93 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4257/2014

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
14 Απριλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 93
14 Απριλίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4257
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 60

Η παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) αντι− καθίσταται ως εξής: «Οι περιφέρειες δύνανται να αναθέτουν, απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό), δη− μόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), με τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), ως προς τα επιτρεπόμενα χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες απο− φάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Για την απευθεί− ας ανάθεση απαιτείται απόφαση του περιφερειάρχη, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον περιφερειάρχη. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της οικο− νομικής επιτροπής που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη.»

Άρθρο 61

Οι διατάξεις του άρθρου 16 του π.δ. 171/1987 αναδια− τυπώνονται ως εξής: «Σύσταση επιτροπής παραλαβής 1. Οι κατά τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 3669/2008 (Α΄ 116), επιτροπές παραλαβής των έργων ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού προηγουμέ− νως η Διευθύνουσα Υπηρεσία ανακοινώσει την περαίω− ση του έργου και τη σύνταξη της τελικής επιμετρήσεως στην Προϊσταμένη Αρχή και ζητήσει την παραλαβή του. Οι επιτροπές παραλαβής, με την επιφύλαξη των διατά− ξεων της παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 171/1987 (Α΄ 84), αποτελούνται από έναν δημοτικό σύμβουλο και: α) Για έργα προϋπολογισμού μέχρι και 1.000.000 ευρώ από δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλ− λήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών. β) Για έργα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 ευρώ από τρεις υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών. 2.α) Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής ορίζεται ο αρχαιότερος από τα μέλη των υπαλλήλων αυτής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 3669/2008. β) Ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ο επιβλέπων του έργου δεν δύνανται να είναι μέλη της επιτροπής παραλαβής. γ) Στην επιτροπή παραλαβής υποχρεωτικά συμμετέχει τεχνικός υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας με την κύρια κατηγορία του έργου το οποίο παραλαμβάνεται. 3. Για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εφαρ− μόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) κλήρωσης. Σε περίπτωση όπου οι τεχνικοί υπάλ− ληλοι του φορέα κατασκευής του έργου δεν είναι δι− πλάσιοι από αυτούς που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος για να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις κλήρωση, τότε είναι δυνατή η συμμετοχή και τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου της έδρας του νομού, άλλου Δήμου της οικείας Περιφερει− ακής Ενότητας η της οικείας Περιφέρειας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τουλάχιστον ο διπλάσιος αριθμός των απαιτούμενων υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι που θα λάβουν μέρος στην κλήρωση και δεν ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή, υποδεικνύονται από τα αρμόδια όργανα των φο− ρέων στον οποίο ανήκουν. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2β΄ του παρόντος άρθρου. 4. Για την επιλογή του προβλεπόμενου στην παρά− γραφο 1 του παρόντος άρθρου Δημοτικού Συμβούλου διεξάγεται κλήρωση μεταξύ του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 5. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του συνόλου των μελών της επιτροπής παραλαβής καταβάλλονται με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

Άρθρο 62

Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών που εκτελούν τις προμήθειές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσω− τερικών, μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες − πλαίσιο και να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς των άρθρων 26 και 28 αντίστοιχα του π.δ. 60/2007 και κάτω των προβλεπόμενων κατωτέρων ορίων του άρ− θρου 6 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.

Άρθρο 63

Το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 41 του π.δ. 173/1990 και στο άρθρο 42 της υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟ− ΤΑ), στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών, υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

Άρθρο 64

Επιτρέπεται σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, η σύναψη σύμβασης με εταιρείες που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, με βάση τα οριζόμενα στο π.δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικα− σίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίη− σιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», με αντικείμενο την εντός των διοικητικών του ορίων: α) περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων, σύμ− φωνα με το π.δ. 116/2004 (Α΄ 81), «μέτρα, όροι και πρό− γραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημέ− νων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις δι− ατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους» Σεπτεμβρίου 2000», β) συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με το π.δ. 117/2004 (Α΄ 82), «μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδη− γιών 2002/1995 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» της 27ης Ιανουαρίου 2003».

Άρθρο 65

Η προβλεπόμενη στην παρ. 2 άρθρο 1 του α.ν. 582/ 1968 επιτροπή αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους: α) Τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του οι− κείου Δήμου και σε περίπτωση μη ύπαρξης από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου της έδρας του. β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας. γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Ως Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο αρχαιότερος υπάλληλος ο οποίος μαζί με τα υπόλοιπα μέλη και τους νόμιμους αναπληρωτές τους ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής ισχύουν ως έχουν από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 66

Η παρ. 4 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Πε− ριεχομένου που δημοσιεύθηκε στις 12.12.2012 (Α΄ 240) και κυρώθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) τροποποιείται ως εξής: «4. Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης − Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του ν. 1069/1980 και του ν. 890/1979, καθώς και οι ανώνυμες εταιρείες των άρθρων 265 και 266 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 μπορούν να προμηθεύ− ονται, για τις δικές τους ανάγκες, τα είδη της παραγρά− φου 1 του παρόντος μέσω της διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών−χορηγητών οποιουδήποτε εκ των δήμων ή των περιφερειών που τους έχουν συστήσει έπειτα από αίτησή τους, διαφορετικά η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών−χορηγητών των ειδών αυτών, μπορεί να γίνεται και χωριστά από κάθε νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση.»

Άρθρο 67

Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 199 «Κινητά πράγ− ματα των Δήμων και Κοινοτήτων» του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) καταργείται.

Άρθρο 68

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2539/ 1997 (Α΄ 244), όπως αντικαταστάθηκε αρχικά με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3274/2004 (Α΄ 195) και στη συνέχεια με την παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263), αναδιατυπώνεται ως εξής: «Επιτρέπεται η κατάτμηση των δημοτικών έργων και η σύνταξη των αντίστοιχων μελετών, με αναγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου κατατμημένων πιστώσεων για την εκτέλεση αυτών, ανά δημοτική ή τοπική κοι− νότητα ή σε οργανωμένους οικισμούς με λιγότερους από 200 κατοίκους των νησιωτικών δήμων με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους.»

Άρθρο 69

1. Στο άρθρο 100 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185) επέρχονται, με ισχύ από τη δημοσίευσή του, οι εξής μεταβολές: α) στην παράγραφο 2 μετά τη φράση «οι παρατάσεις γίνονται κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συμ− βουλίου» προστίθεται η φράση «, η οποία μπορεί να έχει αναδρομικό χαρακτήρα,». β) προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: «6. Δαπάνες μεταφοράς μαθητών, οι οποίες πραγμα− τοποιήθηκαν από την έναρξη του σχολικού έτους στις 11.9.2013 μέχρι την κατά την παράγραφο 1 παράταση των συμβάσεων ή τη σύναψη των συμβάσεων που αναφέρο− νται στην παράγραφο 4 του παρόντος, καταβάλλονται νομίμως κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής και γενικής διά− ταξης εφόσον ο Περιφερειάρχης βεβαιώσει, με σχετική πράξη του, την εκτέλεση της μεταφοράς μαθητών και το ύψος της σχετικής δαπάνης το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.» 2. Στην παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται εδάφιο 18, με ισχύ από 1.7.2013, ως εξής: «Η σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων.»

Άρθρο 70

Υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας που έχουν δικαιω− θεί μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση, καθώς επίσης και υποψήφιοι οι οποίοι έχουν καθ’ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο συμπεριληφθεί στους τελικούς πίνακες διορισθέντων σε Δήμους, εξαιρούνται της εκπαίδευσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 135/ 2006, διορίζονται στους οικείους Δήμους και τίθενται σε διαθεσιμότητα από τη δημοσίευση του πα− ρόντος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013.

Άρθρο 71

Κατάργηση των σχολών δημοτικής αστυνομίας 1. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με τις επω− νυμίες «Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας», «Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Τσοτυλίου» και «Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Κόνιτσας», που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 3801/2009 (Α΄163), καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος. Τα περιουσιακά στοιχεία των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που λύονται περιέρχονται στους οικείους δή− μους, η δε εκκαθάριση διενεργείται από ειδική επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ανωτέρω νομικών προσώπων με− ταφέρεται, αυτοδικαίως, στο Δήμο Κόνιτσας, με την ίδια σχέση εργασίας και κατατάσσεται σε αντίστοιχες κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα προσωποπαγείς θέσεις, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του, για κάθε συνέπεια. 3. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργεί− ται το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας, το οποίο συγκροτήθηκε δυνάμει των δι− ατάξεων της υπ’ αριθμ. 46302/7.12.2012 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

Άρθρο 72

Στο άρθρο 22 του ν. 4147/2013 προστίθεται παράγρα− φος 5 ως εξής: «5. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τις Επιτρο− πές Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του ν. 3870/2010 και αφορούν την επιβολή προστίμων αναπροσαρμόζονται, τροποποιούνται ή ανα− καλούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, ύστερα από ένσταση του επικεφαλής του συνδυασμού ή του διαχειριστή των οικονομικών του συνδυασμού ή του υποψηφίου, η οποία ασκείται ενώπιον της επιτροπής μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η ισχύς της διατάξεως αρχίζει από της δημοσιεύσεως του ν. 3870/2010

Άρθρο 73

Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1069/1980 προστίθεται εδάφιο θ΄ ως εξής: «θ. Αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του περί παροχής χρηματικών επιχορηγήσεων προς το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την εκπλήρωση σκοπού, που συνδέεται με προγράμματα και υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση αρχαιολογικών μνημείων, οι παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών λειτουρ− γιών. Επίσης, αποφασίζει με την ίδια ως άνω πλειο− ψηφία περί παροχής χρηματικών επιχορηγήσεων, που θα διατίθενται για κοινωνικούς σκοπούς. Οι παραπάνω αποφάσεις λαμβάνονται εφόσον έχει εγγραφεί σχετι− κή πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για τους σκο− πούς αυτούς, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το πέντε τοις εκατό (5%) των ετήσιων καθαρών τακτικών εσόδων.»

Άρθρο 74

1. Στο άρθρο 68 παρ. 3 του π.δ. 26/2012, προστίθεται στοιχείο ιε΄ ως ακολούθως: «ιε) Οι δικαστικοί υπάλληλοι με βαθμό Α΄, Β΄, Γ΄ ή Δ΄ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.» 2. Το άρθρο 68 παρ.6 περίπτωση δ΄ του π.δ. 26/2012 τροποποιείται ως ακολούθως: «δ) Το Ελεγκτικό Συνέδριο, ονομαστικούς καταλό− γους των παρέδρων και εισηγητών του, καθώς και των δικαστικών υπαλλήλων που αναφέρονται στην παρ. 3 στοιχείο ιε΄.»

Άρθρο 75

1. Εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του πα− ρόντος νόμου, όσοι έχουν τοποθετήσει επιγραφές σε όψεις κτιρίων, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 56 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) πλην των στε− γών, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224) και της κατ΄ εξουσιοδότησής του εκδοθείσας απόφασης, πρέπει να τις προσαρμόσουν στο περιεχόμενο των ρυθμίσεων αυτών, όπως ισχύουν κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κατά το διά− στημα αυτό δεν επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται για τις προαναφερθείσες παραβάσεις. 2. Οφειλές από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρό− ντος νόμου, υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 53 του παρόντος. 3. Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των αξιόποινων πράξεων της παραγράφου 1 που έχουν τε− λεστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Άρθρο 76

Η υποπαράγραφος ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) αντικαθίσταται ως εξής: «ΣΤ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ− ΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛ− ΛΑΓΜΑΤΟΣ. 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32) εφαρμόζονται και για την παραχώρηση, έναντι ανταλλάγματος, του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων του ν. 1044/1971, καθώς και των κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων του δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτο− διοίκησης και των Ν.Π.Δ.Δ.. 2. Οι προθεσμίες των παραγράφων 3 και 4 του άρ− θρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 εκκινούν από την έναρξη ισχύος του παρό− ντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζο− νται οι θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμα− κας, στα οποία απεικονίζονται ευκρινώς και με βάση την τέχνη και την επιστήμη, το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος, περιβάλλων χώρος. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται. Με όμοια απόφαση, επιτρέπεται η μετατόπι− ση περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής, η οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και των οχημάτων, μη επιτρεπό− μενου του καθορισμού θέσεων περιπτέρων σε περίπτωση αρνητικής γνώμης. Η γνώμη παρέχεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του ερωτήματος του δήμου και παρερχομένης άπρακτης αυτής, τεκμαίρεται η θετική γνώμη αυτής ως προς την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας. Για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων λαμβάνο− νται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφο− ρούν στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνω− μία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει προστασία της κοινής χρήσης. Με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, καθορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευ− ής και τοποθέτησης των κουβουκλίων, ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες. 4. Το 30% των ανωτέρω θέσεων, οι οποίες προσδιορί− ζονται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης, παραχωρούνται με την καταβολή τέλους, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του ν. 3463/2006: α) σε άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.), β) πολύτεκνους και γ) σε όσους μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κο− φινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Το τέλος καθορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο και εισπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, όπως εκάστοτε ισχύουν. Για την παραχώρηση του δικαιώματος αυτού, υποβάλ− λονται αιτήσεις από τους δικαιούχους, κατόπιν σχετι− κής προκήρυξης, στην οποία ορίζονται ιδίως οι θέσεις και το ύψος του ετήσιου τέλους. Πέραν της αίτησης υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας και εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών απαιτείται: α) για τα άτομα με αναπηρία η προσκόμιση πιστοποιητι− κού της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας, β) για τους πολυτέκνους πιστοποι− ητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελ− λάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα και γ) για τους πολεμιστές Κύπρου πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρι− σμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οι θέσεις παραχωρούνται στους δικαιούχους με δη− μόσια κλήρωση, στην οποία μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των ενώσεών τους. Ειδικές διατάξεις περί απαλλαγής των ανωτέρω προσώπων από την καταβολή τέλους ή ανταλλάγματος δεν ισχύουν. 5. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των λοι− πών θέσεων των περιπτέρων γίνεται με δημοπρασία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, αποκλεισμένης της δυνατότητας απευθείας παραχώ− ρησης αυτών. Η διακήρυξη, πέραν των οριζομένων στις ανωτέρω διατάξεις, υποχρεωτικά περιλαμβάνει και τους εξής όρους: α) Απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του δι− καιώματος χρήσης σε τρίτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7. β) Για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης απαι− τείται η κατάθεση εγγύησης υπέρ του οικείου δήμου για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που αφορούν στη χωροθέτηση της κατασκευής του περιπτέρου. Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται άτοκα, όταν διαπιστωθεί από το δήμο η τήρηση των ανωτέρω όρων και σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία γνωστοποίησης σε αυτόν της ολοκλήρωσης της κατασκευής του περιπτέρου. Παρερχομένης άπρα− κτης της προθεσμίας αυτής, η εγγύηση επιστρέφεται από το δήμο. Ο καθορισμός του ύψους της ανωτέρω εγγύησης, ο τρόπος καταβολής αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα διεξαγωγής της δημοπρασίας και αναφέρεται διακριτά στη σχετική διακήρυξη. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό 70% του κόστους κατεδάφισης της κατασκευής του περιπτέρου και επα− ναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση της κατασκευής του. Για τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης του κατα− βλητέου μισθώματος, λαμβάνεται υπόψη κάθε στοιχείο προσδιοριστικό της αξίας της θέσης του περιπτέρου και ιδίως τα κυκλοφοριακά δεδομένα, η εμπορικότητα των οδών και η δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη της οικονομικής του δραστηριότητας. Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πέραν αυτού που κατα− λαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, όπως εκάστοτε ισχύουν. 6. Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθο− ρίζεται ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρή− σης των θέσεων των περιπτέρων, ο οποίος σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπει− σέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή. Σε πε− ρίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να πα− ραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα. 7. Εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους, επιτρέπεται μόνον για λόγους γήρατος ή σε περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω, η οποία αποδεικνύεται βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων. Η διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της αρχικής πα− ραχώρησης. Αντίγραφο του μισθωτηρίου προσκομίζεται εντός τριάντα (30) ημερών στον οικείο δήμο, ο οποίος εκδίδει πράξη με την οποία διαπιστώνεται η ανωτέρω παραχώρηση. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι κληρονό− μοι αυτού ή ο μισθωτής υποχρεούνται να αναγγείλουν εντός μηνός το θάνατο στον οικείο δήμο. Στην περί− πτωση αυτή, οι συμβάσεις μίσθωσης που δεν έχουν λήξει, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Εάν δεν υπάρχουν διάδοχοι, η μίσθωση συνεχίζεται μέχρι τη λήξη της, κατόπιν αιτήματος του μισθωτή και τα μισθώματα και τέλη της περιόδου αυτής καταβάλλονται στο δήμο. Τον δικαιούχο μπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων αναγρά− φονται στην πράξη παραχώρησης. 8. Τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους εφαρ− μόζονται αναλόγως και από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στους χώρους αρμοδιότητάς τους. 9. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των κυλι− κείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων που στε− γάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου προς εξυπηρέτη− ση του προσωπικού αυτών και των συναλλασσομένων με αυτούς γίνεται με δημοπρασία από τους στεγαζό− μενους φορείς, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση ακινήτων τους, αποκλειομένης της δυνατότητας απευθείας πα− ραχώρησης αυτών. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανα− λόγως τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3 έως και 7, περιλαμβανόμενης της σχετικής πρόβλεψης για τα άτομα με αναπηρία, τους πολύτεκνους και τους πολε− μιστές Κύπρου. 10. Υφιστάμενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ. Περαιτέρω μεταβίβαση αυτών επιτρέπεται μόνον άπαξ και για χρονικό διάστημα 10 ετών: α) στον/η σύζυ− γο του αποθανόντος δικαιούχου ή β) στα ενήλικα τέκνα αυτού, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των Α.με.Α με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Από 1.1.2014 οι δικαιούχοι αυτών υπόκεινται σε υποχρέ− ωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγματος. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου, πέραν του προαναφερθέντος, εφαρμόζονται οι ίδιες ως άνω διατάξεις από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Τον δικαιούχο μπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μισθώματα και τέλη από εκμετάλλευση περιπτέρων, καθώς και κυλικεί− ων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων που στεγά− ζονται υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., των οποίων οι δικαιούχοι έχουν αποβιώσει, καταβάλλονται στους οικείους Ο.Τ.Α., μέχρι τη λήξη της μίσθωσης. Σε υφιστάμενες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος άδειες κατά ιδανικά μερίδια, εφόσον παύσει να υφίστα− ται δικαιούχος μεριδίου, κατόπιν αιτήσεως των λοιπών, παραχωρείται σε αυτούς το ανωτέρω απομένον μερίδιο. 11. Όσοι κατέστησαν δικαιούχοι λόγω διαδοχής πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και δεν ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία μεταβίβασης της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου, αυτή ολοκληρώνεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. 12. Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων που αφο− ρούν στη νομοθεσία που διέπει την εν γένει λειτουργία των περιπτέρων ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνομία και σε υπαλλήλους του δήμου, κατά τα ειδικώς οριζό− μενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Όσες επιτροπές έχουν συσταθεί κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. κ.υ.α. Φ.454/10/159768 (Β΄ 1080), καταργούνται. 13. Καταργείται η υπ’ αριθμ. Φ.443531/24/3030/1969 (Β΄ 588) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμύνης, Συντο− νισμού και Δημοσίων Έργων «Περί του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων» και κάθε ει− δική ή γενική διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις της υποπαραγράφου ΣΤ. 2.»

Άρθρο 77

1. Το προβλεπόμενο στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρ− θρου 16 του ν. 4071/2012, όπως ισχύει, διάστημα συγχώ− νευσης των υφιστάμενων Φο.Δ.Σ.Α. στους Περιφερεια− κούς Συνδέσμους Φο.Δ.Σ.Α. του άρθρου 13 του ανωτέρου νόμου, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 31.12.2015. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.1.2014. 2. Η έναρξη εφαρμογής του ειδικού τέλους ταφής που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4042/ 2012 αναστέλλεται μέχρι 31.12.2015.

Άρθρο 78

Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3870/2010 Το άρθρο 17 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) ισχύουν για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερει− ακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι περιορισμοί του παρόντος δεν ισχύουν για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμέ− νου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προ− κειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) και των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζο− μένων στις Παιδικές Κατασκηνώσεις.» Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ψήφισή του.

Άρθρο 79

Στην παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Δήμοι των οποίων δημοτική ανώνυμη εταιρεία συμ− μετέχει ή θα αποκτήσει, εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους από την έναρξη εφαρμογής της ισχύος, των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, μετοχική ιδιότητα σε τρίτη ανώνυμη εταιρεία, δύνανται να αποδέχονται με− τοχές της τρίτης ανώνυμης εταιρείας, μεταβιβαζόμενες σε αυτούς με χαριστική αιτία (εν ζωή ή αιτία θανάτου), υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή τους στην τρίτη ανώνυμη εταιρεία, συνυπολογιζομένου του ποσοστού που κατέχει ή θα αποκτήσει σε αυτή η δημοτική ανώ− νυμη εταιρεία, δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της τρίτης ανώνυμης εταιρείας.»

Άρθρο 80

Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημο− σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
` ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ