26 Α' 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 13/2018

Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 58 - Διάρθρωση
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
20 Φεβρουαρίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 26
20 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 13
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω- τικής Πολιτικής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης -Περιβαλλο- ντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως τρο- ποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), το άρθρο 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), το άρθρο 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), το άρθρο 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) και το άρθρο πέμπτο του ν. 4464/2017 (Α΄ 46).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ- πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
3. Την από 17.5.2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμ- βουλίου Μεταρρύθμισης.
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2800.1/6682/2018/25-01-2018 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπη- ρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο- λιτικής, όπως συμπληρώθηκε με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 2800.1/12501/2018/15-2-2018 και 2800.0/12518/2018/ 15-2-2018 έγγραφα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ- ϋπολογισμού στο ποσό των 1.016.600,00 €, η οποία θα προβλεφθεί στις σχετικές πιστώσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τους ΚΑΕ που εντάσσονται στην κατηγορία 0200 του ειδικού φορέα 41-120 «ΓΓΛΛΠΝΕ και λοιπές υπηρεσίες ΥΝΑΝΠ» και 41- 140 «ΑΛ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» του Προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ, και θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα- τηγικής όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Όσον αφορά στην προκαλούμενη δαπάνη από τα επιδόματα θέσεων ευθύ- νης ύψους 19.320 €, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0200 του ειδικού φορέα 41-120 «ΓΓΛΛΠΝΕ και λοιπές υπηρεσίες ΥΝΑΝΠ».
5. Την υπ’ αριθμ. 27/2018 γνωμοδότηση του Συμβου- λίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την οργάνωση του Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι- κών Υπηρεσιών ευθύνεται για την ομαλή λειτουργία αυ- τής και την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της. Στο πλαίσιο αυτό ιδίως: α) Συντονίζει τις υπαγόμενες οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ- γείου, καθώς και συνεργάζεται με οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Υπηρεσία ή φορέα στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Γενικής Διεύθυνσης της οποίας προ- ΐσταται. β) Καθορίζει τις προτεραιότητες, οργανώνει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και παρέχει στο προσωπικό τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του. γ) Αξιολογεί τις ανάγκες των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτόν, αναθέτει καθήκοντα και κατανέμει το προσωπικό, βάσει των ειδικότερων γνώσεων και ικα- νοτήτων του. δ) Μεριμνά για την ορθή εκτέλεση του προϋπολογι- σμού του Υπουργείου και την τήρηση των ανώτατων εγκεκριμένων ορίων δαπανών του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό φορέων γενικής κυβέρνησης και την έγκαιρη ενημέρωση, αναφορά και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις ή κίνδυνος αποκλίσεων. ε) Μεριμνά για την κατανομή των πόρων του προϋ- πολογισμού, για την υλοποίηση των δράσεων και των πολιτικών του Υπουργείου και τη διάθεση τους σύμ- φωνα με τις προτεραιότητες πολιτικής διασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του Υπουργείου. στ) Πραγματοποιεί όλες τις δημοσιονομικές δεσμεύ- σεις και παρέχει βεβαίωση επί των σχεδίων των αποφά- σεων ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη της απαι- τούμενης πίστωσης και τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέ- πεται στο περί αναλήψεων υποχρεώσεων προεδρικό διάταγμα. ζ) Συντάσσει έκθεση επίλυσης διαφορών προς την αρ- μόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προ- εδρικού διατάγματος. η) Διασφαλίζει ότι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών τηρεί ορθά το Μητρώο δεσμεύσεων του Υπουργείου. θ) Μεριμνά για την έκδοση των χρηματικών ενταλμά- των που αφορούν σε δαπάνες που βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων, χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και ενταλμάτων αποκατάστασης Παγίας Προκαταβολής ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και Ε.Ν.Α. ι) Μεριμνά για την προετοιμασία, συλλογή και έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων και την αποστολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όλων των αναγκαίων αναφορών οικονομικής πληροφόρησης. ια) Μεριμνά για την παροχή πλήρους στήριξης και τη εν γένει στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. ιβ) Παρακολουθεί, γνωστοποιεί και διασφαλίζει την εφαρμογή και τήρηση των υποχρεωτικών οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονο- μικών. ιγ) Εισηγείται επί κάθε σχεδίου νόμου, κανονιστικής πράξης, προγράμματος ή δράσης που βαρύνει τον προ- ϋπολογισμό του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων. ιδ) Παρακολουθεί και ελέγχει τα τριμηνιαία ανώτατα όρια πληρωμών και μεταβολών απλήρωτων υποχρεώ- σεων. ιε) Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που εξασφα- λίζουν ότι τα μηνιαία οικονομικά στοιχεία που υποβάλ- λονται στο Υπουργείου Οικονομικών/ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι έγκυρα, πλήρη ακριβή και ορθά. ιστ) Αιτιολογεί τυχόν διακυμάνσεις στο ύψος των λη- ξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και την λήψη των απαραί- τητων μέτρων για τη διατήρηση των δεσμεύσεων του και την αποτροπή συσσώρευσης νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ιζ) Καταρτίζει και επεξεργάζεται Μνημόνια Συνεργα- σίας με τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο- φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) • Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο- σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. • Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή- μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ- σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν. • Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. • Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη- ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν- δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο- σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα- φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ