93 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4257/2014

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
14 Απριλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 93
14 Απριλίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4257
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Άρθρο 56

Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 Οι διατάξεις της υποπαραγράφου ζ΄ της παρ. 2 του άρ− θρου 1 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) αντικαθίστανται ως εξής: «Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοί− κησης με απόφασή του δύναται να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της ορισμένες από τις αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα υπογραφής «με εντολή Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», τηρουμένων των διατάξεων των παραγρά− φων 2 και 4 του άρθρου 54 του π.δ. 63/2005. Τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναπλη− ρώνει ο αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Επίσης, ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρχαιότερου Γενικού Διευ− θυντού αναπληρώνεται από τον Γενικό Διευθυντή Εσω− τερικής Λειτουργίας.»

Άρθρο 57

1. Τα κοινά υπηρεσιακά συμβούλια των υπαλλήλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύ− ονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση δύνανται να συγκροτούνται ανά Περιφέρεια και σε περίπτωση που αυτό απαιτείται, είναι δυνατή η συγκρότηση ενός κοινού υπηρεσιακού συμβουλίου ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 2. Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η ολοκλή− ρωση της διαδικασίας ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων στα κοινά υπηρεσιακά συμβούλια της προηγούμενης παραγράφου μέχρι τις 31.12.2012, παρατείνεται, κατ’ εξαί− ρεση, η εκλογική διαδικασία για τέσσερις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχουν την ευθύνη καθορισμού των προθεσμιών της εκλογικής διαδικασίας, καθώς και του χρόνου διεξαγωγής των εκλογών εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. 3. Μέχρι τη συγκρότηση των νέων υπηρεσιακών συμβου− λίων της παραγράφου 1 παρατείνεται η λειτουργία των υφισταμένων κατά τις 31.12.2012 υπηρεσιακών συμβουλίων.

Άρθρο 58

Η διάταξη της υποπαραγράφου η΄ παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκη− σης για τα θέματα που αναφέρονται στην υπηρεσιακή του κατάσταση υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών.»

Άρθρο 59

Το έβδομο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215) αντικαθίσταται ως εξής: «Το ύψος της χρηματοδότησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την εκτέλεση των εν λόγω προγραμ− ματικών συμβάσεων συναρτάται προς το εκτιμώμενο κόστος από τη χρήση των διατιθέμενων υποδομών και την απασχόληση των διατιθέμενων υπαλλήλων.»

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
` ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ