41 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4052/2012

Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
01 Μαρτίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41
1 Μαρτίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4052
Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 35Σύσταση - ΣκοπόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), αποκαλούμενο στο εξής «ΕΤΕΑ», το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργα- σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και έχει έδρα την Αθήνα. Έναρξη λειτουργίας του ορίζεται η 1η Ιουλίου 2012.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σκοπός του είναι η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δη- μόσιο τομέα, στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους.

Άρθρο 36ΈνταξηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο ΕΤΕΑ εντάσσονται από την έναρξη λειτουργίας του: α) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθω- τών (ΕΤΕΑΜ), β) οι τομείς του Tαμείου Επικουρικής Α- σφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), γ) το Ταμείο Επικου- ρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», δ) το Ενιαίο Τα- μείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση, ε) οι τομείς του Κλάδου Επικουρι- κής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕ- ΚΩ) και στ) o Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ΄ επικουρική ασφάλιση α- σφαλισμένους του. Το ΕΤΕΑ λειτουργεί με ενιαία διοικη- τική και οικονομική οργάνωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ε- ΤΕΑ τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ταμεία, τομείς και κλάδοι δύνανται με αποφάσεις των α- ντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμέ- νων κάθε ταμείου ή τομέα ή κλάδου να εξαιρούνται από την ανωτέρω ένταξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης δύνανται να εντάσσονται στο ΕΤΕΑ μέ- χρι 31.12.2012, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπρο- σωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμέ- νων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης και άλλα επικουρικά ταμεία, καθώς και όσα από τα προβλε- πόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου εξαιρέθηκαν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυ- τού ταμεία, τομείς ή κλάδοι επικουρικής ασφάλισης που δεν εντάσσονται μέχρι τις 31.12.2012 στο ΕΤΕΑ μετα- τρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δι- καίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζό- μενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄160).

Άρθρο 37Ασφαλιστέα πρόσωπαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ υπάγονται υποχρεωτικά: α) οι νεοπροσλαμβανόμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις τράπεζες και τις επιχειρή- σεις κοινής ωφέλειας μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ, των οποίων τα ταμεία – τομείς ή κλάδοι επικουρι- κής ασφάλισης είναι ενταγμένοι στο ΕΤΕΑ, β) οι ήδη ασφαλισμένοι των ταμείων - τομέων και κλά- δων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι νεοπροσλαμβανόμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις τράπεζες και στις επι- χειρήσεις κοινής ωφέλειας, των οποίων τα ταμεία-τομείς ή κλάδοι επικουρικής ασφάλισης δεν εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση αυτών των ταμείων -τομέων ή κλάδων επικουρικής ασφάλισης.

Άρθρο 38Πόροι Πόροι είναι:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφα- λισμένων και εργοδοτών. Το ποσό εισφοράς υπολογίζε- ται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου. Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλ- ματα κατά 1,25% για τον ασφαλισμένο και κατά 0,75% για τον εργοδότη και για τους υπαγόμενους στα υπερβα- ρέα επαγγέλματα κατά 1% για τον ασφαλισμένο και 2% για τον εργοδότη. Προβλεπόμενα ποσοστά εισφορών υπέρ των ταμείων – τομέων και κλάδων που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ και τα οποία υπερβαίνουν τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδά- φια ποσοστά, καθώς και οι ασφαλιστέες αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται εξακολουθούν να ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα έσοδα από τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ των ταμείων – τομέων και κλάδων που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται στην οικεία νομοθε- σία ή άλλες γενικές διατάξεις νόμων. Β. Τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΤΕΑ αποτελούν εφεξής οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του εντασσόμενου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ) με την ίδια διάρθρωση και αρμοδιότητες. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ δύναται οι εν λόγω Πε- ριφερειακές Υπηρεσίες να εξυπηρετούν όλους τους α- σφαλισμένους του Ταμείου. Διάρθρωση των Διευθύνσεων 1. H Διεύθυνση Διοικητικού διαρθρώνεται στα παρακά- τω Τμήματα: α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. β) Τμήμα Οργάνωσης - Εκπαίδευσης. γ) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών. δ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας. 2. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα: α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης. β) Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών. γ) Τμήμα Εσόδων. δ) Τμήμα Προμηθειών. ε) Τμήμα Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιου- σίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Διεύθυνση Επιθεώρησης διαρθρώνεται στα παρα- κάτω Τμήματα: α) Τμήμα Ελέγχου Ασφάλισης και Εσόδων. β) Τμήμα Ελέγχου Παροχών και Δαπανών. γ) Τεχνικό Γραφείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαρ- θρώνεται στα παρακάτω Τμήματα: α) Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. β) Τμήμα Εφαρμογών. γ) Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ, οι υπηρε- σίες των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων λειτουρ- γούν με την υφιστάμενη οργανωτική τους δομή, ασκώ- ντας τις αρμοδιότητες που ασκούσαν. Από την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ, αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων σχετικές με παροχή επικουρικής σύνταξης δια- τηρούνται σε ισχύ και ασκούνται από τις υπηρεσίες του Ταμείου, όπως αυτές θα καθοριστούν με την κοινή υ- πουργική απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο αυτό. Οι ενιαίες υπηρεσίες των εντασσόμενων Ταμείων κα- ταργούνται. Εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η περαιτέρω διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρε- σίας του ΕΤΕΑ, καθώς και η οργανωτική διάρθρωση ό- λων των υπηρεσιών του Ταμείου, οι οποίες ασκούν αρ- μοδιότητες σχετικές με τη λειτουργία των κλάδων επι- κουρικής ασφάλισης, οι αρμοδιότητες όλων των οργανι- κών του μονάδων, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχο- νται οι προϊστάμενοι αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετι- κή με τη λειτουργία του λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμι- σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ. Για τη λειτουργία των οργανικών μονάδων του ΤΑΥΤΕΚΩ που ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με τη λει- τουργία των κλάδων πρόνοιας και υγείας αυτού και το αργότερο εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος εκδίδεται, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης, με την οποία καθορίζεται η οργανωτική τους διάρθρωση, οι αρμοδιότητες των οργανικών μονά- δων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη στελέχω- σή τους με προσωπικό και προϊσταμένους.

Άρθρο 45Οικονομική οργάνωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το λογιστικό και οικονομικό έτος ταυτίζεται με το η- μερολογιακό. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Φο- ρέα, το οικονομικό έτος αρχίζει από την ημερομηνία έ- ναρξής του και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έ- τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού, καθώς και η ακίνητη και κινητή περιουσία των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων απογράφεται από τις διοικήσεις αυ- τών κατά την ημερομηνία κατάργησής τους, περιέρχεται αυτοδικαίως στο ΕΤΕΑ, το οποίο υπεισέρχεται στα πά- σης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις των αντίστοι- χων εντασσόμενων ταμείων – τομέων και κλάδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η σύσταση του ΕΤΕΑ πραγματοποιείται με μεταφο- ρά, ως στοιχείων ισολογισμού έναρξής του, των στοιχεί- ων ενεργητικού και παθητικού των εντασσόμενων ταμεί- ων και κλάδων, όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογι- σμούς τους, που συντάσσονται για το σκοπό αυτόν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα έσοδα και έξοδα προσδιορίζονται στον προϋπο- λογισμό που συντάσσεται ετησίως και εγκρίνεται με α- πόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά- λισης μετά από έγκρισή του από το Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, ως κύριος διατάκτης, διαθέτει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού και δύναται να μεταβι- βάζει μέρος τους, με επιτροπικά εντάλματα στα όργανα έγκρισης δαπανών (δευτερεύοντες διατάκτες) των Περι- φερειακών Υπηρεσιών. Η μεταβίβαση ενεργείται με επι- τροπικά εντάλματα με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονο- μικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας μετά από α- πόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των ε- ντασσόμενων ταμείων – τομέων και κλάδων ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τα δεδομένα των βι- βλίων των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων μεταφέ- ρονται στα βιβλία του ΕΤΕΑ το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας σύνταξης του ισολογισμού. Η αποτίμη- ση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των εντασσό- μενων ταμείων – τομέων και κλάδων ενεργείται σύμφω- να με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Κλάδου Ασφάλι- σης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, και του ΕΤΑΤ που είναι ενιαία, κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από οικονομι- κή μελέτη, μεταξύ του ΕΤΕΑ και του αντίστοιχου Κλά- δου ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ και του ΕΤΑΤ.

Άρθρο 46Θέματα προσωπικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ μεταφέρονται σε αυ- τό κατά το χρόνο ένταξης με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κα- τέχουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης, σε περίπτωση που ενταχθούν στο ΕΤΕΑ κλάδοι ή τομείς των ΦΚΑ, ορίζεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του αντίστοιχου φορέα το προ- σωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που μεταφέ- ρονται, κατά την ημερομηνία ένταξης, στο ΕΤΕΑ. Το προσωπικό αυτό μεταφέρεται στο ΕΤΕΑ με την ίδια ερ- γασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης ορίζεται, μετά από γνώμη του Διοικητι- κού Συμβουλίου του αντίστοιχου φορέα, το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στους κλάδους ή τομείς των ΦΚΑ που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ και το οποίο εξακολουθεί να υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στο ΕΤΕΑ. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των υ- παλλήλων αυτών διέπεται από τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας προσωπικού και το ισχύον εκάστοτε μισθο- λόγιο των υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται. Η δα- πάνη της εν γένει μισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη για τους αποσπασμέ- νους βαρύνουν το ΕΤΕΑ, για όσο χρόνο το ανωτέρω προσωπικό παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτό, για δε τους με διάθεση υπαλλήλους συνεχίζουν να βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους οι εν λόγω υπάλληλοι προέρχονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μέχρι 31.12.2014 δεν γίνεται καμία πρόσληψη προ- σωπικού στο ΕΤΕΑ και ο αριθμός του προσωπικού που μεταφέρεται βάσει των παραγράφων 1, 2 και 3 μειώνεται σταδιακά κατά την ίδια περίοδο κατά 30%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ διε- νεργείται η τοποθέτηση του πάσης φύσεως προσωπικού που μεταφέρεται στο ΕΤΕΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των εντασσό- μενων Φορέων και Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης, οι οποίοι έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατά- ξεις και μεταφέρονται στο ΕΤΕΑ, τοποθετούνται με από- φαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέσεις προϊσταμέ- νων αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων του ΕΤΕΑ με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης κα- θηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου, σε συ- νάρτηση με τα ουσιαστικά τους προσόντα και εξακολου- θούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επανεπιλο- γή τους ή την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου.

Άρθρο 47Εξουσιοδοτικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη σύσταση του ΕΤΕΑ με πρόταση του Υ- πουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, αναλογιστική μελέτη και γνω- μοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.) καταρτίζεται ο Κανονισμός Ασφάλισης και Πα- ροχών του ταμείου, με τον οποίο καθορίζονται τα υπαγό- μενα στην ασφάλιση πρόσωπα, οι ασφαλιστικές εισφο- ρές και οι πόροι, ο χρόνος ασφάλισης, η αναγνώριση συ- ντάξιμου χρόνου και ο τρόπος εξαγοράς του, τα δικαιού- μενα σύνταξης πρόσωπα, οι προϋποθέσεις συνταξιοδό- τησης, η έναρξη και λήξη των παροχών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση που αφορά τη λειτουργία του τα- μείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το ν. 4046/2012 (Α΄ 28) . Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού αυτού εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων – τομέων και κλά- δων, η γενικότερη νομοθεσία και ο ν. 4046/2012, όπως ι- σχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη σύσταση του ΕΤΕΑ με πρόταση του Υ- πουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (Α΄226) καταρτίζεται ο Οργανισμός του ΕΤΕΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης εκδίδεται, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, εντός τριών (3) μηνών από την ένταξη των ταμεί- ων – τομέων και κλάδων, νέος Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οικονομική οργά- νωση και λογιστική λειτουργία του ταμείου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής για τα θέματα οι- κονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του ΕΤΕΑ, εξακολουθούν να εφαρμόζονται αναλογικά οι α- ντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού Οικονομικής Οργά- νωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του ΕΤΕΑΜ, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νό- μου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης μέχρι 30 Ιουνίου 2012 καθορίζεται η σύν- θεση και η συγκρότηση προσωρινού υπηρεσιακού συμ- βουλίου στο ΕΤΕΑ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε- πτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η σύνθεση και η συ- γκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΕΤΕΑ, κα- θώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 48Μεταβατικές – τελικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού του πρώ- του οικονομικού έτους οι δαπάνες του ΕΤΕΑ θα εκτε- λούνται από τους εγκεκριμένoυς προϋπολογισμούς των εντασσομένων ταμείων – τομέων και κλάδων επικουρι- κής ασφάλισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο ΕΤΕΑ μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υ- ποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων ταμείων – τομέων και κλάδων ανεξάρτη- τα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους. Οι ασφαλι- σμένοι των εντασσόμενων ταμείων – τομέων και κλάδων καθίστανται ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑ και διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του, καθώς και τις διατά- ξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Οι συνταξιούχοι των εντασσόμενων ταμείων - τομέων και κλάδων καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΤΕΑ, το οποίο βαρύνεται εφεξής με την καταβολή της σύντα- ξής τους και διέπονται από τις διατάξεις αυτού και της γενικότερης ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως αυτές ι- σχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑ, η είσπραξη και απόδοση των ασφα- λιστικών εισφορών υπέρ των ανωτέρω ταμείων – τομέ- ων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης και η χορήγηση των παροχών στους ασφαλισμένους εξακολουθούν να πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες που καθορίζονται αντιστοίχως από τη νομοθεσία αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Εκκρεμείς αιτήσεις κατά το χρόνο ένταξης στο Ε- ΤΕΑ για την αναγνώριση χρόνων ασφάλισης ή για την παροχή επικουρικής σύνταξης εξετάζονται από το Τα- μείο αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Εκκρεμείς δίκες, που αφορούν διαφορές ή υποθέ- σεις των εντασσόμενων ταμείων – τομέων και κλάδων συνεχίζονται από το ΕΤΕΑ, χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έ- ναντι του ΕΤΕΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι- κής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, ρυθμίζεται κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την εφαρ- μογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού.