Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Καθαρισμός πεδίων
113 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 6
Απόφαση ΔΕΔ 887/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Εισόδημα _ΦΠΑ_ Πρόστιμο άρθρου 7 του Ν 4337_2015_ Πρόστιμο άρθρου 54 ν 4174_2013_Τέλη Χαρτοσήμου_Έλεγχος χρήσης 2012 με βάση την ΠΟΛ 1037_ 2005 _Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων _ Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39α του ν 2859_2000 _Ανωτέρα βία_ Μη προσκόμιση όλων των φορολογικών στοιχείων αγορών_ δαπανών_ πωλήσεων_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 30 παρ 4 του ΠΔ 186_1992 σε συνδυασμό με τα άρθρα 30_ 31 _32 και 66 του Ν 2238_1994 32 παρ 1 και 48 του ν 2859_2000 και των άρθρων 13 παρ 1δ και 15 παρ 1α του ΚΝΤΧ _9829921_ _2188014_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/04/2019
Απόφαση ΔΕΔ 786/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΚΝΤΧ _Εισόδημα_ Πρόστιμο εισοδήματος του άρθρου 4 του ν 2523_1997_τακτικός έλεγχος βάσει της ΠΟΛ 1159_2011_Μη απόδοση τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου στα ως άνω τέλη _ Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου ΑΕ τα οποία δεν επιστράφηκαν λόγω του ότι δεν πραγματοποιήθηκε η αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΓΛΣ θεωρούμενα ως απλές καταθέσεις_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15 παρ 5γ εδαφ δ΄ και 13 παρ 1α του ΠΔ της 28_7_1931_ ΣτΕ 1470_2002_Αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων_ αρχή του δεδουλευμένου _εφαρμογή των διατάξεων της περ α΄ του άρθρου 102 του ν 2238_1994_ Έλεγχος χρήσης 2012 _671197_ _4898798_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/04/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 01/03/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/02/2019
Σελίδα 1 από 6