245 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3607/2007

Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο δέκατο πέμπτο - Ρυθμίσεις ασφαλιστικών θεμάτων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
01 Νοεμβρίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 245
1 Νοεμβρίου 2007

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3607
Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

O Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.) που έχει συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 935/1979 (ΦΕΚ 140/Α΄), αποκαλούμενος στις διατάξεις του παρόντος ως «Κλάδος», συγχωνεύεται από την πρώτη του επόμενου μήνα της δημοσίευσης του παρόντος νόμου στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.). Από τη συγχώνευση και μετά οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Κλάδου καθίστανται ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του φορέα αυτού, όπως ισχύουν. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στον Κλάδο, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του, έχει αναγνωρισθεί ή προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία γίνεται χρόνος ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Κατ’ εξαίρεση, οι μέχρι την ημερομηνία της συγχώνευσης ασφαλισμένοι του Κλάδου εξακολουθούν να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους, από τις διατάξεις του Καταστατικού του, όπως ισχύουν μετά το ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α΄) και τις λοιπές γενικής ισχύος διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, μη εφαρμοζομένων των αντίστοιχων διατάξεων του ν. 997/1979 (ΦΕΚ 287/Α΄) και του π.δ. 995/1980 (ΦΕΚ 251/Α΄). Κατά τα λοιπά η ασφαλιστική σχέση των προσώπων αυτών διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Οι συνταξιούχοι του Κλάδου μέχρι την ημερομηνία της συγχώνευσης γίνονται συνταξιούχοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., το οποίο βαρύνεται εφεξής με την καταβολή των συντάξεών τους, χωρίς τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3232/ 2004 (ΦΕΚ 48/Α΄). Οι ανωτέρω συντάξεις αυξάνονται σύμφωνα με τις χορηγούμενες ετήσιες αυξήσεις των συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στον Κλάδο πριν την ημερομηνία της συγχώνευσης και εκκρεμούν, κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του, όπως ίσχυε μέχρι τη συγχώνευση. Για τις συντάξεις αυτές ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ως προς τους συνταξιούχους του Κλάδου που καθίστανται συνταξιούχοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού που προέρχεται από το συγχωνευόμενο Κλάδο, οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ αυτού, καθώς και η περιουσία του, περιέρχονται από την ημερομηνία της συγχώνευσης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ως καθολικό διάδοχο αυτού. Εκκρεμείς δίκες που προέκυψαν κατά τη λειτουργία του Κλάδου, συνεχίζονται υπέρ ή κατά του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. χωρίς διακοπή. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα απαραίτητο για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ