών Υπηρεσιών είναι οι ακόλουθοι: α) Η διασφάλιση της τήρησης και της ορθής εφαρμο- γής των δημοσιολογιστικών κανόνων, β) Η διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών καθώς και η εξόφληση αυτών. γ) Η έγκαιρη πληρωμή των υποχρεώσεων του Υπουρ- γείου σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομο- θεσία.

Άρθρο 58ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συ- γκροτείται από τις κατωτέρω οργανικές μονάδες: α) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πλη- ροφόρησης. αα) Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Δημοσιο- νομικής Στρατηγικής. ββ) Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. γγ) Τμήμα Μητρώου Δεσμεύσεων. δδ) Τμήμα Οικονομικής Παρακολούθησης Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης και Εποπτευομένων Φορέων Γε- νικής Κυβέρνησης ΥΝΑΝΠ. β) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης. αα) Τμήμα Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρω- μής Δαπανών. ββ) Τμήμα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ. AKT.). γγ) Τμήμα Διαχείρισης Παγίας Προκαταβολής Αρχη- γείου Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δδ) Τμήμα Ειδικών Οικονομικών θεμάτων. γ) Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών. αα) Τμήμα Προγραμματισμού Προμηθειών. ββ) Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγω- νισμών. γγ) Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Δι- αδικασιών. δδ) Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών. εε) Τμήμα Εποπτείας Αποθηκών. δ) Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Δη- μοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. αα) Γραφείο Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πλη- ρωμής Δαπανών. ββ) Γραφείο Λογιστικής Παρακολούθησης. ε) Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων επιπέδου Τμήματος. στ) Αυτοτελές Γραφείο Πληρωμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι- κών Υπηρεσιών ευθύνεται για την ομαλή λειτουργία αυ- τής και την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της. Στο πλαίσιο αυτό ιδίως: α) Συντονίζει τις υπαγόμενες οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ- γείου, καθώς και συνεργάζεται με οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Υπηρεσία ή φορέα στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Γενικής Διεύθυνσης της οποίας προ- ΐσταται. β) Καθορίζει τις προτεραιότητες, οργανώνει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και παρέχει στο προσωπικό τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του. γ) Αξιολογεί τις ανάγκες των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτόν, αναθέτει καθήκοντα και κατανέμει το προσωπικό, βάσει των ειδικότερων γνώσεων και ικα- νοτήτων του. δ) Μεριμνά για την ορθή εκτέλεση του προϋπολογι- σμού του Υπουργείου και την τήρηση των ανώτατων εγκεκριμένων ορίων δαπανών του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό φορέων γενικής κυβέρνησης και την έγκαιρη ενημέρωση, αναφορά και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις ή κίνδυνος αποκλίσεων. ε) Μεριμνά για την κατανομή των πόρων του προϋ- πολογισμού, για την υλοποίηση των δράσεων και των πολιτικών του Υπουργείου και τη διάθεση τους σύμ- φωνα με τις προτεραιότητες πολιτικής διασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του Υπουργείου. στ) Πραγματοποιεί όλες τις δημοσιονομικές δεσμεύ- σεις και παρέχει βεβαίωση επί των σχεδίων των αποφά- σεων ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη της απαι- τούμενης πίστωσης και τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέ- πεται στο περί αναλήψεων υποχρεώσεων προεδρικό διάταγμα. ζ) Συντάσσει έκθεση επίλυσης διαφορών προς την αρ- μόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προ- εδρικού διατάγματος. η) Διασφαλίζει ότι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών τηρεί ορθά το Μητρώο δεσμεύσεων του Υπουργείου. θ) Μεριμνά για την έκδοση των χρηματικών ενταλμά- των που αφορούν σε δαπάνες που βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων, χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και ενταλμάτων αποκατάστασης Παγίας Προκαταβολής ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και Ε.Ν.Α. ι) Μεριμνά για την προετοιμασία, συλλογή και έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων και την αποστολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όλων των αναγκαίων αναφορών οικονομικής πληροφόρησης. ια) Μεριμνά για την παροχή πλήρους στήριξης και τη εν γένει στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. ιβ) Παρακολουθεί, γνωστοποιεί και διασφαλίζει την εφαρμογή και τήρηση των υποχρεωτικών οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονο- μικών. ιγ) Εισηγείται επί κάθε σχεδίου νόμου, κανονιστικής πράξης, προγράμματος ή δράσης που βαρύνει τον προ- ϋπολογισμό του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων. ιδ) Παρακολουθεί και ελέγχει τα τριμηνιαία ανώτατα όρια πληρωμών και μεταβολών απλήρωτων υποχρεώ- σεων. ιε) Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που εξασφα- λίζουν ότι τα μηνιαία οικονομικά στοιχεία που υποβάλ- λονται στο Υπουργείου Οικονομικών/ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι έγκυρα, πλήρη ακριβή και ορθά. ιστ) Αιτιολογεί τυχόν διακυμάνσεις στο ύψος των λη- ξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και την λήψη των απαραί- τητων μέτρων για τη διατήρηση των δεσμεύσεων του και την αποτροπή συσσώρευσης νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ιζ) Καταρτίζει και επεξεργάζεται Μνημόνια Συνεργα- σίας με τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι- κών Υπηρεσιών υποστηρίζεται στην εκπλήρωση των αρ- μοδιοτήτων του από Γραφείο, το οποίο στελεχώνεται με κατάλληλο προσωπικό καθώς επίσης, όπου αυτό απαιτεί- ται, υποστηρίζεται και από τον νόμιμο Αναπληρωτή του.

Άρθρο 59Αρμοδιότητες Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες από τις οργανικές μονάδες που υπάγονται σε αυτήν, ως ακολούθως:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης είναι αρμόδια για την κατάρτιση και την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού και του προ- γράμματος δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου, στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών συμπεριλαμβα- νομένων των προϋπολογισμών των εποπτευομένων φορέων και του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ). α) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τακτικού Προϋ- πολογισμού και Δημοσιονομικής Στρατηγικής είναι οι ακόλουθες: αα) Η κατάρτιση του σχεδίου του τακτικού προϋπολο- γισμού εξόδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτι- κης Πολιτικής, και η παρακολούθηση εκτέλεσης και ανα- μόρφωσης των επιμέρους πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. ββ) Η κατάρτιση, οριστικοποίηση και υιοθέτηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι- κής (ΜΠΔΣ) του Υπουργείου. γγ) Η παρακολούθηση στοιχείων εκτέλεσης του Τα- κτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου, προκειμένου οι δαπάνες να καλυφθούν εντός των διαθέσιμων πι- στώσεων του Προϋπολογισμού και των εγκεκριμένων από το Υπουργείο Οικονομικών κονδυλίων/ποσοστών διάθεσης. δδ) Η έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σε περίπτωση που πλησιάζει η κάλυψη των ανώτατων ορί- ων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. εε) Η εισήγηση στο Υπουργείο Οικονομικών/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αιτημάτων μεταβολών του Τα- κτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου και εγγραφής πιστώσεων από το αποθεματικό του κρατικού προϋπο- λογισμού. στστ) Η κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση και τροποποίηση του τακτικού προϋπολογισμού στις υπηρεσίες του Υπουργείου και η παροχή των απαιτουμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών. ζζ) Ο υπολογισμός της οικονομικής επιβάρυνσης κάθε σχεδίου νόμου, κανονιστικής πράξης, προγράμματος ή δράσης που βαρύνει τον τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου. ηη) Η μέριμνα για την έκδοση των εντολών κύριου διατάκτη και η μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύ- οντες διατάκτες. θθ) Η προετοιμασία και η υποβολή προτάσεων επί νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα της αρμοδιότητας του Τμήματος. ιι) Η τακτοποίηση λογαριασμών αμοιβαίων εξυπηρε- τήσεων που αφορούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με άλλα Υπουργεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νομικά Πρόσω- πα Δημοσίου Δικαίου. ιαια) Η μέριμνα για τη διενέργεια οικονομικών ανα- λύσεων και την παραγωγή οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς και για την υποβολή των σχετικών στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών/Γενικού Λο- γιστηρίου του Κράτους σε συνεργασία και με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης. ιβιβ) Η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουρ- γείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δη- μοσιονομική διαχείριση του ν. 4270/2014. ιγιγ) Η αποστολή αιτήματος του μηνιαίου ορίου πλη- ρωμών του τακτικού Προϋπολογισμού στο Αυτοτελές Γραφείο Πληρωμών. β) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων είναι οι ακόλουθες: αα) Η συγκέντρωση προτάσεων από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα μακροπρόθεσμα και ετήσια προγράμματα έργων (τε- χνικά έργα, προμήθειες και υπηρεσίες) που προτείνουν για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν- δύσεων. ββ) Η εισήγηση προτεραιοτήτων για την πραγματο- ποίηση των ανωτέρω έργων. γγ) Η κατάρτιση, οριστικοποίηση, μέριμνα εφαρμογής, παρακολούθηση εφαρμογής και αναθεώρηση του Προ- ϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. δδ) Η εκτίμηση των επιπτώσεων του ΠΔΕ στον τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου. εε) Η σύνταξη προτάσεων για εγγραφή πιστώσεων και προκαταρκτικών εκτιμήσεων του ειδικού προϋπολο- γισμού του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η φροντίδα υλοποίησης του. στστ) Η κατάρτιση των αιτημάτων και κατανομών χρηματοδότησης για τα έργα που περιλαμβάνονται στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων ή και Μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. ζζ) Ο υπολογισμός της οικονομικής επιβάρυνσης κάθε σχεδίου νόμου, κανονιστικής πράξης, προγράμματος ή δράσης του Υπουργείου, που βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου. ηη) Η πληροφόρηση των φορέων εφαρμογής και των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για τα έργα του ΠΔΕ σχε- τικά με Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (Σ.Α.Ε) και με Συλ- λογικές Αποφάσεις Μελετών και Σχεδιασμού (Σ.Α.Μ.Σ.) και η κοινοποίηση των οικονομικών στοιχείων για τα έργα που τους αφορούν. θθ) Η παρακολούθηση του ΠΔΕ σε μεσοπρόθεσμο επί- πεδο, του ετήσιου ΠΔΕ, των ανωτάτων ορίων και των στόχων του τριμήνου, καθώς και η αναθεώρηση του ΠΔΕ ανάλογα με αυτό που υπαγορεύουν οι καθορισμένες προθεσμίες. ιι) Η συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανά- πτυξης σε όλα τα στάδια κατάρτισης και εκτέλεσης του ΠΔΕ. ιαια) Η παρακολούθηση των κατανομών και των απορ- ροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο ΠΔΕ κα- θώς και η συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων για τις επιμέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και ο έλεγχος και η επεξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων. ιβιβ) Η έκδοση αποφάσεων ορισμού υπολόγων των έργων των ενταγμένων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν- δύσεων του Υπουργείου για την πληρωμή των εκτελου- μένων από υπηρεσίες του Υπουργείου ή από εποπτευό- μενους φορείς έργων. ιγιγ) Η ηλεκτρονική παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εκτελουμένων - χρηματοδοτούμενων έργων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και η αποστολή σχετικών οικονομικών στοιχείων στις Διαχειριστικές Αρχές. ιδιδ) Η μέριμνα για την παρακολούθηση, τον εντοπι- σμό και την αξιοποίηση κονδυλίων ή και χρηματοδοτι- κών ευκαιριών που προσφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, εκτός Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, Αναπτυξια- κού Προγραμματισμού 2014-2020, Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και Επιχειρη- σιακού Προγράμματος Αλιείας προς χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και μελετών. ιειε) Η ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, με σκοπό την υποβολή σχε- τικών προτάσεων. γ) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μητρώου Δεσμεύ- σεων είναι οι ακόλουθες: αα) Η μέριμνα για την καταχώριση των αναλαμβανό- μενων αναλήψεων υποχρέωσης, των αποφάσεων πλη- ρωμής στα οικεία λογιστικά βιβλία και για την απόδοση σχετικών αριθμών (α/α) στο Μητρώο δεσμεύσεων. ββ) Η αποστολή στοιχείων Τακτικού Προϋπολογισμού -ΠΔΕ, όπως εκκρεμείς δεσμεύσεις, απλήρωτες υποχρεώ- σεις και ληξιπρόθεσμες οφειλές, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στην Ελληνικής Στατιστικής Αρχής γγ) Η παρακολούθηση της ανάληψης δεσμεύσεων, των τιμολογίων, των πληρωμών καθώς και της εξέλιξης των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν από το Μητρώο Δεσμεύσεων. δδ) Ο έλεγχος και η επεξεργασία οικονομικών απολογι- στικών στοιχείων για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού. εε) Η συγκέντρωση δεδομένων πληρωμών από το Αυτοτελές Γραφείο Πληρωμών σε εβδομαδιαία/μηνι- αία βάση για την τήρηση πλήρων αρχείων δεσμεύσεων, πληρωμών και δαπανών. στστ) Η μέριμνα για τη διενέργεια οικονομικών ανα- λύσεων και την παραγωγή οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς και για την υποβολή των σχετικών στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε συνεργασία και με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης. ζζ) Ο έλεγχος και η διαβίβαση οικονομικών στοιχείων του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. δ) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικής Πα- ρακολούθησης Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης και Εποπτευομένων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ΥΝΑΝΠ είναι οι ακόλουθες: αα) Η παροχή κατευθύνσεων - οδηγιών στους επο- πτευόμενους από το Υπουργείο φορείς (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) για την προετοιμασία των προσχεδίων των προϋπολογι- σμών τους και άλλων συναφών εγγράφων και την προ- σαρμογή τους προς το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο- σιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ). ββ) Η διασφάλιση της έγκαιρης επεξεργασίας των προσχεδίων προϋπολογισμού και ελέγχου της κωδικο- ποίησης των εποπτευομένων φορέων σύμφωνα με τις οδηγίες και εγκυκλίους που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. γγ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, την έγκαιρη επε- ξεργασία, των σχεδίων προϋπολογισμών των εποπτευ- ομένων φορέων γενικής κυβέρνησης. Η προώθηση της διαδικασίας έγκρισης του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού όλων των εποπτευόμενων φορέων. δδ) Η μέριμνα για την ευθυγράμμιση των στόχων δη- μοσιονομικής πολιτικής με τους στόχους που τίθενται μέσω των προϋπολογισμών των εποπτευομένων φορέ- ων γενικής κυβέρνησης. εε) Η μέριμνα για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την παρακολούθηση των οικο- νομικών αποτελεσμάτων των εποπτευομένων φορέων γενικής κυβέρνησης. στστ) Η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρι- σης των εποπτευομένων φορέων γενικής κυβέρνησης και η ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους στοιχείων. ζζ) Η παρακολούθηση των χορηγούμενων στους επο- πτευόμενους φορείς επιχορηγήσεων. ηη) Η μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυ- κλίων που αφορούν την οικονομική διαχείριση των επο- πτευομένων φορέων γενικής κυβέρνησης. θθ) Η παρακολούθηση των ελλειμμάτων και χρεών που εμφανίζουν οι εποπτευόμενοι φορείς γενικής κυ- βέρνησης σε τακτική βάση. ιι) Η μέριμνα για τη διενέργεια οικονομικών αναλύ- σεων και την παραγωγή οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς και για την υποβολή των σχετικών στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε συνεργασία και με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης. ιαια) Ο έλεγχος και η διαβίβαση οικονομικών στοιχεί- ων των εποπτευόμενων φορέων γενικής κυβέρνησης προς ΓΛΚ και την ΕΛ.ΣΤΑΤ σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. ιβιβ) Η επεξεργασία των αιτημάτων υπερωριακής απα- σχόλησης του προσωπικού των εποπτευομένων φορέων γενικής κυβέρνησης και η μέριμνα για την έγκριση τους. ιγιγ) Η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σε θέματα οικονομικής φύσεως προσωπι- κού των εποπτευομένων φορέων γενικής κυβέρνησης. ιδιδ) Η κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και η σύνταξη ισολογισμού και απο- λογισμού του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ). ιειε) Η μέριμνα για τη σύσταση στο Υπουργείο και στις δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού παγίων προκατα- βολών από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης. ιστιστ) Η παρακολούθηση των στοιχείων εκτέλεσης του εν λόγω προϋπολογισμού, προκειμένου οι δαπάνες να καλυφθούν εντός των διαθέσιμων πιστώσεων. ιζιζ) Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων εγκρίσεως δαπανών καθώς και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμό- δια για τη διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης του Προ- ϋπολογισμού του Υπουργείου και την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες του Υπουργείου. α) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου, Εκκαθάρι- σης και Εντολής Πληρωμής Δαπανών είναι οι ακόλουθες: αα) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας, η εκ- καθάριση καθώς και η έκδοση τίτλων για την πληρωμή των πάσης φύσεως δαπανών που βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ΥΝΑΝΠ, πλην δαπανών αρμοδιότητας Τμήματος Ειδικών Οικονομικών θεμάτων και Αυτοτε- λούς Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσίων Επενδύσεων. ββ) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας, η εκ- καθάριση καθώς και η έκδοση τίτλων για την πληρωμή των πάσης φύσεως δαπανών που βαρύνουν τις Πάγιες Προκαταβολές των Εδρών Ναυτιλιακών Ακολούθων καθώς και ο έλεγχος των στοιχείων των τηρούμενων Βιβλίων Ταμείου. γγ) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας των πάσης φύσεως δαπανών που βαρύνουν την παγία προ- καταβολή του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, η εκκαθάριση και η έκδοση τίτλων πληρωμής τους προς αποκατάσταση αυτής. δδ) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση δαπανών τηλεπι- κοινωνιών (σταθερής-κινητής τηλεφωνίας), ηλεκτρισμού και ύδρευσης. εε) Η μέριμνα για την καταβολή μισθώματος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου. ζζ) Η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών συμβιβασμού και η έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για οφειλές. στστ) Η κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστι- κών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα. ηη) Ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δικαιολογητικών που εξοφλήθηκαν από Χρηματι- κά Εντάλματα Προπληρωμής και η προώθηση τους στο αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο Πληρωμών για την τακτο- ποίηση και αποκατάσταση των υπολόγων. θθ) Ο έλεγχος και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων δαπανών ιατροφαρμακευτικής, νοσοκομειακής και οδο- ντιατρικής περίθαλψης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και η μελέτη και εισήγηση για κάθε μελλοντική υγειονομική δαπάνη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες. ιι) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών που αφορούν σε φάρμακα, παρακλινικές εξετάσεις, ειδικές θεραπείες, χει- ρουργικές επεμβάσεις και πάσης άλλης φύσεως ιατρικές πράξεις που εγκρίνονται υπέρ του προσωπικού του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και των μελών των οικογενειών τους και προ- βλέπονται από νομοθεσία συναρμόδιων Υπουργείων. ιαια) Η διασφάλιση της έκδοσης εντολής πληρωμής των δαπανών του Υπουργείου (χρηματικό ένταλμα), μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλε- πόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό (Ε.Ε) και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. ιβιβ) Η καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και η τήρηση του Μητρώου αυτών. ιγιγ) Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το Διατάκτη καθώς και ερωτημάτων προς παροχή οδηγιών και διευ- κρινήσεων (επισπεύδουσες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες) κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικό- τητας της δαπάνης και η υποβολή της μετά του σχετι- κού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ. Κράτους), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014. ιδιδ) Ο έλεγχος των οριστικών και πλήρων δικαιολο- γητικών ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανο- νικότητα της δαπάνης, η εκκαθάριση και η κατάρτιση εντολών πληρωμής έργων του ΠΔΕ της κεντρικής διοί- κησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ιειε) Η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσια, καθώς και η έκδοση λοιπών συμψη- φιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται. ιστιστ) Η προετοιμασία και η υποβολή προτάσεων επί νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα της αρμοδιότητας του Τμήματος. ιζιζ) Η μέριμνα για τη διενέργεια οικονομικών αναλύ- σεων και την παραγωγή οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς και για την υποβολή των σχετικών στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε συνεργασία και με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης. ιηιη) Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και τα Τμήματα της και ιδίως την τήρηση διαδικασιών παρακολούθησης εγ- γράφων, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφί- ας, θέματα προσωπικού. ιθιθ) Η παρακολούθηση ανεξόφλητων ενταλμάτων προηγούμενου οικονομικού έτους. κκ) Η μέριμνα για την τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλ- μάτων Προπληρωμής και την αποκατάσταση των υπο- λόγων. κακά) Η έκδοση ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώ- σεων στους δευτερεύοντες Διατάκτες. κβκβ) Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέ- πονται από τις ισχύουσες διατάξεις. κγκγ) Η έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκα- θαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και η εισήγηση στο αρμόδιο τμήμα για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμ- φωνα με τις κείμενες διατάξεις. κδκδ) Η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατά- σταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα Διατάκτη. κεκε) Η μέριμνα για τακτοποίηση απολεσθέντων χρη- ματικών ενταλμάτων. κστκστ) Η ακύρωση εκδοθέντων χρηματικών ενταλ- μάτων. κζκζ) Η μέριμνα επί απολεσθέντων δικαιολογητικών εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων. κηκη) Η κατάρτιση κάθε είδους σχεδίου απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπα- νών των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία. κθκθ) Η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρω- μή των δικαιούχων. β) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ είναι οι ακόλουθες: αα) Η παρακολούθηση της νομοθεσίας που αφορά στις κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού του Λιμε- νικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. ββ) Η μέριμνα για τον ορισμό εκκαθαριστή των απο- δοχών του προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. γγ) Η έκδοση κανονισμών και αποφάσεων για ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διαχείρισης του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δδ) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στις απο- δοχές, αποζημιώσεις και κάθε είδους αμοιβές του προ- σωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εε) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στις συντα- ξιοδοτικές υποθέσεις του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ. AKT στστ) Η παρακολούθηση της ασφαλιστικής νομοθεσί- ας και της λειτουργίας των ασφαλιστικών φορέων του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ζζ) Η παρακολούθηση, έλεγχος και καταγραφή των ανταποδοτικών πόρων και εισφορών από τις Υπηρεσίες εσωτερικού και εξωτερικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ηη) Η προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων και εισηγή- σεων για την θεσμοθέτηση νέων ανταποδοτικών πόρων, η τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων και ο συντονισμός των νομοπαρασκευαστικών ενεργειών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΓΕΝ και του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ). θθ) Η διεκπεραίωση των χρηματικών διεκδικήσεων επί των άσκοπων κινητοποιήσεων των επιχειρησιακών μέσων και του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ιι) Η εποπτεία του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής, ιαια) Η μέριμνα για τη διενέρ- γεια οικονομικών αναλύσεων και την παραγωγή οικονο- μικών αναφορών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς και για την υποβολή των σχετικών στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστη- ρίου του Κράτους σε συνεργασία και με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης. ιβιβ) Η τήρηση του Μητρώου του πάσης φύσεως προ- σωπικού του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυ- λακής. ιγιγ) Η μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. ιδιδ) Η βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντά- ξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του. γ) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης Παγί- ας Προκαταβολής του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι οι ακόλουθες: αα) Η έκδοση κανονισμών και αποφάσεων για ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διαχείρισης Παγίας Προκαταβολής του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυ- λακής, ββ) Η μέριμνα για τη διαχείριση πάγιας προκα- ταβολής του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και η τήρηση των προβλεπομένων βιβλίων σύμφωνα με τις περί Δημοσίου Λογιστικού Διατάξεις όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές του Γε- νικού Λογιστηρίου του Κράτους. γγ) Η παρακολούθηση της παγίας προκαταβολής του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των παγίων προκαταβολών των Λιμενικών Αρχών, καθώς και η μέριμνα για την έκ- δοση των προβλεπομένων υπουργικών αποφάσεων για την κατανομή αυτής και τον ορισμό των ειδικών διαχει- ριστών και αντικαταστατών αυτών. δδ) Η προετοιμασία και η υποβολή προτάσεων επί νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα της αρμοδιότητας του Τμήματος. εε) Η μέριμνα για τη διενέργεια οικονομικών αναλύ- σεων και την παραγωγή οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς και για την υποβολή των σχετικών στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε συνεργασία και με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης. στστ) Η μέριμνα για την κοινοποίηση των αναγκαίων στοιχείων καταβολής κρατήσεων δαπανών μέσω παγίας Προκαταβολής υπέρ Ταμείων προς εφαρμογή διατάξεων τήρησης ατομικών μερίδων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ζζ) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας των δι- καιολογητικών των πάσης φύσεως δαπανών που βαρύ- νουν την παγία προκαταβολή του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ προς εξόφληση των δικαιούχων. δ) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ειδικών Οικονο- μικών θεμάτων είναι οι ακόλουθες: αα) Η παρακολού- θηση της νομοθεσίας που αφορά τις αποδοχές και τα επιδόματα του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η προώθηση των απαραίτητων διοικητικών πράξεων όπου απαιτείται. ββ) Η μέριμνα για την εκκαθάριση και την πληρωμή των αποδοχών και γενικά των αποζημιώσεων του πολιτι- κού προσωπικού του Υπουργείου πλην του προσωπικού που αμείβεται από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης. γγ) Η μέριμνα για την απόδοση των κάθε είδους φό- ρων και κρατήσεων του πολιτικού προσωπικού και των σχετικών εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και η υποβολή σχετικών δηλώσεων όπου απαιτείται. δδ) Η μέριμνα για την χορήγηση ετησίων βεβαιώσεων αποδοχών του πολιτικού προσωπικού. εε)Η τήρηση του Μητρώου του πάσης φύσεως προ- σωπικού του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου. στστ) Η μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρ- μογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρη- ματικών ενταλμάτων. ζζ) Η βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσω- πικού κάθε κατηγορίας του φορέα, για την ύπαρξη σχε- τικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του. ηη) Η τήρηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτημάτων προς το Υπουργείο, σύμφωνα με τους αντιστοίχους όρους. θθ) Η συνεργασία με κάθε αρμόδια υπηρεσία για την οικονομική εκμετάλλευση των ακινήτων του Υπουργεί- ου. ιι) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας, η εκ- καθάριση και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων των δικαιολογητικών των δαπανών άγονων γραμμών, το- πικών κλιμακίων επιθεώρησης, υγειονομικών επιτρο- πών απογραφομένων ναυτικών και εργατών θαλάσσης, επιτροπών συμβουλίων και κάθε φύσεως δαπανών του πολιτικού προσωπικού. ιαια) Ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δικαιολογητικών που εξοφλήθηκαν από Χρηματι- κά Εντάλματα Προπληρωμής και η προώθηση τους στο αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο Πληρωμών για την τακτο- ποίηση και αποκατάσταση των υπολόγων. ιβιβ) Ο έλεγχος των πάσης φύσεως δαπανών του Κε- φαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης και της παγίας προκα- ταβολής του. ιγιγ) Η εκκαθάριση των δαπανών του Κεφαλαίου Ναυ- τικής Εκπαίδευσης με την έκδοση και εκτέλεση των αντί- στοιχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. ιδιδ) Η αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης με έκδοση σχετικών εντολών πληρωμής, κατόπιν της θεώρησης τους από τα αρμόδια όργανα, όπως προβλέπεται στην κείμενη Νομοθεσία. ιειε) Η ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων των κωδι- κών εξόδων του προϋπολογισμού ΚΝΕ. ιστιστ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μηνιαίων ισοζυγίων παγίων προκαταβολών ΚΝΕ σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία. ιζιζστ) Η κατάρτιση απολογισμού εξόδων του ΚΝΕ. ιηιη) Η διαχείριση της παγίας προκαταβολής ΚΝΕ/ Οι- κονομικής Εποπτείας Φορέων/ΔΕΚΝ και η τήρηση του οικείου βιβλίου. ιθιθ) Η παρακολούθηση ανεξόφλητων ενταλμάτων προηγούμενου οικονομικού έτους. κστ) Η μέριμνα για την τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και την αποκατάσταση των υπολόγων. κκ) Η έκδοση ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώ- σεων στους δευτερεύοντες Διατάκτες. κακά) Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέ- πονται από τις ισχύουσες διατάξεις. κβκβ) Η έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκα- θαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και η εισήγηση στο αρμόδιο τμήμα για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμ- φωνα με τις κείμενες διατάξεις. κγκγ) Η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατά- σταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα Διατάκτη. κδκδ) Η μέριμνα για τακτοποίηση απολεσθέντων χρη- ματικών ενταλμάτων. κεκε) Η ακύρωση εκδοθέντων χρηματικών ενταλμά- των. κστκστ) Η μέριμνα επί απολεσθέντων δικαιολογητικών εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων. κζκζ) Η εκκαθάριση των πάσης φύσεως δαπανών του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (Κ.Π.Υ.) με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. κηκη) Η αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής στις διαχειρίσεις του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας με έκδοση σχετικής εντολής, κατόπιν της θεώρησης των ενταλμάτων πληρωμής όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. κθκθ)Η μέριμνα για την κανονική καταβολή των πά- σης φύσεως αποδοχών, τη σύνταξη μισθοδοτικών κα- ταστάσεων, την εκκαθάριση των αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων του προσωπικού, την απόδοση των πά- σης φύσεως κρατήσεων των Ασφαλιστικών Ταμείων και τρίτων και την παροχή επικουρικών συντάξεων στους δικαιούχους από το Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας. λλ) Ο έλεγχος των πάσης φύσεως δαπανών του Κεφα- λαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας και των διαχειρίσεων της παγίας προκαταβολής του. λαλακκκκ) Η μεταφορά και πίστωση λογαριασμού για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλ- μάτων, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων, μέσω ηλεκτρονικής εντολής. λβλβ) Η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρω- μή των δικαιούχων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, την παρακολού- θηση και την υλοποίηση των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και για την εποπτεία της διαχείρισης των υλικών των αποθηκών. α) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προγραμματισμού Προμηθειών είναι οι ακόλουθες: αα) Η σύνταξη σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων προγραμματι- σμένων προμηθειών υλικών και παροχής υπηρεσιών του Υπουργείου, η υποβολή τους προς έγκριση όπου αυτό απαιτείται καθώς και η παρακολούθηση εκτέλεσης τους. ββ) Η προώθηση του εγκεκριμένου προγραμματισμού προμηθειών - υπηρεσιών στην αρμόδια Υπηρεσία για αναζήτηση χρηματοδότησης. γγ) Η μέριμνα για την κατανομή των εγκεκριμένων για προμήθειες - υπηρεσίες πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού. δδ) Η προώθηση αιτημάτων για ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, όπου απαιτείται, και η παρα- κολούθηση της πορείας υλοποίησής τους. εε) Η συγκρότηση επιτροπών προμηθειών, παραλα- βών και παρακολούθησης υλοποίησης των αντιστοίχων συμβάσεων, κατόπιν υπόδειξης των μελών τους από τις αρμόδιες Δ/νσεις Προσωπικού. στστ) Η προετοιμασία και η υποβολή προτάσεων επί νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. ζζ) Η τήρηση στοιχείων που αφορούν σε προμήθειες από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα, σε συνεργασία με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΝΑΝΠ. ηη) Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς τη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών και τα Τμήματα της που αφορούν ιδίως στην τήρηση διαδι- κασιών παρακολούθησης εγγράφων, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, και θέματα προσωπικού. β) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Υλοποίησης Προμη- θειών τακτικών διαγωνισμών είναι οι ακόλουθες: αα) Η υλοποίηση των προμηθειών που πραγματοποι- ούνται με τη διαδικασία των τακτικών διαγωνισμών και τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με ή χωρίς την προκή- ρυξη διαγωνισμού. ββ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση των προβλεπόμε- νων παραστατικών και δικαιολογητικών δαπανών και η υποβολή τους στην αρμόδια Υπηρεσία για έλεγχο. γγ) Η προώθηση των δικαιολογητικών στην Τράπε- ζα της Ελλάδος για άνοιγμα πίστωσης στις περιπτώσεις προμηθειών όπου η έδρα του προμηθευτή είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μέριμνα για τις σχετικές ειδι- κές διαδικασίες. δδ) Η προώθηση αιτημάτων για την έκδοση των οι- κείων αποφάσεων ανάληψης πιστώσεων στην αρμόδια Υπηρεσία αναφορικά με τις πάσης φύσεως προμήθειες - υπηρεσίες. εε) Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα στοιχεία για τους διαγωνισμούς, τις προσφορές και τις προμή- θειες. στστ) Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου προόδου έργων και στατιστική επεξεργασία των τεχνικοοικονομικών στοιχείων αυτών. ζζ) Μέριμνα για την τήρηση διαδικασιών δημοσιότη- τας. γ) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Υλοποίησης Προ- μηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών είναι οι ακόλουθες: αα) Η υλοποίηση των προμηθειών που πραγματοποι- ούνται με συνοπτικές διαδικασίες πρόχειρων διαγωνι- σμών και απευθείας αναθέσεων. ββ) Η προώθηση απόφασης για χαρακτηρισμό προ- μηθειών ως εξαιρετικά επειγουσών - άμεσης αποκατά- στασης και ο καθορισμός των Υπηρεσιών υλοποίησης. γγ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση των προβλεπόμε- νων παραστατικών και δικαιολογητικών δαπανών και η υποβολή τους στην αρμόδια Υπηρεσία για έλεγχο. δδ) Η προώθηση αιτημάτων για την έκδοση των οι- κείων αποφάσεων ανάληψης πιστώσεων στην αρμόδια Υπηρεσία αναφορικά με τις πάσης φύσεως προμήθειες - υπηρεσίες. εε) Η προώθηση απόφασης για τον χαρακτηρισμό προμηθειών - υπηρεσιών ως απορρήτων και η μέριμνα για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων. στστ) Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα στοι- χεία για τους διαγωνισμούς, τις προσφορές και τις προ- μήθειες. ζζ) Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου προόδου έργων και στατιστική επεξεργασία των τεχνικοοικονομικών στοιχείων αυτών. ηη) Η μέριμνα για την τήρηση διαδικασιών δημοσι- ότητας. δ) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικών Προδια- γραφών είναι οι ακόλουθες: αα) Η μέριμνα για τη διεξαγωγή ανοικτού τεχνικού διαλόγου με οικονομικούς φορείς για τις δράσεις προ- μηθειών - υπηρεσιών που έχουν εγκριθεί, με στόχο τη συλλογή πληροφοριών επί τεχνικών και οικονομικών ζητημάτων. ββ) Η μέριμνα για τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων του τεχνικού διαλόγου στις επισπεύδουσες Υπηρεσίες προκειμένου καταρτιστούν οι τεχνικές προδιαγραφές. γγ) Η παροχή οδηγιών στις επισπεύδουσες Υπηρεσίες, σχετικά με την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών σε ότι αφορά τη συμμόρφωση αυτών με τη σχετική νο- μοθεσία. δδ) Η μέριμνα για τη συγκρότηση έκτακτων επιτροπών κατά τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών από τις επισπεύδουσες Υπηρεσίες ή κατά την υλοποίηση των προμηθειών, όταν απαιτείται, κατόπιν υπόδειξης των μελών τους από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού. εε) Η μέριμνα για τη δημόσια διαβούλευση των καταρ- τιζόμενων από τις επισπεύδουσες Υπηρεσίες τεχνικών προδιαγραφών. στστ) Ο τελικός τεχνικός και κοστολογικός έλεγχος των τεχνικών προδιαγραφών, η τροποποίηση τους όπου απαιτείται και η τελική έγκριση τους, όπου αυτό προβλέ- πεται, συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και τις απόψεις της επισπεύδουσας Υπη- ρεσίας επί αυτών. ζζ) Η μέριμνα για την κατάρτιση, οργάνωση και επικαι- ροποίηση Αρχείου Τεχνικών Προδιαγραφών. ηη) Η μέριμνα για την συγκέντρωση και οργάνωση Αρχείου Ευρωπαϊκών Προτύπων, καθώς επίσης και η συ- γκέντρωση σχετικού τεχνικού επιστημονικού υλικού και τεχνικών φυλλαδίων των υπό προμήθεια ειδών. θθ) Η μέριμνα για την τήρηση και ενημέρωση οικο- νομικών στοιχείων από τις επιτευχθείσες τιμές σε δια- γωνισμούς της Διεύθυνσης ή και άλλων φορέων του Δημοσίου. ιι) Η μέριμνα για την κατάρτιση, τήρηση και επικαιρο- ποίηση αρχείου προμηθευτών. ιαια) Η συνδρομή, όταν απαιτείται, στην διεξαγωγή μακροσκοπικού ελέγχου, η επισημοποίηση και φύλαξη των πάσης φύσεως δειγμάτων και η προώθηση τους στις αρμόδιες επιτροπές. ιβιβ) Η συνδρομή, όταν απαιτείται, στην διεξαγωγή μικροσκοπικού ελέγχου και των πάσης φύσεως ειδικών εργαστηριακών δοκιμών. ε) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εποπτείας Αποθη- κών είναι οι ακόλουθες: αα) Η εποπτεία και ο έλεγχος των Αποθηκών της πα- ραγράφου στ του παρόντος. ββ) Η μέριμνα για απογραφική τακτοποίηση όλων των ειδών που έχουν διατεθεί στις Υπηρεσίες του Υπουργεί- ου, εκτός του μηχανογραφικού εξοπλισμού και του τη- λεπικοινωνιακού - ραδιοηλεκτρονικου υλικού, η έκδοση σχετικών εγκυκλίων, η εποπτεία και παρακολούθηση της απογραφής είτε μέσω θεώρησης των αντίστοιχων Βιβλί- ων Απογραφής είτε μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής για την απογραφή τους. γγ) Η θεώρηση και φυλλομετρηση των στελεχών των γραμματίων εισαγωγής - εξαγωγής από και προς τις Αποθήκες. δδ) Η διαβίβαση των εκθέσεων διαχειριστικού ελέγχου των αποθηκών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, συνοδευόμενες από τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. εε) Η εποπτεία και μέριμνα εφοδιασμού καυσίμων - λιπαντελαίων Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των πο- σοτήτων καθώς και η διαβίβαση εκθέσεων και στοιχεί- ων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και η τήρηση καρτελών ή μηχανογραφικής εφαρμογής για τα αποθέματα και την διακίνηση καυσίμων των Λιμενικών Αρχών. στστ) Η έκδοση και η επικαιροποίηση των Εγχειριδίων Επιμελητείας - Εφοδιασμού, του Κανονισμού Λειτουρ- γίας των Αποθηκών και η μέριμνα για την έγκριση και εφαρμογή τους. ζζ) Η μέριμνα για τη συγκρότηση επιτροπής για τον τακτικό και έκτακτο έλεγχο των Αποθηκών και τη διαβί- βαση των εκθέσεων ελέγχου στις αρμόδιες Υπηρεσίες που ανήκουν για αξιολόγηση. στ) Οι Αποθήκες υλικών και εξοπλισμού καθώς και η διοικητική υπαγωγή και λειτουργία τους ορίζεται ως κάτωθι: αα) Ανήκουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, το οποίο ελέγχει τη σκοπιμότητα και εγκρίνει τη διάθεση των υλικών, οι αποθήκες: ααα) Ιματισμού (ΑΠ. Ι Μ), βββ) Υλικών Απογραφής (ΑΠ.Υ.Α.) και γγ) Γραφικής Ύλης και Εντύπων (Α.ΓΥ.Ε.). ββ) Ανήκουν στο Τμήμα Αποθήκης Αναλωσίμων Υλι- κών της Επισκευαστικής Βάσης Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. με έδρα την Ελευσίνα, οι αποθήκες: ααα) Λιπαντικών (ΑΠ.ΛΙΠ.), βββ) Υλικών Πλωτών και Χερσαίων Μέσων (ΑΠΥΠΧΜ) Για τις ανωτέρω αποθήκες η εξέταση της σκοπιμότητας και η διάθεση των υλικών εγκρίνεται από το Τμήμα Τεχνι- κής Υποστήριξης Πλωτών Μέσων και το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Χερσαίων Μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης Πλωτών και Χερσαίων Μέσων. γγ) Ανήκει στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων η αποθήκη Εναέριων Μέσων (ΑΠΥΕΜ), ενώ η εξέταση της σκοπι- μότητας και η διάθεση των υλικών εγκρίνεται από το Τμήμα Εναέριων Μέσων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων. δδ) Ανήκει στο Τμήμα Μηχανογραφικών Υποδομών και Δικτύων Δεδομένων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το οποίο εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τη διάθεση των υλικών, η Αποθήκη Μηχανογραφικού Εξοπλισμού. εε) Ανήκει στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων και Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοι- νωνιών, το οποίο εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τη διάθεση των υλικών, η Αποθήκη τηλεπικοινωνιακού -ραδιοηλε- κτρικού υλικού και αναλωσίμων. ζ) Στις αρμοδιότητες των Τμημάτων στα οποία υπάγο- νται οι ανωτέρω αποθήκες περιλαμβάνονται: αα) Η λογιστική παρακολούθηση των πάσης φύσεως υλικών και μέσων των αποθηκών, με την κατάλληλη μη- χανοργάνωση ή την τήρηση καρτελών. ββ) Η έγκριση εισαγωγής-εξαγωγής υλικών. γγ) Ο ορισμός υπολόγων κάθε αποθήκης προς εκτέ- λεση των οριζομένων στα εγχειρίδια επιμελητείας και εφοδιασμού καθηκόντων. η) Με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσι- ών, καθορίζονται οι διαδικασίες λειτουργίας και οργάνω- σης των αποθηκών της περίπτωσης στ’.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην περίπτωση 2β του άρθρου 9 και στην περίπτωση 2α του άρθρου 10 του π.δ. 110/2001, όπως ισχύει, με έδρα τη Μυτιλήνη, στελεχώνεται δε και προΐσταται από υπαλλήλους της ΓΓΑΙ και ΝΠ. Οι αρμοδι- ότητες των περιπτώσεων (δ), (ε), (στ) και (η) του εδαφίου β) της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ 110/2001 (ΦΕΚ 101 Α΄) ασκούνται από το Τμήμα Γραμματείας-Διοικητικής Μέ- ριμνας της ΓΓΑΙ & ΝΠ. Πλέον των ανωτέρω ασκεί τις εξής αρμοδιότητες όσον αφορά τις οικείες δαπάνες μέσω των κάτωθι γραφείων: α. Γραφείο Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρω- μής Δαπανών. αα) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και η εκκαθάριση των δαπανών της ΓΓΑΙΝΠ, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών. ββ) Έκδοση τίτλου πληρωμής των δαπανών της ΓΓΑΙΝΠ, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πλη- ρωμών και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. γγ) Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικό- τητας της δαπάνης και η υποβολή της μετά του σχετι- κού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014. δδ) Τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προ- πληρωμής. εε) Έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και η έκδοση λοιπών συμψη- φιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται. στστ) Η παρακολούθηση ανεξόφλητων ενταλμάτων προηγούμενου οικονομικού έτους. ζζ) Η μέριμνα για την τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλ- μάτων Προπληρωμής και την αποκατάσταση των υπο- λόγων. ηη) Η μέριμνα για τακτοποίηση απολεσθέντων χρη- ματικών ενταλμάτων. θθ) Η ακύρωση εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων. ιι) Η μέριμνα επί απολεσθέντων δικαιολογητικών εκ- δοθέντων χρηματικών ενταλμάτων. β. Γραφείο Λογιστικής Παρακολούθησης. αα) Προετοιμασία του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το διατακτη ή το εξουσιοδοτημένο αυτού οργάνου και η καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων. ββ) Παροχή στοιχείων για την βεβαίωση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών επί των σχεδίων αποφάσεων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του ορι- ζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης. γγ) Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμ- φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων προεδρικού διατάγματος. δδ) Τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπο- νται από τις ισχύουσες διατάξεις και του Μητρώου Δε- σμεύσεων. εε) Βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσω- πικού κάθε κατηγορίας του φορέα, για την ύπαρξη σχε- τικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του. στστ) Έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαρι- στές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημό- σιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογα- ριασμού, καθώς και η εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπε- ρήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων είναι οι ακόλουθες: α) Η προετοιμασία και η προώθηση σχεδίων, συμπε- ριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου 107.1 της ΣΛΕΕ για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσε- ων του Υπουργείου Οικονομικών. β) Η υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθηση τους στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων. γ) Η εποπτεία και η υποστήριξη των φορέων αρμο- διότητας της σε ότι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. δ) Η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση. ε) Η παροχή στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύ- σεων κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περί- πτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την Κεντρική Μο- νάδα Κρατικών Ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της Ε.Ε. για παροχή πληροφο- ριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητας της. στ) Η μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI. ζ) Η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SARI. η) Η μέριμνα για την ενημέρωση του Μητρώου παρα- κολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητάς τους. θ) Η εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανά- κτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χο- ρηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φο- ρείς αρμοδιότητας της, με βάση τις οδηγίες της Κε.Μ.Κ.Ε. και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην Κε.Μ.Κ.Ε. για την υποβολή τους στην ΕΕ. Ειδικότερα: αα) Η υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιο- ρισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν. ββ) Η μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυ- σης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέρ- γειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθέντων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης, κ.λπ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Πληρω- μών είναι οι ακόλουθες: α) Η παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρο- νικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκ- διδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προ- πληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς. β) Η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά τα- μεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστι- κών οφειλών. γ) Η καταχώριση των στοιχείων κατασχέσεων και εκ- χωρήσεων στα τηρούμενα Μητρώα. δ) Η αποστολή του ορίου πληρωμών στο Υπουργείο Οικονομικών/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η παρα- κολούθηση των πληρωμών σύμφωνα με το καθοριζό- μενο όριο και η ανακατανομή των διαθέσιμων πόρων (PORTAL), κατόπιν οδηγιών του Προϊσταμένου της Γενι- κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ε) Η μέριμνα για την καταχώριση των μεταβολών κρατικού προϋπολογισμού (Τακτικός Προϋπολογισμός - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) στα οικεία λογι- στικά βιβλία».

ΤΜΗΜΑ Γ΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄Γενική Διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
Άρθρο 60Αποστολή-Αρμοδιότητες

Η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων είναι αρμόδια για τη χάραξη και την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής και στρα- τηγικής για την οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη και αξιοποίηση των λιμένων της χώρας. Μεριμνά για τον σχεδιασμό και την προώθηση μέτρων για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, την προσέλκυση ναυτιλιακών επενδύσεων στον λιμενικό και παραναυτιλιακό τομέα και την προαγωγή του αναπτυξιακού περιβάλλοντος της ναυτιλίας ως παράγοντα ενίσχυσης της εθνικής οικονομί- ας. Παράλληλα, υποστηρίζει το Υπουργείο σε κτιριακές υποδομές.

Άρθρο 61ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων συγκροτείται από τις πα- ρακάτω οργανωτικές μονάδες: α) Γραφείο Γενικού (Τομεακού, μετά την εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 4369/2016, Α΄ 33, όπως ισχύει) Γραμ- ματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. β) Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Γραφείο Γενικού (Τομεακού, μετά την εφαρμο- γή του άρθρου 6 του ν. 4369/2016, Α΄ 33, όπως ισχύει) Γραμματέα συγκεντρώνει τα αναγκαία στοιχεία για ενη- μέρωση του Γενικού (Τομεακού) Γραμματέα, επιμελείται της αλληλογραφίας και οργανώνει την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες και το κοινό. Επίσης, διατηρεί όλες τις απαραίτητες επικοινωνίες και τον συντονισμό ενεργειών με τους Λιμενικούς και Ναυτιλιακούς Φορείς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων συντονίζει τις ενέργειες του τομέα λιμενικής πολιτικής και οργάνωσης λιμένων μέσω των επί μέρους οργανικών μονάδων, από τις οποίες συγκροτείται, καθώς και την παρακολούθηση του έργου τους, με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία τους. Αξιολογεί την ποιότητα των παραγομένων διοικητικών αποτελεσμάτων σε συνάρτηση με το οικονομικό και το οργανωτικό κόστος της ασκήσεως τους από τις προβλε- πόμενες αρμοδιότητες, εξειδικεύει την κυβερνητική πο- λιτική εντός του ιεραρχικού της πεδίου και διατυπώνει εναλλακτικές προτάσεις για την επιλογή και οργάνωση αποτελεσματικών διοικητικών μέτρων. Προς επίτευξη των στόχων αυτών, η Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενι- κής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κατευθύνει και ελέγχει το έργο των υπαγομένων σε αυτήν οργα- νικών μονάδων. Για την υποβοήθηση του έργου της, η Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων υποστηρίζεται από Γραφείο Γραμματειακής Επιμελητείας. Στη Γενική Διεύθυνση Λιμέ- νων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων απαρτίζεται από πέντε Διευθύνσεις και ένα Αυτοτελές Τμήμα, όπως παρακάτω: α) Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής. β) Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών. γ) Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού. δ) Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας. ε) Διεύθυνση Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριο- τήτων. στ) Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής, Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Νέων Τεχνολογιών.

Άρθρο 62Διεύθυνση Λιμενικής ΠολιτικήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής είναι αρμόδια για την εισήγηση, για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της εθνικής λιμενικής πολιτικής, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας και διοίκησης των λιμένων, των παρεχομένων λιμενικών υπηρεσιών και την προώθηση θεμάτων εκμετάλλευσής τους. Συγκροτείται από τα ακό- λουθα Τμήματα: α) Τμήμα Λιμενικής Πολιτικής. β) Τμήμα Εποπτείας, Λειτουργίας και Διοίκησης Λιμέ- νων. γ) Τμήμα Οικονομικής Εκμετάλλευσης Λιμένων & Ανά- πτυξης Λιμένων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες του Α΄ Τμήματος Λιμενικής Πολι- τικής είναι οι ακόλουθες: α) Η μελέτη, εισήγηση προτάσεων και επικαιροποίη- ση του στρατηγικού σχεδιασμού του Εθνικού Λιμενικού Συστήματος, με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του εθνικού μεταφορικού συστήματος και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων λιμενικών υπηρεσιών, καθώς επίσης την καλύτερη λειτουργία και ανάπτυξη των λιμένων, αλλά και την προσαρμογή τους στις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις της ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτι- κής μεταφορών και της λιμενικής βιομηχανίας. β) Ο καθορισμός του ρόλου και των λειτουργιών των λιμένων στο εθνικό και Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, η σύνδεση των λιμένων με μεταφορικούς διαδρόμους και αλυσίδες logistics στο πλαίσιο των συνδυασμένων μεταφορών, όπως επίσης η σύνδεση τους με εμπορευ- ματικά κέντρα. γ) Η μέριμνα για την αξιολόγηση και έγκριση επιχει- ρησιακών και στρατηγικών σχεδίων των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. των υπόχρεων λιμένων. δ) Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τη σύν- δεση των λιμένων με το συνολικό μεταφορικό δίκτυο της χώρας (οδικό, σιδηροδρομικό, αεροπορικό), για την ανάπτυξη του εθνικού λιμενικού συστήματος μεταφο- ρών και των συνδυασμένων μεταφορών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. ε) Η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, τη ΡΑΛ, τη ΔΑΛ, το ΤΑΙΠΕΔ και άλλους φο- ρείς για την εφαρμογή της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής και την ομαλή λειτουργία του συστήματος. στ) Η παρακολούθηση των ζητημάτων και εξελίξεων που αφορούν την περιβαλλοντική προστασία και δια- χείριση και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των λιμένων, καθώς επίσης ο συντονισμός και η εισήγηση προτάσεων και βέλτιστων πρακτικών για την ενσω- μάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λιμενική λειτουργία και ανάπτυξη, την εισαγωγή και χρήση εναλ- λακτικών καυσίμων ως καυσίμου των πλοίων, τη βελτί- ωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των λιμένων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τον περιορισμό της ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος. ζ) Ο συντονισμός και η εισήγηση προτάσεων για τη διαμόρφωση ενός Ολοκληρωμένου θαλάσσιου Χωρο- ταξικού Σχεδιασμού και παρακολούθηση των συναφών πρωτοβουλιών, με στόχο τη βέλτιστη οργάνωση των υφιστάμενων και μελλοντικών χρήσεων των λιμένων. η) Η παρακολούθηση των εξελίξεων που σχετίζονται με τη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού και διεθνούς θε- σμικού πλαισίου και της νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για τους λιμένες, καθώς και η εισήγη- ση μέτρων για την προσαρμογή της εθνικής λιμενικής πολιτικής για τη βελτίωση συνθηκών λειτουργίας και ανάπτυξης των λιμένων. θ) Η συμμετοχή και ο συντονισμός των ενεργειών υπο- στήριξης των θέσεων της χώρας σε θέματα λιμενικής πολιτικής στις εργασίες τόσο των Διεθνών Οργανισμών, όσο και των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη συνδιαμόρφωση πολιτικής και νομοθεσίας που αφο- ρούν τη λιμενική οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη, την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών και συναφείς πρω- τοβουλίες της ΕΕ ή Διεθνών Οργανισμών. ι) Η προώθηση της συνεργασίας σε διμερές και πο- λυμερές επίπεδο για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και σύναψη συμφωνιών σε θέματα λιμενικής πολιτικής και ανάπτυξης. ια) Η μέριμνα για τη χρηματοδότηση ερευνών, μελε- τών και έργων που αφορούν τους λιμένες και τη βελ- τίωση και ανάπτυξη του λιμενικού συστήματος, όπως επίσης για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση ζητημάτων γενικού χαρακτήρα ή ειδικής φύσης που αφορούν τη λιμενική οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη, τη διασύνδεση των λιμένων με το ευρωπαϊκό και διεθνές μεταφορικό σύστημα και την αξιοποίηση πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. ιβ) Η παροχή έγκρισης σκοπιμότητας για την υπο- βολή προτάσεων έργων λιμενικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών ή και άλλων πρωτοβουλιών, καθώς επίσης η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ως προς το φυσικό αντικείμενο, σε συνεργασία με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου και συναρμόδιων Υπουργείων. ιγ) Η εισήγηση προτάσεων για την ενίσχυση της και- νοτομίας μέσω της εφαρμογής των Τεχνολογιών Πλη- ροφορίας και Επικοινωνίας (ICT) και άλλων εργαλείων, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αποδοτικότερη λειτουργία των λιμένων. ιδ) Η μέριμνα για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέ- σων και εργαλείων της ΕΕ και Διεθνών Οργανισμών και του ΠΔΕ για την ανάπτυξη των λιμένων, καθώς επίσης η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου ή άλλων συναρμόδιων Υπουργείων και φορείς για την προώθηση αναπτυξιακών δράσεων στους λιμένες. ιε) Η συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κα- θώς και με τις Λιμενικές Αρχές της χώρας στο πλαίσιο της εθνικής λιμενικής πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εποπτείας, Λειτουρ- γίας και Διοίκησης Λιμένων είναι οι ακόλουθες: α) Ο συντονισμός της δράσης όλων των συναρμόδιων σε θέματα λιμένων οργάνων της Διοίκησης (κεντρικών, περιφερειακών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδι- ωτικού δικαίου) στο πλαίσιο της ασκούμενης Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής. β) Η παρακολούθηση, ενσωμάτωση και αξιολόγηση της εφαρμογής του σχετικού με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, παράγωγου Ενωσιακού Δικαίου. γ) Η εποπτεία των Φορέων Διοίκησης Λιμένων αρμο- διότητας Υπουργείου, η παρακολούθηση της εφαρμο- γής της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση όλων των Ορ- γανισμών Λιμένων Α.Ε. και εποπτευόμενων Λιμενικών Ταμείων της χώρας και η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εκμετάλλευσης αυτών στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής πολιτικής λιμένων. δ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τη λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε νομικής μορφής Λιμενικών Ταμείων της χώρας και η παροχή αρωγής και η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εκμετάλλευσης αυτών στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής πολιτικής λιμένων. ε) Η εισήγηση επί των προσφυγών ενώπιον του Υπουρ- γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο πλαίσιο της ασκούμενης εποπτείας των φορέων διοίκησης και εκμε- τάλλευσης στα αρμόδια δικαστήρια. στ) Η τήρηση και παρακολούθηση στατιστικών, οι- κονομικών και άλλων στοιχείων που αφορούν στους φορείς διοίκησης λιμένων και η σχετική συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ζ) Η συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις επί των θεμάτων Schengen και γενικότερης εύρυθμης λει- τουργίας των λιμένων της χώρας. η) Η παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν στις φορτοεκφορτωτικές εργασίες, το καθεστώς της λιμε- νεργασίας και το εργατικό δυναμικό στους λιμένες και η συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς για τα θέματα αυτά. θ) Η παρακολούθηση των θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων και η συνεργασία με την συναρμόδια Διεύθυνση του Υπουρ- γείου για την προώθηση και βελτίωση των όρων ασφά- λειας σε λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις. ι) Η παρακολούθηση και ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην απελευθέρωση της αγοράς των λιμενι- κών υπηρεσιών και την πρόσβαση σε αυτή. ια) Η διαμόρφωση και υλοποίηση των προτάσεων στο πλαίσιο της ασκούμενης εθνικής λιμενικής πολιτικής, αναφορικά με τη σύσταση, συγχώνευση, κατάργηση και αλλαγή νομικού καθεστώτος των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων της χώρας. ιβ) Η μέριμνα για τη συγκρότηση κάθε είδους επιτρο- πών και ομάδων εργασίας για θέματα που αφορούν σε αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας. ιγ) Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς τη Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής και τα Τμήματα της που αφορούν ιδίως στην τήρηση διαδικασιών παρακολού- θησης εγγράφων, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλ- ληλογραφίας και θέματα προσωπικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικής Εκμε- τάλλευσης & Ανάπτυξης Λιμένων είναι οι ακόλουθες: α) Η εισήγηση για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαι- σίου που αφορά στην παραχώρηση της εκμετάλλευσης χώρων λιμένων σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έναντι συμμετοχής του ιδιωτικού κεφαλαίου στην κα- τασκευή έργων λιμενικής υποδομής και ο έλεγχος των σχετικών συμβάσεων παραχώρησης. β) Η εισήγηση για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαι- σίου αξιοποίησης των υφισταμένων ή προβλεπόμενων να κατασκευασθούν εγκαταστάσεων και η μέριμνα για την εναρμόνιση των συνθηκών οργάνωσης και λειτουρ- γίας των λιμένων με τις απαιτήσεις της συνολικής λιμε- νικής πολιτικής. γ) Η εξέταση των ζητημάτων που άπτονται του καθο- ρισμού και των εξομοιώσεων των χερσαίων ζωνών και η εισήγηση για τον επαναπροσδιορισμό των ζωνών των λιμένων και των λιμενικών δικτύων, συμπεριλαμβανομέ- νων και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. δ) Η υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση των χώ- ρων της Ζώνης Λιμένα με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη αυτής (οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέ- λη τόσο για τον λιμένα όσο και για τον αστικό ιστό που γειτνιάζει σε αυτόν). ε) Ο έλεγχος και η παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφω- να με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, επί πάσης φύ- σεως προγραμματικών συμβάσεων Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένα για την παροχή υπηρεσιών και προγραμμάτων ανάπτυξης στη ζώνη λιμένα. στ) Καθορισμός Τιμολογιακής Πολιτικής για τις υπηρε- σίες των λιμένων (παραχωρήσεις, λιμενικά τέλη κα.) και η παροχή Σύμφωνης Γνώμης επί των αποφάσεων των Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων σχετικά με την Τιμολογιακή Πολιτική επί των προσφερόμενων λιμενικών Υπηρεσιών. ζ) Ο καθορισμός των πάσης φύσεως λιμενικών τελών και δικαιωμάτων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και τη ΡΑΛ και η παρακολούθηση τους στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής πολιτικής λιμένων, του Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου και των αρχών του ελεύ- θερου και θεμιτού ανταγωνισμού. η)Η απαλλαγή λιμενικών τελών στο πλαίσιο της αμοι- βαιότητας ή του μάλλον ευνοουμένου κράτους, στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες. θ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ορθής βεβαί- ωσης και είσπραξης ψαρικών τελών. ι) Η εποπτεία σε συνεργασία με τον οικείο φορέα δι- οίκησης λιμένα και της οικείας λιμενικής αρχής, του κα- θορισμού χώρων παραβολής ή πρυμνοδέτησης σκαφών στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα και της τιμολογιακής πολιτικής για αυτά. ια) Η συγκέντρωση συναφών στοιχείων και η καταγρα- φή της τιμολογιακής πολιτικής μεγάλων λιμένων ξένων χωρών για μελέτη και ανάλογη αξιοποίηση. ιβ) Η αξιοποίηση της μεθόδου των Συμπράξεων Δη- μοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ως ειδικής μορφής πα- ραχώρησης στους λιμένες. ιγ) Ο έλεγχος και η παροχή σύμφωνης γνώμης επί των αποφάσεων των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων σχετικά με το δικαίωμα παραχώρησης της χρή- σης των χώρων λιμένων που αφορούν οποιοδήποτε έργο μόνιμης ή προσωρινής φύσης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών. ιδ) Η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν παρα- χωρήσεις λιμενικών υπηρεσιών εμπορικού χαρακτήρα σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. ιε) Η εισήγηση για την παραχώρηση του δικαιώματος παράλληλης χρήσης αιγιαλού, παραλίας και υφιστάμε- νων λιμενικών εγκαταστάσεων σε τρίτους έναντι οικο- νομικού ανταλλάγματος και επιβολής λιμενικών τελών. ιστ) Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων που αφο- ρούν σε απαλλαγές και μειώσεις τελών σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας καθώς και την έκδοση αποφάσε- ων που αφορούν απαλλαγές και μειώσεις καταβολής λιμενικών δικαιωμάτων Επιβατηγών (Ε/Γ), Επιβατηγών - Οχηματαγωγών (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίων με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας και έκτακτης δρομολόγησης. ιζ) Η εισήγηση και σύνταξη Υπουργικών Αποφάσε- ων επί ιεραρχικών και λοιπών διοικητικών προσφυγών ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού σε εφαρμογή των δι- ατάξεων του αρθ. 8 του ν. 3200/55 (Α΄ 97) και μέσα στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας. ιη) Η διατύπωση αιτιολογημένης γνωμοδότησης για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία υδατοδρομίων εντός λιμενικής ζώνης σε εφαρμογή της κείμενης νομο- θεσίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών. ιθ) Η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην ανάπτυξη ενός θαλάσσιου χωροταξικού σχεδια- σμού αναφορικά με τη χωροταξική θέση των λιμένων συμβατό με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ). κ) Αναζήτηση και εισήγηση καινοτόμων προτάσεων και συνεργασιών των Φορέων του Δημοσίου Τομέα και της Κοινωνίας των Πολιτών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίες θα αποτελέσουν καθοριστικό παράγο- ντα για την ανάπτυξη των λιμένων και θα διασφαλίσουν την εξοικονόμηση πόρων, προστατεύοντας παράλληλα το φυσικό περιβάλλον. κα) Αναλυτική παρακολούθηση των οικονομικών μεγε- θών των Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων, βασιζόμενη στην τήρηση της διοικητικής διαδικασίας. κβ) Η τήρηση και παρακολούθηση στατιστικών και άλλων στοιχείων που αφορούν στους φορείς διοίκησης λιμένων και η σχετική συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

Άρθρο 63Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών ΥποδομώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών είναι αρμόδια για την ανάπτυξη και βελτίωση των λιμενι- κών υποδομών των λιμένων της χώρας. Μεριμνά επίσης για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων που συστήθηκε με το άρθρο δέκατο ένατο του ν. 2932/2001, όπως αντικαταστάθη- κε από το άρθρο 44 του ν. 4150/2013. Παράλληλα, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εκπόνηση ή ανάθεση μελετών και την κατασκευή των κτιριακών έργων πού αφορούν στην ανέγερση, επέκταση, συντήρηση, βελ- τίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο δημόσιο και στεγάζουν υπηρεσίες του Υπουργείου, συ- μπεριλαμβανομένων και αυτών των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού σε όλη την Επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3 263/2004 (Α΄ 179), του ν. 1418/1984 (Α΄ 23), του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), του ν. 3669/2008 (Α΄ 116), όπως ισχύουν σήμερα και τα προεδρικά διατάγμα- τα που εκδίδονται σε εκτέλεσή τους. Συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Ανάπτυξης και Βελτίωσης Λιμενικών Υπο- δομών. β) Τμήμα Μελετών / Έργων και Εφαρμογών Λιμενικού Τομέα. γ) Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών Κτιριακών Έργων. δ) Τμήμα Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ανάπτυξης και Βελ- τίωσης Λιμενικών Υποδομών είναι οι ακόλουθες: α) Η μέριμνα για την επιθεώρηση των λιμενικών υπο- δομών και εγκαταστάσεων και την εκτέλεση από τους αρμοδίους φορείς έργων βελτίωσης των λιμενικών εγκα- ταστάσεων. β) Η διατύπωση αιτήματος προς την αρμόδια Υπηρε- σία για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων βελτίωσης, αναβάθμισης και ανάθεσης εκτέλεσης έκτακτων επι- σκευαστικών εργασιών ή παρεμβάσεων στους λιμένες της χώρας καθώς και για την εκτέλεση τους από τους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με τις καθοριζόμενες προ- τεραιότητες, σε συνεργασία με την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου. γ) Η μέριμνα για την ανάθεση έργου παροχής υπηρε- σιών συμβούλου για την εκπόνηση μελετών λιμενικού τομέα, καθώς και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε μελέτες και έργα που αφορούν στο δημόσιο λιμενικό τομέα. δ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η αναζήτηση τρόπων και μεθόδων αξιοποίησης των χώρων της Ζώνης Λιμένα. ε) Η παρακολούθηση των διεθνών τεχνολογικών εξε- λίξεων στα πλοία, στα μέσα φορτοεκφόρτωσης και στα λιμάνια και η μέριμνα για την προσαρμογή των ελλη- νικών λιμενικών εγκαταστάσεων στις εξελίξεις αυτές. στ) Η υποστήριξη και η συνδρομή στο Έργο της Επι- τροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 2932/2001, όπως αντικαταστάθη- κε από το άρθρο 44 του ν. 4150/2013. ζ) Η έγκριση, αναθεώρηση/επικαιροποίηση των Ανα- πτυξιακών Προγραμμάτων και των Μελετών Διαχείρισης (MasterPlan) των λιμένων, με τα οποία θα καθορίζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επι- τρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λει- τουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα. η) Η διατύπωση γνώμης για θέματα που αφορούν τουριστικούς λιμένες για την υποβοήθηση του έργου των εκπροσώπων ΓΓΛΛΠΝΕ στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού. θ) Η συνυπογραφή ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και παραχωρήσεων αιγιαλού - παραλίας και θα- λασσίου χώρου που αφορούν στην κατασκευή λιμενι- κών έργων και τη λειτουργία βιομηχανιών με λιμενικές εγκαταστάσεις διαφόρων κατηγοριών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μελετών, Έργων και Εφαρμογών Λιμενικού Τομέα είναι οι ακόλουθες: α) Ο έλεγχος της επάρκειας των μελετών και έργων του λιμενικού τομέα και της συμβατότητας αυτών με την εθνική λιμενική πολιτική, τους τύπους των πλοίων και τις ανάγκες της περιοχής ή της χώρας. β) Η διατύπωση απόψεων επί μελετών που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς όρους, την εκτέλεση λιμενικών έρ- γων, την τοποθέτηση πλωτών κατασκευών και τα συνα- φή θέματα εντός και εκτός Ζώνης Λιμένα. γ) Η διατύπωση απόψεων και η εισήγηση μέτρων και όρων επί μελετών και σχεδίων που σχετίζονται με λιμε- νικές εγκαταστάσεις παραλαβής και διακίνησης απο- βλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, καθώς και ο καθορισμός των τελών παραλαβής και διαχείρισής τους. δ) Η εποπτεία και ο έλεγχος της εφαρμογής των Ανα- πτυξιακών Προγραμμάτων και των Μελετών Διαχείρισης (MasterPlan) των λιμένων που ενέκρινε η Επιτροπή Σχε- διασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. ε) 0 καθορισμός των ενδεικνυόμενων μέτρων για την εκτός και εντός ζώνης λιμένων εξασφάλιση της προστα- σίας του αιγιαλού, παραλίας και θάλασσας από κάθε εί- δους εκτέλεση έργων ή επεμβάσεων που αλλοιώνουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους από τις λιμενικές αρχές, σε συνερ- γασία με τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας. στ) Η συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν τα λιμάνια της χώρας, η μέριμνα για την ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση της γενικότερης λιμε- νικής υποδομής της χώρας (έργα, μελέτες, προβλήματα, λειτουργικές παρεμβάσεις, απαιτήσεις των φορέων για την αναβάθμιση των λιμένων της χώρας, απαιτήσεις των πλοίων ακτοπλοΐας και των χαρακτηριστικών τους) καθώς και των λιμενικών τελών και επιβαρύνσεων που ισχύουν σε κάθε λιμένα, των μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, των έργων στον αιγιαλό και παραλία, των παρεμβάσεων, των στοιχείων λιμένων εκτός της χώρας, των Οδηγιών της Ε.Ε. που αφορούν τα λιμάνια, η κατα- γραφή όλων των θεμάτων που αποστέλλονται σε όλους τους συναρμόδιους φορείς για θέματα κατασκευής, λει- τουργίας και εκμετάλλευσης των λιμένων της χώρας, και η τήρηση των πάσης φύσεως σχετικών αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή. ζ) Η μέριμνα για την ηλεκτρονική αποτύπωση των λι- μένων της χώρας. η) Η μέριμνα για τη δημιουργία Τράπεζας δεδομένων για το λιμενικό δυναμικό της χώρας στο πλαίσιο των σύγχρονων γεωγραφικών συστημάτων πληροφόρησης καθώς και για την προβολή των λιμένων (διαφήμιση, δημιουργία ιστοσελίδας, συμμετοχή σε διεθνείς Οργα- νισμούς, εκθέσεις κ.λπ.). θ) Η τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν σε θέματα λιμενικών υποδομών καθώς και η συγκέντρωση πληροφοριακών στοιχείων για την τεχνική συγκρότηση του χερσαίου και πλωτού εξοπλισμού και των παρεχό- μενων ευκολιών των λιμένων. ι) Η τήρηση για κάθε λιμένα στοιχείων και σχεδια- γραμμάτων και ο προσδιορισμός των θέσεων που είναι δυνατή η εγκατάσταση ναυπηγοεπισκευαστικών και συναφών βιομηχανιών μέσα στη χερσαία ζώνη, σε συ- νεργασία με άλλες υπηρεσίες ή αρχές. ια) Η έκδοση γνωμοδοτήσεων για την εκτέλεση έργων, εντός και εκτός χερσαίας ζώνης λιμένα, με γνώμονα την υλοποίηση την Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής και κριτήριο την ισόρροπη ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών της χώρας. ιβ) Ο έλεγχος επάρκειας μελετών με βάση τα γενικά προγραμματικά σχέδια λιμένων. ιγ) Ο ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέ- λεση έργων και την εκπόνηση μελετών λιμενικών υποδο- μών της χώρας, κατά προτεραιότητα σε κύριους λιμένες. ιδ) Η έκδοση εγκρίσεων για την προώθηση έκδοση οικοδομικών αδειών από τις αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες για την ανέγερση κτιρίων εντός χερσαίας ζώνης λιμένα. ιε) Η έκδοση γνωμοδοτήσεων για περιβαλλοντικές με- λέτες για (ΠΠΕ, ΜΠΕ) και οριστικές μελέτες διαφόρων λιμενικών έργων της χώρας. ιστ) Η έκδοση γνωμοδοτήσεων για μίσθωση και περι- βαλλοντικές μελέτες (ΠΠΕ και ΜΠΕ) υδατοκαλλιεργειών σε διάφορες περιοχές της χώρας. ιζ) Η προώθηση υπηρεσιακών απόψεων για παραχω- ρήσεις χώρων εντός αιγιαλού, παραλίας, θάλασσας και χερσαίας ζώνης λιμένων προς εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ιη) Η προώθηση υπηρεσιακών απόψεων επί αιτημά- των νομιμοποιήσεων υφιστάμενων έργων στον αιγιαλό, παραλία και θάλασσα, με αυστηρά κριτήρια αποδοχής υπαρχόντων λιμενικών έργων και καθορισμό αυστηρών προϋποθέσεων και περιορισμών για ιδιωτικά έργα. ιθ) Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς τη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών και τα Τμήματα της που αφορούν ιδίως στην τήρηση διαδι- κασιών παρακολούθησης εγγράφων, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας και θέματα προσωπικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών Κτιριακών Έργων είναι οι ακόλουθες: α) Η μέριμνα για τον προσδιορισμό των στεγαστι- κών αναγκών του Υπουργείου, περιλαμβανομένων των εκπαιδευτικών συγκροτημάτων του Υπουργείου, των Λιμενικών Αρχών και των Πλοηγικών Σταθμών, σε συ- νεργασία με την Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. β) Η μέριμνα για την εξασφάλιση οικοπέδων για την ανέγερση κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Υπουρ- γείου, η τήρηση του Μητρώου των παραχωρηθέντων οικοπέδων και η μέριμνα για την εξασφάλιση τους. γ) Η τήρηση του Μητρώου και αρχείων των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου. δ) Η σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων και η υπο- βολή προτάσεων για την έγκρισή τους. ε) Η διενέργεια τεχνικών επιθεωρήσεων και η εισήγη- ση για τη βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του Υπουργείου. στ) Η διενέργεια τεχνικού ελέγχου της καταλληλότη- τας των κτιρίων που μισθώνονται για τη στέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου. ζ) Η εκπόνηση τεχνικών μελετών και η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης. η) Η μέριμνα για την ανάθεση τεχνικών μελετών κτι- ριακών έργων σε τρίτους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την υπογραφή συμβάσεων εκπόνησης των μελετών και τον έλεγχο για την έγκαιρη και σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις προδιαγραφές σύνταξη τους. θ) Ο έλεγχος, η έγκριση και η παραλαβή των μελετών. ι) Η μέριμνα για την ανάθεση των επιβλέψεων νέων κτιριακών έργων σε τεχνικά γραφεία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ια) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που προκύ- πτει κατά την εφαρμογή των περί ανάθεσης μελετών ισχυουσών διατάξεων. ιβ) Η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειών για την ανάθεση μελετών και την υλοποίηση έργων αρ- μοδιότητας του Τμήματος. ιγ) Η αξιοποίηση της μεθόδου των Συμπράξεων Δη- μοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) σε θέματα ανέγερσης, συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης κτιριακών έργων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων είναι οι ακόλουθες: α) Η διενέργεια της δημοπράτησης των κτιριακών έργων και η μέριμνα για την κατακύρωση των αποτε- λεσμάτων των δημοπρασιών και την υπογραφή των συμβάσεων εκτέλεσης των έργων. β) Η μέριμνα για την επίβλεψη της κατασκευής των κτι- ριακών έργων, τη σύνταξη ανακεφαλαιωτικών πινάκων έργων και Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών. γ) Η διατύπωση εισηγήσεων προς το Τεχνικό Συμβού- λιο. δ) Η μέριμνα για την παραλαβή των κτιριακών έργων. ε) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που προκύπτει κατά την εφαρμογή των περί εκτέλεσης δημοσίων έργων ισχυουσών διατάξεων. στ) Η μέριμνα για τη σύνταξη συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την επισκευή με ιδίες αυτών δαπά- νες και μέσα των κτιρίων των ΔΣΕΝ, καθώς επίσης και η εκπόνηση-έγκριση των απαιτούμενων τεχνικών μελετών και η επίβλεψη των εργασιών (ν. 4081/2012 άρθρο 5, παρ. 4 και ν. 4150/2013, άρθρο 27, παρ. 5).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για την ανάθεση μελετών και την εκτέλεση κτιρι- ακών έργων, ως “Προϊσταμένη Αρχή” ή “Εποπτεύουσα Αρχή” ορίζεται η Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών. Ως “Διευθύνουσα Υπηρεσία” ή “Επιβλέπουσα Υπηρεσία” για την εκτέλεση των έργων αυτών ορίζεται το Τμήμα Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, για δε την εκπόνηση των σχετικών μελετών το Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών Κτιριακών Έργων. Για τα έργα που εκτελού- νται με το σύστημα μελέτη - κατασκευή “Διευθύνουσα Υπηρεσία” είναι το Τμήμα Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων. Ως επιβλέποντες ορίζονται υπάλληλοι από το τεχνικό προσωπικό της Διεύθυνσης ή ιδιώτες μηχανικοί στους οποίους ανατίθεται το σχετικό έργο από το Υπουργείο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Για τα θέματα της μελέτης και εκτέλεσης κτιριακών έργων του Υπουργείου συνιστάται Τεχνικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε μέλη, ως εξής: α) Το Νομικό Σύμβουλο του ΝΣΚ στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου ως Πρόεδρο με αναπληρω- τή του τον Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. στο Υπουργείου. β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του. γ) Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης Κτιρι- ακών Έργων της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προγραμματισμού Έργων. δ) Ένα υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουρ- γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τον ανα- πληρωτή του. ε) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ- λάδος (TEE) με τον αναπληρωτή του. στ) Έναν εκπρόσωπο των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων με τον αναπληρωτή του

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα υπό στοιχεία δ) και ε) μέλη ορίζονται κατόπιν υπόδειξης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του TEE αντίστοιχα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου είναι διετής. Με απόφαση του Προ- ϊσταμένου της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υπο- δομών, ορίζεται ο εισηγητής του θέματος που εισάγεται στο Τεχνικό Συμβούλιο. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει την γνώμη του για τα θέματα που ορίζουν οι περί δη- μοσίων έργων ισχύουσες διατάξεις, καθώς και για κάθε θέμα πού παραπέμπει σε αυτό ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ή το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίζει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιω- τικής Πολιτικής μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, εγκρίνονται οι διακηρύξεις με τις οποίες διεξάγονται οι δημοπρασίες για έργα υποδομών και εγκρίνονται τα αποτελέσματα αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για την εκτέλεση έργων, αυτές εγκρίνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. Συμβατικά τεύχη που δεν κα- λύπτονται από τα αντίστοιχα πρότυπα εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο- λιτικής μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, χωρίς να απαιτείται η κοινοποίηση τους στον Υπουργό Υποδομών και Με- ταφορών. Επί των αιτήσεων θεραπείας, που ασκούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί δημοσίων έργων διατά- ξεις, αποφαίνεται ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

Άρθρο 64Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου ΤουρισμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσ- σιου Τουρισμού είναι αρμόδια για την προσέλκυση και προώθηση της υλοποίησης ναυτιλιακών επενδύσεων στο λιμενικό και παραναυτιλιακό τομέα, καθώς και για το σχεδιασμό, την εισήγηση και την εφαρμογή μέτρων και προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και των υδάτινων διατροπι- κών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (inland navigation). Συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Ναυτιλιακών Επενδύσεων. β) Τμήμα Ανάπτυξης Θαλάσσιου Τουρισμού και Θα- λάσσιων Τουριστικών Επενδύσεων. γ) Τμήμα Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών και Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ναυτιλιακών Επεν- δύσεων αποσκοπούν στην προσέλκυση και υλοποίηση επενδύσεων στο λιμενικό και παραναυτιλιακό τομέα, στο πλαίσιο και της στρατηγικής για τη στήριξη της ανάπτυ- ξης του θαλάσσιου τομέα («Γαλάζια Ανάπτυξη»). Συγκε- κριμένα, οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες: α) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση στοιχείων, τη μελέτη και την εισήγηση μεθόδων, μέτρων και κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων, ναυτιλιακών κεφαλαίων και επιχειρήσεων σε λιμενικές και παραναυτιλιακές δραστη- ριότητες, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου και άλλων Υπουργείων, στο πλαίσιο διαμόρφωσης και εφαρμογής της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής. β) Η παρακολούθηση και η εισήγηση μέτρων και κι- νήτρων που αφορούν την ανάπτυξη ή/και δημιουργία ναυτιλιακών κέντρων, εμπορευματικών κέντρων και άλλων παραγωγικών κλάδων και βιομηχανιών που σχε- τίζονται με το ναυτιλιακό εξοπλισμό και τον εφοδιασμό των πλοίων, στο πλαίσιο συνεργασίας με τις Υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων και ανάπτυξης ενός θα- λάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. γ) Η συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουρ- γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του εκάστοτε Αναπτυξιακού/Επενδυτικού Νόμου. δ) Η εισήγηση μέτρων για την απλοποίηση διαδικασι- ών και τη μείωση των διοικητικών βαρών με στόχο την προσέλκυση ναυτιλιακών κεφαλαίων και επενδύσεων στον τομέα ευθύνης του. ε) Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η προώθηση ανα- πτυξιακών δράσεων, σε συνεργασία με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. για τη μεγιστοποίηση της πα- ραλιμενικής και παραναυτιλιακής συνεργασίας μέσω θεσπισμένων ευρωπαϊκών εργαλείων και μηχανισμών επενδύσεων με χώρες της Μεσογείου. στ) Η προώθηση της συνεργασίας σε διμερές επίπεδο για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και σύναψη συμφωνι- ών, με στόχο την επίτευξη συμπράξεων και συνεργιών μεταξύ ελληνικών φορέων, επιμελητηρίων και λιμένων με αντίστοιχους τρίτων χωρών στον τομέα ευθύνης του. ζ) Η διατύπωση απόψεων και η εισήγηση μέτρων και όρων επί θεμάτων λειτουργίας αγκυροβολίων πλοίων, των παρεχόμενων ευκολιών και το καθορισμό των τελών διαχείρισής τους. η) Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς τη Δι- εύθυνση και τα Τμήματα της που αφορούν ιδίως στην τήρηση διαδικασιών παρακολούθησης εγγράφων, διεκ- περαίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας και θέματα προσωπικού. θ) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων και κινήτρων για την ανάπτυξη Εμπορευματικών Κέντρων για παροχή προηγ- μένων υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) και Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., με σκοπό τη συγκέντρωση με- ταφορικών δραστηριοτήτων και ιδιωτικών επενδύσεων. ι) Η προώθηση συνεργασιών για τη δημιουργία συνερ- γατικών σχηματισμών (clusters) στον τομέα ευθύνης του. ια) Η μελέτη και η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την οργάνωση, ανάπτυξη και βελτίωση της εσωτε- ρικής ναυσιπλοΐας (inland navigation). Ως εσωτερική ναυσιπλοΐα νοείται η μεταφορά φορτίων με πλωτά μέσα, μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (όπως κανάλια, ποτάμια και λίμνες) μεταξύ λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας και αποβάθρων. ιβ) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην εφαρμο- γή, τήρηση, ταξινόμηση και κωδικοποίηση του ειδικό- τερου θεσμικού πλαισίου που αφορά στην εσωτερική ναυσιπλοΐα και η επεξεργασία και εισήγηση προτάσεων για την αναμόρφωσή του. ιγ) Η ανάθεση και παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών και η παρακολούθηση και προώθηση εφαρ- μογής κοινοτικών προγραμμάτων που συμβάλουν στην ανάπτυξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας. ιδ) Η παρακολούθηση θεμάτων εσωτερικής ναυσιπλο- ΐας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και η συμ- μετοχή και εκπροσώπηση της χώρας μας σε συναντήσεις και συνεδριάσεις επί ιδίων θεμάτων και η διαμόρφωση των αντίστοιχων εθνικών θέσεων σε συνεργασία με συ- ναρμόδιες Υπηρεσίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ανάπτυξης θαλάσσι- ου Τουρισμού και θαλάσσιων Τουριστικών Επενδύσεων είναι οι ακόλουθες: α) Η παρακολούθηση και η μέριμνα για την εφαρμογή της νομοθεσίας και των διεθνών κανόνων που σχετίζο- νται με τη δραστηριοποίηση των τουριστικών πλοίων και τους πλόες αναψυχής και περιηγήσεων. β) Η συμμετοχή σε διεθνή όργανα και εκδηλώσεις που έχουν στόχο τη θέσπιση διεθνών κανόνων και την ανά- πτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. γ) Η μελέτη και εισήγηση μεθόδων, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την οργάνωση, βελτίωση και ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Φορείς και Υπηρεσίες. δ) Η μέριμνα ιδίως για την ανάπτυξη υποδομών και ανωδομών για την εξυπηρέτηση του θαλάσσιου του- ρισμού μεταξύ ελληνικών λιμένων καθώς και μεταξύ ελληνικών λιμένων και λιμένων της αλλοδαπής, με κρουαζιερόπλοια και πλοία που εκτελούν περιηγητικά ταξίδια, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών. ε) Η μελέτη και εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων που έχουν στόχο την οργάνωση, την βελτίωση και την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες και Φορείς. στ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των νομοθετι- κών ρυθμίσεων καθώς και των αποφασιζομένων προ- γραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την οργάνωση, βελτίωση και ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. ζ) Η τήρηση στατιστικών στοιχείων για τις δραστηριό- τητες του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων και αναφορών. η) Η μέριμνα για την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά το δικαίωμα περιήγησης από πλοία που φέρουν σημαία τρίτου κράτους. θ) Η εποπτεία των φορέων εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών και η παρακολούθηση για την τήρηση του κα- νονιστικού πλαισίου παροχής υπηρεσιών ποιότητας στη μεταφορά επιβατών κρουαζιερόπλοιων. ι) Η εισήγηση μέτρων για την μείωση των διοικητικών βαρών, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών ελλι- μενισμού τουριστικών σκαφών στους λιμένες. ια) Η εισήγηση μέτρων για την αναβάθμιση και τον συνεχή εκσυγχρονισμό των υποδομών των λιμένων που εξυπηρετούν τουριστικά πλοία καθώς και η πιστοποίηση τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών. ιβ) Η διατύπωση προτάσεων για τη δημιουργία δικτύ- ων τουριστικών λιμένων, σε συνεργασία με συναρμό- διους Φορείς για την προώθηση ελκυστικών και αντα- γωνιστικών τουριστικών προϊόντων στη διεθνή αγορά. ιγ) Η διατύπωση προτάσεων για ευέλικτα σχήματα ΣΔΙΤ για την παροχή υψηλής ποιότητας θαλάσσιου τουρισμού. ιδ) Η συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς τουριστι- κούς λιμένες καθώς και τρίτων χωρών, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την προώθηση συνεργιών. ιε) Η διεξαγωγή ερευνών και μελετών για την αναζή- τηση και επισήμανση θεματικών μορφών θαλάσσιας τουριστικής ανάπτυξης. ιστ) Η διερεύνηση των υφιστάμενων λιμενικών υπο- δομών για την στρατηγική οργάνωση των κομβικών λι- μένων της χώρας και η εισήγηση μέτρων για την αύξηση του μεριδίου προσεγγίσεων διεθνών κρουαζιερόπλοιων. ιζ) Η εισήγηση αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων για τη διευκόλυνση της διεθνούς ευρωπαϊκής και εθνι- κής κρουαζιέρας καθώς και των εναλλακτικών μορφών κρουαζιέρας. ιη) Ο συντονισμός της δράσης όλων των αρμόδιων φο- ρέων του κλάδου (κεντρικών, περιφερειακών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) στο πλαίσιο της ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού. ιθ) Η προώθηση της συνεργασίας σε διμερές επίπεδο για την ανάπτυξη των παρεχόμενων θαλάσσιων τουρι- στικών υπηρεσιών και η σύναψη συμφωνιών, με στόχο την επίτευξη συμπράξεων και συνεργιών μεταξύ των ελληνικών λιμένων-προορισμών κρουαζιέρας και λιμέ- νων τρίτων χωρών. κ) Η εισήγηση μέτρων για την προσέλκυση προσεγ- γίσεων από διεθνείς κρουαζιέρες στα κύρια κομβικά λιμάνια. κα) Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η αναζήτηση τρό- πων και μεθόδων σύνδεσης των αφετηριών λιμένων και σταθμών κρουαζιέρας μέσω συνεργασιών-συνεργιών. κβ) Ο συντονισμός δράσεων μεταξύ των αρμόδιων φορέων του κλάδου για την δημιουργία κέντρων προ- σέγγισης της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας σε θε- ματικά προγράμματα κρουαζιέρας. κγ) Η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την ανά- πτυξη προγραμμάτων πτήσης-κρουαζιέρας. κδ) Η δημιουργία Τράπεζας Δεδομένων λιμένων-προ- ορισμών κρουαζιέρας στο πλαίσιο των σύγχρονων γε- ωγραφικών συστημάτων πληροφόρησης καθώς και η προβολή τους (δημιουργία ιστοσελίδας, συμμετοχή σε διεθνείς Οργανισμούς, εκθέσεις κ.λπ.). κε) Η υποστήριξη και η συνδρομή στο έργο της Εθνι- κής Συντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέρας. κστ) Η προώθηση κάθε διαδικασίας υλοποίησης των γνωμοδοτήσεων της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέρας. κζ) Η εκδίκαση προσφυγών που υποβάλλονται ενώπι- ον του ΥΝΑΝΠ για παραβάσεις της παρούσας νομοθεσί- ας που διέπει τα σκάφη αναψυχής. κη) Η δημιουργία και η τήρηση Μητρώου Κυβερνητών Σκαφών Αναψυχής μη απογεγραμμένων ναυτικών. κθ) Η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων, δράσεων και μέτρων για την οργάνωση και ανάπτυξη του κλάδου των ναυταθλητικών σκαφών, σε συνεργασία με συναρμόδι- ους Φορείς και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών και Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής είναι οι ακόλουθες: α) Ο χαρακτηρισμός των πλοίων αναψυχής ως επαγ- γελματικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά δια- τάξεις και κάθε πράξη που αφορά στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. β) Η τήρηση του Μητρώου και των φακέλων των χα- ρακτηρισμένων ως πλοίων αναψυχής επαγγελματικής χρήσης. γ) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της επαγγελματι- κής δραστηριοποίησης των πλοίων αναψυχής. δ) Ο χαρακτηρισμός των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά δι- ατάξεις. ε) Η τήρηση του Μητρώου και των φακέλων των χα- ρακτηρισμένων ως επαγγελματικών τουριστικών ημε- ρόπλοιων. στ) Η κατ’ εξαίρεση χορήγηση άδειας περιηγητικών πλόων από τουριστικά πλοία, σε συνεργασία με τη Δι- εύθυνση θαλασσίων Συγκοινωνιών. ζ) Η εισήγηση μέτρων θεσμικού πλαισίου και η παρα- κολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της σχετικής με τις Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής. η) Η τήρηση του Μητρώου και των φακέλων των Ναυ- τιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής και η έκδοση σχε- τικών εγγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 65Διεύθυνση Πλοηγικής ΥπηρεσίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας είναι αρμόδια: α) για την εποπτεία, οργάνωση, λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη των Πλοηγικών Σταθμών, που αποτελούν περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου. Η Οργάνωση και οι αρμοδιότητες των Πλοηγικών Σταθ- μών διέπονται από τις διατάξεις των ν. 3142/1955, του β.δ. 28/1-29/3/1958, α.ν. 409/1968 και του ν.δ. 181/1973 «Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΚΔΝΔ) (Α΄ 261), όπως έχουν τροποποιηθεί από τις διατάξεις του π.δ. 127/ 2010 και ισχύουν, και από τους οικείους Κανονισμούς Λειτουργίας τους. β) για την οικονομική διαχείριση, την εκκαθάριση δα- πανών και των πληρωμών του Κεφαλαίου της Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΚΠΥ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση της Πλοηγικής Υπηρεσίας συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: α. Οργάνωσης Πλοηγικής Υπηρεσίας β. Οικονομικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης της Πλοηγικής Υπηρεσίας κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της, ως εξής: α) Στο Τμήμα Οργάνωσης Πλοηγικής Υπηρεσίας: αα) Ο σχεδιασμός της πολιτικής σχετικά με την πλοή- γηση πλοίων και η εισήγηση των κατάλληλων νομοθε- τικών μέτρων για την εφαρμογή της. ββ) Η έγκριση των κανονισμών λειτουργίας των Πλο- ηγικών Σταθμών. γγ) Η οργάνωση του δικτύου των περιφερειακών υπη- ρεσιακών μονάδων παροχής υπηρεσιών πλοήγησης, η εποπτεία της λειτουργίας τους και η εισήγηση για τη σύ- σταση, συγχώνευση ή κατάργηση πλοηγικών σταθμών. δδ) Η συγκρότηση των συμβουλίων και των επιτροπών της πλοηγικής υπηρεσίας. εε) Η διενέργεια απογραφικού ελέγχου των κινητών περιουσιακών στοιχείων του Τμήματος και των πλοη- γικών σταθμών. στστ) Η εισήγηση και η έκδοση των σχετικών αποφά- σεων του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΣΠΥ) και η μέριμνα για την υλοποίηση των γνωμοδοτήσεων του. ζζ) Η εισήγηση για τον καθορισμό των πλοηγικών δι- καιωμάτων. ηη) Η διενέργεια επιθεωρήσεων σκαφών και λοιπών μέσων της πλοηγικής υπηρεσίας και η μέριμνα για την επισκευή και συντήρηση αυτών. θθ) Η παρακολούθηση της διεθνούς νομοθεσίας, των διεθνών οργανισμών και των διεθνών εξελίξεων σε θέ- ματα υπηρεσιών πλοήγησης. ι) Η μέριμνα για την προώθηση αιτημάτων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη σύνταξη μελετών - τεχνικών προδιαγραφών - κανονισμών για τη ναυπήγηση, προμή- θεια, επισκευή ευρείας εκτάσεως ή εργασίες βελτίωσης πλωτών και χερσαίων μέσων -τηλεπικοινωνιακού υλικού και εξοπλισμού εν γένει της πλοηγικής υπηρεσίας. ια) Η συστηματική παρακολούθηση και η συγκέ- ντρωση στατιστικών στοιχείων αναφορικά με βλάβες και επισκευές σκαφών της πλοηγικής υπηρεσίας και η μέριμνα για τη διαχείριση αναλωσίμων και λοιπών συ- ναφών θεμάτων. ιβ) Η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων προ- απαλλαγής και οριστικής απαλλαγής των τουριστικών πλοίων από την υποχρεωτική πλοήγηση κατά περίπτω- ση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσι- πλοΐας. ιγ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για επικαιροποίηση της βελτίωσης λειτουργίας της πλοηγικής υπηρεσίας και της παροχής των υπηρεσιών της στα πλαίσια της άσκησης της εθνικής λιμενικής πολιτικής. ιδ) Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς την Διεύθυνση και τα Τμήματα της που αφορά ιδίως στην τήρηση διαδικασιών παρακολούθησης εγγράφων, διεκ- περαίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας και θέματα προσωπικού. β) Στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας: αα) Η κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του προϋ- πολογισμού και η σύνταξη ισολογισμού και απολογισμού του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΚΠΥ). ββ) Η παρακολούθηση των στοιχείων εκτέλεσης του εν λόγω προϋπολογισμού, προκειμένου οι δαπάνες να καλυφθούν εντός των διαθέσιμων πιστώσεων. γγ) Η έκδοση αποφάσεων εγκρίσεως δαπανών, η έκ- δοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και η τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων όπου απαιτείται. δδ) Η μέριμνα για τη διενέργεια οικονομικών αναλύσε- ων και την παραγωγή οικονομικών στοιχείων και αναφο- ρών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του τμήματος και η υποβολή τους αρμοδίως όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτείται. εε) Η τήρηση των αναγκαίων λογιστικών βιβλίων του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΚΠΥ). στστ) Η μέριμνα για την σύσταση των παγίων προκα- ταβολών και των διαχειρίσεων του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΚΠΥ). ζζ) Η διαχείριση των εσόδων και ο έλεγχος του Κε- φαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΚΠΥ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ηη) Η εποπτεία των θεμάτων που αφορούν τα πλοηγι- κά δικαιώματα και τέλη καθώς και ο έλεγχος της ορθής βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης τελών από τις Λι- μενικές Αρχές. θθ) Η ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων των κωδι- κών εξόδων του προϋπολογισμού Κ.Π.Υ. ιι) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μηνιαίων ισο- ζυγίων των διαχειρίσεων παγίας προκαταβολής Κ.Π.Υ. σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία. κκ) Η κατάρτιση απολογισμού εξόδων του Κ.Π.Υ. λλ) Η τήρηση διαδικασιών σχετικά με αποδοχή και αξιοποίηση δωρεών, πάντοτε σύμφωνα με τους αντί- στοιχους όρους.

Άρθρο 66Διεύθυνση Ναυπηγοεπισκευαστικών ΔραστηριοτήτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριο- τήτων είναι αρμόδια για την προσέλκυση και προώθηση επενδύσεων στο ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα, καθώς και τη μέριμνα για την εποπτεία για την καλύτερη οργά- νωση των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων. Συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Ναυπηγήσεων, Επισκευών, Μετασκευών και Διαλύσεων πλοίων. β) Τμήμα Εποπτείας και Οργάνωσης Ναυπηγοεπισκευ- αστικής Δραστηριότητας. γ) Τμήμα Κατασκευής και Εξοπλισμού Σκαφών Ανα- ψυχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ναυπηγήσεων, Επι- σκευών, Μετασκευών και Διαλύσεων πλοίων είναι οι ακόλουθες: α) Η διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διάλυση σκαφών που δεν υπάγονται στον Κανονισμό αριθμ. 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 για την ανα- κύκλωση πλοίων. β) Η παρακολούθηση των διεθνών τεχνολογικών εξελίξεων στα πλοία, στα μέσα ναυπήγησης και εξυ- πηρέτησης πλοίων στα λιμάνια και η μέριμνα για την προσαρμογή των ελληνικών λιμενικών εγκαταστάσεων στις εξελίξεις αυτές. γ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η αναζήτηση τρόπων και μεθόδων αξιοποίησης των ναυπηγοεπισκευαστικών ζωνών, για την προσέλκυση επενδύσεων. δ) Η εξεύρεση και επεξεργασία μεθόδων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων, μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμ- μάτων της Ε.Ε., σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσί- ες και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου. ε) Η παρακολούθηση και η εισήγηση μέτρων και κινή- τρων που αφορούν στην ανάπτυξη ή / και τη δημιουργία ναυπηγοεπισκευαστικών βάσεων, διαλυτηρίων πλοίων και άλλων παραγωγικών κλάδων και βιομηχανιών που σχετίζονται με τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία. στ) Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς τη Διεύθυνση και τα Τμήματα της που αφορούν, ιδίως, στην τήρηση διαδικασιών παρακολούθησης εγγράφων, διεκ- περαίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας και θέματα προσωπικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εποπτείας και Οργά- νωσης Ναυπηγοεπισκευαστικής Δραστηριότητας είναι οι ακόλουθες: α) Η παρακολούθηση των εξελίξεων του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στις ναυπηγοεπισκευαστικές δρα- στηριότητες και η εισήγηση μέτρων για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις κατευθύνσεις της Ευρω- παϊκής Ένωσης. β) Η παρακολούθηση των εξελίξεων και συνθηκών στην παροχή ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. γ) Η συγκέντρωση στοιχείων, η μελέτη, διαμόρφωση και εισήγηση προτάσεων και μέτρων για την καλύτερη οργάνωση, βελτίωση και ανάπτυξη των ναυπηγοεπι- σκευαστικών δραστηριοτήτων στη χώρα. δ) Η εισήγηση για την κατάρτιση, τροποποίηση και έκδοση Κανονισμών Λειτουργίας ναυπηγοεπισκευαστι- κών ζωνών και των επιτρεπομένων σε αυτές δραστηρι- οτήτων. ε) Η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση της χωροτα- ξικής οργάνωσης των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχει- ρήσεων. στ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που λαμβάνονται για την καλύτερη οργάνωση, βελτί- ωση και ανάπτυξη των ναυπηγοεπισκευαστικών δρα- στηριοτήτων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας και τη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών. ζ) Η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη χωροθέτηση, οριοθέτηση και περιβαλλοντική αδειο- δότηση των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας, τη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών και τη Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κατασκευής και Εξο- πλισμού Σκαφών Αναψυχής είναι οι ακόλουθες: α) Η μελέτη και ο εν γένει χειρισμός θεμάτων που αφο- ρούν στα σκάφη αναψυχής και στα ατομικά σκάφη κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ, όπως ισχύει. β) Η τήρηση του Μητρώου κατασκευαστών σκαφών αναψυχής και η χορήγηση του προβλεπόμενου κωδικού σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ, όπως ισχύει. γ) Η μελέτη και ο εν γένει χειρισμός τεχνικών θεμά- των που αφορούν στην κατασκευή και τον εξοπλισμό μικρών σκαφών για τα οποία δεν εκδίδεται έγγραφο εθνικότητας. δ) Ο έλεγχος της αγοράς σκαφών αναψυχής που εμπί- πτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ, όπως ισχύει, σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες. ε) Η παρακολούθηση, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπε- δο, θεμάτων που αφορούν στις αρμοδιότητες του Τμή- ματος και η συμμετοχή και εκπροσώπηση της χώρας μας σε σχετικές συναντήσεις καθώς και η διατύπωση των αντίστοιχων εθνικών θέσεων επί των θεμάτων αυτών σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες. στ) Η εισήγηση για ενσωμάτωση διεθνούς ή ενωσια- κού κανονιστικού πλαισίου στο εθνικό δίκαιο προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου επί θεμάτων που αφορούν στις αρμοδιότητες του Τμήματος. ζ) Η μελέτη και ο εν γένει χειρισμός τεχνικών θεμάτων που αφορούν στον χαρακτηρισμό, καταγραφή και διά- σωση ιστορικών και παραδοσιακών σκαφών. η) Η τεκμηρίωση και κατάρτιση διατάξεων νομοθετι- κών ρυθμίσεων επί θεμάτων που αφορούν στις αρμοδι- ότητες του Τμήματος και η εισήγηση προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου για την ενσωμάτωση τους στο εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 67Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής,

Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Νέων Τεχνολογιών Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος, Πληροφο- ριακών Συστημάτων Διοίκησης και Νέων Τεχνολογιών είναι οι ακόλουθες: α) Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εφαρμογών λογισμι- κού, βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την ενιαία πρόσβαση και διαχείριση της πληροφο- ρίας από όλες τις Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσε- ων των στοιχείων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους. β) Η τεχνική διαχείριση και υποστήριξη των εφαρμο- γών και των βάσεων δεδομένων που λειτουργούν στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. γ) Η μέριμνα για την καλή και ασφαλή λειτουργία και εκμετάλλευση των υφιστάμενων εφαρμογών πληροφο- ρικής. δ) Η καταγραφή των αναγκών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύ- σεων σε έργα πληροφορικής, η αξιολόγηση τους και η εκπόνηση των τεχνικών τους προδιαγραφών. ε) Η εισήγηση και υλοποίηση νέων έργων πληροφο- ρικής αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λι- μενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, σε συ- νεργασία με τη συναρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου (ΔΗΔΕΠ) ή αξιοποιώντας διαθέσιμους πόρους εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. στ) Η παροχή τεχνικής υποστήριξης και λύσεων μη- χανοργάνωσης με τη λειτουργία σχετικού Helpdesk για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και βελτίωση της παραγωγικότητας της ροής εργασίας των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. ζ) Η εκπαίδευση των χρηστών στα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές που υποστηρίζει το τμήμα. η) Η υποστήριξη των υφιστάμενων εφαρμογών λο- γισμικού, βάσεων δεδομένων και πληροφοριακών συ- στημάτων διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. θ) Η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και παραγωγή αναφορών επιτελικής πληροφόρησης από τις βάσεις δεδομένων, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Λιμέ- νων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. ι) Η οργάνωση και η διαχείριση ψηφιοποιημένων πλη- ροφοριών. ια) Η μέριμνα για τυποποίηση της πληροφορίας προ- κειμένου να καθίσταται συμβατή σε ετερογενή περιβάλ- λοντα εργασίας. ιβ) Η συνδρομή με υπαλλήλους του στη λειτουργία μηχανογραφικών εφαρμογών για την εύρυθμη λειτουρ- γία των Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.

ΤΜΗΜΑ Δ΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄Γενική Διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Άρθρο 68Αποστολή - ΑρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των άρθρων 32, 33 και 34 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) ως χώρος ευθύνης της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζονται όλα τα νησιά της ελληνικής επικράτειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπο- νται στο π.δ. 1/1986 (Α΄ 1), το π.δ. 326/2000 (Α΄ 267), το εδαφ. β. της παρ. 9 του άρθρου 25 του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), το άρθρο 47 του ν. 1947/1991 (Α΄ 70) και το ν. 3201/2003 (Α΄ 282),όπως ισχύουν, ως χώρος ευθύνης ορίζονται τα νησιά που προβλέπονται στο άρθρο 1 του π.δ. 1/1986 (Α΄ 1).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι- κής σχεδιάζει, συντονίζει και εφαρμόζει ολοκληρωμένη νησιωτική πολιτική για τα νησιά της ελληνικής επικρά- τειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η αποστολή της Γενική Γραμματείας Αιγαίου και Νη- σιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ) είναι διττή και συνδέεται: α) Με την εκπόνηση και υλοποίηση νησιωτικής πολι- τικής με βάση το άρθρο 174 παρ. 3 της συνθήκης της Λισαβόνας και τα άρθρα 101 παρ. 4. και 106 παρ. 1 του Συντάγματος. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ρητά ότι το Σύνταγμα απαιτεί: (αα) την πρόβλεψη ειδικών νομοθετικών μέτρων επί πολιτικών που επηρεάζουν τα νησιά και (ββ) την εφαρμογή ειδικών κλαδικών πολιτι- κών και προγραμμάτων που να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου. β) Με την άμεση και έμμεση παρέμβαση για επίλυση προβλημάτων που αφορούν στα νησιά του Αιγαίου. Για το λόγο αυτό ασκούνται εκτελεστικές αρμοδιότητες ει- δικά σε θέματα περιβάλλοντος, υδροδότησης άνυδρων νησιών, πολιτισμού, πολιτικής προστασίας και παλλα- ϊκής άμυνας και υφίσταται η δυνατότητα παρέμβασης με οριζόντιες δράσεις και έργα σε χαμηλότερο χωρικό επίπεδο, με δεδομένες τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες του χώρου, ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσματική (αρχή της επικουρικότητας).

Άρθρο 69Διάρθρωση Υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νη- σιωτικής Πολιτικής, με την επιφύλαξη των οριζομένων των άρθρων 8 και 3 παρ. 3 του παρόντος, έχουν έδρα τη Μυτιλήνη και αποτελούνται από τις παρακάτω υπη- ρεσιακές μονάδες. α) Γραφείο Γενικού Γραμματέα. β) Γενική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. γ) Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ που υπάγεται απευ- θείας στον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. δ) Στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πο- λιτικής λειτουργούν επιπλέον οι παρακάτω υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες για αυτές διατάξεις: αα) Γραφείο Νομικού Συμβούλου. ββ) Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 70Γραφείο Γενικού ΓραμματέαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα συγκεντρώνει τα αναγκαία στοιχεία για ενημέρωση του Γενικού Γραμμα- τέα κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Επιμε- λείται για την αλληλογραφία του γενικά και οργανώνει την επικοινωνία αυτού με τις υπηρεσίες και το κοινό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα εδρεύει στη Μυ- τιλήνη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και κλιμά- κιο του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα εδρεύει στον Πειραιά.

Άρθρο 71Γενική ΔιεύθυνσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αιγαί- ου και Νησιωτικής Πολιτικής συντονίζει τις δράσεις των επιμέρους οργανικών μονάδων, από τις οποίες συγκρο- τείται: α) Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής. β) Διεύθυνση Μελετών / Έργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας. γ) Διεύθυνση Περιβάλλοντος. δ) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Διεύθυνση, πέραν των αρμοδιοτήτων του άρθρου 89, έχει και την ευθύνη της διαχείρισης των υλικών, εφοδίων, εξοπλισμού, βιβλίων, μηχανημάτων, οχημάτων κ.λπ., η φύλαξη των οποίων ανήκει στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

Άρθρο 72Διεύθυνση Νησιωτικής ΠολιτικήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής έχει ως στόχο τη χάραξη, εξειδίκευση και εκπόνηση ολοκληρωμένων πολιτικών για τις νησιωτικές περιοχές που υπάγονται στην περιφέρεια του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 101 παρ. 4 του Συντάγματος 1975/86/2001/2008 και στο άρ- θρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL 30-3-2010/C83/47) (Ενοποιημένη Απόδοση).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής είναι αρμόδια: (α) για τη διαμόρφωση προτάσεων που αφορούν στο περιεχόμενο της ευρωπαϊκής νησιωτικής πολιτικής (δι- αρθρωτική πολιτική και τομεακές πολιτικές) και της υι- οθέτησης τους από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, (β) για το σχεδιασμό, την εισήγηση και την εφαρμογή της εθνικής νησιωτικής πολιτικής που περιλαμβάνει τόσο την αναπτυξιακή στρατηγική, όσο και την προώθηση των επιμέρους τομεακών πολιτικών που θα λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου και (γ) για την προώθηση εφαρμογής προγραμμάτων και έργων για την ανάπτυξη των νησιών με έμφαση την ανάδειξη του αιγαιοπελαγίτικου πολιτισμού και περιβάλ- λοντος αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε νησιού. Η Δ/νση Νησιωτικής Πολιτικής υποστηρίζει τη λειτουργία του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής, συμβουλευτικού οργάνου για την επεξεργασία προτά- σεων προς τη πολιτική ηγεσία και του Ερευνητικού Ινστι- τούτου Νησιωτικής Πολιτικής, επιστημονικού οργάνου τεκμηρίωσης και επεξεργασίας προτάσεων σχετικά με την νησιωτική πολιτική συνολικά και την εξειδίκευση της πολιτικής στους κρίσιμους για τα νησιά τομείς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής έχει τα παρα- κάτω Τμήματα: α) Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Εφαρμο- γής Νησιωτικής Πολιτικής. β) Τμήμα Εφαρμογής Ρήτρας Νησιωτικότητας. γ) Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων. δ) Τμήμα Θαλασσίων Θεμάτων και Πολιτισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Σχεδιασμού Παρακολούθησης και Εφαρ- μογής Νησιωτικής Πολιτικής έχει τις παρακάτω αρμο- διότητες: α) Τη συγκέντρωση και τεκμηρίωση, σε συνεργασία με το Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής και με άλλους εξειδικευμένους φορείς, όλων των αναγκαίων στοιχείων που καταγράφουν τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις που αφορούν στο σύνολο των νησιών του Αιγαίου. β) Τη χρηματοδότηση μελετών και ερευνών σχετικά με την τεκμηρίωση ειδικών πολιτικών και προγραμμάτων για την ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου. γ) Την παρακολούθηση των εξελίξεων που αφορούν στην διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Νη- σιωτικής Πολιτικής και η μέριμνα για την προώθηση προ- τάσεων ειδικών ρυθμίσεων που αναγνωρίζουν την ανά- γκη εφαρμογής της «νησιωτικότητας» στις ευρωπαϊκές πολιτικές και στρατηγικές, καθώς και για την προώθηση της έγκρισης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμά- των για την ενίσχυση της οικονομίας και την ανάπτυξη των νησιωτικών περιφερειών και συνεργάζεται με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΝΑΝΠ. δ) Τη μέριμνα για τη διατύπωση προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα που αφορούν το νησιωτικό χώρο. ε) Την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές και προγράμμα- τα που αναφέρονται στην ανάπτυξη και τις ιδιαιτερότη- τες των νησιών και των δυνατοτήτων αξιοποίησης τους. στ) Τη μελέτη και εισήγηση για τη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη των νησιών και της πολιτικής για την εφαρμογή της, σε συνεργασία και με συναρμόδια υπουργεία και φορείς στο πλαίσιο του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής, η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων τους, καθώς και ο ανασχεδιασμός τους. ζ) Την εκπόνηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και εισήγηση ανασχεδιασμού των προγραμμάτων εφαρ- μογής της νησιωτικής πολιτικής σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την εξασφάλιση της εναρμόνισης τους προς την εθνική νησιωτική αναπτυξιακή στρατη- γική και πολιτική. η) Τη μελέτη, εξειδίκευση και εισήγηση, στο πλαίσιο της γενικότερης νησιωτικής πολιτικής και σε συνεργασία και με άλλους αρμόδιους φορείς, μέτρων πολιτικής και προγραμμάτων ανάπτυξης σε ειδικότερους τομείς που συνάδουν με τις ιδιαίτερες ανάγκες και ιδιαιτερότητες των νησιών (αγροτική πολιτική και πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου, αλιευτική πολιτική, ολοκληρωμένη θαλάσ- σια πολιτική, τουριστική πολιτική, πολιτική απασχόλη- σης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, πολιτική κοινωνικής ένταξης και αντιμετώπισης της φτώχειας, ενεργειακή πολιτική, ολοκληρωμένη διαχείριση φυσι- κών πόρων και παράκτιων περιοχών, περιβαλλοντική πολιτική, πολιτική για παροχή υπηρεσιών δημόσιου συμφέροντος κ.α.). θ) Την παρακολούθηση των δυνατοτήτων ένταξης προγραμμάτων, δράσεων και έργων σε κάθε είδους χρηματοδοτούμενα προγράμματα από διεθνείς, ευρω- παϊκούς και εθνικούς πόρους, σε συνεργασία με την Ει- δική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής με βάση το σχέδιο δράσης της Γενικής Γραμματείας. ι) Τον σχεδιασμό προγραμμάτων και την υποβολή προ- τάσεων για χρηματοδότηση δράσεων και έργων που εντάσσονται στη ολοκληρωμένη στρατηγική σε συνερ- γασία με άλλα τμήματα και διευθύνσεις της Γραμματείας και της φορείς της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. ια) Την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Συμβού- λιο Νησιωτικής Πολιτικής (ΣΥΝΗΠΟ) και στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Τμήμα Εφαρμογής Ρήτρας Νησιωτικότητας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την εφαρμογή της ρήτρας νησιωτικότητας που προ- βλέπεται στο άρθρο 32 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), όπως ισχύει, στις επιμέρους τομεακές πολιτικές. β) Την παρακολούθηση της παραγωγής του νομο- θετικού έργου και διοικητικών πράξεων της κεντρικής διοίκησης και η εισήγηση ειδικών ρυθμίσεων που απο- σκοπούν στην αναγνώριση των ειδικών χαρακτηριστι- κών του νησιωτικού χώρου στις επιμέρους δημόσιες πολιτικές σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού, Πα- ρακολούθησης και Εφαρμογής Νησιωτικής Πολιτικής. γ) Τη μελέτη, εξειδίκευση και εισήγηση - στο πλαίσιο της γενικότερης νησιωτικής πολιτικής - νομοθετικών ρυθμίσεων, διοικητικών πράξεων και μέτρων πολιτικής σε τομείς που συνδέονται με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ειδικά χαρακτηριστικά των νησιών (αγροτική πολι- τική και πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου, αλιευτική πολιτική, ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, τουριστική πολιτική, πολιτική απασχόλησης και εκπαίδευσης αν- θρώπινου δυναμικού, πολιτική κοινωνικής ένταξης και αντιμετώπισης της φτώχειας, ενεργειακή πολιτική, ολο- κληρωμένη διαχείριση φυσικών πόρων και παράκτιων περιοχών, περιβαλλοντική πολιτική, πολιτική για παροχή υπηρεσιών δημόσιου συμφέροντος κ.α.) με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη των νησιών σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της κεντρικής διοίκησης και της αυ- τοδιοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την εισήγηση της πολιτικής σε θέματα ανάπτυξης των νησιών της χώρας και την εκπόνηση περιφερειακών προγραμμάτων για ένταξη τους στα διάφορα αναπτυξι- ακά προγράμματα. β) Την ευθύνη της αξιολόγησης, ιεράρχησης και λοιπής επεξεργασίας προτάσεων, μελετών, έργων και ενεργειών που υποβάλλονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, τους ΟΤΑ και τους κοινωνικούς φορείς του Αιγαίου και τη σχετική πρόταση για ένταξη αυτών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τον Τακτικό Προϋπολογισμό. γ) Την ενημέρωση των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας για θέματα της αρμοδιότητας τους σχετικά με τις πολιτικές που αναπτύσσονται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δ) Την εισήγηση και πρόταση μέτρων στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικονομική ανάπτυξη του Αιγαίου. ε) Την παρακολούθηση των ρυθμίσεων που αποφασί- ζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα αυτά και τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. στ) Τη μέριμνα για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του άλλου Τμήματος της Διεύθυνσης. ζ) Τον έλεγχο, παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των εκτελούμενων δράσεων στο πλαίσιο των Προγραμ- μάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το Τμήμα Θαλασσίων Θεμάτων και Πολιτισμού έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την προώθηση στη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοι- νωνιών αιτημάτων φορέων που αφορούν σε θέματα θα- λασσίων μεταφορών. β) Τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την εισήγηση προ- γραμμάτων δράσης, με τη συνεργασία και άλλων φο- ρέων, για την προστασία, ανάδειξη και προβολή του δι- αχρονικού πολιτισμού και της πολιτιστικής παράδοσης στον χώρο των νησιών του Αιγαίου. γ) Τη μέριμνα για την εξεύρεση χρηματοδότησης, την προώθηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εγκεκριμένων προγραμμάτων δράσης που αποσκοπούν στην προστασία, ανάδειξη και προβολή του διαχρονικού πολιτισμού και της πολιτιστικής παράδοσης των νησιών του Αιγαίου. δ) Τη μέριμνα για την υλοποίηση συγκεκριμένων έρ- γων προστασίας, ανάδειξης και προβολής του διαχρο- νικού πολιτισμού και της πολιτιστικής παράδοσης στον χώρο των νησιών του Αιγαίου. ε) Την παρακολούθηση και αξιολόγηση του σχεδια- σμού και της εφαρμογής προγραμμάτων δράσης που σχεδιάζουν άλλοι φορείς για την προστασία, ανάδειξη και προβολή του διαχρονικού πολιτισμού και της πολιτι- στικής παράδοσης στον χώρο των νησιών του Αιγαίου. στ) Τη μέριμνα για την εναρμόνιση των γενικότερων κυβερνητικών πολιτικών στον τομέα του πολιτισμού με το περιεχόμενο των προγραμμάτων δράσης που σχεδι- άζει και υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νη- σιωτικής Πολιτικής. ζ) Τη συγκέντρωση και τεκμηρίωση στοιχείων για τους κάθε είδους φορείς που ασχολούνται με πολιτιστικά θέ- ματα στο χώρο του Αιγαίου. η) Τη μέριμνα για την ηθική και οικονομική ενίσχυ- ση φορέων που ασχολούνται με έρευνες, μελέτες και έργα στον τομέα της προστασίας της ανάδειξης και της προβολής του αιγαιοπελαγίτικου πολιτισμού και της παράδοσης. θ) Την ενθάρρυνση με κάθε μέσο φορέων, φυσικών και νομικών προσώπων για την συμμετοχή τους σε έργα και ενέργειες ανάδειξης και προβολής του αιγαιοπελα- γίτικου πολιτισμού και της παράδοσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ι) Την προώθηση, ενθάρρυνση, παρακολούθηση και ενίσχυση κάθε είδους ενεργειών φορέων για την ενδυ- νάμωση, προώθηση και προβολή της σύγχρονης πολι- τιστικής δημιουργίας στο Αιγαίο. ια) Την οργάνωση προώθηση, ενθάρρυνση, παρακο- λούθηση και ενίσχυση κάθε είδους πολιτιστικών εκδη- λώσεων, που πραγματοποιούνται στα νησιά του Αιγαίου ή αναφέρονται σε αυτό. ιβ) Την προώθηση, ενθάρρυνση, παρακολούθηση και ενίσχυση κάθε είδους αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο των νησιών του Αιγαίου, ιδίως εκείνων που συνδέονται με την αξιοποίηση του θαλάσσιου χώρου. ιγ) Τη μελέτη, οργάνωση και εποπτεία καθώς και η ηθική ή οικονομική ενίσχυση συνεδρίων, και συναφών προς αυτά εκδηλώσεων, όπως σεμιναρίων, συμποσίων, ημερίδων, διαλέξεων, συναντήσεων πανελληνίων ή δι- εθνών που πραγματοποιούνται στα νησιά του Αιγαίου ή αναφέρονται στο Αιγαίο. ιδ) Την οργάνωση, εποπτεία διεθνών, πανελληνίων και τοπικών εκθέσεων καθώς και η ενίσχυση με κάθε μέσο φορέων, φυσικών και νομικών προσώπων για τη συμμε- τοχή τους σε εκθέσεις του εσωτερικού και εξωτερικού, που σκοπό έχουν την προβολή του Αιγαίου. ιε) Την έκδοση ή ενίσχυση έκδοσης βιβλίων ή άλλων εντύπων, που σκοπό έχουν την προβολή του Αιγαίου στο εσωτερικό και εξωτερικό καθώς και την παραγω- γή, αγορά ή ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών, βι- ντεοταινιών, κασετών, διαφανειών και φωτογραφικών αποτυπώσεων πολιτιστικού, ιστορικού, λαογραφικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου. ιστ) Τη μέριμνα για την ενίσχυση των κάθε είδους βιβλιοθηκών των νησιών του Αιγαίου με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για την πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη των κατοίκων της περιοχής. ιζ) Την επικοινωνία με τους φορείς των αποδήμων αι- γαιοπελαγιτών και η χορήγηση οικονομικών ή άλλων ενισχύσεων για την οργάνωση εκδηλώσεων προβολής του Αιγαίου στο εξωτερικό. ιη) Την οργάνωση ή η οικονομική ενίσχυση πολιτιστι- κών, γυμναστικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης καθώς και η ενθάρρυνση συμμετοχής σε αντίστοιχες δραστηριότητες στο εσωτε- ρικό και το εξωτερικό. ιθ) Τη μέριμνα για τη βράβευση λογοτεχνικών, πνευ- ματικών έργων και η ενίσχυση των καλών τεχνών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με σκοπό την καλλιέργεια των γραμμάτων και μέσω αυτών την πολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων της περιοχής του Αιγαίου και την προβολή αυτού. κ) Την παροχή βραβεύσεων και χορηγιών σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης κα) Την μέριμνα για την πραγματοποίηση εκπαιδευτι- κών προγραμμάτων, με σκοπό την ενίσχυση της εκπαι- δευτικής κοινότητας. κβ) Την παρακολούθηση της εφαρμογής της κυβερ- νητικής πολιτικής για τη νέα γενιά και τον απόδημο ελ- ληνισμό. κγ) Τη μέριμνα, την ηθική και υλική στήριξη για την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών προστασίας καθώς και η κατάρτιση προγραμμάτων για υπερήλικες, νέους και παιδιά καθώς και σε ομάδες του πληθυσμού που αντιμε- τωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού. κδ) Την εκπόνηση και παρακολούθηση της εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων για την εφαρμογή τουριστικής πολιτικής σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της αυτοδιοίκησης για τη βελτίωση της ποιότητας, τη δια- φοροποίηση και τη προβολή του τουριστικού προϊό- ντος αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα πολιτιστικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά του νησιωτικού χώρου και κάθε νησιού ξεχωριστά. κε) Την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμο- γής της τουριστικής πολιτικής στο νησιωτικό χώρο και η πρόταση μέτρων για τη βελτίωση της αποτελεσματι- κότητας της. κστ) Την έκδοση αποφάσεων που βαρύνουν τα τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επεν- δύσεων (Π.Δ.Ε.), στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

Άρθρο 73Διεύθυνση Μελετών / Έργων, Φυσικών Πόρων και ΕνέργειαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας έχει ως στόχο την εναρμόνιση και ενεργοποί- ηση της κυβερνητικής πολιτικής στον πρωτογενή το- μέα, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, του ορυκτού πλούτου και των ήπιων μορφών ενέργειας στο χώρο του Αιγαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα παρακάτω Τμήμα- τα: α) Τμήμα Μελετών και Έργων β) Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα Φυσικών Πόρων και Ενέργειας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Μελετών και Έργων έχει τις παρακάτω αρ- μοδιότητες πλην αυτών που ανάγονται στις αρμοδιότη- τες της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Υποδομής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων: α) Τη διεκπεραίωση της διοικητικής διαδικασίας εκ- πόνησης και ανάθεσης μελετών που αφορούν την κα- τασκευή και εκτέλεση έργων. β) Την τήρηση, την εφαρμογή και τον έλεγχο των συμ- βάσεων εκπόνησης μελετών και εκτέλεση έργων. γ) Την παρακολούθηση των έργων, τη θεώρηση και παρακολούθηση των μελετών. δ) Την παραλαβή των μελετών και των έργων. ε) Τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που σχετίζεται από τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων. στ) Τη χρηματοδότηση μελετών και έργων που ανα- θέτει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πο- λιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Τη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών και υλο- ποίηση προγραμμάτων για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων του Αιγαίου με στόχο: i) τη διατήρηση, προστασία, ανάπτυξη και προβολή του φυσικού και του ζωικού δυναμικού της περιοχής, ii) την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, του ορυκτού πλούτου και των ήπιων μορφών ενέργειας. β) Τη λήψη μέτρων, χρηματοδοτικών προγραμμάτων και δράσεων σε συνεργασία με τους αντίστοιχους ΟΤΑ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων λειψυδρίας. γ) Την προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών του Αιγαίου στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. δ) Την παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ήπιων μορφών ενέργειας και του ορυκτού πλούτου του Αιγαίου. ε) Την από κοινού σύναψη προγραμμάτων με τα συ- ναρμόδια Υπουργεία για θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ήπιων μορφών ενέργειας και την εν γένει παρακολούθηση των θεμάτων αυτών. στ) Την έκδοση αποφάσεων που βαρύνουν τα τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επεν- δύσεων (Π.Δ.Ε.), στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

Άρθρο 74Διεύθυνση ΠεριβάλλοντοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος έχει ως στόχο τον συ- ντονισμό της κυβερνητικής πολιτικής σε συνεργασία με τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α στον τομέα της προστασίας του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος στον χώρο του Αιγαίου καθώς και τη συλλογή, μελέτη και επεξεργα- σία στοιχείων σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς για την κατάρτιση προγραμμάτων, για την αξι- οποίηση και την προβολή της παραδοσιακής αρχιτε- κτονικής και του φυσικού κάλλους. Για τον σκοπό αυτό λειτουργεί το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) και το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αιγαίου (ΚΕΣΥΠΟΘΑΑ). Ειδικότερα, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, σε συνερ- γασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις, επεξεργάζεται προ- τάσεις για την υλοποίηση έργων και δράσεων τόσο για την ανάδειξη φυσικού δομημένου και πολιτιστικού πε- ριβάλλοντος των νησιών όσο και για την αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντι- κών προβλημάτων των νησιών στο πλαίσιο του συνο- λικού στρατηγικού σχεδίου δράσης της ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα: α) Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών. β) Τμήμα Διατηρητέων Κτιρίων και Φυσικού Κάλλους. γ) Τμήμα Αποκατάστασης, Προστασίας και Ανάδειξης του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος. δ) Περιφερειακά Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών έχει τις παρα- κάτω αρμοδιότητες: α) Την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του φυσι- κού και δομημένου περιβάλλοντος λόγω του ιδιαίτερου ιστορικού, λαογραφικού, πολεοδομικού, αισθητικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα του, μέσα από τον χαρακτη- ρισμό οικισμών και περιοχών ως προστατευόμενων με τον καθορισμό ειδικών όρων και μορφολογικών περι- ορισμών δόμησης αυτών, και χρήσεων γης, αλλά και προτάσεων για τη συντήρηση και την ανάδειξη τους. β) Την εισήγηση, σε συνεργασία με το αρμόδιο πε- ριφερειακό γραφείο, για τον χαρακτηρισμό οικισμών ή τμημάτων πόλεων ή οικισμών ή αυτοτελών οικιστι- κών τμημάτων εκτός αυτών ως παραδοσιακών, λόγω του ιδιαίτερου ιστορικού, λαογραφικού, πολεοδομικού, αισθητικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα τους και η ει- σήγηση για τη θέσπιση ειδικών όρων και μορφολογικών περιορισμών δόμησης αυτών, και χρήσεων γης. γ) Την εισήγηση, σε συνεργασία με το αρμόδιο περιφερειακό γραφείο, για τον καθορισμό των ορίων και των όρων και περιορισμών δόμησης, καθώς και για την έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των σχεδίων πόλεων και πολεοδομικών μελετών των χαρακτηρισμένων οικισμών ως παραδοσιακών. δ) Την εισήγηση αναστύλωσης επισκευής και αποκατά- στασης ερειπωμένων ή παλαιών κτισμάτων του οικισμού Οίας της νήσου Θήρας. ε) Την εισήγηση σε συνεργασία με αρμόδιο περιφε- ρειακό γραφείο παρεμβάσεων για τη προστασία και ανάδειξη των παραδοσιακών οικισμών και άλλων σχη- ματισμών φυσικού και ανθρωπογενούς χαρακτήρα που αναδεικνύουν την ταυτότητα του νησιού. στ) Την αναστολή της έκδοσης Αδειών Δόμησης, κάθε εργασίας ανέγερσης νέων κτιρίων, κατεδάφισης, προ- σθήκης, αλλαγής εξωτερικής εμφάνισης υφισταμένων κτιρίων και διαμόρφωσης των κοινόχρηστων χώρων, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη, σε οικισμούς ή τμή- ματα τους, σε περιοχές εκτός οικισμών ή σε μεμονωμένα ακίνητα εντός ή εκτός οικισμών, ή την επιβολή όρων για την εκτέλεση των εργασιών αυτών με σκοπό τη σύνταξη πολεοδομικής μελέτης ή και ειδικού κανονισμού δόμη- σης για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η αναστολή μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμα έτος, εφόσον οι σχετικές μελέτες έχουν προοδεύσει σημαντικά και προκύπτει αυτό τεκμηριωμένα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Διατηρητέων Κτιρίων και Φυσικού Κάλ- λους έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Το χαρακτηρισμό κτιρίων ή συγκροτημάτων κτιρίων και λοιπών στοιχείων του περιβάλλοντος χώρου αυτών, όπως και στοιχείων του φυσικού ή ανθρωπογενούς πε- ριβάλλοντα χώρου, καθώς και μεμονωμένων στοιχείων πολεοδομικού εξοπλισμού ή δικτύων ως διατηρητέων, καθώς και τη θέσπιση ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης αυτών αλλά και προτάσεων για την συντήρηση και την ανάδειξή τους. β) Τον χαρακτηρισμό ως ζωνών ιδιαίτερου κάλλους, χώρων, τόπων, τοπίων ή και φυσικών σχηματισμών που συνοδεύουν ή περιβάλλουν στοιχεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, όπως και αυτοτελείς σχηματισμοί φυσικού ή ανθρωπογενούς χαρακτήρα εντός ή εκτός οικισμών. γ) Την εισήγηση, σε συνεργασία με το αρμόδιο πε- ριφερειακό γραφείο, για τον χαρακτηρισμό κτιρίων ή συγκροτημάτων κτιρίων και λοιπών στοιχείων του περι- βάλλοντος χώρου αυτών όπως και στοιχείων του φυσι- κού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντα χώρου καθώς και μεμονωμένων στοιχείων πολεοδομικού εξοπλισμού ή δικτύων, ως διατηρητέων καθώς και για τη θέσπιση ειδι- κών όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης αυτών. δ) Τη μέριμνα για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου σε συνεργασία με το αρμόδιο περιφερειακό γραφείο για την προστασία των περιοχών φυσικού κάλλους, σύμ- φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με την έκδοση των σχετικών π.δ/των. ε) Την εισήγηση σε συνεργασία με το αρμόδιο περι- φερειακό γραφείο για την έκδοση ειδικών ρυθμίσεων (προσθήκη σε διατηρητέο κτήριο, ανακατασκευή δια- τηρητέων κτηρίων, κ.λπ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Τμήμα Αποκατάστασης, Προστασίας και Ανάδει- ξης του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Τη μέριμνα για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο ν. 3201/2003 (Α΄ 282) περί «απο- κατάστασης - προστασίας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος των νησιών του Αιγαίου», πλην της συ- γκρότησης των συλλογικών οργάνων που προβλέπονται σ’ αυτόν. β) Τη διοικητική και γραμματειακή στήριξη των συλλο- γικών οργάνων και των διαδικασιών που προβλέπονται από τον ν. 3201/2003 (Α΄ 282).

Άρθρο 75Περιφερειακά Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής ΚληρονομιάςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Περιφερειακά Γραφεία Προστασίας Περιβάλλο- ντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς λειτουργούν ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Περιβάλ- λοντος και έχουν τοπική αρμοδιότητα ως εξής: α) Γραφείο Λέσβου, με έδρα τη Μυτιλήνη, για τα νησιά του Νομού Λέσβου. β) Γραφείο Χίου, με έδρα τη Χίο, για τα νησιά του Νο- μού Χίου. γ) Γραφείο Σάμου, με έδρα το Βαθύ Σάμου, για τα νησιά του Νομού Σάμου. δ) Γραφείο Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο, για τα νησιά του Νομού Δωδεκανήσου πλην Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου. ε) Γραφείο Καλύμνου, με έδρα την Κάλυμνο, για τα νη- σιά Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου και στ) Γραφείο Κυκλάδων, με έδρα την Ερμούπολη Σύρου, για τα νησιά του Νομού Κυκλάδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα Περιφερειακά Γραφεία Προστασίας Περιβάλλο- ντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς έχουν τις ακόλου- θες αρμοδιότητες: α) Διατυπώνουν σύμφωνη γνώμη για κάθε μελέτη που αφορά την όποια οικοδομική δραστηριότητα στο χώρο ευθύνης της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νη- σιωτικής Πολιτικής και υποστηρίζουν τις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος, Μελετών Έργων Φυσικών Πόρων και Ενέργειας καθώς και Νησιωτικής Πολιτικής στην άσκη- ση των αρμοδιοτήτων τους στα νησιά της περιφέρειας τους. Ειδικότερα επεξεργάζονται προτάσεις για έργα και δράσεις τόσο για την ανάδειξη φυσικού, δομημένου και πολιτιστικού περιβάλλοντος των νησιών όσο και για την αντιμετώπιση κοινωνικο-οικονομικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων των νησιών στο πλαίσιο του συνολικού στρατηγικού σχεδίου δράσης της ΓΓΑΙΝΠ, συνδράμοντας τις αρμόδιες διευθύνσεις στην υλοποίηση τους. β) Τη δυνατότητα να παραπέμπουν αυτεπαγγέλτως υποθέσεις της αρμοδιότητας τους, οι οποίες είναι εξει- δικευμένου χαρακτήρα ή μείζονος ενδιαφέροντος στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αι- γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, γ) Την ανάληψη κάθε θέματος που ανατίθεται σ’ αυτά με απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και αφορά αρμοδιότητες άλλων διευθύνσεων της ΓΓΑΙΝΠ στη πε- ριοχή ευθύνης της.

Άρθρο 76Διεύθυνση Διοικητικής ΥποστήριξηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμό- δια για την ορθολογική διαχείριση των ανθρώπινων και τεχνικών πόρων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης αποτελούν τα παρακάτω Τμήματα: α) Τμήμα Προσωπικού - Οργάνωσης. β) Τμήμα Γραμματείας - Διοικητικής Μέριμνας. γ) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Νέων Τεχνολογιών, και δ) Το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (Πειραιά).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Τμήμα Προσωπικού - Οργάνωσης έχει τις παρα- κάτω αρμοδιότητες: α) Την εφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης στο χώρο αρμοδιότη- τας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και τη μελέτη και εισήγηση όλων των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με το χώρο του Αιγαίου και αφορούν τα θέματα Διοίκησης. β) Την εφαρμογή του Υπαλληλικού Κώδικα και της ισχύουσας νομοθεσίας γενικά για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης του κάθε είδους προσωπικού της Γενικής Γραμματείας. γ) Τη μελέτη και εισήγηση μέτρων για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας, καθώς και τη μέριμνα: αα) Για την κατάρτιση οργανογραμμάτων διάρθρωσης των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας. ββ) Για τη σύσταση ομάδων εργασίας για κάθε είδους θέματα. γγ) Για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων που είναι απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας. δ) Τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την εκτί- μηση των αναγκών σε προσωπικό της Γενικής Γραμματεί- ας και εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα και πα- ρακολούθηση της λειτουργίας τους, καθώς και τη μελέτη των θεμάτων αντιμετώπισης των αναγκών προσωπικού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ε) Την μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών σε προ- σωπικό. στ) Την μέριμνα για την έκδοση, την ετήσια θεώρηση και τη συμπλήρωση μεταβολών στα ατομικά βιβλιάρια νοσηλείας του προσωπικού. ζ) Την εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση των συνθη- κών εργασίας. η) Τη μέριμνα για την απλούστευση της διατύπωσης των εγγράφων προς τους πολίτες. θ) Την μελέτη-διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού. ι) Την κατάρτιση του ετήσιου εκπαιδευτικού προγραμ- ματισμού. ια) Την κατάρτιση και εφαρμογή επί μέρους προγραμ- μάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης του προσωπικού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. ιβ) Την κατάρτιση επί μέρους προγραμμάτων επιμόρ- φωσης και εξειδίκευσης των υπαλλήλων. ιγ) Τον προγραμματισμό, οργάνωση και εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για την επαγγελματική κατάρτιση των υπαλλήλων και τη διαρκή για το σκοπό αυτό συνεργασία με τις εκπαιδευτικές μονάδες του Εθνι- κού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). ιδ) Την περιγραφή και ανάλυση των καθηκόντων και προσόντων του προσωπικού σε συνάρτηση με την ανά- πτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. ιε) Τη μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή συγ- χρόνων τεχνικών μεθόδων για την αύξηση της παρα- γωγικότητας των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας. ιστ) Τον συντονισμό της νομοθετικής δραστηριότητας των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νη- σιωτικής Πολιτικής. ιζ) Τη μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων μετακίνη- σης εκτός έδρας του πάσης φύσεως προσωπικού της Γενικής Γραμματείας και ιδιωτών. ιη) Τη μέριμνα για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και οργανισμών που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμ- ματεία. ιθ) Την εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μονάδων της Γενικής Γραμματείας και των υπηρεσιών που υπάγο- νται σ’ αυτή, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ- ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. κ) Τη διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των ανω- τέρω υπηρεσιών. κα) Τον προσδιορισμό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικη- τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότη- τας και ποιότητας. κβ) Την εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επί- δοση των υπηρεσιών των μονάδων της Γενικής Γραμ- ματείας και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτή, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικό- τητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. κγ) Τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας και των υπηρε- σιών που υπάγονται σ’ αυτή, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες των πολιτών. κδ) Την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμο- γής των πιο πάνω προτάσεων. κε) Την εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την κα- θιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτό-αξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολό- γησης, διαδικασίες πιστοποίησης). κστ) Τη σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων για τις επι- μέρους αξιολογήσεις. κζ) Τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού των αποτελεσμάτων λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας. κη) Τη συλλογή στοιχείων και δεδομένων που αναφέ- ρονται στην αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ποιότητα των μονάδων της Γενικής Γραμματείας και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτή. κθ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης και επεξεργασί- ας των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και στην προώθηση της ενημέρωσης με κάθε πρόσφορο μέσο. λ) Τη συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης απο- δοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. λα) Τον εντοπισμό των καλύτερων πρακτικών σε θέμα- τα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας σε συνεργα- σία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο- νικής Διακυβέρνησης και τη συμμετοχή σε διαδικασίες βράβευσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ- ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. λβ) Την εισήγηση σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποι- ότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την οποία εξειδικεύονται περαιτέρω οι γενικοί και ορίζονται ειδικοί δείκτες, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44). λγ) Την οργάνωση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης παραπόνων και υποδείξεων. λδ) Τη συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των ανωτέρω υποβαλλό- μενων παραπόνων και υποδείξεων. λε) Την εισήγηση στις αρμόδιες μονάδες που αφορούν τα παράπονα και οι υποδείξεις για τη λήψη των αναγκαί- ων μέτρων. λστ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης και επεξεργα- σίας τους, καθώς και στην προώθηση της ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τα ανωτέρω, αλλά και γενικότερα θέματα που αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες από τη Γενική Γραμματεία και τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες. λζ) Την εισήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων για την διαρκή βελτίωση της ποιότητας των πα- ρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών, όπως και της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσι- ών της Γενικής Γραμματείας όπως και της ανταπόκρισης των μονάδων αυτών στις ανάγκες των πολιτών. λη) Την εισήγηση στη Διεύθυνση Ποιότητας και Απο- δοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμι- σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την βράβευση των υπηρεσιακών μονάδων που διακρίνονται για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα τους. λθ) Τη φροντίδα για τη στέγαση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Τμήμα Γραμματείας - Διοικητικής Μέριμνας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Τη φροντίδα για την τή- ρηση του κοινού και του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου. β) Τη διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογρά- φηση, αντιπαραβολή και αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων. γ) Τη φύλαξη, ταξινόμηση, συσχέτιση και εκκαθάριση του αρχείου. δ) Τη μέριμνα για την παραλαβή των Φύλλων Εφημε- ρίδας της Κυβέρνησης ή άλλων εντύπων και τη διανομή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες. ε) Τη βεβαίωση: αα) Της ακριβείας αντιγραφών ή φωτοτυπιών οποιον- δήποτε εγγράφων. ββ) Του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών. στ) Τη μέριμνα για τη φύλαξη και την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας. ζ) Τη μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέ- ντρου, των τηλετύπων και των λοιπών μέσων επικοινω- νίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Νέων Τεχνολο- γιών έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες που τις ασκεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρ- νησης και Επικοινωνιών του Υπουργείου: α) Τη συλλογή, καταχώριση και επεξεργασία δεδομέ- νων, σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας και άλλους φορείς, για την παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων που αναφέρονται στα οικονομικά, δημογραφικά, κοινωνικά, πολιτιστικά κ.λπ., μεγέθη του χώρου ευθύνης της ΓΓΑΙΝΠ. β) Την πλήρη κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της Γενικής Γραμματείας από πλευράς ανάλυσης, σχεδί- ασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης και υλοποίησης των εφαρμογών. γ) Τη μέριμνα για την καλή λειτουργία, εκμετάλλευση και ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας. δ) Τη μέριμνα για την διατήρηση την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων. ε) Τη συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού, των δικτυακών υποδομών και των συστημάτων επικοι- νωνίας. στ) Την υποστήριξη σε εξειδικευμένους τομείς νέων τεχνολογιών και την εκπαίδευση του προσωπικού για τη χρήση τους. ζ) Τη μελέτη και εισήγηση μέτρων οργάνωσης, απλού- στευσης διαδικασιών και ροής εγγράφων με χρήση νέων τεχνολογιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης εδρεύει στον Πειραιά και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Τη διοικητική στήριξη και υποβοήθηση του έργου της Κεντρικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας. β) Τη μέριμνα για την κίνηση, συντήρηση, επισκευή και εν γένει καλή κατάσταση καθώς και για τον εφοδιασμό με καύσιμα των οχημάτων των γραφείων Πειραιώς. γ) Τη βεβαίωση ακριβείας αντιγράφων οποιονδήποτε εγγράφων. δ) Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του προ- σωπικού και των πολιτών. ε) Τη μέριμνα για την τήρηση κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου. στ) Τη φύλαξη και εκκαθάριση του αρχείου των εγγρά- φων του Τμήματος. ζ) Τη διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφη- σης, αντιπαραβολής και αναπαραγωγής εγγράφων και εντύπων. η) Τη μέριμνα για κάθε άλλο θέμα διοικητικής υπο- στήριξης.

Άρθρο 77Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος καθο- ρίζονται από τις διατάξεις του π.δ. 195/1986 (Α΄ 78), του ν. 2641/1998 (Α΄ 211) και του ν. 3013/2002 (Α΄ 102), όπως ισχύουν. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται υπό την επιφύ- λαξη όσων προβλέπονται στο άρθρο 3 του π.δ. 143/10 (Α΄ 236) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι- γαίου», στο άρθρο 29 του π.δ. 137/2010 (Α΄ 230) «Ορ- γανισμός Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» και στο άρθρο 29 του π.δ. 130/2010 (Α΄ 223) «Οργανισμός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος ΠΑΜ - ΠΣΕΑ είναι οι ακόλουθες: α) Συμμετέχει στη σύνταξη του Γενικού Σχεδίου Πο- λιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» και εξειδικεύει τον στρατηγικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτι- κής Προστασίας στις νησιωτικές περιοχές: αα) στους τομείς της πρόληψης, ενημέρωσης, εκ- παίδευσης και προετοιμασίας του πληθυσμού για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών με την οργάνωση σεμιναρίων σε συνεργασία με τους δήμους, ββ) στην κάλυψη δαπανών που προβλέπονται στον εθνικό σχεδιασμό για την κατασκευή και συντήρηση έργων υποδομής και την προμήθεια υλικών και μέσων πολιτικής προστασίας γγ) στην υποστήριξη των ομάδων εθελοντών με εξο- πλισμό και εκπαίδευση σε συνεργασία με τους δήμους δδ) στην ανάληψη δράσεων που σχετίζονται με ζητή- ματα χαρτογράφησης και εκτίμησης επιπτώσεων κιν- δύνου παρέχοντας την πληροφορία στους δήμους και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση με στόχο τη κατάρτιση του αρτιότερου κατά το δυνατόν σχεδίου. β) Συμμετέχει στη Μικτή Επιτελική Επιτροπή Επιθεω- ρήσεων (Μ.Ε.Ε.Ε.) της οργάνωσης των Διευθύνσεων, Τμη- μάτων και Γραφείων Παλλαϊκής Άμυνας των εκάστοτε φορέων αποκεντρωμένης διοίκησης και αυτοδιοίκησης του χώρου ευθύνης της και συμβάλλει στη προπαρα- σκευή και κινητοποίηση των πολιτικών δυνάμεων στα νησιά του Αιγαίου σε θέματα Παλλαϊκής Άμυνας.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ Α΄Προσωπικό ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ
Άρθρο 78Κατανομή προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ, το οποίο προσλαμ- βάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί κατάταξης του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος [ν. 3079/2002 (Α΄ 311)], όπως εκάστοτε ισχύουν, διακρίνεται σε: α) Αξιωματικούς προερχομένους από τις παραγωγικές σχολές Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., β) Αξιωματικούς απευθείας κατάταξης με ειδικότητες Τεχνικού - Υγειονομικού - Υγειονομικού ειδικής κατη- γορίας - Ιερέα - Οικονομικού - Νομικού - Ειδικής Μονι- μότητας, γ) Αξιωματικούς προερχομένους από διακριθέντες αθλητές, δ) Ανθυπασπιστές, ε) Υπαξιωματικούς από παραγωγικές σχολές, στ) Υπαξιωματικούς απευθείας κατάταξης ειδικότητας Υγειονομικού και ζ) Λιμενοφύλακες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το όριο στελέχωσης του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλί- ου Μεταρρύθμισης, κατανέμεται προς κάλυψη θέσεων προσωπικού, ως εξής: α) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ, ή από μετάταξη, οκτακόσιες είκοσι οκτώ (828), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως: Αντιναύαρχοι τρεις (3) Υποναύαρχοι έξι (6) Αρχιπλοίαρχοι δεκαπέντε (15) Πλοίαρχοι εξήντα (60) Αντιπλοίαρχοι εκατό (100) Πλωτάρχες εκατόν πενήντα (150) Υποπλοίαρχοι διακόσιες δεκαεννιά (219) Ανθυποπλοίαρχοι και Σημαιοφόροι (ενιαίες) διακόσιες εβδομήντα πέντε (275) β) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης Τε- χνικοί, Υγειονομικοί, Υγειονομικοί ειδικής κατηγορίας, Οικονομικοί, Νομικοί (Υποναύαρχος), μία (1). γ) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης Τε- χνικοί ή από μετάταξη, ενενήντα τρεις (93), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως: Αρχιπλοίαρχοι μία (1) Πλοίαρχοι τρεις (3) Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι, ενιαίες: ογδόντα εννέα (89) δ) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί, απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη, δεκαεννέα (19), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως: Αρχιπλοίαρχοι μία (1) Πλοίαρχοι μία (1) Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) δεκαεπτά ε) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί ειδικής κατη- γορίας, απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη Αρχιπλοί- αρχοι έως και Σημαιοφόροι, από μετάταξη: τέσσερις (04) στ) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης Οικονομικοί ή από μετάταξη, είκοσι μία (21), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως: Αρχιπλοίαρχοι μία (1) Πλοίαρχοι δύο (2) Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι, ενιαίες: δεκαοκτώ ζ) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης Νομι- κοί ή από μετάταξη, δεκατέσσερις (14), οι οποίες κατα- νέμονται ως ακολούθως: Αρχιπλοίαρχοι μία (1) Πλοίαρχοι δύο (2) Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι, ενιαίες: έντεκα (11), η) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας (Πλω- τάρχες - Υποπλοίαρχοι - Ανθυποπλοίαρχοι), έξι (6). θ) Αξιωματικός ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Ιερέας, απευθείας κατάτα- ξης ή από μετάταξη (Σημαιοφόρος έως και Αρχιπλοίαρ- χος), μία (1). ι) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Δοκί- μων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, εκατόν τριάντα (130), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως: Αντιπλοίαρχοι μία (1) Πλωτάρχες δεκαεπτά (17) Υποπλοίαρχοι τριάντα δύο (32) Ανθυποπλοίαρχοι-Σημαιοφόροι ογδόντα (80) ια) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από διακε- κριμένους αθλητές, σαράντα (40) ενιαίες θέσεις σε όλους τους βαθμούς (Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι) ιβ) Αξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από Λιμενο- φύλακες (Ανθυποπλοίαρχοι - Σημαιοφόροι), είκοσι (20). ιγ) Ανθυπασπιστές ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ή από μετάταξη, εκατόν σαράντα (140). ιδ) Ανθυπασπιστές ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από Λι- μενοφύλακες, εβδομήντα (70). ιε) Υπαξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ή από μετάταξη (Αρχικελευστές, Επικελευστές, Κελευστές), χίλιες τρια- κόσιες είκοσι εννέα (1.329). ιστ) Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (Αρχικελευστές, Επικελευστές, Κελευστές) απευθείας κατάταξης Υγειονομικοί ή από μετάταξη, δεκαπέντε (15). ιζ) Υπαξιωματικοί ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Λιμενοφυλάκων (Αρχικελευστές, Επικελευστές, Κελευ- στές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενοφύλακες, πέντε χιλιάδες διακόσιες εξήντα εννέα (5.269) ενιαίες θέσεις σε όλους τους βαθμούς.

ΤΜΗΜΑ Β΄Πολιτικό Προσωπικό
Άρθρο 79Θέσεις Προσωπικού

Οι θέσεις του πολιτικού προσωπικού ανέρχονται σε επτακόσιες τέσσερις (704), πλέον τριάντα (30) θέσεων δυνάμει του άρθρου 23 του ν. 4479/2017 (Α΄ 94).

Άρθρο 80Προσωπικό Ειδικών Θέσεων Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού ειδικών θέσεων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου κατανέμονται ως εξής:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Διοικητικός Γραμματέας Υπουργείου: μία (1) θέση με βαθμό 1° της κατηγορίας Ειδικών θέσεων (Ε.Ο.) με τετραετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά (άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 4369/2016).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τομεακός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων: μία (1) θέση με βαθμό 1° της κατηγορίας Ειδικών θέσεων (Ε.Ο.) με τετραετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά (άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 4369/2016).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τομεακός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πο- λιτικής: μία (1) θέση με βαθμό 1° της κατηγορίας Ειδι- κών θέσεων (Ε.Ο.) με τετραετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά (άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 4369/2016).

Άρθρο 81Διάκριση Κλάδων κατά κατηγορίες και κατανομή θέσεων μόνιμου προσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού περιλαμβά- νει συνολικά εβδομήντα τέσσερις (74) θέσεις, πλέον δέκα (10) θέσεων δυνάμει του άρθρου 23 του ν. 4479/2017 (Α΄ 94). Από τις εβδομήντα τέσσερις (74) θέσεις, οι είκο- σι τρεις (23) θέσεις, προέρχονται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Κλάδος ΠΕ Νομικής, με πτυχίο Νομικής Σχολής- νομικής κατεύθυνσης, περιλαμβάνει συνολικά δύο (02) θέσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Κλάδος ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνει συνολικά εξήντα τέσσερις (64) θέσεις, πλέον δύο (02) θέσεων δυ- νάμει του άρθρου 23 του ν. 4479/2017 (Α΄ 94). Από τις εξήντα τέσσερις (64) θέσεις, με ειδικότητες: Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου - Ηλεκτρο- λόγου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, οι εί- κοσι πέντε (25) θέσεις προέρχονται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει συνολι- κά έξι (06) θέσεις, πλέον δύο (02) θέσεων δυνάμει του άρθρου 23 του ν.4479/2017 (Α΄ 94).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος περιλαμβάνει συνολικά έντεκα (11) θέσεις, πλέον μίας (01) θέσης δυνάμει του άρθρου 23 του ν. 4479/2017 (Α΄ 94). Από τις έντεκα (11) θέσεις, με ειδικότητες: Χημικών Μηχανικών, Θαλασσίου Περιβάλλοντος, Περιβάλλοντος, οι πέντε (05) θέσεις προ- έρχονται από την Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων περιλαμ- βάνει μία (01) θέση, η οποία μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει μετατρέπεται σε πάγια ορ- γανική θέση του κλάδου Π Ε Διοικητικού-Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ο κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών περιλαμβάνει συνολικά τρεις (03) θέσεις, οι οποίες προέρχονται από την Γ.Γ. Αι- γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο κλάδος ΠΕ Αρχαιολόγων περιλαμβάνει συνολικά μία (01) θέση, προερχόμενη από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νη- σιωτικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Ο Κλάδος ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (Παθολόγου, Γενι- κής Ιατρικής, Υγιεινολόγου) περιλαμβάνει μία (01) θέση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Ο Κλάδος TE Διοικητικού - Λογιστικού περιλαμ- βάνει συνολικά είκοσι (20) θέσεις, πλέον τεσσάρων (04) θέσεων δυνάμει του άρθρου 23 του ν. 4479/2017 (Α΄ 94). Από τις είκοσι (20) θέσεις οι δύο (02) θέσεις προέρχονται από την Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Ο Κλάδος TE Πληροφορικής περιλαμβάνει συνολι- κά δώδεκα (12) θέσεις, πλέον δύο (02) θέσεων δυνάμει του άρθρου 23 του ν.4479/2017 (Α΄ 94). Από τις δώδεκα (12) θέσεις οι δύο (02) θέσεις προέρχονται από την Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Ο Κλάδος TE Μηχανικών περιλαμβάνει συνολικά είκοσι εννέα (29) θέσεις, πλέον μίας (01) θέσης δυνάμει του άρθρου 23 του ν. 4479/2017 (Α΄ 94). Από τις είκοσι εννέα (29) θέσεις, με ειδικότητες: Ναυπηγών, Μηχανολό- γων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Μηχανικών Δομικών Έργων, Πολιτικού Μηχανικού Δομικών Έργων, οι εννέα (9) θέσεις προέρχονται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Ο Κλάδος TE Ναυτικών περιλαμβάνει συνολικά δέκα επτά (17) θέσεις, από τις οποίες οι δύο (02) προ- έρχονται από την Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με ειδικότητες: Πλοιάρχου Ε.Ν., Μηχανικού Ε.Ν. και Ρα- διοτηλεγραφητού Ε.Ν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Ο κλάδος TE Κοινωνικής Εργασίας περιλαμβάνει μία (01) θέση, προερχόμενη από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νη- σιωτικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Ο Κλάδος TE Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών περιλαμβάνει μία (01) θέση προερχόμενη από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει, μετατρέπεται σε πάγια οργανική θέση του κλάδου TE Διοικητικού - Λογιστικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Ο Κλάδος TE Βιβλιοθηκονομίας περιλαμβάνει συνο- λικά δύο (02) θέσεις, εκ των οποίων μία (01) θέση αφορά την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της ΑΕΝ Ηπείρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Ο Κλάδος TE Εργοδηγών περιλαμβάνει μία (01) θέση, προερχόμενη από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία μετά την οποιονδήποτε τρόπο απο- χώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει, μετατρέπεται σε πάγια οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Οδηγών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Ο Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων περιλαμβά- νει συνολικά εβδομήντα πέντε (75) θέσεις, πλέον μίας (01) θέσης δυνάμει του άρθρου 23 του ν. 4479/2017 (Α΄ 94). Από τις εβδομήντα πέντε (75) θέσεις οι δεκαπέντε (15) θέσεις προέρχονται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτι- κής Πολιτικής. Εκ των εξήντα (60) προερχομένων από το ΥΝΑΝΠ θέσεων, μετά την με οποιονδήποτε τρόπο απο- χώρηση δέκα (10) υπαλλήλων, οι θέσεις που κατέχουν μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις: τέσσερις (04) του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, δύο (02) του κλάδου TE Πληροφορικής, τρεις (03) του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και μία (01) του κλάδου TE Μηχανικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Ο Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ περιλαμβάνει συ- νολικά είκοσι επτά (27) θέσεις, πλέον δύο (02) θέσεις δυνάμει του άρθρου 23 του ν. 4479/2017 (Α΄ 94). Από τις είκοσι επτά (27) θέσεις, οι δύο (02) θέσεις για την κά- λυψη λειτουργικών αναγκών των ΑΕΝ και οι δύο (02) θέσεις προέρχονται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Ο κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών περιλαμβάνει συνολικά δύο (02) θέσεις, οι οποίες προέρχονται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Ο κλάδος ΔΕ Οδηγών περιλαμβάνει δύο (02) θέσεις, οι οποίες προέρχονται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Ο κλάδος ΔΕ Τεχνικός περιλαμβάνει συνολικά τέσ- σερις (04) θέσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Ο κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων πε- ριλαμβάνει συνολικά τέσσερις (04) θέσεις. Μετά τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις του Κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Ο Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων περιλαμ- βάνει μία (01) θέση, η οποία μετά την με οποιονδήπο- τε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει, μετατρέπεται σε πάγια οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

Ο κλάδος ΥΕ Επιμελητών περιλαμβάνει συνολικά επτά (07) θέσεις, από τις οποίες οι τρεις (03) προέρχονται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26

Ο Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας περιλαμ- βάνει συνολικά έξι (06) θέσεις, από τις οποίες μία (01) προέρχεται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 27

Οι θέσεις του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ανέρχονται συ- νολικά σε ογδόντα εννέα (89), οι οποίες κατά βαθμίδα διακρίνονται ως εξής: α) Η Βαθμίδα Καθηγητή περιλαμβάνει συνολικά δεκα- εννέα (19) θέσεις, από τις οποίες οι τέσσερις (04) μετά τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις Επίκουρου Καθηγητή. β) Η Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή περιλαμβάνει τρεις (03) θέσεις. γ) Η Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή περιλαμβάνει συ- νολικά τριάντα έξι (36) θέσεις. δ) Η Βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών περιλαμβάνει συνολικά δεκατέσσερις (14) θέσεις. ε) Η Βαθμίδα Επιμελητή περιλαμβάνει συνολικά εννέα (09) θέσεις, από τις οποίες έξι (06) μετά τη με οποιονδή- ποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων μετατρέπο- νται σε πάγιες οργανικές θέσεις Αναπληρωτή Καθηγητή και τρεις (03) σε πάγιες οργανικές θέσεις Βαθμίδας Κα- θηγητή Εφαρμογών. στ) Η Βαθμίδα Καθηγητή Ειδικών Μαθημάτων περι- λαμβάνει συνολικά οκτώ (08) θέσεις, οι οποίες μετά τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις Βαθμίδας Κα- θηγητή Εφαρμογών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 28

Οι θέσεις του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ανέρχονται συνολικά σε έξι (06).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 29

Ο Κλάδος Αρχιπλοηγών - Πλοηγών περιλαμβάνει συνολικά εξήντα μία (61) θέσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 30

Ο Κλάδος Κυβερνητών Πλοηγίδων περιλαμβάνει συνολικά τριάντα πέντε (35) θέσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 31

Ο Κλάδος Μηχανοδηγών Πλοηγίδων περιλαμβάνει συνολικά τριάντα τέσσερις (34) θέσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 32

Ο Κλάδος Πρυμνοδετών περιλαμβάνει συνολικά είκοσι τέσσερις (24) θέσεις.

Άρθρο 82Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού ανέρ- χονται συνολικά σε δεκατρείς (13), πλέον πέντε (05) θέσε- ων δυνάμει του άρθρου 23 του ν. 4479/2017 (Α΄ 94). Από τις δεκατρείς (13) θέσεις η μία (01) προέρχεται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ειδικότητες του ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι: Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής και Περιφε- ρειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Οικονομολόγου μία (01) θέση, Πολιτικού Μηχανικού - Υδροτεχνικού (Μη- χανικός θαλάσσιων Λιμενικών Έργων) μία (01) θέση, Πολιτικού Μηχανικού Συγκοινωνιολόγου μία (01) θέση, Μηχανικού Περιβάλλοντος μία (01) θέση και Δημόσιας Υγιεινής μία (01) θέση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού και των Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων, ανέρ- χονται συνολικά σε τριάντα επτά (37), οι οποίες κατά κατηγορία διακρίνονται ως εξής: Διευθυντού Σπουδών τρεις (3) θέσεις, Καθηγητών - Εκπαιδευτών είκοσι εννέα (29) θέσεις, Βοηθών Καθηγητών - Εκπαιδευτών δύο (2) θέσεις και Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας τρεις (3) θέσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού περιλαμ- βάνει συνολικά πέντε (05) θέσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ειδικότητα ΠΕ Γεωτεχνικών περιλαμβάνει μία (01) θέση προερχόμενη από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η ειδικότητα ΠΕ Περιβάλλοντος περιλαμβάνει δύο (02) θέσεις, εκ των οποίων η μία (1) ΠΕ Περιβάλλοντος (Φυσικός) προερχόμενη από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιω- τικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η ειδικότητα TE Ναυτικών περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η ειδικότητα TE Βιβλιοθηκονομίας περιλαμβάνει δύο (02) θέσεις, οι οποίες μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν, μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων περιλαμ- βάνει συνολικά επτά (07) θέσεις, οι οποίες μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν, μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η ειδικότητα ΔΕ Οδηγών περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις (04) θέσεις, οι οποίες μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν, μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις δύο (02) του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος και δύο (02) του κλάδου Π Ε Μηχανικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η ειδικότητα ΔΕ Ναυτικών περιλαμβάνει μία (01) θέση, η οποία μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώ- ρηση του υπαλλήλου που την κατέχει, μετατρέπεται σε πάγια οργανική θέση του κλάδου TE Ναυτικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η ειδικότητα ΔΕ Τεχνικών περιλαμβάνει δύο (02) Θέσεις, οι οποίες μετά την με οποιονδήποτε τρόπο απο- χώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν, μετατρέπο- νται σε πάγιες οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικη- τικού Οικονομικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η ειδικότητα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας περι- λαμβάνει δύο (02) θέσεις, οι οποίες μετά την με οποιον- δήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κα- τέχουν, μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε ορ- γανικής θέσης των ειδικοτήτων των παρ. 3 έως και 7 του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται.

Άρθρο 83Προσόντα διορισμού/πρόσληψηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα πρόσληψης όσο αφορά στις θέσεις των άρ- θρων 81 παρ. 1 έως 27 και 82 παρ. 1 καθορίζονται από το π.δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων σε θέσεις του δημόσιου τομέα (Α΄ 39), όπως εκάστοτε ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσό- τερες ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότη- τα καθορίζεται, κατά περίπτωση, με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων του οικείου κλάδου ή με την απόφαση μετάταξης, εάν η θέση πληρούται με μετάταξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Προσόντα διορισμού του μονίμου εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Ε.Ν. ορίζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 11 του ν. 2638/1998 (Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 8 του ν. 3450/2006 (Α΄ 64), όπως εκάστοτε ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Προσόντα διορισμού του Ειδικού Τεχνικού Προσω- πικού (Ε.Τ.Π.) ορίζονται τα προβλεπόμενα από τις δια- τάξεις του άρθρου 18 του ν. 2638/1998 (Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα προσόντα διορισμού του προσωπικού των Πλο- ηγικών Σταθμών ορίζονται, ως κατωτέρω: α) Κλάδος Αρχιπλοηγών - Πλοηγών: Για το διορισμό στον κλάδο απαιτούνται τα οριζόμενα, από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας», ως ισχύει, προσόντα. β) Κλάδος Κυβερνητών πλοηγίδων: Για το διορισμό στον κλάδο απαιτούνται: αα) ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και ββ) αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (Α.Ν.Ι.) σε ισχύ, Κυβερνήτη Α΄ ή Β’ ή Γ’ τάξης Ε.Ν., ή Ναυκλήρου Ε.Ν. ή Κυβερνήτη ρυμουλκών. Η πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων γίνεται, με διορισμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ή με προαγωγή υπηρετού- ντων υπαλλήλων του κλάδου Πρυμνοδετών, εφόσον έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στην Πλοηγική και αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας Κυβερνήτη Α΄ τά- ξης Ε.Ν. ή και ανώτερο αυτού ή δεκαετή υπηρεσία και αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) σε ισχύ Κυβερ- νήτη Β΄ ή Γ΄ τάξης Ε.Ν. ή Ναύκληρου Ε.Ν. ή Κυβερνήτη Ρυμουλκών. γ) Κλάδος Μηχανοδηγών πλοηγίδων: Για τον διορισμό στον κλάδο απαιτούνται: αα) ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και ββ) αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας σε ισχύ Μηχα- νοδηγού Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. δ) Κλάδος Πρυμνοδετών: Για το διορισμό στον κλάδο απαιτούνται: αα) ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και ββ) αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας σε ισχύ Ναύτη Ε.Ν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Προσόντα διορισμού του ιδιωτικού δικαίου αο- ρίστου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.- Σ.Σ.Π.Μ. ορίζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρ. 4 του άρθρου 137 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), του β.δ. 631/1972, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 152091/7891/75 (Β΄ 1482).

Άρθρο 84Κατάταξη προσωπικού σε οργανικές θέσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του πα- ρόντος, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι σε προσωποπαγείς θέσεις, κατατάσσονται σε οργανικές θέσεις στους αντίστοιχους κλάδους ή ειδικότητες των άρθρων 81 και 82 του παρό- ντος διατάγματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την ανωτέρω κατάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι- τικής.

ΤΜΗΜΑ Γ΄Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 85Θέσεις ευθύνης Υπηρεσιών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι θέσεις ευθύνης των Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατα- λαμβάνονται με βάση την ιεραρχία των βαθμών και την ιδιότητα προϊσταμένου - υφισταμένου του προσωπικού του Σώματος. Βαθμοί διοικούντων για κάλυψη θέσεων ευθύνης Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθορίζονται στο άρ- θρο 7 του ν. 4150/2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στελεχώνει τις Υπηρε- σίες του άρθρου 11, πλην των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (άρθρο 47). Επίσης, στελεχώνει και θέσεις της Γενικής Δι- εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και θέσεις στο Επιτελικό Γραφείο του Υπουργού, στην Υπηρεσία Εσω- τερικών Υποθέσεων, στο Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, στο Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, στο Γραφείο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Δημο- σίων Σχέσεων και στη Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης και θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών. Επίσης, προσωπικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. υπηρετεί στα Γραφεία Υπουργού, Υφυπουργού, Γενικού Γραμματέα και Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στη Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών Πλοίων ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και των Τμημάτων αυτής τοποθετούνται αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή πολιτικό προ- σωπικό του Υπουργείου, ως ακολούθως: α) Προϊστάμενος Διεύθυνσης υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή του κλάδου TE Μηχανικών, ειδικότητας Ναυπηγού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου. β) Προϊστάμενος του Τμήματος Κατασκευής, Ευστά- θειας και Ενδιαίτησης υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχα- νικών, ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή του κλάδου TE Μηχανικών, ειδικότητας Ναυπηγού. γ) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Μηχανοηλεκτρολο- γικών Εγκαταστάσεων, Συστημάτων και Εξοπλισμού καθώς και Συντονισμού και Τεχνικών Κανονισμών υπάλ- ληλοι του κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρο- λόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού ή ΠΕ Περιβάλ- λοντος, ειδικότητας Χημικού Μηχανικού ή του κλάδου TE Μηχανικών, ειδικότητας Ναυπηγού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή του Κλάδου TE Ναυτικών. δ) Προϊστάμενος του Τμήματος Πρόληψης Ρύπανσης και Φορτίων υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού ή ΠΕ Περιβάλλοντος, ειδικότητας Χημικού Μηχανικού ή του κλάδου TE Μηχανικών, ειδικότητας Ναυπηγού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στα ακόλουθα Τμήματα Υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τοποθετείται ως Προϊστάμενος Τμήματος αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου, ως ακολούθως: α) Στο Τμήμα Κανονισμών και Εκπαιδευτι- κών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτι- κών, υπάλληλος βαθμίδας Καθηγητή Α.Ε.Ν. ή του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή των κλάδων TE Ναυτικών ή TE Διοικητικού - Λογιστικού. β) Στο Τμήμα Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών, υπάλληλος των κλά- δων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή των κλάδων TE Διοικητικού - Λογιστικού ή TE Ναυτικών ή TE Πληροφορικής. γ) Στο Τμήμα Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας, υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή των κλάδων TE Διοικητικού - Λογιστικού ή TE Ναυτικών ή TE Πληροφορικής ή των κλάδων ΔΕ Διοικητικών Γραμμα- τέων ή ΔΕ Ναυτικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου μπορούν να υπηρετούν σε Υπηρεσίες του άρθρου 11, πλην των Υπηρεσιών των περιπτώσεων α΄, β΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 7 αυτού.

ΤΜΗΜΑ Δ΄Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων εκτός των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Καθήκοντα και Προσόντα
Άρθρο 86Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

Ως Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων τοποθετούνται υπάλληλοι, ως εξής: α) Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Ανώτατος Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος ή υπάλ- ληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των Υπουργείων. β) Στη Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων: υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών. γ) Στη Γενική Διεύθυνση Αιγαίου και Νησιωτικής Πο- λιτικής: υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικο- νομικού ή ΠΕ Μηχανικών. δ) Στη θέση του Επιθεωρητή Ελεγκτή αποσπάται μόνι- μος υπάλληλος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτι- κής Πολιτικής ή εποπτευόμενων από το Υπουργείο