89 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4075/2012

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Άρθρο 27 - Κανονιστικό πλαίσιο ΚΕ.Π.Α.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
11 Απριλίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89
11 Απριλίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4075
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

To τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του κεφαλαίου ΙΑ του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίσταται ως εξής: «Στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ των υπολοίπων νομών της χώρας διορίζονται ως Πρόεδροι μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί των τακτικών διοικητικών ή πολιτικών ή υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή εποπτευόμενου οργανισμού, πλην ΙΚΑ −ΕΤΑΜ, και ως μέλη υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή εποπτευόμενου οργανισμού, πλην ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Υπουργείο ή στον εποπτευόμενο φορέα, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. 3. Στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ ή ΠΕ Ιατρών του ΕΟΠΥΥ. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης προΐστανται υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ Διοικητικού — Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΤΕ Διοικητικού — Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 4. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης II της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), αντικαθίσταται ως εξής: «II) Για τους εισηγητές ιατρούς των υγειονομικών επιτροπών, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αναπηρίας του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και των Προϊσταμένων Τμημάτων αυτής, στο ποσό των τριών (3) ευρώ ανά περίπτωση.»

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ