245 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3607/2007

Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.) ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο ενδέκατο - Θέματα οργανωτικής διάρθρωσης ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
01 Νοεμβρίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 245
1 Νοεμβρίου 2007

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3607
Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και για τις ανάγκες των Περιφερειακών Τμημάτων της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. εκτός Αττικής, συνιστώνται θέσεις μόνιμου προσωπικού ως εξής: Δώδεκα (12) θέσεις του Κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών. Δώδεκα (12) θέσεις του Κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας γίνεται η κατανομή των παραπάνω θέσεων στα περιφερειακά τμήματα της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., καθώς και των θέσεων κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση Α1. του άρθρου 3 του π.δ. 275/2001. Οι παραπάνω θέσεις είναι δυνατόν να καλύπτονται με προσλήψεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή με μετατάξεις υπαλλήλων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ