27 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3746/2009

Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α΄) ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/68/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Άρθρο 68
16 Φεβρουαρίου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 27
16 Φεβρουαρίου 2009

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3746
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 68

Μετά το Δωδέκατο Κεφάλαιο του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Άρθρο 111 Αρμόδια αρχή 1. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ρυθμίζει με ειδικότερες αποφάσεις της και εποπτεύει το σύνολο των εργασιών μίας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός αυτής οπουδήποτε στην Κοινότητα ή στον ΕΟΧ. Η ρύθμιση και εποπτεία είναι προληπτική και αφο− ρά στη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης (τεχνικά αποθέματα, κάλυψη και επένδυση αυτών, διαθέ− σιμο, αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας και εγγυητικό κεφάλαιο, πλέον των απαιτούμενων προς υποβολή λο− γιστικών, οικονομικών και στατιστικών στοιχείων) στην πλήρωση των οργανωτικών προϋποθέσεων λειτουργίας της επιχείρησης για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εντός και εκτός Ελλάδος και στην καταλληλότη− τα των μετόχων και διοικητών αυτής. Στην έννοια της χρηματοοικονομικής εποπτείας εντάσσεται ο έλεγχος του περιθωρίου φερεγγυότητας και ο σχηματισμός και η κάλυψη (επένδυση) των τεχνικών αποθεμάτων, ως και κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. 2. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ρυθμίζει με ειδικότερες αποφάσεις της και εποπτεύει την τήρηση κανόνων δεοντολογίας κατά την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης και αντασφάλισης στην Ελλάδα, είτε αυτή διενεργείται από τις ελληνικές ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις είτε από τις αλλοδαπές τρίτων χωρών είτε και από τις με υποκατάστημα εγκαθιστάμενες ή διασυνοριακώς παρέ− χουσες κοινοτικές ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. 3. Στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί στους επο− πτευόμενους φορείς, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. μπορεί να διενεργεί γε− νικούς ή ειδικούς, επιτόπιους ή μη, ελέγχους σε ασφαλι− στικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Οι παραπάνω έλεγχοι είναι δειγματοληπτικοί. 4. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. και τα εντεταλμένα όργανα αυτής, στο πλαίσιο των παραπάνω ελέγχων, μπορούν: (α) να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο υπό οποιαδήποτε μορφή και να λαμβάνουν αντίγραφό του, (β) να απαιτούν τη διακοπή κάθε δραστηριότητας ή πρακτικής που είναι αντίθετη με το παρόν διάταγμα ή τις αποφάσεις του που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, (γ) να λαμβάνουν πληροφορίες από τους ελεγκτές εποπτευόμενων φορέων που έχουν λάβει άδεια λει− τουργίας, (δ) να αναθέτουν εξακριβώσεις ή έρευνες σε ορκωτούς λογιστές και άλλους εμπειρογνώμονες. 5. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής ειδικότερων δι− ατάξεων του παρόντος διατάγματος, με απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. μπορούν να καθορίζονται τα στοιχεία που πρέ− πει να υποβάλλουν οι εποπτευόμενοι φορείς, ο χρόνος και τρόπος υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. Άρθρο 112 Λόγοι δημοσίου συμφέροντος 1. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν σε άλλα κράτη − μέλη, είτε μέσω υπο− καταστημάτων είτε μέσω παροχής υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα, επιτρέπεται να παρέχουν ασφαλίσεις και αντασφαλίσεις στην Ελλάδα με τον ίδιο τρόπο που τις ασκούν στη χώρα καταγωγής τους, εφόσον δεν παραβιάζουν τις διατάξεις, οι οποίες, στο πλαίσιο της ασφαλιστικής, τραπεζικής, χρηματιστηρι− ακής και περί καταναλωτή νομοθεσίας, αποβλέπουν στην προστασία των αντισυμβαλλομένων, ιδιαίτερα δε των καταναλωτών ή άλλες διατάξεις δημοσίου συμ− φέροντος. 2. Οι ανωτέρω αναφερόμενες επιχειρήσεις επιτρέ− πεται να διαφημίζουν τις παρεχόμενες από αυτά υπη− ρεσίες ασφάλισης και αντασφάλισης, υπόκεινται όμως στις ισχύουσες στην Ελλάδα διατάξεις, που διέπουν τον τύπο και το περιεχόμενο της εν λόγω διαφήμισης με σκοπό την επαρκή και ορθή πληροφόρηση του κοινού, περιλαμβανομένης της διάταξης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 3. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για τον έλεγχο της διαφάνειας των διαδικασιών και των όρων συναλλαγών των εποπτευόμενων από αυτήν προ− σώπων μπορεί να απαιτεί την προσαρμογή του περι− εχομένου, τόσο των διαφημίσεών τους όσο και των διάφορων συναλλακτικών πρακτικών τους. 4. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. δεν απορρίπτει σύμβαση αντεκχώρησης η οποία συνάπτεται μεταξύ ελληνικής αντασφαλιστικής επιχείρησης και ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επι− χείρησης, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύ− εται από αρμόδια αρχή κράτους − μέλους, για λόγους αποκλειστικά συνδεόμενους με την οικονομική ευρωστία της αντισυμβαλλόμενης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστι− κής επιχείρησης. 5. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του παρόντος διατάγματος εφαρμόζεται αναλογικά και για τις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής καθορίζεται με απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α.. Άρθρο 113 Αρμοδιότητες της ΕΠ.Ε.Ι.Α. για τη λήψη προληπτικών μέτρων σε περίπτωση διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών από κοινοτική ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση 1. Εάν η ΕΠ.Ε.Ι.Α. διαπιστώσει ότι ασφαλιστική ή αντα− σφαλιστική επιχείρηση κράτους − μέλους, που διατη− ρεί υποκατάστημα ή παρέχει διασυνοριακά υπηρεσίες ασφάλισης ή αντασφάλισης στην Ελλάδα, παραβαίνει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους − μέλους καταγωγής της επιχείρησης. Εάν, παρά τα μέτρα που λαμβάνει η αρ− μόδια αρχή του κράτους − μέλους καταγωγής ή εφόσον τα μέτρα αυτά αποδειχθούν ανεπαρκή, η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση συνεχίζει να ενεργεί με τρόπο που είναι σαφώς επιζήμιος για τα συμφέροντα του ελληνικού κοινού ή της συστημικής σταθερότητας, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κρά− τους − μέλους καταγωγής, λαμβάνει όλα τα κατάλλη− λα μέτρα που είναι αναγκαία για να προστατεύσει το ελληνικό κοινό και να διασφαλίσει τη συστημική στα− θερότητα. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται και η δυνα− τότητα να απαγο− ρεύει στην επιχείρηση την άσκηση ασφαλίσεων ή αντασφαλίσεων στην Ελλάδα. 2. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλί− σεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervi− sors CEIOPS) αμέσως για τα μέτρα που λαμβάνει σύμ− φωνα με το άρθρο αυτό. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. κοινοποιεί και στην ενδιαφερόμενη ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχεί− ρηση τα μέτρα τα οποία λαμβάνει σύμφωνα με αυτό το άρθρο και αφορούν σε κυρώσεις ή περιορισμό των δραστηριοτήτων της. Άρθρο 114 Σχέσεις με ελεγκτές 1. Οι ορκωτοί ελεγκτές οι οποίοι διενεργούν βάσει του π.δ. 226/1992 (ΦΕΚ 120 Α΄), όπως ισχύει, έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών των ασφαλι− στικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων ή κάθε άλλη νόμιμη αποστολή στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, συντάσσουν ειδική έκθεση, με την οποία βεβαιώνουν την επάρκεια των τεχνικών αποθεμάτων, και υποχρε− ούνται να γνωστοποιούν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην ΕΠ.Ε.Ι.Α., αναφορικά με την ασφαλιστική ή την αντασφαλιστική επιχείρηση που ελέγχουν, κάθε από− φαση ή γεγονός που περιήλθε εις γνώση τους κατά την άσκηση της αποστολής τους, εφόσον αυτή η απόφαση ή το γεγονός είναι δυνατόν: (α) να συνιστά σοβαρή παράβαση των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων που ορίζουν τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας ή διέπουν την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, (β) να θέσει σε κίνδυνο τη συνέχιση της λειτουργίας των ελεγχόμενων από αυτούς επιχειρήσεων, (γ) να οδηγήσει σε άρνηση πιστοποίησης των λογαρι− ασμών ή στη διατύπωση επιφυλάξεων επ’ αυτών. Κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, όπως ενδεικτικά ο χρό− νος υποβολής της ανωτέρω έκθεσης, μπορεί να ρυθμί− ζεται με απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α.. 2. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τους ορκωτούς ελε− γκτές και για κάθε γεγονός ή απόφαση που περιήλθε σε γνώση τους κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους της παραγράφου 1 σε σχέση με επιχείρηση που έχει στενούς δεσμούς με ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση την οποία ελέγχουν. 3. Η καλή τη πίστει γνωστοποίηση στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. γεγο− νότων ή αποφάσεων που προβλέπονται στις προηγού− μενες παραγράφους από τα πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω δεν αποτελεί παράβαση συμβατικού ή νομι− κού περιορισμού της γνωστοποίησης πληροφοριών και δεν συνεπάγεται καμία ευθύνη των προσώπων αυτών. Άρθρο 115 Επαγγελματικό απόρρητο 1. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α., κάθε πρόσωπο που ασκεί ή έχει ασκή− σει δραστηριότητα για λογαριασμό της, καθώς και οι εντεταλμένοι σε αυτήν ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες υποχρεούνται στην τήρηση του επαγγελματικού απορ− ρήτου. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση τήρησης επαγγελματικού απορρήτου νοού− νται οι πληροφορίες που περιέρχονται στα παραπάνω πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος δια− τάγματος, καθώς και οι πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτά από άλλες αρμόδιες αρχές, φορείς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η υποχρέωση τήρησης του επαγγελμα− τικού απορρήτου αίρεται όταν συγκατατίθεται η αρμόδια αρχή, ο φορέας ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κοι− νοποίησε τη σχετική πληροφορία αυτή στην ΕΠ.Ε.Ι.Α.. Το απόρρητο αυτό συνεπάγεται ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνουν κατά την άσκηση των κα− θηκόντων τους δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούνται σε κανένα άλλο πρόσωπο ή αρχή, παρά μόνο σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, ώστε να μην προκύπτει η ταυ− τότητα της συγκεκριμένης ασφαλιστικής ή αντασφαλι− στικής επιχείρησης, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο. 2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αίρεται: α. Όταν τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται στη διοικητική πράξη και σε κάθε άλλο έγγραφο της δια− δικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων από το διοι− κητικό συμβούλιο της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.). Οι διοικητικές αυτές πράξεις είναι ελεύθερα ανακοινώσιμες. β. Για την υποβολή, υποστήριξη ή αντίκρουση ενώπιον των δικαστηρίων αιτήσεων, ένδικων μέσων και ένδικων βοηθημάτων υπέρ ή κατά διοικητικών πράξεων του δι− οικητικού συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.. γ. Για την αναφορά από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές τυχόν αξιόποινων πράξεων. δ. Για την ανακοίνωση με συγκεντρωτική μορφή των πιο πάνω στοιχείων και πληροφοριών, εφόσον δεν προκύπτει η ταυτότητα των προσώπων στα οποία αναφέρονται. ε. Για την ανταλλαγή πληροφοριών με εποπτικές και γενικά αρμόδιες, ανεξάρτητες και μη, αρχές στην Ελλάδα, όπως ενδεικτικά με την Τράπεζα της Ελλά− δος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τον Συνήγορο του Καταναλωτή, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, την Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, σε άλλα κράτη – μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς επίσης και σε τρίτα κράτη, εφόσον έχει ληφθεί επαρκής μέριμνα για την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου από τις αρχές αυτές. στ. Για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μελών των νόμιμων διοικητικών οργάνων και του λοιπού προσωπι− κού της ΕΠ.Ε.Ι.Α. στα πλαίσια των καθηκόντων τους. ζ. Μετά από ειδικά αιτιολογημένο βούλευμα του αρ− μόδιου δικαστικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια ανάκρι− σης, προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης, ύστερα από σχετικό αίτημα του Εισαγγελέα ή του Ανακριτή ή μετά από απόφαση του δικαστηρίου ενώπιον του οποί− ου εκκρεμεί η υπόθεση, εφόσον η παροχή αυτών είναι απολύτως αναγκαία για τη διαπίστωση και την τιμωρία πλημμελήματος ή κακουργήματος. η. Για τη χρήση υπηρεσιών προσώπων, που δεν ανή− κουν στο δημόσιο τομέα αλλά η συνδρομή τους κρίνεται από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. απαραίτητη λόγω των ειδικών τους προσόντων για τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση παρα− βάσεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας. 3. Όταν πρόκειται για ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή βρίσκεται υπό ειδική εκκαθάριση, οι εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες δεν αφορούν τρίτους μπορούν να χρησιμο− ποιούνται στο πλαίσιο διαδικασιών αστικού ή εμπορικού δικαίου, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Άρθρο 116 Συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών και ανταλλαγή πληροφοριών 1. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ανταλλάσσει αμέσως όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων των αρμόδιων αρχών των κρατών − μελών. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. μπορεί κατά την παροχή των πληροφοριών σε άλλη αρ− μόδια αρχή να ορίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχει μπορούν να γνωστοποιηθούν μόνο ύστερα από τη ρητή συναίνεσή της και αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους έχει δώσει τη συγκατάθεσή της. 2. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. δικαιούται να χρησιμοποιεί τις πληρο− φορίες που λαμβάνει από άλλες αρμόδιες αρχές για την εκπλήρωση των καθηκόντων της και ειδικότερα προκειμένου: α) για τον έλεγχο της τήρησης των όρων ανάληψης ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής δραστηριότητας και τη διευκόλυνση της παρακολούθησης της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, ιδίως όσον αφορά την παρα− κολούθηση των τεχνικών προβλέψεων, του περιθωρίου φερεγγυότητας, των διοικητικών και λογιστικών διαδι− κασιών και των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου· β) για την επιβολή κυρώσεων· γ) για την κατάθεση διοικητικής προσφυγής κατά αποφάσεων των αρμόδιων αρχών· δ) σε δικαστικές διαδικασίες που κινούνται δυνάμει του άρθρου 115 παρ. 2(γ) ή άλλων ειδικότερων σχετικών διατάξεων του παρόντος διατάγματος και της εν γένει ασφαλιστικής νομοθεσίας. 3. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α., όταν λαμβάνει από αρμόδια αρχή άλλου κράτους − μέλους αίτημα για επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα: (α) προβαίνει η ίδια στην έρευνα, ή (β) επιτρέπει στην αιτούσα αρχή να πραγματοποιήσει η ίδια την εξακρίβωση ή έρευνα, ή (γ) αναθέτει σε ορκωτό λογιστή ή εμπειρογνώμονα τη διενέργεια της εν λόγω εξακρίβωσης ή έρευνας. Άρθρο 117 Ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες αρχές στην Ελλάδα 1. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. μπορεί, επί τη βάσει μνημονίων συνερ− γασίας, να ανταλλάσσει πληροφορίες με το Επικουρι− κό Κεφάλαιο, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την ΕΛΤΕ, την Επιτροπή Παρακολού− θησης των Διαδικασιών για την Αποφυγή Νομιμοποίη− σης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, τη Γε− νική Γραμματεία Καταναλωτή και τον Συνήγορο του Καταναλωτή, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και άλλες τυχόν αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως αρχής εποπτείας του εταιρικού δικαίου και του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ως εποπτεύοντος την ΕΠ.Ε.Ι.Α. Υπουργεί− ου συμπεριλαμβανομένων, εφόσον η ανταλλαγή αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των εποπτικών καθηκόντων, είτε της ΕΠ.Ε.Ι.Α. είτε των αρχών αυτών. Ακόμη η ΕΠ.Ε.Ι.Α. μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες με ανεξάρτητους αναλογιστές που πραγματοποιούν ελέγχους επί ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχει− ρήσεων εφαρμοζομένου αναλόγως του προηγουμένου εδαφίου. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τις εν λόγω αρχές, όργανα και πρόσωπα υπάγονται στο επαγ− γελματικό απόρρητο που αναφέρεται στο άρθρο 115 του παρόντος διατάγματος. 2. Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος − μέλος ή από τρίτο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΕΟΧ κράτος, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. κοινοποιεί αυτές στις αρχές της πα− ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μόνο μετά από ρητή συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής που τις διαβίβασε ή που εκτέλεσε τον επιτόπιο έλεγχο και, κατά περίπτωση, μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συμφώνησε η αρχή αυτή. 3. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη − μέλη την ταυτότητα των αρχών, προσώπων ή οργάνων που μπορούν να δέχονται πληροφορίες δυ− νάμει της παρούσας παραγράφου. 4. Τίποτα στο παρόν διάταγμα δεν εμποδίζει την Επι− τροπή να διαβιβάζει στην Τράπεζα της Ελλάδος, όταν η τελευταία ενεργεί υπό την ιδιότητα της νομισματικής αρχής, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και, κατά πε− ρίπτωση, σε άλλες δημόσιες αρχές επιφορτισμένες με την εποπτεία των συστημάτων πληρωμών και διακανονι− σμού, εμπιστευτικές πληροφορίες που προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Οι εν λόγω αρχές ή φορείς δεν εμποδίζονται να διαβιβάζουν στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. πληροφορίες που ενδέχεται να χρειασθεί η τελευταία για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που προβλέπει το παρόν διάταγμα. Και οι πληροφορίες αυτές υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο του άρθρου 115 του πα− ρόντος διατάγματος. Άρθρο 118 Ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες 1. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. μπορεί να συνάπτει μνημόνια συνεργα− σίας για την ανταλλαγή πληροφοριών με εποπτικές αρχές τρίτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΕΟΧ κρατών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, εφόσον οι πληροφορίες που ανακοινώνονται καλύπτονται από εγγυήσεις επαγγελ− ματικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 115 του παρόντος δια− τάγματος. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. μπορεί να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄). 2. Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος − μέλος ή από τρίτο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΕΟΧ κράτος, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. κοινοποιεί αυτές σε αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών μόνο μετά από ρητή συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής που τις διαβίβασε και, κατά περίπτωση, μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συμφώνησε η αρχή αυτή. 3. Οι αρχές αυτές είναι οι εποπτικές αρχές του χρη− ματοοικονομικού τομέα, οι αρχές εποπτείας διαδικασιών εκκαθάρισης, πτώχευσης και εξυγίανσης ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι αρχές εποπτείας συστημάτων εγγυήσεως ως και τα ίδια τα συστήματα εγγυήσεως, ως και αρχές εποπτείας διατάξεων του εταιρικού δικαίου. Ακόμη η ΕΠ.Ε.Ι.Α. μπορεί να ανταλ− λάσσει πληροφορίες με ανεξάρτητους αναλογιστές που πραγματοποιούν ελέγχους επί ασφαλιστικών ή αντα− σφαλιστικών επιχειρήσεων εφαρμοζομένου αναλόγως του προηγουμένου εδαφίου. Άρθρο 119 Άρνηση συνεργασίας 1. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. μπορεί, παρά την υποβολή αίτησης αρχής άλλου κράτους − μέλους ή τρίτου, για συνεργασία σε έρευνα, σε επιτόπια εξακρίβωση ή σε άλλη δραστηριό− τητα εποπτείας ή σε ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 118 του παρόντος νόμου, να αρνηθεί την ανταλλαγή πληροφοριών και κάθε ενέργεια εάν: (α) η έρευνα ή η ανταλλαγή πληροφοριών ενδέχεται να προσβάλει την κυριαρχία, την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της Ελλάδας, (β) έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία για τα ίδια πραγματικά περιστατικά και κατά των ιδίων προσώπων ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, (γ) έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση ελληνικού δικα− στηρίου για τα ίδια πρόσωπα και για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. 2. Στις περιπτώσεις άρνησης η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ενημερώνει λεπτομερώς την αιτούσα αρμόδια αρχή για την εκκρεμή δικαστική διαδικασία ή απόφαση που έχει εκδοθεί. Άρθρο 120 Διοικητικές κυρώσεις 1. Ανεξαρτήτως της εφαρμογής των οικείων ποινικών διατάξεων του παρόντος διατάγματος, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. μπο− ρεί να επιβάλλει στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, στα μέλη της διοίκησής της, ως και σε οποι− οδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος νομοθετικού διατάγματος, καθώς και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξου− σιοδότησή του, επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ. 2. Ανεξαρτήτως της εφαρμογής των οικείων ποινικών διατάξεων του παρόντος διατάγματος, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. μπορεί να επιβάλει πρόστιμο μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης, στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, στα μέλη της διοίκησής της, ως και σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο αρνείται τη συνεργασία ή παρακωλύ− ει έρευνα ή έλεγχο, που αυτή διενεργεί σύμφωνα με το παρόν νομοθετικό διάταγμα ή την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία. 3. Ανεξαρτήτως της εφαρμογής των οικείων ποινικών διατάξεων του παρόντος διατάγματος και με την επιφύ− λαξη της εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο ύψους μέχρι εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που παραβαίνει τις δι− ατάξεις της κείμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας, της περί υποχρεωτικής ασφάλισης οχημάτων συμπεριλαμ− βανομένης. 4. Κατά την επιμέτρηση των κυρώσεων λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη η επίπτωση της παράβασης στην εύ− ρυθμη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, ο κίνδυνος διατάραξης της συστημικής σταθερότητας, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα των ασφαλιζομέ− νων και το ύψος της πραγματικά προκληθείσας ζημί− ας σε αυτούς, ως και η τυχόν ανόρθωσή της, η λήψη μέτρων για την άρση της παράβασης στο μέλλον, ο βαθμός συνεργασίας με την ΕΠ.Ε.Ι.Α. κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης και η τυχόν καθ’ υποτροπή τέλεση παραβάσεων του παρόντος νομοθετικού διατάγματος ή της λοιπής νομοθεσίας για τις ασφαλίσεις. Άρθρο 121 Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ενημερώνει, στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του− λάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Για κάθε άδεια λειτουργίας που χορηγείται σε επιχείρηση άμεσα ή έμμεσα θυγατρική μίας ή περισ− σότερων μητρικών επιχειρήσεων που διέπονται από το δίκαιο τρίτης χώρας. Στην ενημέρωση πρέπει να προσδιορίζεται και η δομή του αντίστοιχου ομίλου. β) Οσάκις μία μητρική τρίτης χώρας επιχείρηση απο− κτά συμμετοχή σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επι− χείρηση της Κοινότητας, η οποία με τον τρόπο αυτόν καθίσταται θυγατρική της. γ) Για τις κάθε φύσης δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχει− ρήσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία τους ή την άσκηση δραστηριοτήτων σε τρίτη χώρα. δ) Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται από το παρόν διάταγμα. 2. Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. συνεργάζεται στενά, για τις ανάγκες της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος διατάγμα− τος, με τις αρμόδιες αρχές ασφαλιστικής εποπτείας των λοιπών κρατών − μελών, με την Επιτροπή Ευρωπα− ϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελματι− κών Συντάξεων (Committee of European Insurance and Occupa−tional Pensions Supervisors CEIOPS) και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Φ. ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΣΑΜΑΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. Γ. ΔΕΝΔΙΑΣ