41 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4052/2012

Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 45 - Οικονομική οργάνωση
01 Μαρτίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41
1 Μαρτίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4052
Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 45Οικονομική οργάνωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το λογιστικό και οικονομικό έτος ταυτίζεται με το η- μερολογιακό. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Φο- ρέα, το οικονομικό έτος αρχίζει από την ημερομηνία έ- ναρξής του και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έ- τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού, καθώς και η ακίνητη και κινητή περιουσία των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων απογράφεται από τις διοικήσεις αυ- τών κατά την ημερομηνία κατάργησής τους, περιέρχεται αυτοδικαίως στο ΕΤΕΑ, το οποίο υπεισέρχεται στα πά- σης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις των αντίστοι- χων εντασσόμενων ταμείων – τομέων και κλάδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η σύσταση του ΕΤΕΑ πραγματοποιείται με μεταφο- ρά, ως στοιχείων ισολογισμού έναρξής του, των στοιχεί- ων ενεργητικού και παθητικού των εντασσόμενων ταμεί- ων και κλάδων, όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογι- σμούς τους, που συντάσσονται για το σκοπό αυτόν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα έσοδα και έξοδα προσδιορίζονται στον προϋπο- λογισμό που συντάσσεται ετησίως και εγκρίνεται με α- πόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά- λισης μετά από έγκρισή του από το Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, ως κύριος διατάκτης, διαθέτει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού και δύναται να μεταβι- βάζει μέρος τους, με επιτροπικά εντάλματα στα όργανα έγκρισης δαπανών (δευτερεύοντες διατάκτες) των Περι- φερειακών Υπηρεσιών. Η μεταβίβαση ενεργείται με επι- τροπικά εντάλματα με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονο- μικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας μετά από α- πόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των ε- ντασσόμενων ταμείων – τομέων και κλάδων ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τα δεδομένα των βι- βλίων των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων μεταφέ- ρονται στα βιβλία του ΕΤΕΑ το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας σύνταξης του ισολογισμού. Η αποτίμη- ση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των εντασσό- μενων ταμείων – τομέων και κλάδων ενεργείται σύμφω- να με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Κλάδου Ασφάλι- σης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, και του ΕΤΑΤ που είναι ενιαία, κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από οικονομι- κή μελέτη, μεταξύ του ΕΤΕΑ και του αντίστοιχου Κλά- δου ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ και του ΕΤΑΤ.