Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Έτος: 2009
Καθαρισμός πεδίων
15 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 04/09/2009
Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται στους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου που επιβάλλονται για λογαριασμό ενός από τα Συμβαλλόμενα Κράτη ή των πολιτικών υποδιαιρέσεων ή των τοπικών αρχών αυτού, ανεξάρτητα από τον τρόπο που επιβάλλονται.
Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Φόροι εισοδήματος και κεφαλαίου θεωρούνται όλοι οι φόροι που επιβάλλονται στο συνολικό εισόδημα, στο συνολικό κεφάλαιο, ή σε στοιχεία του εισοδήματος ή του κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των φόρων που επιβάλλονται στην ωφέλεια που προκύπτει από την εκποίηση κινητής ή ακίνητης περιουσίας καθώς και των φόρων επί της υπεραξίας που προκύπτει από την ανατίμηση του κεφαλαίου.
Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Οι φόροι στους οποίους εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβαση είναι: Στην Ελληνική Δημοκρατία: 1) ο φόρος εισοδήματος και κεφαλαίου των φυσικών προσώπων, 2) ο φόρος εισοδήματος και κεφαλαίου των νομικών προσώπων, (στο εξής αναφερόμενοι ως «Ελληνικός φόρος»). Στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη: 1. ο φόρος στα κέρδη, 2. ο φόρος στο εισόδημα, 3. ο φόρος στο κεφάλαιο (στο εξής αναφερόμενοι ως «φόρος της Βοσνίας
Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
αυτό, μόνον όσον αφορά εισόδημα που προέρχεται από πηγές μέσα σ’ αυτό το Κράτος ή κεφάλαιο που βρίσκεται σε αυτό.
Άρθρο 9
1) Αν: α) Επιχείρηση του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο μιας επιχείρησης του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, ή β) τα ίδια πρόσωπα συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο επιχείρησης του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και μιας επιχείρησης του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, και σε καθεμία από τις περιπτώσεις
Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
είναι εταιρεία (εκτός από προσωπική εταιρεία) η οποία κατέχει άμεσα τουλάχιστο το 25 τοις εκατό του κεφαλαίου της εταιρείας που καταβάλλει τα μερίσματα β) 15 τοις εκατό του ακαθάριστου ποσού των μερισμάτων σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Κρατών καθορίζουν με αμοιβαία συμφωνία τον τρόπο εφαρμογής των περιορισμών αυτών. Η παρούσα παράγραφος δεν επηρεάζει την φορολογία
Άρθρο 23/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Κεφάλαιο που αντιπροσωπεύεται από ακίνητη περιουσία, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 6 της παρούσας Σύμβασης, η οποία ανήκει σε κάτοικο του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και βρίσκεται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, μπορεί να φορολογείται στο άλλο αυτό Κράτος.
Άρθρο 23/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Κεφάλαιο που αντιπροσωπεύεται από κινητή περιουσία η οποία αποτελεί μέρος της επαγγελματικής περιουσίας μιας μόνιμης εγκατάστασης, την οποία επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους έχει στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος ή από κινητή περιουσία που συνδέεται με καθορισμένη βάση την οποία κάτοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους έχει στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος για τον σκοπό της παροχής μη εξαρτημένων
Άρθρο 23/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Κεφάλαιο που αντιπροσωπεύεται από σκάφη αεροσκάφη και οχήματα σε διεθνείς μεταφορές και από κινητή περιουσία που συνδέεται με την εκμετάλλευση αυτών των σκαφών, αεροσκαφών και οχημάτων θα φορολογείται σύμφωνα με το άρθρο 8.
Άρθρο 23/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Όλα τα άλλα στοιχεία κεφαλαίου κατοίκου ενός Συμβαλλόμενου Κράτους φορολογούνται μόνο στο Κράτος αυτό.
Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αν κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους αποκτά εισόδημα ή κατέχει περιουσία το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της Σύμβασης, δύναται να φορολογείται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, το πρώτο − μνημονευθέν Κράτος αναγνωρίζει: − ως έκπτωση αχό το φόρο εισοδήματος αυτού του κατοίκου, ποσό ίσο προς το φόρο εισοδήματος που καταβλήθηκε σε αυτό το άλλο Κράτος, − ως έκπτωση αχό φόρο κεφαλαίου αυτού
Άρθρο 25/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
επιχείρησης, με τους ίδιους όρους, σαν να είχαν καταβληθεί σε κάτοικο του πρώτου αναφερόμενου Συμβαλλόμενου Κράτους. Παρομοίως, οποιαδήποτε χρέη μιας επιχείρησης ενός Συμβαλλόμενου Κράτους προς κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους αφαιρούνται για τον υπολογισμό τον φορολογητέου κεφαλαίου της εν λόγω επιχείρησης, με τους ίδιους όρους σαν να είχαν συναφθεί με κάτοικο του πρώτου αναφερόμενου Συμβαλλόμενου
Άρθρο 25/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Επιχειρήσεις ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, των οποίων το κεφάλαιο συνολικά ή εν μέρει ανήκει ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από έναν ή περισσότερους κατοίκους του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, δεν υποβάλλονται στο πρώτο αναφερόμενο Κράτος σε οποιαδήποτε φορολογία ή σχετική με αυτές απαίτηση διαφορετική ή περισσότερο επαχθής από την φορολογία και τη σχετική με αυτή απαιτήσεις στην οποία υποβάλλονται
Άρθρο 29/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία ανταλλαγής των εγγράφων επικύρωσης, και οι διατάξεις θα έχουν επίπτωση όσον αφορά τους φόρους επί του προκύπτοντος εισοδήματος και των φόρων επί του κατεχόμενου κεφαλαίου σε κάθε δημοσιονομικό έτος με έναρξη από την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί αυτού στο οποίο τα έγγραφα της επικύρωσης θα ανταλλαχθούν.
Άρθρο 30
. Σε αυτήν την περίπτωση η Σύμβαση παύει να έχει εφαρμογή αναφορικά με τους φόρους σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν και φόρων επί του κατεχόμενου κεφαλαίου σε κάθε οικονομικό έτος κατά το οποίο επιδίδεται αυτή η αναγγελία. Σε μαρτυρία των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι γι’ αυτό, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση. Έγινε στο Σεράγεβο, την 23η Ιουλίου, 2007 σε δύο πρωτότυπα στην Ελληνική
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 13/02/2009
Άρθρο πρώτο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται, στους φόρους επί του εισοδήματος και επί της ωφέλειας από κεφάλαιο, οι οποίοι επιβάλλονται για λογαριασμό καθενός από τα συμβαλλόμενα κράτη των πολιτικών τους υποδιαιρέσεων και των τοπικών τους αρχών, οποιοδήποτε και αν είναι το σύστημα είσπραξης.
Άρθρο πρώτο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Ως φόροι επί του εισοδήματος θεωρούνται οι φόροι οι επιβαλλόμενοι επί του συνολικού εισοδήματος ή επί στοιχείων εισοδήματος και ως φόροι επί της ωφέλειας από κεφάλαιο, οι φόροι οι επιβαλλόμενοι επί της ωφέλειας που προέρχεται από την εκποίηση κινητής ή ακίνητης περιουσίας καθώς και οι φόροι επί της υπεραξίας.
Άρθρο πρώτο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Οι υφιστάμενοι φόροι επί των οποίων εφαρμόζεται η σύμβαση είναι κυρίως: α. όσον αφορά την Δημοκρατία της Τυνησίας: − ο φόρος επί του εισοδήματος των φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένης και της φορολογίας της ωφέλειας από κεφάλαιο. − ο φόρος των Εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης και της φορολογίας της ωφέλειας από κεφάλαιο καλούμενοι στο εξής «Τυνησιακοί φόροι». β. όσον αφορά την Δημοκρατία
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 27/05/2009
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 28
Επενδυτικών Υπηρεσιών Οι παράγραφοι 1 έως 3 του[ άρθρου 10 του ν. 3606/ 2007] αντικαθίστανται ως εξής: «1. Το µετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ ανέρχεται τουλάχιστον σε ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ. 2. Το µετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ η οποία προβαίνει σε διαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό, σε αναδοχή χρηµατοπιστωτικών µέσων ή τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων µε δέσµευση ανάληψης, ή σε λειτουργία ΠΜ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 45
, η φορολογική υπόθεση, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου, περαιώνεται ως ειλικρινής µε βάση την αξία της αρχικής δήλωσης. 5. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 της ενότητας Α του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα και στις υποθέσεις της ενότητας αυτής. Γ. Οι διατάξεις της ενότητας Α του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα στις υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται και προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο ως εξής: «Για τον προσδιορισµό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγµατικά εισοδήµατα που έχουν φορολογηθεί ή νόµιµα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συµψηφισµό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, από τα χρηµατικά ποσά, τα οριζόµενα στις περιπτώσεις β
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 19/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Savings Banks" κατά την έννοια του "Trustee Savings Banks Act, 1989", ιβ) οι εταιρείες του ιταλικού δικαίου που αποκαλούνται ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ Άρθρο 19 Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2006/98/ΕΚ για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της φορολογίας, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας "società per azioni", "società in accomandita per azioni", "società a
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 32
Προστίθεται παράγραφος 4α µετά από την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του κ.[ν. 2190/1920] ως εξής: «4α. Μείωση µετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται και µε σκοπό το σχηµατισµό ειδικού αποθεµατικού, όταν η χρηµατιστηριακή τιµή είναι κατώτερη, ίδια ή υπερβαίνει έως 10% την ονοµαστική αξία της µετοχής. Το ειδικό αυτό αποθεµατικό µπορεί, µόνον: α) να κεφαλαιοποιηθεί και β) να συµψηφισθεί για απόσβεση ζηµιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 33/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το πρώτο εδάφιο του [άρθρου 11 του π.δ. 23/2005], όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος υποχρεούνται να διαθέτουν ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο: α) 3.000.000 ευρώ για τους κλάδους ασφάλισης 10 µέχρι και 15, β) 2.000.000 ευρώ για τους κλάδους 1 µέχρι και 9 και 16 έως και 18, και γ) 3.000.000 ευρώ για τις ασφαλίσεις ζωής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 40/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
αντιπροσώπους της. 3. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής). Η λήξη της ορίζεται η αντίστοιχη ηµεροµηνία του έτους 2059. Η διάρκεια της εταιρείας µπορεί να παραταθεί ή να συντµηθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Άρθρο 3: Κεφάλαιο 1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 40/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων παρέχεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της[ παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 1676/1986] (ΦΕΚ 204 Α).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 43
Στο άρθρο 3 του σχεδίου νόµου «Ενσωµάτωση Οδηγιώ[ν 2006/98]/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιώ[ν 2006/112]/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» προστίθεται παράγραφος 7: «7. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) που κυρώθηκε µε το [ν. 2238/1994] (ΦΕΚ 151 Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 47/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 του κ.[ν. 2190/1920], για τους σκοπούς της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύµατος που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το[ άρθρο 1 του ν. 3723/2008] (ΦΕΚ 250 Α΄), σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθμ. 54201/Β2884/26.11.2008 (ΦΕΚ 2471 Β΄/ 4.12.2008) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, η εκτίµηση της αξίας των εισφερόµενων οµολόγων διενεργείται πριν
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 47/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Σε περίπτωση αυξήσεως κεφαλαίου πιστωτικών ιδρυµάτων για επαναγορά των προνοµιούχων µετοχών, κατά την[ παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008], η σχετική απόφαση λαµβάνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 29 παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 του κ.[ν. 2190/ 1920] από τη Γενική Συνέλευση των κοινών µόνο µετόχων, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 13 του κ.[ν. 2190/1920]. ∆ικαίωµα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 48
, κατά την κρίση της, από τους ενεχυρασµένους τίτλους και απαιτήσεις, εκείνους που θα εκποιήσει ή εισπράξει προς ικανοποίηση των ασφαλισµένων απαιτήσεων. Το προϊόν της εκποίησης ή ρευστοποίησης διατίθεται για την ικανοποίηση της ασφαλιζόµενης απαίτησης, κατά δαπάνες, τόκους, κεφάλαιο, κατά προτεραιότητα έναντι παντός άλλου πιστωτή». 5. Μετά την τρίτη παράγραφο του άρθρου 57Α, τίθεται νέα παράγραφος ως εξής
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 16/02/2009
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 11/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Οι τίτλοι που αποτελούν στοιχεία των «ιδίων κεφαλαίων» των πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά την έννοια της ΠΔ/ΤΕ 2587/2007.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 11/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11
Οι καταθέσεις των μετόχων του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος που περιέρχεται σε αδυναμία, των οποίων η συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα στο κεφάλαιό του ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, καθώς και των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διενέργεια του προβλεπόμενου στη νομοθεσία ελέγχου των οικονομικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13
Οι κατά την παράγραφο 11 εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων, πλέον των τυχόν προσόδων που αναλογούν σε αυτές, συνιστούν τις ατομικές τους μερίδες σε αυτό. Κάθε πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων έχει μία ατομική μερίδα σε αυτό. Οι ατομικές μερίδες αντιστοιχούν στο ποσοστό συμμετοχής του κάθε συμμετέχοντος στο Πρόσθετο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 84
Aρχικό εγγυητικό κεφάλαιο αντασφαλιστικής επιχείρησης 1. Το αρχικό εγγυητικό κεφάλαιο αντασφαλιστικής επιχείρησης, προκειμένου για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της, ανέρχεται τουλάχιστον σε τρία εκα− τομμύρια (3.000.000) ευρώ. 2. Οι μετοχές των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων είναι ονομαστικές. 3. Για να εκδοθεί άδεια σύστασης σε αντασφαλιστική επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 110
Ακυρωτικός έλεγχος Οι ατομικές διοικητικές πράξεις, που εκδίδει η ΕΠ.Ε.Ι.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου υπό− κεινται σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15
Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης σε καταθέτες κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου χρησιμοποιείται αρχικώς, μέχρι την εξάντλησή της, η ατομική μερίδα του συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος στο Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων. Αν η μερίδα αυτή δεν επαρκεί, για το υπόλοιπο καταβλητέο ποσό, χρήση των κεφαλαίων του Πρόσθετου Κεφαλαίου Κάλυψης Καταθέσεων θα γίνεται κατά τα οριζόμενα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12
Το Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων είναι ομάδα περιουσίας, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στα συμμετέχοντα σε αυτό πιστωτικά ιδρύματα, κατά το λόγο συμμετοχής τους σε αυτό και αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης από το ΤΕΚΕ κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Συνιστάται και διαμορφώνεται με βάση τις, κατά την παράγραφο 11, εισφορές σε αυτό των συμμετεχόντων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 99
Ύψος κεφαλαίου εγγυήσεων 1. Το ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο αντασφαλιστικής επιχείρησης ανέρχεται σε τουλάχιστον 3.000.000 ευρώ ή στο τυχόν υψηλότερο ποσό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητάς της, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί επί τη βάσει των προβλέ− ψεων του άρθρου 98 του παρόντος διατάγματος. 2. Το ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο αντασφαλιστικής επιχείρησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 27/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η κάλυψη των επενδυτώνπελατών πιστωτικών ιδρυμάτων για τις παρεχόμενες από αυτά καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 27/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Πιστωτικά ιδρύματα τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου συμμετέχουν στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών του [ν. 2533/1997], όπως ισχύει, εξακολουθούν να συμμετέχουν στο τελευταίο και δεν υπέχουν υποχρέωση συμμετοχής στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11
Το ποσό της διαφοράς της ετήσιας τακτικής εισφοράς των πιστωτικών ιδρυμάτων που προκύπτει από την εφαρμογή της[ παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3714/2008] (ΦΕΚ 231 Α΄) περιέρχεται σε ειδική ομάδα περιουσίας που προορίζεται αποκλειστικά για την ικανοποίηση απαιτήσεων των καταθετών των συμμετεχόντων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικών ιδρυμάτων (το «Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 4α/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Για τον υπολογισμό του ενεργητικού του Πρόσθετου Κεφαλαίου Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ και, αντιστοίχως, της αξίας της μερίδας του αποχωρούντος, λαμβάνονται υπόψη και οι απαιτήσεις καταθετών συμμετεχόντων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικών ιδρυμάτων που τυχόν έχουν περιέλθει σε αδυναμία, εφόσον, αθροιστικώς, α) η αδυναμία επήλθε μέχρι και τρεις μήνες μετά την αποχώρηση και β
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 9/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως καταθέσεις ορίζονται τα πιστωτικά υπόλοιπα των κατατεθειμένων σε λογαριασμούς κεφαλαίων ή τα πιστωτικά υπόλοιπα προσωρινού χαρακτήρα που προκύπτουν κατά τις συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές και τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να επιστρέψει βάσει των εφαρμοζόμενων νόμιμων και συμβατικών όρων, καθώς και οι υποχρεώσεις για τις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 10/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η αποζημίωση καταβάλλεται στον πραγματικό δικαιούχο των κεφαλαίων ή χρηματοπιστωτικών μέσων, εφόσον η ταυτότητά του διαπιστώνεται ή δύναται να διαπιστωθεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία διαπιστώνεται αδυναμία του συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση περισσότερων πραγματικών δικαιούχων, για τον υπολογισμό του ορίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 40/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Στην[ παράγραφο 1 του άρθρου 19 του π.δ. 237/1986] (ΦΕΚ 110 Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ε) ως εξής: «ε) Το ατύχημα προήλθε από ορισμένους τύπων οχημάτων ή ορισμένα οχήματα με ειδική πινακίδα κυκλοφορίας και των οποίων η ευθύνη δεν είχε καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή το Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο αποζημίωσε ζημία που προκλήθηκε από όχημα ειδικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 6/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού που αφορούν το Ενεργητικό του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων, καταβάλλουν, πέραν της εκάστοτε αναλογούσας σε αυτά τακτικής εισφοράς, αρχική εισφορά ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του ύψους των συσσωρευμένων πόρων του Ενεργητικού του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ επί το λόγο των ιδίων κεφαλαίων τους προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16
Το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ αποκτά αυτοδικαίως απαιτήσεις κατά του περιελθόντος σε αδυναμία πιστωτικού ιδρύματος για ποσά που καταβάλλονται σε καταθέτες−πελάτες του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος από το Ενεργητικό του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ, καθώς και από το Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων πέραν της ατομικής μερίδας του περιελθόντος σε αδυναμία πιστωτικού ιδρύματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 11−16 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 4α, η συμμετοχή στο ιδρυτικό κεφάλαιο, καθώς και η κάθε μορφής εισφορά πιστωτικού ιδρύματος στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ δεν αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του πιστωτικού ιδρύματος και δεν επιστρέφονται σε αυτό για οποιονδήποτε λόγο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14
Οι ατομικές μερίδες των πιστωτικών ιδρυμάτων που απαρτίζουν το Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων είναι ακατάσχετες έναντι του ΤΕΚΕ. Τυχόν κατάσχεση επιτρέπεται μόνον εις βάρος της τυχόν επιστρεφόμενης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4α, στο πιστωτικό ίδρυμα ατομικής του μερίδας και μέχρι της αξίας αυτής, σε περίπτωση αποχώρησης αυτού από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 4α/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ παύσει, για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο, να συμμετέχει σε αυτό, καταβάλλεται σε αυτό, σε μετρητά, η αξία της ατομικής του μερίδας στο Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων, με την αποτίμηση που ισχύει κατά το χρόνο της αποχώρησής του, όπως ορίζεται ειδικότερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 27/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και υποχρεούνται να συμμετάσχουν στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ βάσει των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία συμμετοχής τους στο ΤΕΚΕ εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τηρώντας τη διαδικασία που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΚΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 45/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το σημείο (γ) στο άρθρο 2α του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «γ) «Αντασφαλιστική επιχείρηση»: θεωρείται η επιχείρηση η οποία έχει λάβει διοικητική άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 12 του παρόντος διατάγματος.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 45/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Στο άρθρο 2α του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται νέο σημείο (λζ) ως εξής: «λζ) Ως «αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας»: νοείται η επιχείρηση η οποία, εάν είχε την έδρα της εντός Ε.Ε., θα χρειαζόταν διοικητική άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 12 του παρόντος διατάγματος.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 55
Μετά την περίπτωση κα΄ του κεφαλαίου Α του άρθρου 13γ του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κβ΄, ως εξής: «κβ) Κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου μπορεί να καθορίζεται με απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 89
Οικονομικές Καταστάσεις και τακτικός έλεγχος αντασφαλιστικής επιχείρησης 1. Οι διατάξεις του εντέκατου κεφαλαίου του παρό− ντος διατάγματος εφαρμόζονται στις αντασφαλιστικές αναλήψεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, διέπουν δε αναλογικά εφαρμοζόμενες και τις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. 2. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων διενεργείται υποχρε− ωτικά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
ή υπαγωγής τους στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων, αρχική εισφορά ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του ύψους των συσσωρευμένων πόρων του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ επί το λόγο των ιδίων κεφαλαίων τους προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν ήδη στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ. Ως ημερομηνία βάσης υπολογισμού των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 13/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
του κεφάλαια που τους οφείλει ή κεφάλαιά τους που βρίσκονται στην κατοχή του, άμεσα ή έμμεσα, στο πλαίσιο της εκ μέρους του παροχής καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, β) είτε να παραδώσει στους επενδυτές−πελάτες του χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά την έννοια του[ άρθρου 5 του ν. 3606/2007], που τους ανήκουν και τα οποία το συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα κατέχει, διαχειρίζεται ή φυλάσσει για λογαριασμό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 1
Με τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού αντικαθίστανται τα άρθρα 1 έως 17 του [ν. 2832/2000] (ΦΕΚ 141 Α΄), με τα οποία κωδικοποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του [ν. 2324/1995] (ΦΕΚ 146 Α΄) που είχαν ενσωματώσει την Οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1994 «περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων» και κωδικοποιούνται οι ρυθμίσεις σχετικά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Το ιδρυτικό κεφάλαιο του ΤΕΚΕ, ως καθολικού διαδόχου του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚ) κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 27, ανέρχεται στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εννέα (8.804.109) ευρώ (εκ μετατροπής ποσού τριών δισεκατομμυρίων δραχμών) και έχει καλυφθεί ως εξής: α) κατά έξι δέκατα (6/10) από την Τράπεζα της Ελλάδος, β) κατά τέσσερα δέκατα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Ως υποκατάστημα για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου νοείται η μονάδα εκμετάλλευσης πιστωτικού ιδρύματος που δεν έχει ιδία νομική προσωπικότητα και παρέχει μερικές ή όλες από τις υπηρεσίες που θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα της δραστηριότητας του πιστωτικού ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων των καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Περισσότερες της μιας μονάδες εκμετάλλευσης που λειτουργούν στο ίδιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 7/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
να καταβάλλονται εγκαίρως στους δικαιούχους οι οφειλόμενες σε αυτούς αποζημιώσεις, ιδίως εφόσον δεν επαρκούν τα κεφάλαια του Ενεργητικού του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 7/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
Κατά την ενεργοποίηση της διαδικασίας αποζημίωσης επενδυτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13, τα κεφάλαια του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ που είναι κατατεθειμένα στο περιελθόν σε αδυναμία πιστωτικό ίδρυμα, οι προκύπτοντες δεδουλευμένοι τόκοι, καθώς και κάθε τυχόν οφειλόμενη εισφορά προς το Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ αποδίδονται αμέσως στο τελευταίο από τους ασκούντες τη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 20/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
αναγκαστικής εκτέλεσης, το ΤΕΚΕ κατατάσσεται στη σειρά που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τις απαιτήσεις του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών του [ν. 2533/1997] κατά οφειλέτη−ΕΠΕΥ, όπως ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 27/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Επενδύσεων του ΤΕΚΕ κατά τις διατάξεις του άρθρου 3, δεν υπέχουν δε οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών του [ν. 2533/1997], όπως ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 59
Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 17β του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «α) Όταν πρόκειται για δραστηριότητες ασφαλίσεων κατά ζημιών, το εγγυητικό κεφάλαιο αποτελείται από τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 17α παράγραφος 3 σημεία i και ii και εδάφιο γ΄ του σημείου iii, και σε καμία περίπτωση το κεφάλαιο αυτό, δεν μπορεί να είναι κατώτερο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
προς αυτούς υποχρεώσεις τους, για απαιτήσεις που απορρέουν από την παροχή «καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών», ως τέτοιων νοουμένων, για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, των επενδυτικών υπηρεσιών που αναφέρονται στο[ άρθρο 4 του ν. 3606/2007] (ΦΕΚ 195 Α΄) παράγραφοι 1 (α) – (δ), (στ), (ζ) και της παρεπόμενης υπηρεσίας της παραγράφου 2 (α) του ίδιου άρθρου, με στόχο τη συμβολή στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 29
) ημερών, ακόμη και αν το όχημα δεν έχει ταξινομηθεί επίσημα. Εάν κατά το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών το όχημα εμπλακεί σε ατύχημα χωρίς να έχει ασφαλισθεί, το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει την κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του παρόντος διατάγματος αποζημίωση.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 85
Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας αντασφαλιστικής επιχείρησης 1. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. χορηγεί άδεια λειτουργίας μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος κεφαλαίου και ειδικότερα εφόσον: α) έχει καταβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 84 του πα− ρόντος διατάγματος το αρχικό εγγυητικό κεφάλαιο, β) έχει κριθεί η καταλληλότητα των ιδιοκτητών (μετό− χων) και διοικητών της ασφαλιστικής επιχείρησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 67
Μετά το Ενδέκατο Κεφάλαιο του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται Κεφάλαιο Δωδέκατο ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΙΤΛΟΣ Ι: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 79 Σκοπός Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2005/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (ΕΕ L 323 της 9.12.2005) σχετικά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
α) Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα του Ενεργητικού του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ, που προκύπτουν από τους πόρους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν επαρκούν για την καταβολή αποζημιώσεων καταθετών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ δανείζεται τα απαιτούμενα κεφάλαια από τα συμμετέχοντα σε αυτό πιστωτικά ιδρύματα ή/και από άλλες πηγές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 9/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση. Για τη μετατροπή από τους καταθέτες των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων που αφορούν τις καταθέσεις σε ξένα νομίσματα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στα αντίστοιχα νομίσματα, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συναλλάγματος και κίνησης κεφαλαίων. Στο ως άνω όριο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 94
Απόθεμα εξισορρόπησης 1. Κάθε αντασφαλιστική επιχείρηση που αντασφα− λίζει κινδύνους του Κλάδου 14 του Κεφαλαίου Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του παρόντος διατάγματος («Πι− στώσεις») υποχρεούται σε σχηματισμό, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο του παρόντος διατάγματος, και κάλυψη, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο του παρόντος διατάγματος, αποθέματος εξισορρόπησης, με σκοπό την αντιστάθμιση τυχόν
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 91
) εάν απέκτησε την άδεια λειτουργίας με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιονδήποτε άλλο παράνομο τρόπο, (γ) εάν κρίνει ότι έχουν παύσει να συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες είχε χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας, (δ) εάν η αντασφαλιστική επιχείρηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων, (ε) εάν η αντασφαλιστική επιχείρηση έχει υποπέσει
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 50
του περιθωρίου φερεγγυότητας της συνδεδεμένης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης και του αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας της συνδεδεμένης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης αντιστοίχως. 2. Για τον υπολογισμό, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ισχύουν τα εξής: α) Αναλογικό μερίδιο σημαίνει την αναλογία του εγγεγραμμένου κεφαλαίου των οικείων συνδεδεμένων επιχειρήσεων, το οποίο ανήκει
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 60/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 17γ του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «1. α) Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. διαπιστώνει την εκ μέρους των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τήρηση των διατάξεων του παρόντος που αφορούν το περιθώριο φερεγγυότητας και το εγγυητικό κεφάλαιο, προβαίνοντας σε, τουλάχιστον ετήσιους επιτόπιους, ως και εξ αποστάσεως ελέγχους της οικονομικής τους κατάστασης. Προς το σκοπό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 98
αντασφαλίσεις ζωής και τις αντασφαλίσεις κατά ζημιών. 4. Αντασφαλιστική επιχείρηση, που δεν συμμορφώνε− ται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, θεωρείται επιχείρηση σε δυσπραγία, υπόκειται δε στις διαδικασίες του Τίτλου V του παρόντος κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 105
η οικονομική κατάσταση της αντασφαλιστικής επιχείρησης, μπορεί επίσης να περιορί− σει ή να απαγορεύσει την ελεύθερη διάθεση των περιου− σιακών στοιχείων της αντασφαλιστικής επιχείρησης. 4. Εάν το περιθώριο φερεγγυότητας υπολείπεται πλέον του ελάχιστου εγγυητικού κεφαλαίου του άρ− θρου 99 του παρόντος διατάγματος, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. απαιτεί από την αντασφαλιστική επιχείρηση να της υποβάλει προς έγκριση βραχυπρόθεσμο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 108
− σμένου κινδύνου αλλά και στις λοιπές δραστηριότη− τες των επιχειρήσεων αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια, ρευστότητα, ασφάλεια, κερδοφορία και απόδοση των επενδύσεών της, στ) την πρόβλεψη ειδικών κανόνων σχετικά με το δι− αθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας, το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας και το ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο, που καλείται να διατηρεί η αντασφαλιστική επιχείρηση όσον αφορά τις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 109
η επιστροφή κεφαλαίου, ήτοι η αποπληρωμή, των ομολογιούχων ή των εν γένει κατόχων των τίτλων που εκδόθηκαν στα πλαίσια των χρηματοδοτικών αυτών μηχανισμών, υπόκειται χρονικά στις υποχρεώσεις αντα− σφάλισης, που φέρει ο Φορέας Ειδικού Σκοπού. 2. Επιτρέπεται η ίδρυση Φορέων Ειδικού Σκοπού, οι οποίοι έχουν, εφόσον εδρεύουν στην Ελλάδα, υποχρεω− τικά την μορφή ανώνυμης εταιρείας και, προκειμένου για τη σύστασή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 86
που αναλύουν διεξοδικά: α) τη φύση των κινδύνων, τους οποίους η αντασφα− λιστική επιχείρηση προτίθεται να καλύψει· β) τα είδη των αντασφαλιστικών ρυθμίσεων τις οποίες η αντασφαλιστική επιχείρηση προτίθεται να πραγμα− τοποιήσει με τις εκχωρούσες επιχειρήσεις· γ) τις κατευθυντήριες αρχές όσον αφορά την αντεκ− χώρηση· δ) τα οικονομικά στοιχεία που συγκροτούν το ελάχι− στο εγγυητικό κεφάλαιο· ε) τις προβλέψεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 104
.. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των Τίτλων ΙΙ, ΙΙΙ, V και VI του παρόντος κεφαλαίου. Με απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. μπορεί να εξειδικεύονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και οι ειδικό− τεροι όροι για τη χορήγηση της προβλεπόμενης στην παρούσα παράγραφο άδειας και να ρυθμίζεται κάθε τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. ΤΙΤΛΟΣ V
ΚΕΦΑΛΑΙΟ E΄/Άρθρο 82
%) του υπαγόμενου στη ρύθμιση κεφαλαίου, πλέον των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν στο ποσοστό αυτό, όπως αυτές διαμορφώνονται με την παρούσα ρύθμιση. Η δεύτερη δόση θα καταβάλλε− ται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδο− ποίηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 73
επιδοτείται κατά εκατό τοις εκατό (100%) καθ’ όλη τη διάρκεια των δανείων και βαρύνει το λογαριασμό του [ν. 128/1975] (ΦΕΚ 178 Α΄), όπως ισχύει. Τα ανωτέρω δάνεια εξοφλούνται με ισόποσες ετήσιες χρεολυτικές δόσεις. Το ύψος των δανείων των επιχειρήσεων ανέρχεται στο ποσό της ζημίας, το οποίο πιστοποιείται από την Επιτροπή της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. 3. Επιτρέπεται η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 49
χώρας, την αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας, την ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή την ασφαλιστική εταιρία χαρτοφυλακίου μεικτής δραστηριότητας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 11ου Κεφαλαίου. 3. Κατά την άσκηση της συμπληρωματικής χρηματοοικονομικής εποπτείας λαμβάνονται υπόψη: − συνδεδεμένες επιχειρήσεις με την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, − συμμετέχουσες επιχειρήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 68
Μετά το Δωδέκατο Κεφάλαιο του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Άρθρο 111 Αρμόδια αρχή 1. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ρυθμίζει με ειδικότερες αποφάσεις της και εποπτεύει το σύνολο των εργασιών μίας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, τόσο εντός Ελλάδος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 4/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
με αυτό που ισχύει για τοποθετήσεις κεφαλαίων σε Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, εφεξής Ε.Γ.Ε.Δ., τρίμηνης διάρκειας της τελευταίας πριν την ως άνω ημερομηνία έκδοσης. Το επιτόκιο των καταθέσεων αυτών αναπροσαρμόζεται ανά τρίμηνο με βάση το ισχύον κατά την αναπροσαρμογή επιτόκιο Ε.Γ.Ε.Δ. τρίμηνης διάρκειας, οι δε προκύπτοντες τόκοι κεφαλαιοποιούνται. Αν δεν εκδίδονται πλέον Ε.Γ.Ε.Δ. τρίμηνης διάρκειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 71
: «7. Ο Πρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και δεν επιτρέπεται να ασκεί, κατά τη διάρκεια της θητείας του, οποιοδήποτε επάγγελμα ή οποιαδήποτε αμειβόμενη δραστηριότητα. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους και κατά τα τρία επόμενα έτη από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής, να συμμετέχουν στην ίδρυση, στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 66
και της περίπτωσης (Ι) του στοιχείου Α του άρθρου 13γ του παρόντος νομοθετικού διατάγματος, β) του Υπεύθυνου Αναλογιστή, αρμόδιου για την τήρηση των προβλεπομένων στις παραγράφους 2 έως και 7 του παρόντος άρθρου, γ) του Υπεύθυνου Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου, αρμόδιου για την τήρηση των προβλεπομένων στο άρθρο 13.Γ. περ. Ι του παρόντος νο− μοθετικού διατάγματος, δ) του Υπεύθυνου Διαχείρισης Κινδύνων, αρμόδιου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 87
της διαβούλευσης της πα− ρούσας παραγράφου. 5. Αντασφαλιστική επιχείρηση, η οποία λαμβάνει γνώση οποιασδήποτε απόκτησης ή εκχώρησης συμμετοχών στο κεφάλαιό της με την οποία οι συμμετοχές σε αυτήν υπερ− βαίνουν ή κατέρχονται κάτω από τα όρια του πρώτου εδα− φίου της παραγράφου 3, ενημερώνει άμεσα την ΕΠ.Ε.Ι.Α.. Οι αντασφαλιστικές επιχειρήσεις γνωστοποιούν στην ΕΠ.Ε.Ι.Α., μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ E΄/Άρθρο 89
Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων 1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων» του [ν. 3259/2004] (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύουν, τροποποιούνται ως ακολούθως: α. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «α) Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2008 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστική δή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 106Α
άλλο γενικής ή ειδικής κατηγορίας σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Οι αμοιβές και τα έξοδα του συνδίκου για τις εργασίες εκκαθάρισης του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου έχουν το ίδιο προνόμιο. 10. Ύστερα από αίτηση των μετόχων που αντιπροσω− πεύουν περισσότερα από 50% του κεφαλαίου αντασφα− λιστικής επιχείρησης, του εκκαθαριστή ή του επόπτη, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. μπορεί, εφόσον έχει περατωθεί
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 04/03/2009
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπούν οι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο και τέλος, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Απαλλάσσεται επίσης από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και απολαμβάνει γενικά όλων των δικονομικών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου. Η απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων παρέχεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
α) Με την απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών της παραγράφου 1α καθορίζονται η εξειδίκευση των σκοπών της εταιρείας, τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της, το μετοχικό της κεφάλαιο, αναλυτικές ρυθμίσεις για την ποσοτική και ποιοτική στελέχωσή της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα. β) Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 5/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
α) Οι διατάξεις του [άρθρου 1 του π.δ. 303/1998] που προέβλεπαν την πώληση ποσοστού 34% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ) από το Δημόσιο προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Χανίων και Ρεθύμνης καταργούνται. Οι εν λόγω μετοχές παραμένουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Δημόσιο και ακυρώνεται οποιαδήποτε τυχόν διαδικασία είχε κινηθεί για τη μεταβίβασή
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 21/07/2009
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 24
Θέματα Ταμείων Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού Η περίπτωση ιε΄ της[ παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 2575/1998] (ΦΕΚ 23 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του [ν. 3569/2007] (ΦΕΚ 122 Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ιε) Τα κεφάλαια του Κεφαλαίου Ασφαλίσεως Επιβα− τών και Οχημάτων (ΚΑΕΟ) δύναται να διατεθούν και για την πληρωμή των συντάξεων, κυρίων και επικουρικών με απόφαση του Δ.Σ. του NAT
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 37
1. Από την έναρξη ισχύος του [ν. 3763/2009] (ΦΕΚ 80Α) καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 57 έως 62 του Κεφαλαίου Γ΄ του [ν. 1402/1983] (ΦΕΚ167 Α΄), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, όπως επίσης και το στοιχείο β΄ του άρθρου 88 του [ν. 1684/1987] (ΦΕΚ 18 Α΄). 2. Οι διατάξεις του άρθρου 22 και 23 της Δ.245/88 ΑΥΟ που κυρώθηκε με το [ν. 1839/1989
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 25
) οι ανώνυμες εταιρείες των οποίων το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στους ανωτέρω υπό (α) έως (γ) φορείς ή σε άλλη ή άλλες ανώνυμες εταιρείες που υπάγονται στην παρούσα περίπτωση».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 22
μετοχικό της κεφάλαιο, ποσό εκατόν δεκαέξι εκατομ− μυρίων (116.000.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, για την επιδότηση του κόστους δανεισμού τραπεζικών δανείων και χρηματοδοτικών μισθώσεων των επιχειρήσεων, υπέρ των οποίων εγγυάται το Ταμείο, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτής και σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο ανωτέρω ποσό (116.000.000 ευρώ) συμπεριλαμβάνονται και οι επιδοτή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εκπίπτουν με την προϋπόθεση ότι η σχέση των δανείων ή πιστώσεων αυτών προς τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν υπερβαίνει κατά μέσο όρο και κατά διαχειριστική περίοδο την αναλογία 3:1. Οι δεδουλευμένοι τόκοι που αναλογούν στο υπερβάλλον της ως άνω αναλογίας ποσό δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α/Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
συμμετοχής της μιας στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της άλλης ή λόγω συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο επιχειρήσεων. 4. Η διαφορά κερδών που προκύπτει από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, προσαυξάνει τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από τα βιβλία της, προκειμένου τα έσοδα αυτά να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών. 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 30
Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 12α του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 ’) αντικαθίστανται ως εξής: «10. Ύστερα από αίτηση των μετόχων ή εταίρων που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από πενήντα εκατοστά (50%) του κεφαλαίου ασφαλιστικής επιχείρησης, του εκκαθαριστή ή του επόπτη, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. μπορεί, εφόσον έχει, σύμφωνα με βεβαίωση του επόπτη και του εκκα− θαριστή, περατωθεί η εκκαθάριση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 34
από διαγωνισμούς ο φόρος υπολογί− ζεται μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ». δ. Το άρθρο 93 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Για το φόρο στα κέρδη της παραγράφου 1 του άρθρου 58 αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τη φορολογία κεφαλαίου δημόσιας οικονομικής υπηρε− σίας της κατοικίας ή της έδρας του ενεργούντος την κλήρωση ή το διαγωνισμό. Για το φόρο στα κέρδη από κάθε είδους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο δεύτερο
το σύνολο της περιουσίας του προς εξυπηρέτηση των σκο− πών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά ώστε κατά τη λύση του Ιδρύματος να μην υφίστανται εκκρεμείς έννομες σχέσεις». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 04/09/2009
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 1
Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του παρόντος νόμου υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που κατέχει οργανική θέση, με εξαίρεση το προσωπικό μερικής απασχόλησης.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 07/08/2009
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το καταστατικό, με το οποίο συνιστάται η Ε.Ι.Π.Α., καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο από έναν τουλάχιστον ιδρυτή και πρέπει να περιέχει διατάξεις για την επωνυμία, την έδρα, το σκοπό, τη διάρκεια της Ε.Ι.Π.Α., το εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια, τη διαχείριση και τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας. Το καταστατικό καταχωρίζεται στο Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής, σύμφωνα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Η επωνυμία της Ε.Ι.Π.Α. πρέπει να περιλαμβάνει τις λέξεις «Εταιρεία Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής» ή τα αρχικά γράμματα των λέξεων αυτών «Ε.Ι.Π.Α.», καθώς και διακριτικό με το οποίο θα αποκλείεται η πρόκληση σύγχυσης με άλλη εταιρεία. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση. Το κεφάλαιο της Ε.Ι.Π.Α. καλύπτεται από τους ιδρυτές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 5/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, οι οποίες λαμβάνονται από τις Τελωνειακές Αρχές στα πλαίσια συντασσόμενων δηλώσεων περί των ρευστών διαθεσίμων ή των σχετικών ελέγχων που πραγματοποιούνται από τις ανωτέρω Αρχές (άρθρο 5 του Κανονισμού ΕΚ 1889/2005). θ) Ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες Τελωνειακές Διοικήσεις για υποθέσεις διακίνησης ρευστών διαθεσίμων κεφαλαίων, στα πλαίσια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 9
εισοδήματος. 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης, ο τύπος της πράξης επιβολής της εισφοράς και της πρόσθετης εισφοράς, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. 4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1η του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 10/12/2009
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
) Τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας. Το τέλος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων που υπόκεινται σε φορολογία δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με εξαίρεση τα ημιτελή κτίσματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτήρια. Πα τα έτη 2009 και 2010 η αξία
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/07/2009
και τον τρόπο παρακολούθησης των παραστατικών εγγράφων της διαμετακόμισης σε μηχανογραφημένα και μη τελωνεία» είναι η Τ 879/74/1-3- 2004.
2. Στο ∆εύτερο Μέρος, «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ» στο Τμήμα 2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Ε∆Ε» του Κεφαλαίου 1, τροποποιείται μέρος των οδηγιών που αφορούν
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου 5024626/3058/Α0019/2009 - « Κοινοποίηση των Κανονισμών (ΕΚ): Α) 273/2009 του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 2009, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, που προβλέπουν παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93 της Επιτροπής και Β) 312/2009 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ».
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 26/06/2009
τίτλος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93, προστίθεται Κεφάλαιο 6 (άρθρα 4ια, 4ιβ, 4ιγ, 4ιδ, 4ιε, 4ιστ, 4ιζ, 4ιη, 4ιθ, 4κ) που αφορά στο σύστημα καταχώρησης και αναγνώρισης των οικονομικών φορέων και άλλων προσώπων κατά τις συναλλαγές τους με τις Τελωνειακές Αρχές και χορήγησης του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης EORI. Ο αριθμός EORI (Economic Operators Registration and Identification number), είναι o
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/06/2009
για το οποίο έχει ισχύ η αριθμ. Τ5566/94/Β0019/24-11-08 ΔΥΟ. Οι αριθμ. Τ5473/138/Β0019/22-12-05 και τα σημεία 4 και 5 της αριθμ. Τ4299/90/Β0019/12-9-2007 ΔΥΟ αντικαθίστανται από το κεφάλαιο «ΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ» της παρούσας. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το Νέο Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαμετακόμισης (ΝΜΣΔ) καλύπτει κάθε πράξη κοινοτικής/κοινής/εθνικής διαμετακόμισης η οποία
Σελίδα 1 από 1