Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Καθαρισμός πεδίων
152 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 8
Απόφαση ΔΕΔ 1679/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΕ , ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ. ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ/ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 806 ΤΟΥ Α.Κ., ΟΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΔΑΝΕΙΟ, ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 1 % Παρ. 5 περ. Γ Εδαφ 4ο ΑΡΘ. 15 Κ.Ν.Τ.Χ. άρθρο 806 ΑΚ, ΣτΕ 3402/1988, 6172, 4287/1995, 2073/1989, άρθρο 17 ν. 2690/1999, άρθρο 64 ν. 4174/2013, ΣτΕ 460/1994, ΣτΕ 4463/1997 _1111 _8378482_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 23/05/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1678/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΕ , ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ. ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ/ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 806 ΤΟΥ Α.Κ., ΟΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΔΑΝΕΙΟ, ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 1 % Παρ. 5 περ. Γ Εδαφ 4ο ΑΡΘ. 15 Κ.Ν.Τ.Χ. άρθρο 806 Αστικού Κώδικα, ΣτΕ 3402/1988, 6172-4287/1995, 2073/1989, άρθρο 17 ν. 2690/1999, άρθρο 64 ν. 4174/2013 _1111 _234758_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 23/05/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1209/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Στη διοικητική πράξη πρέπει να γίνεται μνεία συγκεκριμένων στοιχείων που στηρίζουν το συμπέρασμά της. Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου. Για την υπαγωγή των δανείων σε τέλος χαρτοσήμου απαιτείται η ύπαρξη εγγράφου ή εγγραφή στα βιβλία των επιτηδευματιών (ΣτΕ 2047/1978) _9820163_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 22/05/2019
Σελίδα 1 από 8