41 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4052/2012

Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩ- ΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ/6.5.2009
ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡ. 3 ΑΡΘΡΟΥ 3, ΑΡΘΡΟΥ 5, ΠΑΡ. 2, 4 ΚΑΙ 5 ΑΡΘΡΟΥ 6, ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 7, ΑΡΘΡΟΥ 9, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΥ 13, ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
01 Μαρτίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41
1 Μαρτίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4052
Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Β΄ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡ. 3 ΑΡΘΡΟΥ 3, ΑΡΘΡΟΥ 5, ΠΑΡ. 2, 4 ΚΑΙ 5 ΑΡΘΡΟΥ 6, ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 7, ΑΡΘΡΟΥ 9, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΥ 13, ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
Άρθρο 84(εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας)

Οι παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών, η ε- πιστροφή των οποίων έχει ανασταλεί, μπορούν να απα- σχολούνται μόνο εφόσον τους επιτραπεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7).

Άρθρο 85Χρηματικές κυρώσεις (εφαρμογή του άρθρου 5 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης του άρθρου 79, επιβάλλεται στον εργοδότη, με τη διαπίστω- σή της ή την κοινοποίησή της, από τους αρμόδιους Επι- θεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε., κατά δέσμια αρμοδιό- τητά τους, χρηματική κύρωση πέντε χιλιάδων (5.000) ευ- ρώ ανά παράνομα απασχολούμενο πολίτη τρίτης χώρας. Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, μέσα σε διά- στημα τεσσάρων (4) ετών από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου, διπλασιάζεται το ύψος της χρηματικής κύρω- σης ανά εργαζόμενο. β) Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσω- τερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εργα- σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να επαναπροσ- διορίζεται το ύψος της ως άνω επιβαλλόμενης χρηματι- κής κύρωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Ο εργοδότης υποχρεούται στην καταβολή των πραγματικών εξόδων που ενδεχομένως επιβαρύνθηκε το Δημόσιο για την επιστροφή των παρανόμως απασχο- λούμενων πολιτών τρίτης χώρας στις περιπτώσεις που διατάσσεται διαδικασία αναγκαστικής επιστροφής στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης. β) Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσω- τερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης και του Υπουργού Οικονομικών προσδιο- ρίζονται τα όργανα και ο τρόπος βεβαίωσης και είσπρα- ξης των εξόδων που αναφέρονται στο προηγούμενο ε- δάφιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά της πράξης επιβολής χρηματικής κύρωσης α- σκείται προσφυγή μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίησή της ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Μέσα στην ίδια προθεσμία η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και επί ποινή απαραδέκτου στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν ανα- στέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής χρηματι- κής κύρωσης. Η αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. βεβαιώ- νει το ποσό του επιβληθέντος προστίμου. Οι παραπάνω χρηματικές κυρώσεις και τα έξοδα επιστροφής εισπράτ- τονται με τη διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσό- δων.

Άρθρο 86(εφαρμογή των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 6 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι παράνομα απασχολούμενοι πολίτες τρίτων χω- ρών μπορούν, όπως κάθε νόμιμα απασχολούμενος εργα- ζόμενος και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρ- θρου 84 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), να προσφεύγουν στα αρμόδια δικαστήρια και στις αρμόδιες αρχές για τη διεκ- δίκηση των οφειλομένων και την εν γένει διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων τους σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία και να εκτελούν τις σχετικές δικα- στικές αποφάσεις κατά των εργοδοτών τους, ακόμα και αν έχουν επιστρέψει ή έχουν υποχρεωθεί να επιστρέ- ψουν στη χώρα τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παράνομα απασχοληθέντες πολίτες τρίτων χω- ρών μπορούν να εισπράξουν και να εξαγάγουν, με βάση τις διαδικασίες που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, όλες τις καθυστερούμενες αμοιβές του εδαφίου α΄ της παρα- γράφου 1, που ανακτώνται δικαστικώς ή εξωδίκως από τους εργοδότες τους. Στις περιπτώσεις όπου αυτοί έ- χουν επιστρέψει ή έχουν υποχρεωθεί να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής, κάθε ποσό, που πραγματικά ανακτάται ως καθυστερούμενη αμοιβή από τον νόμιμο πληρεξούσιο του παράνομα απασχοληθέντος πολίτη τρίτης χώρας, κατατίθεται στο Ταμείο Παρακατα- θηκών και Δανείων υπέρ του δικαιούχου ή/και των καθο- λικών και ειδικών διαδόχων του και εισπράττεται από τους κατά περίπτωση δικαιούχους ή από τον νόμιμο πλη- ρεξούσιό τους, ο οποίος και επιμελείται, εφόσον συ- ντρέχει περίπτωση, για την αποστολή των χρημάτων στον τόπο της κατοικίας τους ή της διαμονής τους. Τα έ- ξοδα αποστολής μπορούν να αναζητηθούν από τον ερ- γοδότη με κάθε νόμιμο τρόπο.

Άρθρο 87Άλλα μέτρα (εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της Οδηγίας)

Στους εργοδότες που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 79 επιβάλλονται σωρευτικά με τις λοιπές διοικη- τικές κυρώσεις: Α. Από την κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή: α) αποκλεισμός από όλες ή ορισμένες δημόσιες παρο- χές, ενισχύσεις ή επιδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για διάστημα που μπορεί να ανέλθει έως τα πέντε έτη, β) αποκλεισμός από όλες τις δημόσιες συμβάσεις, ό- πως ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύνα- ψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπη- ρεσιών, για διάστημα που μπορεί να ανέλθει έως τα πέ- ντε έτη, γ) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λει- τουργίας των εγκαταστάσεων στις οποίες έχει διαπρα- χθεί η παράβαση. Β. α) Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμέ- νης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις ο- ποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση για χρονικό διάστημα μέχρι τρεις (3) ημέρες, με αιτιολογημένη πράξη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε., β) προσωρινή άνω των τριών ημερών ή οριστική διακο- πή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδι- κασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επι- χείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από αιτιολογημένη εισή- γηση του αρμοδίου Επιθεωρητή Εργασίας ή του Προϊ- σταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επι- θεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε..

Άρθρο 88Ποινικές κυρώσεις (εφαρμογή των άρθρων 9 και 10 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο εργοδότης που: α) απασχολεί εκ προθέσεως παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών των οποίων η απασχόληση συνε- χίζεται ή επαναλαμβάνεται συστηματικά ή/και β) απασχολεί εκ προθέσεως ταυτόχρονα σημαντικό α- ριθμό παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή/και γ) απασχολεί εκ προθέσεως παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών των οποίων η απασχόληση συνο- δεύεται με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας, τιμωρείται, ανεξάρτητα από την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον πέντε (5) μηνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όποιος απασχολεί παράνομα διαμένοντες ανηλί- κους, που είναι πολίτες τρίτων χωρών, τιμωρείται με ποι- νή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όταν η απασχόληση παράνομα διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας έχει διαπραχθεί από εργοδότη, ο οποίος χρησιμοποιεί την εργασία ή τις υπηρεσίες παράνομα δια- μένοντος πολίτη τρίτης χώρας, γνωρίζοντας ότι είναι θύ- μα εμπορίας ανθρώπων, επιβάλλεται σε αυτόν η προβλε- πόμενη ποινή της παραγράφου 3 του άρθρου 323Α Π.Κ., εκτός αν για τον ίδιο απασχολούμενο και την ίδια πράξη έχει ήδη ασκηθεί σε βάρος του εργοδότη ποινική δίωξη ή έχει ήδη καταδικασθεί βάσει του ίδιου άρθρου του Π.Κ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ποινική δίωξη ασκείται σε κάθε περίπτωση αυτε- παγγέλτως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Σ.ΕΠ.Ε. υποβάλλει, εφόσον συντρέχει μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3, μηνυτήρια αναφορά στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Άρθρο 89Χορήγηση άδειας διαμονής (εφαρμογή παραγράφου 5 άρθρου 6 και παραγράφου 4 άρθρου 13 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολήθη- καν με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας ή ως ανήλικοι, πράξεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως τέτοιες από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, και οι οποίοι παρέχουν τη συνδρομή τους στην ποινική διαδικασία που κινείται, δυνάμει των άρθρων 83, 88 και 89 του πα- ρόντος, κατά των εργοδοτών τους, χορηγείται, μετά από σχετική αίτησή τους, που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή μέσω του αρμόδιου Εισαγγελέα, άδεια διαμονής για αν- θρωπιστικούς λόγους σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 3386/2005 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 παράγραφος 1 εδά- φιο ε΄ του ν. 3907/2011. Άδεια διαμονής για ανθρωπιστι- κούς λόγους μπορεί να χορηγηθεί ακόμα και σε περίπτω- ση που ο ως άνω παράνομα απασχολούμενος αλλοδα- πός δεν συνεργάζεται με τις διωκτικές Αρχές, εφόσον κρίνει ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Εισαγγελέα Εφετών, ότι δεν συ- νεργάζεται εξαιτίας απειλών που στρέφονται κατά προ- σώπων της οικογένειάς του που βρίσκονται στην Ελλά- δα ή στη χώρα της προέλευσής του ή οπουδήποτε αλλού και ότι, εάν αυτός δεν προστατευθεί ή εάν απελαθεί, α- ντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο τα προαναφερόμενα πρό- σωπα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών ή η αρμόδια αστυνομική Αρχή ή οι αρμόδιοι φορείς κοινωνικής στήρι- ξης γνωστοποιούν στον πολίτη τρίτης χώρας – που έχει κριθεί ότι απασχολήθηκε με ιδιαίτερα καταχρηστικούς ό- ρους εργασίας ή ως ανήλικος ότι δικαιούται να υποβάλει αίτημα για να του χορηγηθεί άδεια διαμονής, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, παρέχοντας σε αυτόν την ανα- γκαία προς τούτο ενημέρωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση παράνομης απασχόλησης ανηλίκου πολίτη τρίτης χώρας που είναι ασυνόδευτος, η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για να προσδιορίσει την ταυτότητα και την ιθαγένειά του και για να θεμελιώσει το γεγονός ότι δεν συνοδεύεται. Καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό της οικογένειάς του και λαμβάνει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη νομική του εκ- προσώπηση και, εφόσον χρειάζεται, την εκπροσώπησή του στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ανηλίκων ή, όπου δεν υφίσταται Εισαγγε- λέας Ανηλίκων, ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, ε- άν δεν βρεθεί η οικογένεια του ανηλίκου ή εάν κρίνει ότι υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες ο επαναπατρισμός του δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του, μπορεί να διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του μέχρι την έκδοση απόφασης από το Δικαστήριο, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός τριάντα ημερών, για το διορισμό Επιτρόπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1532, 1534 και 1592 Α.Κ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στα ίδια πρόσωπα διασφαλίζονται ικανές συνθήκες διαβίωσης, εφόσον δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους και εφόσον το κρίνει ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αρμόδιες εισαγγελικές, δικαστικές και αστυνομι- κές αρχές φροντίζουν, κατά προτεραιότητα, για την προ- στασία και την ασφάλεια των προαναφερόμενων θυμά- των, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, για την παροχή σε αυτά υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας όταν αγνοούν την ελληνική γλώσσα, για την ενημέρωσή τους σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά τους και με τις υπηρεσίες που τους παρέχονται, καθώς και για την παροχή κάθε αναγκαίας νομικής βοήθειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διαμονής, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, γίνεται κατά προτεραιότητα, με την επιφύλαξη λόγων δημόσιας τά- ξης και ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ- θρου 44 του ν. 3386/2005. Εάν κρίνεται σκόπιμη η παρά- ταση της διαμονής του εν λόγω προσώπου στην Ελληνι- κή Επικράτεια, προς διευκόλυνση της διενεργούμενης έ- ρευνας ή της ποινικής διαδικασίας, η ανωτέρω άδεια δια- μονής ανανεώνεται κάθε φορά για ισόχρονο διάστημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η άδεια διαμονής δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται ε- φόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Εάν ο δικαιούχος επανασυνδέσει τις σχέσεις του ε- νεργώς και εκουσίως με τους εικαζόμενους δράστες των πράξεων που έχει καταγγείλει. β. Εάν η αρμόδια Αρχή κρίνει ότι η συνεργασία ή η κα- ταγγελία του θύματος είναι δόλια ή καταχρηστική ή ότι συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας. γ. Όταν η ποινική διαδικασία για τα εγκλήματα των πε- ριπτώσεων γ΄ της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 88 του παρόντος έχει περατωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 43 ή 47 Κ.Π.Δ. ή έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση, με την οποία περατώ- νεται η σχετική διαδικασία.

Άρθρο 90Επιθεωρήσεις (εφαρμογή άρθρων 14, 15 και 16 της Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α΄170) προστίθενται περιπτώσεις ιη΄, ιθ΄ και κ΄ ως ε- ξής: «ιη) τηρεί πλήρες μητρώο των εργοδοτών κατά των ο- ποίων έχει επιβληθεί διοικητική κύρωση για παράβαση της απαγόρευσης της απασχόλησης παράνομα διαμενό- ντων πολιτών τρίτων χωρών, στο οποίο αναγράφεται κά- θε μεταβολή αυτής, συνέπεια δικαστικής απόφασης, και εκδίδει μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου που έχει ειδικό έννομο συμφέρον σχετικά πιστοποιητικά, ιθ) διενεργεί τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις κατά τομείς δραστηριότητας και κατά παντός εργοδότη, σύμ- φωνα με τις διατάξεις που το διέπουν, προκειμένου να ε- λεγχθεί η απασχόληση παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, με βάση κυρίως ανάλυση κινδύνου, κ) κοινοποιεί στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τις επιθεωρήσεις που πραγματοποίησε το προηγούμενο έτος και τα αποτελέσματά τους, τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε ποσοστό των εργαζομέ- νων κάθε κλάδου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: α) κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους τις επιθεωρήσεις που αναφέρο- νται στην περίπτωση κ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3996/2011, β) αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται για την κατάρτιση της έκθεσης, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 της Οδηγίας και που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το αργότερο μέχρι 20.7.2014 και ανά τρία έτη μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Στις πληροφορίες περιλαμβάνονται ο αριθμός και τα αποτε- λέσματά των επιθεωρήσεων που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις περιπτώσεις ιη΄, ιθ΄ και κ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α΄170), τα μέτρα που ελή- φθησαν σύμφωνα με το άρθρο 83 και, στο μέτρο του δυ- νατού, τα ληφθέντα μέτρα δυνάμει των άρθρων 81 και 87.