26 Α' 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 13/2018

Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 59 - Αρμοδιότητες Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες από τις οργανικές μονάδες που υπάγονται σε αυτήν, ως ακολούθως:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
20 Φεβρουαρίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 26
20 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 13
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω- τικής Πολιτικής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης -Περιβαλλο- ντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως τρο- ποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), το άρθρο 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), το άρθρο 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), το άρθρο 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) και το άρθρο πέμπτο του ν. 4464/2017 (Α΄ 46).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ- πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
3. Την από 17.5.2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμ- βουλίου Μεταρρύθμισης.
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2800.1/6682/2018/25-01-2018 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπη- ρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο- λιτικής, όπως συμπληρώθηκε με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 2800.1/12501/2018/15-2-2018 και 2800.0/12518/2018/ 15-2-2018 έγγραφα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ- ϋπολογισμού στο ποσό των 1.016.600,00 €, η οποία θα προβλεφθεί στις σχετικές πιστώσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τους ΚΑΕ που εντάσσονται στην κατηγορία 0200 του ειδικού φορέα 41-120 «ΓΓΛΛΠΝΕ και λοιπές υπηρεσίες ΥΝΑΝΠ» και 41- 140 «ΑΛ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» του Προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ, και θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα- τηγικής όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Όσον αφορά στην προκαλούμενη δαπάνη από τα επιδόματα θέσεων ευθύ- νης ύψους 19.320 €, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0200 του ειδικού φορέα 41-120 «ΓΓΛΛΠΝΕ και λοιπές υπηρεσίες ΥΝΑΝΠ».
5. Την υπ’ αριθμ. 27/2018 γνωμοδότηση του Συμβου- λίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την οργάνωση του Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμό- δια για τη διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης του Προ- ϋπολογισμού του Υπουργείου και την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες του Υπουργείου. α) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου, Εκκαθάρι- σης και Εντολής Πληρωμής Δαπανών είναι οι ακόλουθες: αα) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας, η εκ- καθάριση καθώς και η έκδοση τίτλων για την πληρωμή των πάσης φύσεως δαπανών που βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ΥΝΑΝΠ, πλην δαπανών αρμοδιότητας Τμήματος Ειδικών Οικονομικών θεμάτων και Αυτοτε- λούς Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσίων Επενδύσεων. ββ) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας, η εκ- καθάριση καθώς και η έκδοση τίτλων για την πληρωμή των πάσης φύσεως δαπανών που βαρύνουν τις Πάγιες Προκαταβολές των Εδρών Ναυτιλιακών Ακολούθων καθώς και ο έλεγχος των στοιχείων των τηρούμενων Βιβλίων Ταμείου. γγ) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας των πάσης φύσεως δαπανών που βαρύνουν την παγία προ- καταβολή του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, η εκκαθάριση και η έκδοση τίτλων πληρωμής τους προς αποκατάσταση αυτής. δδ) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση δαπανών τηλεπι- κοινωνιών (σταθερής-κινητής τηλεφωνίας), ηλεκτρισμού και ύδρευσης. εε) Η μέριμνα για την καταβολή μισθώματος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου. ζζ) Η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών συμβιβασμού και η έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για οφειλές. στστ) Η κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστι- κών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα. ηη) Ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δικαιολογητικών που εξοφλήθηκαν από Χρηματι- κά Εντάλματα Προπληρωμής και η προώθηση τους στο αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο Πληρωμών για την τακτο- ποίηση και αποκατάσταση των υπολόγων. θθ) Ο έλεγχος και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων δαπανών ιατροφαρμακευτικής, νοσοκομειακής και οδο- ντιατρικής περίθαλψης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και η μελέτη και εισήγηση για κάθε μελλοντική υγειονομική δαπάνη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες. ιι) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών που αφορούν σε φάρμακα, παρακλινικές εξετάσεις, ειδικές θεραπείες, χει- ρουργικές επεμβάσεις και πάσης άλλης φύσεως ιατρικές πράξεις που εγκρίνονται υπέρ του προσωπικού του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και των μελών των οικογενειών τους και προ- βλέπονται από νομοθεσία συναρμόδιων Υπουργείων. ιαια) Η διασφάλιση της έκδοσης εντολής πληρωμής των δαπανών του Υπουργείου (χρηματικό ένταλμα), μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλε- πόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό (Ε.Ε) και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. ιβιβ) Η καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και η τήρηση του Μητρώου αυτών. ιγιγ) Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το Διατάκτη καθώς και ερωτημάτων προς παροχή οδηγιών και διευ- κρινήσεων (επισπεύδουσες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες) κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικό- τητας της δαπάνης και η υποβολή της μετά του σχετι- κού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ. Κράτους), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014. ιδιδ) Ο έλεγχος των οριστικών και πλήρων δικαιολο- γητικών ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανο- νικότητα της δαπάνης, η εκκαθάριση και η κατάρτιση εντολών πληρωμής έργων του ΠΔΕ της κεντρικής διοί- κησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ιειε) Η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσια, καθώς και η έκδοση λοιπών συμψη- φιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται. ιστιστ) Η προετοιμασία και η υποβολή προτάσεων επί νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα της αρμοδιότητας του Τμήματος. ιζιζ) Η μέριμνα για τη διενέργεια οικονομικών αναλύ- σεων και την παραγωγή οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς και για την υποβολή των σχετικών στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε συνεργασία και με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης. ιηιη) Η παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και τα Τμήματα της και ιδίως την τήρηση διαδικασιών παρακολούθησης εγ- γράφων, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφί- ας, θέματα προσωπικού. ιθιθ) Η παρακολούθηση ανεξόφλητων ενταλμάτων προηγούμενου οικονομικού έτους. κκ) Η μέριμνα για την τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλ- μάτων Προπληρωμής και την αποκατάσταση των υπο- λόγων. κακά) Η έκδοση ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώ- σεων στους δευτερεύοντες Διατάκτες. κβκβ) Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέ- πονται από τις ισχύουσες διατάξεις. κγκγ) Η έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκα- θαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και η εισήγηση στο αρμόδιο τμήμα για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμ- φωνα με τις κείμενες διατάξεις. κδκδ) Η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατά- σταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα Διατάκτη. κεκε) Η μέριμνα για τακτοποίηση απολεσθέντων χρη- ματικών ενταλμάτων. κστκστ) Η ακύρωση εκδοθέντων χρηματικών ενταλ- μάτων. κζκζ) Η μέριμνα επί απολεσθέντων δικαιολογητικών εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων. κηκη) Η κατάρτιση κάθε είδους σχεδίου απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπα- νών των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία. κθκθ) Η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρω- μή των δικαιούχων. β) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ είναι οι ακόλουθες: αα) Η παρακολούθηση της νομοθεσίας που αφορά στις κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού του Λιμε- νικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. ββ) Η μέριμνα για τον ορισμό εκκαθαριστή των απο- δοχών του προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. γγ) Η έκδοση κανονισμών και αποφάσεων για ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διαχείρισης του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δδ) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στις απο- δοχές, αποζημιώσεις και κάθε είδους αμοιβές του προ- σωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εε) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στις συντα- ξιοδοτικές υποθέσεις του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ. AKT στστ) Η παρακολούθηση της ασφαλιστικής νομοθεσί- ας και της λειτουργίας των ασφαλιστικών φορέων του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ζζ) Η παρακολούθηση, έλεγχος και καταγραφή των ανταποδοτικών πόρων και εισφορών από τις Υπηρεσίες εσωτερικού και εξωτερικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ηη) Η προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων και εισηγή- σεων για την θεσμοθέτηση νέων ανταποδοτικών πόρων, η τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων και ο συντονισμός των νομοπαρασκευαστικών ενεργειών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΓΕΝ και του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ). θθ) Η διεκπεραίωση των χρηματικών διεκδικήσεων επί των άσκοπων κινητοποιήσεων των επιχειρησιακών μέσων και του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ιι) Η εποπτεία του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής, ιαια) Η μέριμνα για τη διενέρ- γεια οικονομικών αναλύσεων και την παραγωγή οικονο- μικών αναφορών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς και για την υποβολή των σχετικών στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστη- ρίου του Κράτους σε συνεργασία και με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης. ιβιβ) Η τήρηση του Μητρώου του πάσης φύσεως προ- σωπικού του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυ- λακής. ιγιγ) Η μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. ιδιδ) Η βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντά- ξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του. γ) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης Παγί- ας Προκαταβολής του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι οι ακόλουθες: αα) Η έκδοση κανονισμών και αποφάσεων για ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διαχείρισης Παγίας Προκαταβολής του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυ- λακής, ββ) Η μέριμνα για τη διαχείριση πάγιας προκα- ταβολής του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και η τήρηση των προβλεπομένων βιβλίων σύμφωνα με τις περί Δημοσίου Λογιστικού Διατάξεις όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές του Γε- νικού Λογιστηρίου του Κράτους. γγ) Η παρακολούθηση της παγίας προκαταβολής του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των παγίων προκαταβολών των Λιμενικών Αρχών, καθώς και η μέριμνα για την έκ- δοση των προβλεπομένων υπουργικών αποφάσεων για την κατανομή αυτής και τον ορισμό των ειδικών διαχει- ριστών και αντικαταστατών αυτών. δδ) Η προετοιμασία και η υποβολή προτάσεων επί νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα της αρμοδιότητας του Τμήματος. εε) Η μέριμνα για τη διενέργεια οικονομικών αναλύ- σεων και την παραγωγή οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς και για την υποβολή των σχετικών στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε συνεργασία και με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης. στστ) Η μέριμνα για την κοινοποίηση των αναγκαίων στοιχείων καταβολής κρατήσεων δαπανών μέσω παγίας Προκαταβολής υπέρ Ταμείων προς εφαρμογή διατάξεων τήρησης ατομικών μερίδων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ζζ) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας των δι- καιολογητικών των πάσης φύσεως δαπανών που βαρύ- νουν την παγία προκαταβολή του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ προς εξόφληση των δικαιούχων. δ) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ειδικών Οικονο- μικών θεμάτων είναι οι ακόλουθες: αα) Η παρακολού- θηση της νομοθεσίας που αφορά τις αποδοχές και τα επιδόματα του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η προώθηση των απαραίτητων διοικητικών πράξεων όπου απαιτείται. ββ) Η μέριμνα για την εκκαθάριση και την πληρωμή των αποδοχών και γενικά των αποζημιώσεων του πολιτι- κού προσωπικού του Υπουργείου πλην του προσωπικού που αμείβεται από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης. γγ) Η μέριμνα για την απόδοση των κάθε είδους φό- ρων και κρατήσεων του πολιτικού προσωπικού και των σχετικών εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και η υποβολή σχετικών δηλώσεων όπου απαιτείται. δδ) Η μέριμνα για την χορήγηση ετησίων βεβαιώσεων αποδοχών του πολιτικού προσωπικού. εε)Η τήρηση του Μητρώου του πάσης φύσεως προ- σωπικού του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου. στστ) Η μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρ- μογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρη- ματικών ενταλμάτων. ζζ) Η βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσω- πικού κάθε κατηγορίας του φορέα, για την ύπαρξη σχε- τικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του. ηη) Η τήρηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτημάτων προς το Υπουργείο, σύμφωνα με τους αντιστοίχους όρους. θθ) Η συνεργασία με κάθε αρμόδια υπηρεσία για την οικονομική εκμετάλλευση των ακινήτων του Υπουργεί- ου. ιι) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας, η εκ- καθάριση και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων των δικαιολογητικών των δαπανών άγονων γραμμών, το- πικών κλιμακίων επιθεώρησης, υγειονομικών επιτρο- πών απογραφομένων ναυτικών και εργατών θαλάσσης, επιτροπών συμβουλίων και κάθε φύσεως δαπανών του πολιτικού προσωπικού. ιαια) Ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δικαιολογητικών που εξοφλήθηκαν από Χρηματι- κά Εντάλματα Προπληρωμής και η προώθηση τους στο αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο Πληρωμών για την τακτο- ποίηση και αποκατάσταση των υπολόγων. ιβιβ) Ο έλεγχος των πάσης φύσεως δαπανών του Κε- φαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης και της παγίας προκα- ταβολής του. ιγιγ) Η εκκαθάριση των δαπανών του Κεφαλαίου Ναυ- τικής Εκπαίδευσης με την έκδοση και εκτέλεση των αντί- στοιχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. ιδιδ) Η αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης με έκδοση σχετικών εντολών πληρωμής, κατόπιν της θεώρησης τους από τα αρμόδια όργανα, όπως προβλέπεται στην κείμενη Νομοθεσία. ιειε) Η ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων των κωδι- κών εξόδων του προϋπολογισμού ΚΝΕ. ιστιστ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μηνιαίων ισοζυγίων παγίων προκαταβολών ΚΝΕ σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία. ιζιζστ) Η κατάρτιση απολογισμού εξόδων του ΚΝΕ. ιηιη) Η διαχείριση της παγίας προκαταβολής ΚΝΕ/ Οι- κονομικής Εποπτείας Φορέων/ΔΕΚΝ και η τήρηση του οικείου βιβλίου. ιθιθ) Η παρακολούθηση ανεξόφλητων ενταλμάτων προηγούμενου οικονομικού έτους. κστ) Η μέριμνα για την τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και την αποκατάσταση των υπολόγων. κκ) Η έκδοση ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώ- σεων στους δευτερεύοντες Διατάκτες. κακά) Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέ- πονται από τις ισχύουσες διατάξεις. κβκβ) Η έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκα- θαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και η εισήγηση στο αρμόδιο τμήμα για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμ- φωνα με τις κείμενες διατάξεις. κγκγ) Η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατά- σταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα Διατάκτη. κδκδ) Η μέριμνα για τακτοποίηση απολεσθέντων χρη- ματικών ενταλμάτων. κεκε) Η ακύρωση εκδοθέντων χρηματικών ενταλμά- των. κστκστ) Η μέριμνα επί απολεσθέντων δικαιολογητικών εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων. κζκζ) Η εκκαθάριση των πάσης φύσεως δαπανών του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (Κ.Π.Υ.) με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. κηκη) Η αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής στις διαχειρίσεις του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας με έκδοση σχετικής εντολής, κατόπιν της θεώρησης των ενταλμάτων πληρωμής όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. κθκθ)Η μέριμνα για την κανονική καταβολή των πά- σης φύσεως αποδοχών, τη σύνταξη μισθοδοτικών κα- ταστάσεων, την εκκαθάριση των αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων του προσωπικού, την απόδοση των πά- σης φύσεως κρατήσεων των Ασφαλιστικών Ταμείων και τρίτων και την παροχή επικουρικών συντάξεων στους δικαιούχους από το Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας. λλ) Ο έλεγχος των πάσης φύσεως δαπανών του Κεφα- λαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας και των διαχειρίσεων της παγίας προκαταβολής του. λαλακκκκ) Η μεταφορά και πίστωση λογαριασμού για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλ- μάτων, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων, μέσω ηλεκτρονικής εντολής. λβλβ) Η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρω- μή των δικαιούχων.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο- φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) • Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο- σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. • Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή- μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ- σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν. • Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. • Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη- ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν- δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο- σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα- φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ