Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ
Καθαρισμός πεδίων
80 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 4
Απόφαση ΔΕΔ 32/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Η εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον καταλογισμό φόρου τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ενώ επί εκπροθέσμου υποβολής ισχύει ο κανόνας της 5ετούς παραγραφής της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν2238/1994 με την παρέκτασή της κατά τρία έτη στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής _ Η εν λόγω ερμηνευτική θέση της Διοίκησης περί τριετούς παρέκτασης του χρόνου παραγραφής σε περίπτωση που η δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της πενταετούς παραγραφής καταλαμβάνει την υποβολή αρχικών δηλώσεων και όχι τροποποιητικών όπως προκύπτει και από το σκεπτικό της προαναφερθείσας γνωμοδότησης _ Για την απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων του επιτηδευματία και τον εξωλογιστικό προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του απαιτείται οι διαπιστούμενες πλημμέλειες να καθιστούν αδύνατη την ενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων και ανέφικτο το λογιστικό προσδιορισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων του σύμφωνα με τη σχετική προς το θέμα αυτό αιτιολογημένη κρίση της φορολογικής αρχής ή σε περίπτωση που αμφισβητηθεί η κρίση αυτή σύμφωνα με την αιτιολογημένη κρίση του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου _3712076_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 08/01/2019
Σελίδα 1 από 4