93 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4257/2014

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 20 - Ελεγκτής Νομιμότητας
14 Απριλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 93
14 Απριλίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4257
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 20Ελεγκτής ΝομιμότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η διάταξη της παρ. 1 εδάφιο α΄ του άρθρου 215 του ν. 3852/2010 τροποποιείται ως ακολούθως: «Συστήνεται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., η οποία εντάσσεται στην οργανωτική δομή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 216 του ν. 3852/2010 τροποποιείται ως ακολούθως: «Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συστήνεται θέση προϊσταμένου αυτής, που φέρει τον τίτλο «Ελεγκτής Νομιμότητας», αντίστοιχη με θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας διορίζεται με πενταετή θητεία.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 6 του άρθρου 216 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «6. Τον Ελεγκτή Νομιμότητας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Ο ίδιος προϊστάμενος ασκεί τα καθήκοντα του Ελεγκτή Νομιμότητας εάν η θέση είναι κενή και μέχρι την εκ νέου πλήρωσή της.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Στη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 217 του ν. 3852/ 2010 μεταξύ των κατηγοριών ΠΕ και ΔΕ προστίθεται κατηγορία ΤΕ. β. Η διάταξη της παρ. 4 του ιδίου άρθρου καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Tο άρθρο 218 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 218 Διάρθρωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. Α. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στις λοιπές, πλην της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις διαρθρώνεται ως ακολούθως: 1. Ελεγκτής Νομιμότητας. 2. Διεύθυνση Εποπτείας Ο.Τ.Α. α. Τμήμα Γενικών και Οικονομικών Υποθέσεων. β. Τμήμα Τεχνικών Υποθέσεων. 3. Σε κάθε νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πλην του νομού της έδρας, συστήνεται οργανική μονάδα επιπέδου Γραφείου με τίτλο «Γραφείο Εποπτείας Ο.Τ.Α. και την ονομασία του νομού» ως αποκεντρωμένη μονάδα του Τμήματος Γενικών και Οικονομικών Υποθέσεων. 4. Μέχρι την επαρκή στελέχωση του Τμήματος Τεχνικών Υποθέσεων, η οποία διαπιστώνεται με πράξη του Ελεγκτή Νομιμότητας, οι αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος ασκούνται από τις λοιπές οργανικές μονάδες της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Β. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου διαρθρώνεται ως ακολούθως: 1. Ελεγκτής Νομιμότητας. 2. Διεύθυνση Εποπτείας Ο.Τ.Α. α. Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α. Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη. β. Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α. Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη. γ. Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α. Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο. Καθένα εκ των ανωτέρω Τμημάτων ασκεί αρμοδιότητες επί Γενικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υποθέσεων. 3. Σε κάθε νομό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, πλην του Νομού Λέσβου, συστήνεται οργανική μονάδα επιπέδου Γραφείου με τίτλο «Γραφείο Εποπτείας Ο.Τ.Α. και την ονομασία του νομού» ως αποκεντρωμένη μονάδα του Τμήματος Εποπτείας Ο.Τ.Α. Βορείου Αιγαίου. 4. Στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συστήνεται οργανική μονάδα επιπέδου Γραφείου με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης Εποπτείας Ο.Τ.Α.» η οποία υπάγεται στο Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α. Κυκλάδων. Γ. Το προσωπικό που υπηρετεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, το οποίο τοποθετείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., ασκεί τις αρμοδιότητες του ελέγχου νομιμότητας σε οργανική μονάδα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. του νομού στον οποίο υπηρετούσε κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις του άρθρου 219 του ν. 3852/2010 καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 220 του ν. 3852/ 2010 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1. Το προσωπικό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. για τα θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή του κατάσταση υπάγεται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 3852/2010 τροποποιούνται ως ακολούθως: α. Στην παρ. 2 διαγράφεται η φράση «Υπηρεσιακό Συμβούλιο της παρ. 1 του άρθρου 219 του παρόντος νόμου» και εισάγεται η φράση «Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο». Επίσης, διαγράφεται η φράση «ίδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο» και εισάγεται η φράση «ανωτέρω Πειθαρχικό Συμβούλιο». β. Οι διατάξεις των εδαφίων α΄ και β΄ της παρ. 3 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «α. Ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης β. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο». γ. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται να επιβάλει στον Ελεγκτή Νομιμότητας μέχρι την ποινή του προστίμου έως τις αποδοχές ενός μηνός. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλει οποιαδήποτε ποινή.» δ. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Την πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. ασκούν: α. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α.. β. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας. γ. Ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. δ. Το κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των φορέων που υπάγονται σε αυτές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Από τη διάταξη της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 232 του ν. 3852/2010 διαγράφεται η φράση «που ορίζεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

α. Στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 234 του ν. 3852/2010 διαγράφεται η λέξη «έναν» η οποία ακολουθεί της απαρίθμησης γ΄ και εισάγεται η λέξη «τον», β. Η διάταξη της περίπτωσης γ΄ της παρ. 4 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως: «γ. Ο αναπληρωτής του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α. και ο γραμματέας ορίζονται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 237 του ν. 3852/2010 μετά τη λέξη βαθμού διαγράφεται η λέξη «Α΄» και εισάγεται η λέξη «Δ΄».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στο γ΄ εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 229 του ν. 3852/2010 μετά τη λέξη «Ο.Τ.Α.» τίθεται κόμμα, εισάγεται η φράση «οι οποίες κοινοποιούνται στους Γενικούς Γραμματείς των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων» και τίθεται κόμμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Το άρθρο 239 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 239 Στελέχωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. 1. Κατά την πρώτη πενταετία από την έναρξη της λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., το προσωπικό που υπηρετεί σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ασχολείται με τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και τα θέματα της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοποθετείται στις οικείες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α., από την έναρξη της λειτουργίας αυτών, ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων ή κατηγορίας. 2. Μόνιμοι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού με πτυχίο Νομικού Τμήματος ή Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης, ΠΕ Οικονομικού και ΠΕ Μηχανικών διαφόρων κλάδων που διαθέτουν, είτε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών είτε προϋπηρεσία σε θέσεις με αντικείμενο συναφές με αυτό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν τη μετάταξή τους σε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Επίσης μπορεί να ζητήσουν τη μετάταξή τους στην εν λόγω Υπηρεσία δημόσιοι υπάλληλοι, απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάτοχοι πτυχίου νομικού τμήματος Α.Ε.Ι. ή οικονομικών επιστημών, πολιτικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης ή πολυτεχνικών σχολών. Για την υποβολή αιτήσεων από τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3801/ 2009 (Α΄ 163). Η αίτηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνοδευόμενη από τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. Με την αίτηση ο υποψήφιος μπορεί να εκδηλώσει προτίμηση για την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην οποία θέλει να υπηρετήσει. Η μετάταξη του προσωπικού αυτού γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων ύστερα από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Η επιλογή γίνεται με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων προς μετάταξη. Με τις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο χρόνος μετάταξης των υπαλλήλων, καθώς και η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην οποία τοποθετούνται με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες αφού συνεκτιμηθεί η προτίμηση των υπαλλήλων. Οι μετατασσόμενοι καταλαμβάνουν θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας. Δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότεροι από οκτώ (8) υπάλληλοι από κάθε φορέα. Ειδικά για τους δήμους δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότεροι από δύο (2) υπάλληλοι από κάθε δήμο, για δε τις περιφέρειες δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότεροι από τέσσερις (4) υπάλληλοι από κάθε περιφέρεια. 3. Με την ανωτέρω διαδικασία μπορούν να ζητήσουν τη μετάταξή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. υπάλληλοι ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Η επιλογή των μετατασσόμενων γίνεται με βάση τα στοιχεία του μητρώου τους. Δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότεροι από τέσσερις (4) υπάλληλοι από κάθε φορέα. 4. Οι θέσεις του προσωπικού των προηγούμενων παραγράφων περιλαμβάνονται στις προβλέψεις του οικείου Οργανισμού κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το προσωπικό των προηγούμενων παραγράφων με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

(α) Κατόπιν της δημοσίευσης του παρόντος οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μεριμνούν για την εγγραφή σχετικών πιστώσεων στους οικείους προϋπολογισμούς, για την αντιμετώπιση των αναγκών της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.. (β) Οι Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α. μέχρι την επαρκή στελέχωσή τους υποστηρίζονται από τις οικείες υπηρεσίες Γραμματείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. (γ) Οι επιλεγέντες με την υπ’ αριθμ. 36366/2011 προκήρυξη (Τεύχος ΑΣΕΠ 4/5.8.2011) ως Ελεγκτές Νομιμότητας, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Εσωτερικών, αποδέχονται εγγράφως τη θέση τους, στην οποία τοποθετούνται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι λοιπές θέσεις, μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τους Ελεγκτές Νομιμότητας οι οποίοι θα επιλεγούν κατόπιν νέας προκήρυξης, καλύπτονται με αναπλήρωση από πρόσωπα ανάλογων προσόντων, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου. (δ) Οι υποβληθείσες αιτήσεις για μετάταξη στις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α. εξετάζονται από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Προς τούτο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν γραπτή δήλωσή τους, με την οποία θα εμμένουν στην αρχική αίτηση μετάταξής τους. Η γραπτή δήλωση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. (ε) Κατά το μεταβατικό στάδιο, από την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. μέχρι την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφασή του ορίζει αναπληρωτές προϊσταμένους της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α. και των Τμημάτων αυτής. Οι προϊστάμενοι επιλέγονται εκ των υπαλλήλων οι οποίοι τοποθετούνται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., με εξαίρεση το Τμήμα Τεχνικών Υποθέσεων, στο οποίο δύναται να τοποθετηθεί υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών άλλης υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε περίπτωση που δεν τοποθετηθεί υπάλληλος ιδίου κλάδου στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Κατά την επιλογή, λαμβάνονται υπόψη η θέση στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, ο οποίος ασκεί έλεγχο νομιμότητας κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και η θητεία του σε θέσεις ευθύνης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Ο έλεγχος νομιμότητας τελειούται με την έκδοση σχετικής απόφασης του Ελεγκτή Νομιμότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Όπου στις διατάξεις των άρθρων 215 έως και 238 του ν. 3852/2010 αναφέρεται ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης νοείται ο Υπουργός Εσωτερικών και όπου στις ανωτέρω διατάξεις αναφέρεται το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης νοείται το Υπουργείο Εσωτερικών.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
` ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ