93 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4257/2014

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 20 - Ελεγκτής Νομιμότητας
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
14 Απριλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 93
14 Απριλίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4257
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Tο άρθρο 218 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 218 Διάρθρωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. Α. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στις λοιπές, πλην της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις διαρθρώνεται ως ακολούθως: 1. Ελεγκτής Νομιμότητας. 2. Διεύθυνση Εποπτείας Ο.Τ.Α. α. Τμήμα Γενικών και Οικονομικών Υποθέσεων. β. Τμήμα Τεχνικών Υποθέσεων. 3. Σε κάθε νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πλην του νομού της έδρας, συστήνεται οργανική μονάδα επιπέδου Γραφείου με τίτλο «Γραφείο Εποπτείας Ο.Τ.Α. και την ονομασία του νομού» ως αποκεντρωμένη μονάδα του Τμήματος Γενικών και Οικονομικών Υποθέσεων. 4. Μέχρι την επαρκή στελέχωση του Τμήματος Τεχνικών Υποθέσεων, η οποία διαπιστώνεται με πράξη του Ελεγκτή Νομιμότητας, οι αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος ασκούνται από τις λοιπές οργανικές μονάδες της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Β. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου διαρθρώνεται ως ακολούθως: 1. Ελεγκτής Νομιμότητας. 2. Διεύθυνση Εποπτείας Ο.Τ.Α. α. Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α. Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη. β. Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α. Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη. γ. Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α. Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο. Καθένα εκ των ανωτέρω Τμημάτων ασκεί αρμοδιότητες επί Γενικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υποθέσεων. 3. Σε κάθε νομό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, πλην του Νομού Λέσβου, συστήνεται οργανική μονάδα επιπέδου Γραφείου με τίτλο «Γραφείο Εποπτείας Ο.Τ.Α. και την ονομασία του νομού» ως αποκεντρωμένη μονάδα του Τμήματος Εποπτείας Ο.Τ.Α. Βορείου Αιγαίου. 4. Στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συστήνεται οργανική μονάδα επιπέδου Γραφείου με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης Εποπτείας Ο.Τ.Α.» η οποία υπάγεται στο Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α. Κυκλάδων. Γ. Το προσωπικό που υπηρετεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, το οποίο τοποθετείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., ασκεί τις αρμοδιότητες του ελέγχου νομιμότητας σε οργανική μονάδα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. του νομού στον οποίο υπηρετούσε κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.»

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
` ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ