Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΕΤΑΚ, ΕΕΤΑ, ΕΕΤΗΔΕ,ΦΑΠ,ΦΜΑΠ
Καθαρισμός πεδίων
149 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 8
Απόφαση ΔΕΔ 111/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Πρόστιμο ΚΒΣ άρθρο 7 παρ 3 Ν 4337/2015_Εισόδημα _ΦΠΑ_ ΦΑΠ_ ΚΝΤΧ_ Πρόστιμο άρθρου 54 ΚΦΔ_Έλεγχος χρήσης 2012 με την ΠΟΛ 1037_2005_ Απώλεια των χρησιμοποιηθέντων θεωρημένων βιβλίων_Μη έκδοση _ΑΛΠ από ΦΤΜ_ φορολογικών στοιχείων χωρίς να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός εκάστης συναλλαγής από κατάστημα εστίασης_ Μετατροπή αγορών σε πωλήσεις_ Εφαρμογή των διατάξεων της παρ 10 α΄ του άρθρου 5 του ν 2523_1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την περ ζ΄ της παρ 3 του άρθρου 7 του Ν 4337_2015_Απόκρυψη φορολογητέας ύλης _ φορολογητέα ύλη με βάση τα τεκμήρια_ Ανακριβή βιβλία _Εξωλογιστικός προσδιορισμός των αποτελεσμάτων _Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 30 παρ 4 του ΚΒΣ_ 30 και 32 ν 2238_1994_48 παρ 3 Ν 2859_2000 _ Λογιστικές διαφορές_ άρθρο 31 ν 2238_1994 _7835505_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 21/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 17/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Εφόσον κατά τη διενέργεια ελέγχων σε φορολογούμενους οι οποίοι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης διαπιστώνεται η μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση ποσών φόρων ή οιεσδήποτε παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας που ανάγονται σε χρόνο πριν από την κήρυξη της πτώχευσης οι εκάστοτε προβλεπόμενες πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και επιβολής προστίμων εκδίδονται επ’ ονόματι του υπόχρεου οφειλέτη _ πτωχός _ Ο συσχετισμός μεταξύ κόστους πωληθέντων και πωλήσεων με την εφαρμογή του συντελεστή μικτού αποτελέσματος επί πωλήσεων για τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων της προσφεύγουσας δεδομένης της μη υποβολής δήλωσης και της μη διαφύλαξης του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού και κατ επέκταση της αδυναμίας ελέγχου κλειστής αποθήκης είναι συμβατή με τα διδάγματα της λογικής και τους κανόνες λογιστικής και οικονομικής επιστήμης _ H τυχόν διαφορά ακαθάριστων εσόδων που προκύπτει από επαναπροσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων λόγω ανακρίβειας των βιβλίων και στοιχείων επιμερίζεται σε κάθε περίπτωση κατ αναλογία της συμμετοχής των εφαρμοζόμενων συντελεστών ΦΠΑ στα δηλούμενα φορολογητέα και απαλλασσόμενα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ακαθάριστα έσοδα _4761403_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 03/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 18/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση _ Όταν ο φορολογούμενος αμφιβάλλει σχετικά με την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης έχει δικαίωμα να υποβάλει φορολογική δήλωση με επιφύλαξη η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη _ Κάθε γενική ή αόριστη επιφύλαξη θεωρείται άκυρη και δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα _ Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ μπορεί ωστόσο να διορθώνει αριθμητικά λάθη ή αναριθμητισμούς της δήλωσης _ Περαιτέρω εξουσία επέμβασης διόρθωσης των δηλωθέντων από τον φορολογούμενο δεν διαθέτει _8713496_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 03/01/2019
Σελίδα 1 από 8