Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗ
Καθαρισμός πεδίων
49 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Απόφαση ΔΕΔ 2750/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - Προσαύξηση περιουσίας από καταθέσεις χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς για τα οποία δεν αποδείχθηκε η πηγή και η αιτία προέλευσής τους ή ότι τα ποσά αυτά φορολογήθηκαν ή απαλλάχθηκαν νόμιμα του φόρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 48 του ν.2238/94. Εφαρμογή ευμενέστερου νομοθετικού καθεστώτος σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη του άρθρου 49 παρ. 1 και 2 ν. 4509/2017 _749104_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/05/2018
Απόφαση ΔΕΔ 2788/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - Προσαύξηση περιουσίας από καταθέσεις χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς για τα οποία δεν αποδείχθηκε η πηγή και η αιτία προέλευσής τους ή ότι τα ποσά αυτά φορολογήθηκαν ή απαλλάχθηκαν νόμιμα του φόρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 48 του ν.2238/94. Εφαρμογή ευμενέστερου νομοθετικού καθεστώτος σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη του άρθρου 49 παρ. 1 και 2 ν. 4509/2017. Λόγω εκπρόθεσμης δήλωσης μη παραγραφή της χρήσης 2007. Εφαρμογή ευμενέστερου νομοθετικού καθεστώτος σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη του άρθρου 49 παρ. 1 και 2 ν. 4509/2017 _1153617_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/05/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/05/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1015/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - ΚΒΣ_ Εισόδημα _ΦΠΑ_ ειδική εισφορά _πρόστιμο ΦΠΑ άρθρου 6_ άρθρου 4 ν2523_97 _Εκδότης εικονικών_ Μη έκδοση στοιχείων_ Άνοιγμα λογαριασμών _Άρθρο 48 παρ 3 του Ν. 2238_1994- Άρθρο 15 παρ 3 του Ν 3888_2010_ Προσαύξηση περιουσίας Έλεγχος χρήσεων 2008 Άρθρο 84 παρ 5 του Ν 2238_1994-Δ12Β1171078_2010_Γνωμοδότηση 173_2006 ΝΣΚ 2009_ 2010 και 2011 Έλεγχος των τραπεζικών καταθέσεων της ημεδαπής_ Εφαρμογή επιεικέστερης διάταξης ως προς τους πρόσθετους φόρους στις χρήσεις 2008_2011 _2902294_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 22/05/2018
Απόφαση ΔΕΔ 2524/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - Κρίθηκε φορολογικός κάτοικος εξωτερικού από το 2003 . Προσαύξηση περιουσίας από καταθέσεις χρηματικών ποσών που δεν αιτιολογήθηκε η προέλευση. Λόγω εκπροθέσμων δηλώσεων μη παραγραφή των χρήσεων 2003 -2010. Καταλογίστηκε χαρτόσημο για χρήματα που δόθηκαν από τον υπό κρίση λογαριασμό για αποπληρωμή δανείου ως εγγυητές του δανείου. Εφαρμογή ευμενέστερου νομοθετικού καθεστώτος σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη του άρθρου 49 παρ. 1 και 2 ν. 4509/2017 _1639032_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 21/05/2018
Σελίδα 1 από 3