93 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4257/2014

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α.
14 Απριλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 93
14 Απριλίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4257
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 1ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το συμβούλιο δεν συγκληθεί, όπως ορίζει η παράγραφος 1, συνέρχεται χωρίς πρόσκληση, για την πρώτη θητεία του Προέδρου δημοτικού συμβουλίου, την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου της έναρξης της δημοτικής περιόδου στις 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου και για τη δεύτερη θητεία του Προέδρου δημοτικού συμβουλίου, την πρώτη Κυριακή του μηνός Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής, στις 10:00 π.μ. στη αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Αν ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που πλειοψήφησε απουσιάζει, τον αντικαθιστά ένας σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού, κατά τη σειρά της επιτυχίας που προκύπτει από την απόφαση του δικαστηρίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/ 2010 προστίθεται η φράση: «, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»

Άρθρο 2ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 16 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012, αντικαθίστανται ως εξής: «1. Πρόεδρος του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας είναι ο σύμβουλος του συνδυασμού της πλειοψηφίας που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί μέλος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, που ορίζεται από αυτόν, ως αναπληρωτής του. 2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας μπορούν με γραπτή δήλωσή τους προς τον Δήμαρχο να ανεξαρτητοποιηθούν από το συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι ανωτέρω είναι δυνατόν να διαγραφούν με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3, η οποία υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού των δημοτικών συμβούλων και συμβούλων δημοτικής κοινότητας στην οποία είναι μέλος ο διαγραφείς. Πρόεδρος ή αναπληρωτής αυτού, δεν μπορεί να γίνει ή να παραμείνει ο ανεξαρτητοποιηθείς ή ο διαγραφείς από το συνδυασμό με τον οποίο εκλέχθηκε. 3. Αν η θέση του Προέδρου του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου ή εκείνος που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης δεν αποδεχθεί εγγράφως τη θέση, το αξίωμα του Προέδρου καταλαμβάνει ο επόμενος, κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, σύμβουλος του συνδυασμού της πλειοψηφίας και σε περίπτωση μη αποδοχής, ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος από τους λοιπούς συνδυασμούς με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης στο δήμο. Αν σε δημοτική κοινότητα δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του επιτυχόντος στο δήμο συνδυασμού, το αξίωμα του Προέδρου καταλαμβάνει ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος του επόμενου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού στο δήμο, που έχει ανακηρυχτεί σύμβουλος στη δημοτική κοινότητα. Η μη αποδοχή του αξιώματος του Προέδρου δεν οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας του μέλους του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Στον τίτλο του άρθρου 81 του ν. 3852/2010 απαλείφεται η φράση «και αντιπροέδρου». β. Η παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 3852/2010 καταργείται.

Άρθρο 3

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 3852/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Σε περίπτωση της, με οποιονδήποτε τρόπο, ανεξαρτητοποίησης του Προέδρου του συμβουλίου τοπικής κοινότητας, αυτός εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα του Προέδρου. Τη θέση του Προέδρου λαμβάνει ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος της τοπικής κοινότητας της ίδιας παρατάξεως. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλος σύμβουλος τοπικής κοινότητας να δύναται και να δέχεται να αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου ή που να έχει εκλεγεί με την ίδια παράταξη, η θέση αυτή καταλαμβάνεται από το σύμβουλο της δεύτερης σε σειρά εκλογής στη συγκεκριμένη τοπική κοινότητα, παράταξης και, σε περίπτωση κωλύματος και αυτού, τη θέση καταλαμβάνει ο σύμβουλος της τρίτης σε σειρά εκλογής στη συγκεκριμένη τοπική κοινότητα, παράταξης. Σε περίπτωση που άπαντες οι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, τα καθήκοντα του Προέδρου ασκεί ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος αυτής από οποιαδήποτε παράταξη κι αν προέρχεται.»

Άρθρο 5ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο εδάφιο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 241 του ν. 3852/ 2010 (Α΄ 87), μετά τις λέξεις «ιδιωτικού δικαίου», προστίθενται οι λέξεις «αορίστου χρόνου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το εδάφιο α΄ της παρ. 4 του άρθρου 241 του ν. 3852/ 2010 (Α΄ 87) τροποποιείται ως εξής: «Ο Οργανισμός ψηφίζεται από το περιφερειακό συμβούλιο, ύστερα από γνώμη της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων. Η σχετική απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 6

Στο άρθρο 94 της παρ. 2 του ν. 3852/2010, προστίθεται περίπτωση 40, ως εξής: «40. Η παροχή υπηρεσίας δωρεάν ασύρματης πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο μέσω του Δικτύου Σύζευξις ΙΙ, δημοτικού δικτύου ή άλλου παρόχου».

Άρθρο 7ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Επίσης, αποστέλλονται προς έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α. που αφορούν: α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, β) εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και γ) λήψη δανείων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 1 του άρθρου 226 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α., καθώς και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί.»

Άρθρο 8

Το εδάφιο β΄ της παρ. 7 του άρθρου 265 του ν. 3463/ 2006 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε αυτόν περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικές με τα αρμόδια όργανα της εταιρείας, τις προϋποθέσεις και τους όρους ανάθεσης ανάλογα με την εφαρμοζόμενη διαδικασία (ανοικτός, κλειστός διαγωνισμός, ανάθεση με διαπραγμάτευση) τα κριτήρια, τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής και την εκτέλεση των συμβάσεων, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας και αντικειμενικότητας, όπως αυτές συνάγονται από την ισχύουσα νομοθεσία.»

Άρθρο 9ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση: «, υπαγόμενες, σε κάθε περίπτωση, σε ήδη υπάρχουσα δημοτική ενότητα του δήμου αυτού».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της περίπτωσης 32.Α.2 της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται η φράση: «, καθώς και από τη Δημοτική Ενότητα Ανάληψης, αποτελούμενης από τις Τοπικές Κοινότητες Πεύκων, Χρυσοπηγής, Λιθινών και Περβολακίων, με έδρα τον οικισμό Ανάληψης της Τοπικής Κοινότητας Πεύκων. »

Άρθρο 10

Η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής: «14. Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αυτών συμβασιούχων αμιγώς αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία κατανέμονται οι εγκρινόμενες θέσεις ανά φορέα. Οι ως άνω συμβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, καθώς και του περιορισμού της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει κάθε φορά.»

Άρθρο 11

Η παρ. 34 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 τροποποιείται ως εξής: «34. Δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι που κατέχουν οργανική θέση σε υπηρεσία του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. εκτός των υπαλλήλων εκείνων, οι οποίοι έχουν ανειλημμένες υποχρεώσεις υποχρεωτικής παραμονής στον φορέα, όπου ανήκουν, βάσει ειδικών διατάξεων, μπορούν να διοριστούν, εφόσον επιλεγούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε άλλη θέση του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ., χωρίς να θεωρείται ότι ο διορισμός τους εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 11 του ν. 3833/ 2010 υπό την προϋπόθεση προγενέστερης ή ταυτόχρονης με το διορισμό παραίτησής τους από τη θέση που κατέχουν.»

Άρθρο 14

H παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε άλλον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αίτηση του υπαλλήλου και κατόπιν θετικής γνώμης του φορέα προέλευσης, με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του Ο.Τ.Α., υποδοχής. Η απόσπαση γίνεται για δύο (2) έτη και μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη.»

Άρθρο 15ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιτρέπεται η μετακίνηση υπαλλήλων από δήμο σε νομικά πρόσωπα ή ιδρύματα του ιδίου δήμου, ή σε σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο δήμος, και αντίστροφα, καθώς και μεταξύ των φορέων αυτών και η διάθεσή τους για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη, που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμα έτη εφόσον υφίσταται η υπηρεσιακή ανάγκη. Εξαιρείται το προσωπικό του κλάδου διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών των ΚΕΠ το οποίο μπορεί να μετακινείται με την ίδια διαδικασία σε αντίστοιχη υπηρεσία (ΚΕΠ) εντός του ιδίου δήμου και διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η μετακίνηση διενεργείται με απόφαση του οικείου Δημάρχου, μετά από αίτημα του φορέα υποδοχής. Ειδικά η μετακίνηση υπαλλήλου από ή προς σύνδεσμο Ο.Τ.Α., διενεργείται με κοινή απόφαση του οικείου Δημάρχου και του προέδρου του Συνδέσμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με την απόφαση μετακίνησης καθορίζεται ο φορέας καταβολής των αποδοχών του προσωπικού που μετακινείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

To προσωπικό μετακινείται με την σχέση που υπηρετεί και εξακολουθεί να διέπεται από το υπηρεσιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν τη μετακίνησή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η απόφαση μετακίνησης υπόκειται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας των άρθρων 225 και 238 του ν. 3852/2010.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Μετακινήσεις που έχουν ήδη συντελεστεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρούνται νόμιμες και εντάσσονται στις ανωτέρω ρυθμίσεις.

Άρθρο 16ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 193 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης καταρτίζεται ο κανονισμός προσωπικού του Ταμείου, ο οποίος εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ομοίως, ο Γενικός Γραμματέας είναι αρμόδιος και για την έγκριση της τροποποίησης του κανονισμού προσωπικού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τροποποιούνται τα εδάφια β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 193 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως εξής: «β) Οι αποσπάσεις της προηγούμενης περίπτωσης γίνονται για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) ετών, το οποίο μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα μία ή και περισσότερες φορές. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν τις αποδοχές τους από το φορέα της οργανικής τους θέσης. γ) Οι υπηρετούντες αποσπασμένοι υπάλληλοι στο Ταμείο, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέχρι τη λήξη του χρόνου της απόσπασής τους. Ο Περιφερειάρχης μπορεί μετά από γνώμη του φορέα της οργανικής θέσης να παρατείνει την απόσπασή του για μια ακόμα διετία, μία ή και περισσότερες φορές.»

Άρθρο 17

Οι αποφάσεις των μονομελών οργάνων των Δήμων, των Ιδρυμάτων, των Συνδέσμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών που εκδίδονται βάσει του ν. 3584/2007, καθώς και των περιφερειών και των Ιδρυμάτων αυτών που εκδίδονται βάσει του ν. 3528/2007, υπόκεινται στην ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του ν. 3852/2010.

Άρθρο 18

Στο άρθρο 171 του ν. 3852/2010, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Οι διατάξεις του άρθρου 61 παράγραφος 4 εφαρμόζονται ανάλογα για τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη, τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και τα μέλη των διοικητικών επιτροπών των άρθρων 164, καθώς και για τα μέλη των μητροπολιτικών επιτροπών του άρθρου 212 και 213 του παρόντος.»

Άρθρο 19ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 10 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 10 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 αντικαθίστανται ως εξής: «Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περάτωσης του έργου, οι ειδικοί εισηγητές και τα μέλη της γραμματείας της Επιτροπής και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη λειτουργία, στη διοικητική μέριμνα και στη γραμματειακή υποστήριξή της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμματείας της, καθώς και ο τρόπος καταβολής της. Το σχέδιο του «Κώδικα Εσόδων Δήμων και Περιφερειών» που θα συντάξει η Επιτροπή υποβάλλεται στη Βουλή προς κύρωση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, η φράση «μέχρι 31.12.2011,» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι 31.12.2014,».

Άρθρο 20Ελεγκτής ΝομιμότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η διάταξη της παρ. 1 εδάφιο α΄ του άρθρου 215 του ν. 3852/2010 τροποποιείται ως ακολούθως: «Συστήνεται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., η οποία εντάσσεται στην οργανωτική δομή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 216 του ν. 3852/2010 τροποποιείται ως ακολούθως: «Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συστήνεται θέση προϊσταμένου αυτής, που φέρει τον τίτλο «Ελεγκτής Νομιμότητας», αντίστοιχη με θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας διορίζεται με πενταετή θητεία.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 6 του άρθρου 216 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «6. Τον Ελεγκτή Νομιμότητας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Ο ίδιος προϊστάμενος ασκεί τα καθήκοντα του Ελεγκτή Νομιμότητας εάν η θέση είναι κενή και μέχρι την εκ νέου πλήρωσή της.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Στη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 217 του ν. 3852/ 2010 μεταξύ των κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ προστίθεται κατηγορία ΤΕ. β. Η διάταξη της παρ. 4 του ιδίου άρθρου καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Tο άρθρο 218 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 218 Διάρθρωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. Α. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στις λοιπές, πλην της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις διαρθρώνεται ως ακολούθως: 1. Ελεγκτής Νομιμότητας. 2. Διεύθυνση Εποπτείας Ο.Τ.Α. α. Τμήμα Γενικών και Οικονομικών Υποθέσεων. β. Τμήμα Τεχνικών Υποθέσεων. 3. Σε κάθε νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πλην του νομού της έδρας, συστήνεται οργανική μονάδα επιπέδου Γραφείου με τίτλο «Γραφείο Εποπτείας Ο.Τ.Α. και την ονομασία του νομού» ως αποκεντρωμένη μονάδα του Τμήματος Γενικών και Οικονομικών Υποθέσεων. 4. Μέχρι την επαρκή στελέχωση του Τμήματος Τεχνικών Υποθέσεων, η οποία διαπιστώνεται με πράξη του Ελεγκτή Νομιμότητας, οι αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος ασκούνται από τις λοιπές οργανικές μονάδες της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Β. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου διαρθρώνεται ως ακολούθως: 1. Ελεγκτής Νομιμότητας. 2. Διεύθυνση Εποπτείας Ο.Τ.Α. α. Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α. Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη. β. Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α. Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη. γ. Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α. Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο. Καθένα εκ των ανωτέρω Τμημάτων ασκεί αρμοδιότητες επί Γενικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υποθέσεων. 3. Σε κάθε νομό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, πλην του Νομού Λέσβου, συστήνεται οργανική μονάδα επιπέδου Γραφείου με τίτλο «Γραφείο Εποπτείας Ο.Τ.Α. και την ονομασία του νομού» ως αποκεντρωμένη μονάδα του Τμήματος Εποπτείας Ο.Τ.Α. Βορείου Αιγαίου. 4. Στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συστήνεται οργανική μονάδα επιπέδου Γραφείου με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης Εποπτείας Ο.Τ.Α.» η οποία υπάγεται στο Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α. Κυκλάδων. Γ. Το προσωπικό που υπηρετεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, το οποίο τοποθετείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., ασκεί τις αρμοδιότητες του ελέγχου νομιμότητας σε οργανική μονάδα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. του νομού στον οποίο υπηρετούσε κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις του άρθρου 219 του ν. 3852/2010 καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 220 του ν. 3852/ 2010 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1. Το προσωπικό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. για τα θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή του κατάσταση υπάγεται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 3852/2010 τροποποιούνται ως ακολούθως: α. Στην παρ. 2 διαγράφεται η φράση «Υπηρεσιακό Συμβούλιο της παρ. 1 του άρθρου 219 του παρόντος νόμου» και εισάγεται η φράση «Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο». Επίσης, διαγράφεται η φράση «ίδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο» και εισάγεται η φράση «ανωτέρω Πειθαρχικό Συμβούλιο». β. Οι διατάξεις των εδαφίων α΄ και β΄ της παρ. 3 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «α. Ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης β. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο». γ. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται να επιβάλει στον Ελεγκτή Νομιμότητας μέχρι την ποινή του προστίμου έως τις αποδοχές ενός μηνός. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλει οποιαδήποτε ποινή.» δ. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Την πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. ασκούν: α. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α.. β. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας. γ. Ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. δ. Το κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των φορέων που υπάγονται σε αυτές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Από τη διάταξη της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 232 του ν. 3852/2010 διαγράφεται η φράση «που ορίζεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

α. Στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 234 του ν. 3852/2010 διαγράφεται η λέξη «έναν» η οποία ακολουθεί της απαρίθμησης γ΄ και εισάγεται η λέξη «τον», β. Η διάταξη της περίπτωσης γ΄ της παρ. 4 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως: «γ. Ο αναπληρωτής του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α. και ο γραμματέας ορίζονται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 237 του ν. 3852/2010 μετά τη λέξη βαθμού διαγράφεται η λέξη «Α΄» και εισάγεται η λέξη «Δ΄».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στο γ΄ εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 229 του ν. 3852/2010 μετά τη λέξη «Ο.Τ.Α.» τίθεται κόμμα, εισάγεται η φράση «οι οποίες κοινοποιούνται στους Γενικούς Γραμματείς των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων» και τίθεται κόμμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Το άρθρο 239 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 239 Στελέχωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. 1. Κατά την πρώτη πενταετία από την έναρξη της λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., το προσωπικό που υπηρετεί σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ασχολείται με τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και τα θέματα της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοποθετείται στις οικείες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α., από την έναρξη της λειτουργίας αυτών, ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων ή κατηγορίας. 2. Μόνιμοι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού με πτυχίο Νομικού Τμήματος ή Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης, ΠΕ Οικονομικού και ΠΕ Μηχανικών διαφόρων κλάδων που διαθέτουν, είτε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών είτε προϋπηρεσία σε θέσεις με αντικείμενο συναφές με αυτό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν τη μετάταξή τους σε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Επίσης μπορεί να ζητήσουν τη μετάταξή τους στην εν λόγω Υπηρεσία δημόσιοι υπάλληλοι, απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάτοχοι πτυχίου νομικού τμήματος Α.Ε.Ι. ή οικονομικών επιστημών, πολιτικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης ή πολυτεχνικών σχολών. Για την υποβολή αιτήσεων από τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3801/ 2009 (Α΄ 163). Η αίτηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνοδευόμενη από τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. Με την αίτηση ο υποψήφιος μπορεί να εκδηλώσει προτίμηση για την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην οποία θέλει να υπηρετήσει. Η μετάταξη του προσωπικού αυτού γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων ύστερα από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Η επιλογή γίνεται με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων προς μετάταξη. Με τις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο χρόνος μετάταξης των υπαλλήλων, καθώς και η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην οποία τοποθετούνται με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες αφού συνεκτιμηθεί η προτίμηση των υπαλλήλων. Οι μετατασσόμενοι καταλαμβάνουν θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας. Δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότεροι από οκτώ (8) υπάλληλοι από κάθε φορέα. Ειδικά για τους δήμους δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότεροι από δύο (2) υπάλληλοι από κάθε δήμο, για δε τις περιφέρειες δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότεροι από τέσσερις (4) υπάλληλοι από κάθε περιφέρεια. 3. Με την ανωτέρω διαδικασία μπορούν να ζητήσουν τη μετάταξή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. υπάλληλοι ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Η επιλογή των μετατασσόμενων γίνεται με βάση τα στοιχεία του μητρώου τους. Δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότεροι από τέσσερις (4) υπάλληλοι από κάθε φορέα. 4. Οι θέσεις του προσωπικού των προηγούμενων παραγράφων περιλαμβάνονται στις προβλέψεις του οικείου Οργανισμού κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το προσωπικό των προηγούμενων παραγράφων με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

(α) Κατόπιν της δημοσίευσης του παρόντος οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μεριμνούν για την εγγραφή σχετικών πιστώσεων στους οικείους προϋπολογισμούς, για την αντιμετώπιση των αναγκών της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.. (β) Οι Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α. μέχρι την επαρκή στελέχωσή τους υποστηρίζονται από τις οικείες υπηρεσίες Γραμματείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. (γ) Οι επιλεγέντες με την υπ’ αριθμ. 36366/2011 προκήρυξη (Τεύχος ΑΣΕΠ 4/5.8.2011) ως Ελεγκτές Νομιμότητας, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Εσωτερικών, αποδέχονται εγγράφως τη θέση τους, στην οποία τοποθετούνται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι λοιπές θέσεις, μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τους Ελεγκτές Νομιμότητας οι οποίοι θα επιλεγούν κατόπιν νέας προκήρυξης, καλύπτονται με αναπλήρωση από πρόσωπα ανάλογων προσόντων, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου. (δ) Οι υποβληθείσες αιτήσεις για μετάταξη στις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α. εξετάζονται από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Προς τούτο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν γραπτή δήλωσή τους, με την οποία θα εμμένουν στην αρχική αίτηση μετάταξής τους. Η γραπτή δήλωση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. (ε) Κατά το μεταβατικό στάδιο, από την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. μέχρι την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφασή του ορίζει αναπληρωτές προϊσταμένους της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α. και των Τμημάτων αυτής. Οι προϊστάμενοι επιλέγονται εκ των υπαλλήλων οι οποίοι τοποθετούνται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., με εξαίρεση το Τμήμα Τεχνικών Υποθέσεων, στο οποίο δύναται να τοποθετηθεί υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών άλλης υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε περίπτωση που δεν τοποθετηθεί υπάλληλος ιδίου κλάδου στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Κατά την επιλογή, λαμβάνονται υπόψη η θέση στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, ο οποίος ασκεί έλεγχο νομιμότητας κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και η θητεία του σε θέσεις ευθύνης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Ο έλεγχος νομιμότητας τελειούται με την έκδοση σχετικής απόφασης του Ελεγκτή Νομιμότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Όπου στις διατάξεις των άρθρων 215 έως και 238 του ν. 3852/2010 αναφέρεται ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης νοείται ο Υπουργός Εσωτερικών και όπου στις ανωτέρω διατάξεις αναφέρεται το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης νοείται το Υπουργείο Εσωτερικών.

Άρθρο 21
Άρθρο 22

Η παρ. 2 του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 αντικαθί− σταται ως εξής: «2. Εάν εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου, για τα πλημμελήματα της προηγούμενης παραγράφου ή καταδικαστική απόφαση σε πρώτο βαθμό για κακουργήματα, ο Ελεγκτής Νομι− μότητας οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατά− σταση αργίας. Η αυτοδίκαιη θέση σε αργία επιβάλλεται με την ίδια διαδικασία και σε περίπτωση αμετάκλητης παραπομπής για κακούργημα, εαν έχουν επιβληθεί πε− ριοριστικοί όροι ή προσωρινή κράτηση. Εάν εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση, οπότε και αίρεται αυ− τοδικαίως, η αργία και το διοικητικό μέτρο θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθέν. Στην περίπτωση αυτή καταβάλ− λεται αναδρομικά η αντιμισθία του αποκατασταθέντος από του χρόνου εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρους του πράξης.»

Άρθρο 23

Στο άρθρο 186 του ν. 3852/2010 παρ. ΖΙΙ προστίθεται περίπτωση 8α: «Η επιχορήγηση φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυ− μάτων Ν.Π.Ι.Δ., των οποίων ο σκοπός τους αναφέρεται στην προστασία ανηλίκων που αντιμετωπίζουν προβλή− ματα εγκατάλειψης, ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίη− σης και γενικά αδυναμία αντιμετώπισης της φροντίδας τους από τις οικογένειές τους λόγω ένδειας, παραβα− τικότητας, ή ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.»

Άρθρο 24

1. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3852/2010 αναδιατυπώνεται ως εξής: «στ) Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικη− τική πράξη ή ως μέτοχος, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώματα, στους δήμους, στους οποίους έχουν την έδρα τους τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών.» 2. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 117 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν υπάγο− νται οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ..» 3. Η παρ. 1 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 αντικαθί− σταται ως ακολούθως: «1. Τον περιφερειάρχη επικουρούν οι αντιπεριφερειάρ− χες που εκλέγονται άμεσα, καθώς και τρεις (3) έως και έξι (6) επιπλέον αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του περιφερειάρχη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως ακο− λούθως: «β) Τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, σε αριθμό ίσο τουλάχιστο με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατό τοις εκατό (100%).»

Άρθρο 25

Δημιουργείται μητρώο των Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων και των περιφερειών το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία τους. Τα ανωτέ− ρω στοιχεία κοινοποιούνται από τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία τηρεί σχετική βάση δεδομένων, γνωστοποιούνται δε μετά από έλεγχο της πληρότητάς τους στο Υπουργείο Εσωτερικών. Με βάση τα στοιχεία του Μητρώου, η οικεία Απο− κεντρωμένη Διοίκηση εκδίδει κάθε χρόνο βεβαίωση, η οποία περιέχει τα στοιχεία κάθε δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και κάθε περιφερειακού ιδρύματος, που είναι καταχωρημένα στο ανωτέρω Μη− τρώο. Δεν επιτρέπεται η είσπραξη οποιουδήποτε χρημα− τικού ποσού, από φορέα του δημόσιου τομέα, αν δεν υποβληθεί, από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, μαζί με τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά, και η βε− βαίωση του προηγούμενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδε− ται μετά από γνώμη της ΚΕΔΕ και της Ένωσης Περι− φερειών, για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, αντίστοιχα, ορίζονται μεταξύ άλλων, τα στοιχεία που γνωστοποιούν τα Ν.Π.Δ.Δ., ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους, η διαδικασία δημιουργίας και τήρησης του μητρώου, καθώς και κάθε θέμα αναγκαίο για την λειτουργία του.

Άρθρο 26

Δημιουργείται Μητρώο επιχειρήσεων των Δήμων και των περιφερειών, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία τους. Τα ανωτέ− ρω στοιχεία κοινοποιούνται από τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση η οποία τηρεί σχετική βάση δεδομένων, γνωστοποιούνται δε μετά από έλεγχο της πληρότητάς τους στο Υπουργείο Εσωτερικών. Με βάση τα στοιχεία του Μητρώου, η οικεία Αποκε− ντρωμένη Διοίκηση εκδίδει κάθε χρόνο βεβαίωση, η οποία περιέχει τα στοιχεία κάθε δημοτικής και περι− φερειακής επιχείρησης, που είναι καταχωρημένη στο ανωτέρω Μητρώο. Η βεβαίωση αυτή συνυποβάλλεται στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) μαζί με τη φορολογική δήλωση της επιχείρησης. Επιχείρηση Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει σε δημόσιο διαγωνισμό ή να εισπράξει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από φορέα του δημόσιου τομέα, αν δεν υποβάλλει, μαζί με τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά, τη βεβαίωση του προηγού− μενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδε− ται μετά από γνώμη της ΚΕΔΕ και της Ένωσης Περι− φερειών, για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, αντίστοιχα, ορίζονται μεταξύ άλλων, τα στοιχεία που γνωστοποιούν οι επιχειρήσεις, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους, η διαδικασία δημιουργίας και τήρησης του μητρώου, καθώς και κάθε θέμα αναγκαίο για τη λειτουργία του. Προηγούμενες διατάξεις που ρυθμίζουν τα ανωτέρω καταργούνται.

Άρθρο 27

Στην παρ. 2 του άρθρου 177 του ν. 3584/2007, μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Ο μισθωτός που έχει κατά τις κείμενες διατάξεις δια− κοπές εργασίας μπορεί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να λαμβάνει κανονική άδεια με αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, κατ’ έτος.»

Άρθρο 29

Για το προσωπικό που μεταφέρθηκε από Δημοτικές Επιχειρήσεις Δήμων σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, με ειδικές διατάξεις οι οποίες προέβλεπαν ρητά ότι το προσωπικό αυτό μεταφέρεται στους νέους φορείς λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του, η προ− ϋπηρεσία αυτή συνυπολογίζεται και για την καταβολή της αποζημίωσης του άρθρου 204 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει.

Άρθρο 30

Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, ο Πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και οι γενικοί διευθυντές και διευ− θυντές των νομικών προσώπων με τις επωνυμίες «Ελ− ληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.», «Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπική Ανάπτυξη Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και διακριτικό τίτλο «ΠΕΤΑ Α.Ε.», «Ιν− στιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και διακριτικό τίτλο «Ι.Τ.Α.» και το «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» και διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Θ.Ι.» υποχρεούνται να υποβάλ− λουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κα− τάσταση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νομικού προσώπου.

Άρθρο 31

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 της, από 31.12.2012, πράξhς νομοθετικού περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, συνεχί− ζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 95 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 206 του ανωτέρω νόμου, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης σε αυτά σχετικής προ− θεσμίας.» 2. Η παρ. 2 του άρθρου 1 της, από 31.12.2012, πράξης νομοθετικού περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 αντικαθίσταται, ως εξής: «2. Χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς στο πλαί− σιο των οριζόμενων στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, για τις οποίες παρέχεται διοικητική υποστήριξη, ορίζεται το τέλος της διάρκει− ας εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι− ονομικής Στρατηγικής 2013−2016. Μέχρι το τέλος της διάρκειας εφαρμογής του ανωτέρω Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/ 2010, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης σε αυτά σχετικής προθεσμίας. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του διοικητικά υποστηρι− ζόμενου Δήμου δύναται να διαπιστώνεται η επάρκεια προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκη− ση συγκεκριμένης αρμοδιότητας ή αρμοδιοτήτων των προηγούμενων εδαφίων των υπηρεσιών του Δήμου και να καθορίζεται ο χρόνος έναρξης άσκησής τους. Η από− φαση αυτή δύναται να έχει αναδρομική ισχύ από 1.1.2013. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 32

Η παρ. 5α του άρθρου 18 του ν. 1735/1987 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3231/2004 (Α΄ 45), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5α. Τακτικοί υπάλληλοι των Δήμων, των Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυμάτων αυτών, υπάλληλοι Ν.Π.Ι.Δ., πλην αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συστήσει ή στα οποία συμμετέχουν οι δήμοι, στους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα, και τακτι− κοί υπάλληλοι των δήμων που συνενώνονται στο νέο Δήμο που προκύπτει από τη συνένωση, καθώς και τα− κτικοί υπάλληλοι των Περιφερειών, που παραιτούνται, υποχρεωτικώς, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα, κατά περίπτωση, εκλογική νομοθεσία, επανέρχονται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία, εάν δεν εκλεγούν ή λήξει, σε περίπτωση εκλογής τους, για οποιονδήποτε λόγο η θητεία τους. Οι λοιπές ρυθμίσεις της προηγούμε− νης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους της παραγράφου αυτής. Οι εν λόγω υπάλ− ληλοι, εφόσον εκλεγούν, εάν καταλάβουν θέση ευθύνης ως Πρόεδροι Δημοτικού Συμβουλίου ή Αντιδήμαρχοι ή Πρόεδροι Νομικών Προσώπων του Δήμου μπορούν να επιλέγουν τις αποδοχές της θέσης που καταλαμβάνουν ή της οργανικής θέσης που κατείχαν.»

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
` ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ