41 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4052/2012

Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩ- ΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ/6.5.2009
ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/52/ΕΚ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
01 Μαρτίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41
1 Μαρτίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4052
Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Γ΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/52/ΕΚ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Άρθρο 91ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ειδικότερες υποχρεώσεις εργοδοτών που πρόκειται να απασχολήσουν πολίτες τρίτων χωρών, που κατέχουν έγκυρη άδεια διαμονής ή άλλο έγκυρο τίτλο διαμονής, και προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία, εξακολου- θούν, πέραν των οριζομένων στο άρθρο 80 του παρό- ντος, να ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων των ερ- γοδοτών, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρ- θρου 80, ασκείται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Υφιστάμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, που προβλέπουν τη διενέργεια ελέγχων από άλλες αρ- μόδιες Αρχές, σχετικά με την τήρηση υποχρεώσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 80, εξακο- λουθούν να ισχύουν. β) Κάθε αρμόδια Αρχή, που σύμφωνα με την εθνική νο- μοθεσία, διενεργεί ελέγχους, σύμφωνα με την περίπτω- ση α΄ της παραγράφου αυτής και διαπιστώνει τη μη τή- ρηση υποχρεώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 80, συντάσσει διαπιστωτική πράξη ελέγχου, την οποία και κοινοποιεί αμελλητί στο Σ.ΕΠ.Ε.. γ) Η διαπιστωτική πράξη της περίπτωσης β΄της παρα- γράφου αυτής είναι δεσμευτική για τα αρμόδια όργανα του Σ.ΕΠ.Ε., τα οποία υποχρεούνται άνευ ετέρου και μέ- σα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήψη της να επιβάλουν στον παραβάτη εργοδότη τις διοικητικές κυ- ρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και εφό- σον συντρέχει μία εκ των περιπτώσεων του άρθρου 40 του παρόντος, υποβάλουν μηνυτήρια αναφορά στις αρ- μόδιες εισαγγελικές Αρχές. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της διαπιστωτικής πράξης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου αυτής, το Σ.ΕΠ.Ε. κοι- νοποιεί στην αρμόδια Αρχή, που διαπίστωσε αρχικά την παράβαση σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, την α- πόφαση επιβολής κυρώσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσω- τερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εργα- κήματα (α.ν. 86/1967, Α΄ 136) και φορολογικά αδικήματα (ν. 2523/1997, Α΄ 179). 2. Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπο- βάλλουν στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναγγελία έναρξης ασκήσεως της δραστηριότητας - επαγγέλματος Ι.Γ.Ε.Ε., συνοδευόμενη από φάκελο που περιέχει σε δυο αντίτυ- πα τα ακόλουθα: α) Ως προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο. αα) Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για έναρξη επιτηδεύματος. ββ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας. γγ) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας. δδ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, πρέπει να κατα- τίθεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού του με τις τυχόν τροποποιήσεις. εε) Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης για το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του νο- μικού προσώπου που υποβάλλει την αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας - επαγγέλματος του Ι.Γ.Ε.Ε.. στστ) Σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί τη δραστηριότητα της μεσολάβησης σε άλ- λο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιθυμεί τη λειτουργία υποκαταστήματος Ι.Γ.Ε.Ε. στην Ελλάδα, πρέ- πει να προσκομίσει στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υ- πουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή να α- ποστείλει στο Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης, πλέον των δικαιολογητικών που ορίζονται στα άρθρα 101 και 102 του παρόντος, τη χορηγηθείσα άδεια ή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ή φορέα, συνοδευόμενη από την επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, από την οποία να προκύπτει ότι αυτό ασκεί νόμιμα τη συγκεκρι- μένη δραστηριότητα, σε αυτό το κράτος - μέλος. β) Ως προς την κτιριακή υποδομή Το Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει να διαθέτει αυτόνομο επαγγελματι- κό χώρο (ιδιόκτητο ή μισθωμένο) τουλάχιστον 75 τ.μ., ο οποίος θα πρέπει να είναι σύμφωνος με το π.δ. 16/1996 (Α΄ 10) και θα περιλαμβάνει ένα χωριστό χώρο κατάλλη- λα εξοπλισμένο όπου θα εκτελούνται όλες οι λειτουρ- γίες που έχουν σχέση με τη διαδικασία της μεσολάβη- σης και ένα χώρο υποδοχής. Η ύπαρξη των ανωτέρω προδιαγραφών αποδεικνύεται με την προσκόμιση: αα) σχεδιαγράμματος του κτιρίου (υπογεγραμμένο α- πό μηχανικό) όπου αναγράφεται το εμβαδόν των χώρων και οι διαστάσεις τους και απεικονίζεται ο χωριστός χώ- ρος όπου θα εκτελούνται όλες οι λειτουργίες που έχουν σχέση με τη μεσολάβηση, ββ) πιστοποιητικού πυρασφάλειας και γγ) τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμβολαίου. γ) Ως προς τον διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε. αα) επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου των περιπτώ- σεων α΄ ή β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του πα- ρόντος, ββ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) του Διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε., στην ο- ποία θα αναφέρεται η επαγγελματική εμπειρία του και η οποία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά απόδειξης της τετραετούς εμπειρίας της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 100: i) επικυρωμένα αποδεικτικά της απαιτούμενης επαγ- γελματικής εμπειρίας για τον Διευθυντή [πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εργοδοτών - επιχειρήσεων, βεβαίωση κύριου ασφαλιστικού φορέα ή επικυρωμένη φωτοτυπία των δελτίων ασφαλιστικών εισφορών ή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) για το χρονι- κό διάστημα που αναφέρεται στις βεβαιώσεις των επι- χειρήσεων, βεβαίωση από την οικεία Επιθεώρηση Εργα- σίας ή απόσπασμα θεωρημένου Πίνακα Προσωπικού από αυτήν ή αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ από τις επι- χειρήσεις που χορήγησαν τη βεβαίωση προϋπηρεσίας], ii) βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιάριου και έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, στην περίπτωση που ο Διευθυντής του Ι.Γ.Ε.Ε. δεν απασχολήθηκε κατά το παρελθόν με σύμβα- ση εξαρτημένης εργασίας, iii) ή κάθε άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό από το κρά- τος εγκατάστασης του Ι.Γ.Ε.Ε., γγ) αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ και θεωρη- μένη κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, με την προσκόμιση των οποίων αποδεικνύεται η πρόσληψη του διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε. στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της παρα- γράφου 1 του άρθρου 100 του παρόντος. δ) Ως προς τον τεχνικό εξοπλισμό αα) Ηλεκτρονικό Υπολογιστή εφοδιασμένο με κατάλ- ληλο Λογισμικό έτσι ώστε να είναι δυνατή η παροχή στατιστικών ή άλλων στοιχείων για το σύνολο και τη διάρκεια των συμβάσεων για τη σύναψη των οποίων έ- χουν μεσολαβήσει, ββ) φωτοτυπικό μηχάνημα, γγ) συσκευή τηλεομοιοτυπίας (FAX).

Άρθρο 102Υποκαταστήματα των Ι.Γ.Ε.Ε.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν νομί- μως τη δραστηριότητα - επάγγελμα Ι.Γ.Ε.Ε. στη χώρα μας ή σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας κύρια εγκατάσταση σε αυτό, μπορούν να κάνουν αναγγελία έναρξης ασκήσεως της εν λόγω δραστηριότητας - επαγγέλματος για ένα ή περισσότερα υποκαταστήματα αυτών. Για κάθε υποκατάστημα απαι- τείται ξεχωριστή αναγγελία έναρξης άσκησης της εν λό- γω δραστηριότητας - επαγγέλματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την άσκηση της δραστηριότητας/επαγγέλματος από υποκατάστημα Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει να πληρούνται οι ό- ροι, οι προϋποθέσεις και να προσκομίζονται τα δικαιολο- γητικά που ορίζονται στα άρθρα 100 και 101 του παρό- ντος. Μόνη εξαίρεση αποτελεί το εμβαδόν αυτών, το ο- ποίο ορίζεται στα 40 τ.μ..

Άρθρο 103Διαδικασία για την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας - επαγγέλματος Ι.Γ.Ε.Ε. για την κεντρική δομή και τα υποκαταστήματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που παρατίθε- νται στο άρθρο 101 του παρόντος και κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους, μαζί με την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεως της δραστηριότητας – επαγγέλματος Ι.Γ.Ε.Ε. κεντρικής εγκατάστασης ή υποκαταστήματος, αποστέλ- λονται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είτε απευθείας είτε μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η αρμόδια υπηρεσία αποστέλλει βεβαίωση παραλα- βής στο ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην οποία, σε περίπτωση που ο φάκελος είναι πλήρης, ανα- γράφεται η προθεσμία απάντησης και τα μέσα έννομης προστασίας. Αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ο αιτών ε- νημερώνεται εγγράφως με την αποστολή συστημένης αλληλογραφίας για την ανάγκη υποβολής συμπληρωμα- τικών εγγράφων. Ειδικότερα: α. στην περίπτωση που η αναγγελία έναρ- ξης άσκησης της δραστηριότητας/επαγγέλματος συνο- δευόμενη από το φάκελο με τα νόμιμα δικαιολογητικά υ- ποβάλλεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης, η προθεσμία των τριών μηνών, μετά την παρέλευση της οποίας η ως άνω δραστηριότητα - επάγγελμα ασκείται ελευθέρως ε- φόσον δεν υπάρχει απαγόρευση άσκησης της/του από την αρμόδια διοικητική αρχή, αρχίζει από τη χρονική στιγμή που ο φάκελος καθίσταται πλήρης, β. όταν η α- ναγγελία έναρξης άσκησης της συγκεκριμένης δραστη- ριότητας υποβάλλεται σε Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης, η τρίμηνη προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία που η αναγγελία γνωστοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλ- λου, στην περίπτωση που ο συνοδεύων αυτή φάκελος με τα δικαιολογητικά είναι πλήρης. Σε διαφορετική περί- πτωση η τρίμηνη προθεσμία αρχίζει από τη χρονική στιγ- μή που ο φάκελος καθίσταται πλήρης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Εάν ο φάκελος είναι πλήρης, προωθείται για επιτό- πιο έλεγχο και πιστοποίηση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων. Ο επιτόπιος έλεγχος ανατίθεται σε τρι- μελείς Επιτροπές που απαρτίζονται από υπαλλήλους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ένας εκ των οποίων είναι επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία. Σκοπός του επιτόπιου ελέγχου είναι η ε- παλήθευση των στοιχείων του φακέλου. Κατά τον επιτό- πιο έλεγχο, πρέπει να παρίσταται ο διευθυντής του Ι.Γ.Ε.Ε. ή του υποκαταστήματος αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η τριμελής Επιτροπή, ύστερα από τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου, υποβάλλει στη Διεύθυνση Απασχό- λησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά- λισης, συμπληρωμένο το έντυπο ελέγχου και πιστοποίη- σης συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η άσκηση της δραστηριότητας των Ι.Γ.Ε.Ε. και των υποκαταστημάτων τους προϋποθέτει την καταβολή πα- ραβόλου 147 ευρώ υπέρ του Δημοσίου, το οποίο ει- σπράττεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπη- ρεσία ως δημόσιο έσοδο και κατατίθεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά την παρέλευση της τρίμηνης προθε- σμίας από την υποβολή της αίτησης και εφόσον εν τω μεταξύ δεν υπάρχει απαγόρευση άσκησης της δραστη- ριότητας από την αρμόδια διοικητική αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Όταν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας - επαγγέλματος του Ι.Γ.Ε.Ε. εκδίδεται απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύ- θυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοι- νωνικής Ασφάλισης, με την οποία απαγορεύεται η άσκη- ση της ως άνω δραστηριότητας - επαγγέλματος. Κατά της απόφασης αυτής, χωρεί, άσκηση από τον ενδιαφε- ρόμενο ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης, ενώπιον Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υ- πηρεσιών Απασχόλησης η οποία συστήνεται στο Υπουρ- γείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης. Η σύνθεση και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουρ- γία της Επιτροπής ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενώ με την ίδια α- πόφαση δύνανται να δοθούν στην Επιτροπή και άλλες αρμοδιότητες.

Άρθρο 104Υποχρεώσεις των Ι.Γ.Ε.Ε. και των υποκαταστημάτων τουςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Ι.Γ.Ε.Ε. και τα υποκαταστήματά τους είναι υπο- χρεωμένα για τη διαρκή τήρηση των προϋποθέσεων σύ- στασης και λειτουργίας τους, όπως τίθενται στις διατά- ξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οποιαδήποτε μεταβολή στη λειτουργία Ι.Γ.Ε.Ε., α- ναφορικά με τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουρ- γίας τους, πρέπει να ανακοινώνεται στη Διεύθυνση Απα- σχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Α- σφάλισης μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την αλλαγή. Ειδικά, αν μεταβληθεί η έδρα του Ι.Γ.Ε.Ε. ή του υποκα- ταστήματος αυτού εφαρμόζεται η διαδικασία για έναρξη της άσκησης δραστηριότητας - επαγγέλματος Ι.Γ.Ε.Ε. του άρθρου 101.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όταν με τη μεταβολή δεν συντρέχουν πλέον οι νό- μιμες προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας Ι.Γ.Ε.Ε. εκδίδεται, εντός τριών (3) μηνών από την ανακοίνωση της μεταβολής, απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύ- θυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοι- νωνικής Ασφάλισης με την οποία απαγορεύεται η άσκη- ση της δραστηριότητας του Ι.Γ.Ε.Ε., αφού προηγουμέ- νως κληθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ι.Γ.Ε.Ε. να παρά- σχει έγγραφες εξηγήσεις εντός δέκα ημερών από την πρόσκλησή του. Στην περίπτωση κατά την οποία ο νόμι- μος εκπρόσωπος του Ι.Γ.Ε.Ε. προβεί σε αποκατάσταση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων προ της εκ- δόσεως της αναφερόμενης στο προηγούμενο εδάφιο α- πόφασης, ενημερώνεται από τη Διεύθυνση Απασχόλη- σης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι- σης ότι και μετά την επελθούσα μεταβολή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση της εν λόγω δρα- στηριότητας - επαγγέλματος. Κατά της απόφασης του πρώτου εδαφίου, χωρεί άσκη- ση από τον ενδιαφερόμενο ενδικοφανούς προσφυγής ε- ντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομη- νία κοινοποίησης της απόφασης ενώπιον της Ειδικής Ε- πιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης. Η προθε- σμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα Ι.Γ.Ε.Ε. που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματά τους έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου και του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, αναλυτική κατάσταση των συμ- βάσεων εργασίας για τη σύναψη των οποίων μεσολάβη- σαν το προηγούμενο εξάμηνο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα Ι.Γ.Ε.Ε. που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματά τους έχουν την υποχρέωση: α) Να παρέχουν στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υ- πουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου και του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, έκθεση δραστηριότητας η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: τον αριθμό των θέσεων εργασίας για τις οποίες μεσολάβησαν το προη- έλεγχο της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, είτε του έχει απαγορευθεί όμως η άσκηση της άσκησης δρα- στηριότητας Ι.Γ.Ε.Ε. λόγω μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, είτε λειτουργεί κατά παράβαση των νο- μίμων προϋποθέσεων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέ- χρι δύο ετών και με χρηματική ποινή.

Άρθρο 109Διακοπή άσκησης της δραστηριότητας/ επαγγέλματος

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ασκεί νομίμως τη δραστηριότητα/επάγγελμα του Ι.Γ.Ε.Ε., σε περίπτωση που διακόψει την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας οφείλει να ενημερώσει σχετικά τη Διεύθυνση Απασχό- λησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά- λισης.