41 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4052/2012

Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
01 Μαρτίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41
1 Μαρτίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4052
Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 27ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση Δ΄ υποπερίπτωση β΄ της παραγρά- φου 2 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (Α΄30) η φράση «έ- δρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης» αντικαθίσταται με τη φρά- ση «έδρα τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση Ε΄ υποπερίπτωση ζ΄ της παραγρά- φου 2 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (Α΄30) η φράση «έ- δρα τον Δήμο Λάρισας» αντικαθίσταται με τη φράση «έ- δρα τον Δήμο Τυρνάβου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση Δ΄ υποπερίπτωση β΄ της παραγρά- φου 2 του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (Α΄81) η λέξη «Α- τόμων» αντικαθίσταται με τη λέξη «Παιδιών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην περίπτωση Δ΄ υποπερίπτωση β΄ της παραγρά- φου 2 του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (Α΄81) η φράση «έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης» αντικαθίσταται με τη φράση «έδρα τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην περίπτωση Ε΄ υποπερίπτωση στ΄ της παρα- γράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (Α΄81) η λέξη «Λάρισας» αντικαθίσταται με τη λέξη «Τυρνάβου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην περίπτωση Ζ΄ υποπερίπτωση α΄ της παραγρά- φου 2 του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (Α΄81) η λέξη «Λασιθίου» αντικαθίσταται με τη λέξη «Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15Α του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4025/2011 (Α΄228), προστίθεται περίπτωση ι΄ ως ακολούθως: «ι) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επω- νυμία «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παι- διών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης με έδρα τον Δήμο Πυ- λαίας-Χορτιάτη».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στον τίτλο του Κεφαλαίου Β΄ και στον τίτλο του άρ- θρου 11, του άρθρου 12, του άρθρου 13 και του άρθρου 14 στο ν. 4025/2011 (Α΄228) η φράση «Φυσικής και Ιατρι- κής Αποκατάστασης» αντικαθίσταται από τη φράση «Φυ- σικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο άρθρο 9Α του ν. 2889/2001 (Α΄37), όπως προ- στέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4025/2011 (Α΄228), όπου υπάρχει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστα- σης» αντικαθίσταται από την φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στην περίπτωση μ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9Α του ν. 2889/2001 (Α΄37), όπως προστέθηκε με το άρ- θρο 11 του ν. 4025/2011 (Α΄228) η λέξη «Πανεπιστημια- κό» διαγράφεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στην περίπτωση ω΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9Α του ν. 2889/2001 (Α΄37), όπως προστέθηκε με το άρ- θρο 11 του ν. 4025/2011 (Α΄228) το εντός της παρενθέ- σεως (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) αντικαθίσταται από «(ΚΑΑΚΥΑ- μεΑ)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στο άρθρο 9Β του ν. 2889/2001 (Α΄37), όπως προ- στέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4025/2011 (Α΄228), όπου υπάρχει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστα- σης» αντικαθίσταται από τη φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Στο άρθρο 9Γ του ν. 2889/2001 (Α΄37), όπως προ- στέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4025/2011 (Α΄228), όπου υπάρχει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστα- σης» αντικαθίσταται από τη φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στο άρθρο 9Δ του ν. 2889/2001 (Α΄37), όπως προ- στέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4025/2011 (Α΄228), όπου υπάρχει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστα- σης» αντικαθίσταται από τη φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Στο άρθρο 15 του ν. 4025/2011 (Α΄228) όπου υπάρ- χει η φράση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» α- ντικαθίσταται από τη φράση «Φυσικής Ιατρικής και Απο- κατάστασης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 4025/2011 (Α΄228) στο προτελευταίο εδάφιο η φράση «στις Μονά- δες Κοινωνικής Φροντίδας στις οποίες συγχωνεύθηκαν.» αντικαθίσταται με τη φράση «στα Νοσοκομεία στα οποία εντάχθηκαν.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 4025/2011 (Α΄228) στο τελευταίο εδάφιο η φράση «τους φορείς στους οποίους συγχωνεύθηκαν» αντικαθίσταται με την φράση «τα Νοσοκομεία στα οποία εντάχθηκαν».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 3329/2005 η λέξη «Εσωτερικών» αντικαθίσταται από τη φράση «Δι- οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη- σης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Στην παράγραφο 13 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρ- θρου 15 του ν. 4025/2011 (Α΄228), όπου υπάρχει η φρά- ση «Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» αντικαθίστα- ται από τη φράση «Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστα- σης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν. 4025/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Το προσωπικό που στις 2.11.2011 κατείχε θέσεις ορ- γανικές ή προσωποπαγείς στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που καταργήθηκαν και εντάχθηκαν στα Νοσο- κομεία ως οργανικές τους μονάδες, εξακολουθεί να α- σκεί τα καθήκοντά του στα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης των νοσοκομείων αυτών, απαγορευμέ- νης κάθε εσωτερικής μετακίνησής του για οποιονδήποτε λόγο. Κατ΄ εξαίρεση μετά από έγκριση του διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. επιτρέπεται η μετακίνηση ή τοποθέτηση του προσωπικού αυτού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Από την παράγραφο 2 του άρθρου 44 του ν. 3918/ 2011 (Α΄ 31) καταργούνται τα εξής εδάφια: «Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων του ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελ- λάδος - Σχολή Τυφλών Ο Ήλιος», σύμφωνα με τις διατά- ξεις του παρόντος νόμου, λύονται μέσα σε πέντε μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να παρατείνεται η μίσθωση έως πέντε ακόμη μήνες και για μία μόνο φορά, με την προϋπόθεση ότι συντρέχει σο- βαρός λόγος που μνημονεύεται στην απόφαση αυτή. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση των μισθώσεων.» Η κατάργηση ισχύει από τις 2.3.2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Διακόπτεται από 1.1.2012 η παροχή όλων των οι- κογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα τέκνα και στις τρίτεκνες οικογένειες, οι οποίες έχουν συνολικό καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 1 του ν.2345/1995 ως ακολούθως: «7. Για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρα- γράφου 1 που λειτουργούν κατά την ψήφιση του παρό- ντος νόμου, μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφά- σεων της παραγράφου 2, οι τροποποιήσεις των αδειών λειτουργίας τους ή οι επεκτάσεις των κτιριακών τους υ- ποδομών γίνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν όταν εκδόθηκε η αρχική άδεια λειτουργίας τους ή σε κάθε άλλη περίπτωση ύστερα από έγκριση σκοπιμότητας του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ- ληλεγγύης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Με απόφαση του Δήμου Θεσσαλονίκης εκδίδεται μία ενιαία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των συστεγα- ζόμενων δράσεων για τη φιλοξενία, εκπαίδευση, σίτιση και ολοήμερη απασχόληση ανήλικων παιδιών πριν και μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, του βρε- φονηπιακού σταθμού, του 44ου και του 45ου Νηπιαγω- γείου, του 33ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, που στεγάζονται στις ευρισκόμενες στην οδό Εγνατίας 129, στον Δήμο Θεσσαλονίκης, και στην οδό Στέλιου Καζα- ντζίδη 62, στον Δήμο Πυλαίας, εγκαταστάσεις του Ιδρύ- ματος «Άσυλο του Παιδιού», το οποίο εδρεύει στη Θεσ- σαλονίκη και διέπεται από το β.δ. 189/1973 περί συστά- σεώς του και εγκρίσεως του Οργανισμού του (Α΄ 60). Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ελέγχει και εποπτεύει τη λειτουρ- γία των ως άνω κατά την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 28Μισθοδοσία Ε.Ι.Κ.

Από 1.6.2012 η μισθοδοσία του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Ίδρυ- μα Κωφών» (Ε.Ι.Κ.) βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 15/220 0001 «Αποδοχές και συντάξεις» του Προϋπολο- γισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ- γύης. Το αναλογούν ποσό μεταφέρεται από τις πιστώ- σεις του Ε.Φ. 15/220 2846 «Επιχορήγηση στο Ίδρυμα Κωφών για Μισθοδοσία Προσωπικού του Ε.Ι.Κ.», προκει- μένου να καλύψει τις δαπάνες μισθοδοσίας. Από 1.6.2012 δεν θα επιχορηγείται το ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. προκειμένου να καλύψει δαπάνες μισθοδοσίας.

Άρθρο 29Ορισμός αστέγουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αναγνωρίζονται οι άστεγοι ως ευπαθής κοινωνική ο- μάδα, στην οποία παρέχεται κοινωνική προστασία. Ως ά- στεγοι ορίζονται όλα τα άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τα οποία στερούνται πρόσβασης ή έχουν επι- σφαλή πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνι- κές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύ- δρευσης και ηλεκτροδότησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στους αστέγους περιλαμβάνονται ιδίως αυτοί που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που φιλοξενού- νται από ανάγκη προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλει- στές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλλη- λα καταλύματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής της πα- ρούσας, ιδίως το περιεχόμενο, η έκταση και ο χρόνος παροχής κοινωνικής προστασίας, καθώς και η διαδικασία και οι φορείς υλοποίησης της καταγραφής των αστέγων.