26 Α' 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 13/2018

Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 59 - Αρμοδιότητες Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες από τις οργανικές μονάδες που υπάγονται σε αυτήν, ως ακολούθως:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
20 Φεβρουαρίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 26
20 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 13
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω- τικής Πολιτικής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης -Περιβαλλο- ντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως τρο- ποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), το άρθρο 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), το άρθρο 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), το άρθρο 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) και το άρθρο πέμπτο του ν. 4464/2017 (Α΄ 46).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ- πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
3. Την από 17.5.2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμ- βουλίου Μεταρρύθμισης.
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2800.1/6682/2018/25-01-2018 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπη- ρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο- λιτικής, όπως συμπληρώθηκε με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 2800.1/12501/2018/15-2-2018 και 2800.0/12518/2018/ 15-2-2018 έγγραφα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ- ϋπολογισμού στο ποσό των 1.016.600,00 €, η οποία θα προβλεφθεί στις σχετικές πιστώσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τους ΚΑΕ που εντάσσονται στην κατηγορία 0200 του ειδικού φορέα 41-120 «ΓΓΛΛΠΝΕ και λοιπές υπηρεσίες ΥΝΑΝΠ» και 41- 140 «ΑΛ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» του Προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ, και θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα- τηγικής όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Όσον αφορά στην προκαλούμενη δαπάνη από τα επιδόματα θέσεων ευθύ- νης ύψους 19.320 €, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0200 του ειδικού φορέα 41-120 «ΓΓΛΛΠΝΕ και λοιπές υπηρεσίες ΥΝΑΝΠ».
5. Την υπ’ αριθμ. 27/2018 γνωμοδότηση του Συμβου- λίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την οργάνωση του Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης είναι αρμόδια για την κατάρτιση και την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού και του προ- γράμματος δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου, στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών συμπεριλαμβα- νομένων των προϋπολογισμών των εποπτευομένων φορέων και του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ). α) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τακτικού Προϋ- πολογισμού και Δημοσιονομικής Στρατηγικής είναι οι ακόλουθες: αα) Η κατάρτιση του σχεδίου του τακτικού προϋπολο- γισμού εξόδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτι- κης Πολιτικής, και η παρακολούθηση εκτέλεσης και ανα- μόρφωσης των επιμέρους πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. ββ) Η κατάρτιση, οριστικοποίηση και υιοθέτηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι- κής (ΜΠΔΣ) του Υπουργείου. γγ) Η παρακολούθηση στοιχείων εκτέλεσης του Τα- κτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου, προκειμένου οι δαπάνες να καλυφθούν εντός των διαθέσιμων πι- στώσεων του Προϋπολογισμού και των εγκεκριμένων από το Υπουργείο Οικονομικών κονδυλίων/ποσοστών διάθεσης. δδ) Η έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σε περίπτωση που πλησιάζει η κάλυψη των ανώτατων ορί- ων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. εε) Η εισήγηση στο Υπουργείο Οικονομικών/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αιτημάτων μεταβολών του Τα- κτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου και εγγραφής πιστώσεων από το αποθεματικό του κρατικού προϋπο- λογισμού. στστ) Η κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση και τροποποίηση του τακτικού προϋπολογισμού στις υπηρεσίες του Υπουργείου και η παροχή των απαιτουμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών. ζζ) Ο υπολογισμός της οικονομικής επιβάρυνσης κάθε σχεδίου νόμου, κανονιστικής πράξης, προγράμματος ή δράσης που βαρύνει τον τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου. ηη) Η μέριμνα για την έκδοση των εντολών κύριου διατάκτη και η μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύ- οντες διατάκτες. θθ) Η προετοιμασία και η υποβολή προτάσεων επί νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα της αρμοδιότητας του Τμήματος. ιι) Η τακτοποίηση λογαριασμών αμοιβαίων εξυπηρε- τήσεων που αφορούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με άλλα Υπουργεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νομικά Πρόσω- πα Δημοσίου Δικαίου. ιαια) Η μέριμνα για τη διενέργεια οικονομικών ανα- λύσεων και την παραγωγή οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς και για την υποβολή των σχετικών στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών/Γενικού Λο- γιστηρίου του Κράτους σε συνεργασία και με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης. ιβιβ) Η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουρ- γείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δη- μοσιονομική διαχείριση του ν. 4270/2014. ιγιγ) Η αποστολή αιτήματος του μηνιαίου ορίου πλη- ρωμών του τακτικού Προϋπολογισμού στο Αυτοτελές Γραφείο Πληρωμών. β) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων είναι οι ακόλουθες: αα) Η συγκέντρωση προτάσεων από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα μακροπρόθεσμα και ετήσια προγράμματα έργων (τε- χνικά έργα, προμήθειες και υπηρεσίες) που προτείνουν για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν- δύσεων. ββ) Η εισήγηση προτεραιοτήτων για την πραγματο- ποίηση των ανωτέρω έργων. γγ) Η κατάρτιση, οριστικοποίηση, μέριμνα εφαρμογής, παρακολούθηση εφαρμογής και αναθεώρηση του Προ- ϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. δδ) Η εκτίμηση των επιπτώσεων του ΠΔΕ στον τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου. εε) Η σύνταξη προτάσεων για εγγραφή πιστώσεων και προκαταρκτικών εκτιμήσεων του ειδικού προϋπολο- γισμού του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η φροντίδα υλοποίησης του. στστ) Η κατάρτιση των αιτημάτων και κατανομών χρηματοδότησης για τα έργα που περιλαμβάνονται στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων ή και Μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. ζζ) Ο υπολογισμός της οικονομικής επιβάρυνσης κάθε σχεδίου νόμου, κανονιστικής πράξης, προγράμματος ή δράσης του Υπουργείου, που βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου. ηη) Η πληροφόρηση των φορέων εφαρμογής και των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για τα έργα του ΠΔΕ σχε- τικά με Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (Σ.Α.Ε) και με Συλ- λογικές Αποφάσεις Μελετών και Σχεδιασμού (Σ.Α.Μ.Σ.) και η κοινοποίηση των οικονομικών στοιχείων για τα έργα που τους αφορούν. θθ) Η παρακολούθηση του ΠΔΕ σε μεσοπρόθεσμο επί- πεδο, του ετήσιου ΠΔΕ, των ανωτάτων ορίων και των στόχων του τριμήνου, καθώς και η αναθεώρηση του ΠΔΕ ανάλογα με αυτό που υπαγορεύουν οι καθορισμένες προθεσμίες. ιι) Η συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανά- πτυξης σε όλα τα στάδια κατάρτισης και εκτέλεσης του ΠΔΕ. ιαια) Η παρακολούθηση των κατανομών και των απορ- ροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο ΠΔΕ κα- θώς και η συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων για τις επιμέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και ο έλεγχος και η επεξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων. ιβιβ) Η έκδοση αποφάσεων ορισμού υπολόγων των έργων των ενταγμένων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν- δύσεων του Υπουργείου για την πληρωμή των εκτελου- μένων από υπηρεσίες του Υπουργείου ή από εποπτευό- μενους φορείς έργων. ιγιγ) Η ηλεκτρονική παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εκτελουμένων - χρηματοδοτούμενων έργων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και η αποστολή σχετικών οικονομικών στοιχείων στις Διαχειριστικές Αρχές. ιδιδ) Η μέριμνα για την παρακολούθηση, τον εντοπι- σμό και την αξιοποίηση κονδυλίων ή και χρηματοδοτι- κών ευκαιριών που προσφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, εκτός Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, Αναπτυξια- κού Προγραμματισμού 2014-2020, Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και Επιχειρη- σιακού Προγράμματος Αλιείας προς χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και μελετών. ιειε) Η ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, με σκοπό την υποβολή σχε- τικών προτάσεων. γ) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μητρώου Δεσμεύ- σεων είναι οι ακόλουθες: αα) Η μέριμνα για την καταχώριση των αναλαμβανό- μενων αναλήψεων υποχρέωσης, των αποφάσεων πλη- ρωμής στα οικεία λογιστικά βιβλία και για την απόδοση σχετικών αριθμών (α/α) στο Μητρώο δεσμεύσεων. ββ) Η αποστολή στοιχείων Τακτικού Προϋπολογισμού -ΠΔΕ, όπως εκκρεμείς δεσμεύσεις, απλήρωτες υποχρεώ- σεις και ληξιπρόθεσμες οφειλές, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στην Ελληνικής Στατιστικής Αρχής γγ) Η παρακολούθηση της ανάληψης δεσμεύσεων, των τιμολογίων, των πληρωμών καθώς και της εξέλιξης των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν από το Μητρώο Δεσμεύσεων. δδ) Ο έλεγχος και η επεξεργασία οικονομικών απολογι- στικών στοιχείων για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού. εε) Η συγκέντρωση δεδομένων πληρωμών από το Αυτοτελές Γραφείο Πληρωμών σε εβδομαδιαία/μηνι- αία βάση για την τήρηση πλήρων αρχείων δεσμεύσεων, πληρωμών και δαπανών. στστ) Η μέριμνα για τη διενέργεια οικονομικών ανα- λύσεων και την παραγωγή οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς και για την υποβολή των σχετικών στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε συνεργασία και με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης. ζζ) Ο έλεγχος και η διαβίβαση οικονομικών στοιχείων του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. δ) Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικής Πα- ρακολούθησης Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης και Εποπτευομένων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ΥΝΑΝΠ είναι οι ακόλουθες: αα) Η παροχή κατευθύνσεων - οδηγιών στους επο- πτευόμενους από το Υπουργείο φορείς (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) για την προετοιμασία των προσχεδίων των προϋπολογι- σμών τους και άλλων συναφών εγγράφων και την προ- σαρμογή τους προς το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο- σιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ). ββ) Η διασφάλιση της έγκαιρης επεξεργασίας των προσχεδίων προϋπολογισμού και ελέγχου της κωδικο- ποίησης των εποπτευομένων φορέων σύμφωνα με τις οδηγίες και εγκυκλίους που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. γγ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, την έγκαιρη επε- ξεργασία, των σχεδίων προϋπολογισμών των εποπτευ- ομένων φορέων γενικής κυβέρνησης. Η προώθηση της διαδικασίας έγκρισης του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού όλων των εποπτευόμενων φορέων. δδ) Η μέριμνα για την ευθυγράμμιση των στόχων δη- μοσιονομικής πολιτικής με τους στόχους που τίθενται μέσω των προϋπολογισμών των εποπτευομένων φορέ- ων γενικής κυβέρνησης. εε) Η μέριμνα για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την παρακολούθηση των οικο- νομικών αποτελεσμάτων των εποπτευομένων φορέων γενικής κυβέρνησης. στστ) Η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρι- σης των εποπτευομένων φορέων γενικής κυβέρνησης και η ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους στοιχείων. ζζ) Η παρακολούθηση των χορηγούμενων στους επο- πτευόμενους φορείς επιχορηγήσεων. ηη) Η μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυ- κλίων που αφορούν την οικονομική διαχείριση των επο- πτευομένων φορέων γενικής κυβέρνησης. θθ) Η παρακολούθηση των ελλειμμάτων και χρεών που εμφανίζουν οι εποπτευόμενοι φορείς γενικής κυ- βέρνησης σε τακτική βάση. ιι) Η μέριμνα για τη διενέργεια οικονομικών αναλύ- σεων και την παραγωγή οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς και για την υποβολή των σχετικών στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε συνεργασία και με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης. ιαια) Ο έλεγχος και η διαβίβαση οικονομικών στοιχεί- ων των εποπτευόμενων φορέων γενικής κυβέρνησης προς ΓΛΚ και την ΕΛ.ΣΤΑΤ σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. ιβιβ) Η επεξεργασία των αιτημάτων υπερωριακής απα- σχόλησης του προσωπικού των εποπτευομένων φορέων γενικής κυβέρνησης και η μέριμνα για την έγκριση τους. ιγιγ) Η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σε θέματα οικονομικής φύσεως προσωπι- κού των εποπτευομένων φορέων γενικής κυβέρνησης. ιδιδ) Η κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και η σύνταξη ισολογισμού και απο- λογισμού του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ). ιειε) Η μέριμνα για τη σύσταση στο Υπουργείο και στις δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού παγίων προκατα- βολών από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης. ιστιστ) Η παρακολούθηση των στοιχείων εκτέλεσης του εν λόγω προϋπολογισμού, προκειμένου οι δαπάνες να καλυφθούν εντός των διαθέσιμων πιστώσεων. ιζιζ) Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων εγκρίσεως δαπανών καθώς και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ).

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο- φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) • Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο- σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. • Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή- μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ- σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν. • Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. • Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη- ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν- δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο- σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα- φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ