93 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4257/2014

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 20 - Ελεγκτής Νομιμότητας
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14
14 Απριλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 93
14 Απριλίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4257
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

(α) Κατόπιν της δημοσίευσης του παρόντος οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μεριμνούν για την εγγραφή σχετικών πιστώσεων στους οικείους προϋπολογισμούς, για την αντιμετώπιση των αναγκών της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.. (β) Οι Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α. μέχρι την επαρκή στελέχωσή τους υποστηρίζονται από τις οικείες υπηρεσίες Γραμματείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. (γ) Οι επιλεγέντες με την υπ’ αριθμ. 36366/2011 προκήρυξη (Τεύχος ΑΣΕΠ 4/5.8.2011) ως Ελεγκτές Νομιμότητας, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Εσωτερικών, αποδέχονται εγγράφως τη θέση τους, στην οποία τοποθετούνται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι λοιπές θέσεις, μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τους Ελεγκτές Νομιμότητας οι οποίοι θα επιλεγούν κατόπιν νέας προκήρυξης, καλύπτονται με αναπλήρωση από πρόσωπα ανάλογων προσόντων, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου. (δ) Οι υποβληθείσες αιτήσεις για μετάταξη στις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α. εξετάζονται από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Προς τούτο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν γραπτή δήλωσή τους, με την οποία θα εμμένουν στην αρχική αίτηση μετάταξής τους. Η γραπτή δήλωση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. (ε) Κατά το μεταβατικό στάδιο, από την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. μέχρι την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφασή του ορίζει αναπληρωτές προϊσταμένους της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α. και των Τμημάτων αυτής. Οι προϊστάμενοι επιλέγονται εκ των υπαλλήλων οι οποίοι τοποθετούνται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., με εξαίρεση το Τμήμα Τεχνικών Υποθέσεων, στο οποίο δύναται να τοποθετηθεί υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών άλλης υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε περίπτωση που δεν τοποθετηθεί υπάλληλος ιδίου κλάδου στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Κατά την επιλογή, λαμβάνονται υπόψη η θέση στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, ο οποίος ασκεί έλεγχο νομιμότητας κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και η θητεία του σε θέσεις ευθύνης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα.»

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
` ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ