Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
Καθαρισμός πεδίων
26 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Απόφαση ΔΕΔ 247/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ_Έλεγχος βάσει των ΠΟΛ 1124_2015 και 1036_2017_Εισόδημα _Παρακρατούμενοι ελευθερίων επαγγελμάτων_ Τέλη χαρτοσήμου _ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 22_ 23_24 _27_62 και 100 του ν 4172_2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1113_2015_ Μεταφερόμενη ζημιά προηγουμένων ετών_ έκπτωση επιχειρηματικών δαπανών_ μη εκπιπτόμενες δαπάνες_ αποσβέσεις_ Λογιστικές Διαφορές _ έλεγχος φορολογικών ετών 2014- 2016 _732693_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 63/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Εισόδημα ΦΠΑ Παρακρατούμενος φόρος Μισθωτής Εργασίας και Συντάξεων _ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης _ προστίμου άρθρου 7 παρ. 3 & 5 ν. 4337_2015 _ πρόστιμο εισοδήματος άρθρου 4 ν. 2523_1994 και Τέλη Χαρτοσήμου_Μικτός τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός _εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 15 παρ α και παρ 5γ εδαφ δ και 13 παρ 1α του Π Δ Μη απόδοση τελών χαρτοσήμου_ Λογιστικές διαφορές_ ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που δεν επιστράφησαν στους μετόχους _2079671_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/01/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/01/2019
Σελίδα 1 από 2