26 Α' 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 13/2018

Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 2 - Διάρθρωση Υπηρεσιών
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
20 Φεβρουαρίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 26
20 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 13
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω- τικής Πολιτικής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης -Περιβαλλο- ντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως τρο- ποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), το άρθρο 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), το άρθρο 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), το άρθρο 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) και το άρθρο πέμπτο του ν. 4464/2017 (Α΄ 46).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ- πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
3. Την από 17.5.2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμ- βουλίου Μεταρρύθμισης.
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2800.1/6682/2018/25-01-2018 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπη- ρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο- λιτικής, όπως συμπληρώθηκε με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 2800.1/12501/2018/15-2-2018 και 2800.0/12518/2018/ 15-2-2018 έγγραφα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ- ϋπολογισμού στο ποσό των 1.016.600,00 €, η οποία θα προβλεφθεί στις σχετικές πιστώσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τους ΚΑΕ που εντάσσονται στην κατηγορία 0200 του ειδικού φορέα 41-120 «ΓΓΛΛΠΝΕ και λοιπές υπηρεσίες ΥΝΑΝΠ» και 41- 140 «ΑΛ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» του Προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ, και θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα- τηγικής όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Όσον αφορά στην προκαλούμενη δαπάνη από τα επιδόματα θέσεων ευθύ- νης ύψους 19.320 €, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0200 του ειδικού φορέα 41-120 «ΓΓΛΛΠΝΕ και λοιπές υπηρεσίες ΥΝΑΝΠ».
5. Την υπ’ αριθμ. 27/2018 γνωμοδότηση του Συμβου- λίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την οργάνωση του Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, που έχει έδρα τον Πειραιά, διαρθρώνονται, ως κατωτέρω: α) Γραφείο Υπουργού που λειτουργεί και στελεχώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), και το οποίο συμπεριλαμβάνει: αα) το Επιτελικό Γραφείο που, σύμφωνα με τις ειδι- κότερες οδηγίες του Υπουργού, συνδράμει αυτόν στην εκπλήρωση του έργου του, μεριμνά για την προετοιμα- σία του επί των ζητημάτων που αφορούν στους τομείς ευθύνης του Υπουργείου και συντονίζει προς τούτο τις ενέργειες των Υπηρεσιών του Υπουργείου. Επίσης, πα- ρακολουθεί και ενημερώνει για την πρόοδο υλοποίησης εγκεκριμένων δράσεων και ενεργειών προς επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων του Υπουργεί- ου με βάση τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα. Στο Επι- τελικό Γραφείο του Υπουργού προΐσταται Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και σε αυτό υπάγεται ο Αξιωματικός Λ.Σ-ΕΛ. ΑΚΤ Υπασπιστής του Υπουργού, ββ) το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, γγ) το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, δδ) την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, στην οποία προΐσταται ανώτερος ή ανώτατος Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. εε) τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουρ- γεί σε επίπεδο τμήματος και τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στστ) τη Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης και Θαλάσσιων Κρατικών Μεταφορών, στην οποία προΐσταται Αξιωματικός Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. ζζ) το Γραφείο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων, του οποίου προΐσταται Αξιωματικός ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ηη) Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών, το οποίο λει- τουργεί σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4504/2017 (Α΄184). β) Γραφείο Υφυπουργού, που λειτουργεί και στελεχώ- νεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 6^2005 (Α΄ 98), και επικουρεί τον Υφυπουργό στο έργο του. Στο εν λόγω Γραφείο υπάγεται Αξιωματικός Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ Υπασπιστής του Υφυπουργού. γ) (γα) Γραφείο Γενικού (Διοικητικού, μετά την εφαρ- μογή του άρθρου 6 του ν.4369/2016, Α΄33, όπως ισχύει) Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο- λιτικής. (γβ) Γραφείο Γενικού (Τομεακού, μετά την εφαρμογή του άρθρου 6 του ν.4369/2016, Α΄33, όπως ισχύει) Γραμ- ματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. (γγ) Γραφείο Γενικού (Τομεακού, μετά την εφαρμο- γή του άρθρου 6 του ν.4369/2016, Α΄33, όπως ισχύει) Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα εν λόγω Γραφεία επικουρούν τους Γενικούς (Διοικητικό Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο- λιτικής και Τομεακούς Γραμματείς Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά την εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 4369/2016, Α΄33, όπως ισχύει) Γραμματείς στην άσκηση των καθηκόντων τους και τους υποστηρίζουν τεχνικά και επιχειρησιακά, ιδίως σε θέματα ανάπτυξης των πολιτικών της αποστολής του Υπουργείου και έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους, της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και μελετούν ειδικά θέματα σχετικά με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς τους. Τα εν λόγω Γραφεία διέπονται, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. δ) Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου που αναφέρονται στο άρθρο 9, πλην των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που προ- βλέπονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12. ε) Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμε- νικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. στ) Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο- φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) • Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο- σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. • Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή- μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ- σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν. • Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. • Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη- ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν- δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο- σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα- φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ