120 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4155/2013

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Άρθρο 41 - Τροποποιήσεις του ν. 2231/1994 (Α΄139) Εθνικός Χρόνος
29 Μαΐου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 120
29 Μαΐου 2013

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4155
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 41Τροποποιήσεις του ν. 2231/1994 (Α΄139) Εθνικός ΧρόνοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2231/1994 προστίθενται περιπτώσεις ιη΄, ιθ΄, κ΄ και κα΄ ως ακολούθως: «ιη. Ως «Ιχνηλασιμότητα» η αδιάσπαστη αλυσίδα συγκρίσεων, η οποία εξασφαλίζει ότι κάθε αποτέλεσμα μέτρησης ή η τιμή ενός προτύπου συνδέεται με αναφορά σε ένα υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας και καταλήγει στο τελικό, ύψιστο επίπεδο μέτρησης του πρωτεύοντος προτύπου. ιθ. Ως «Εθνικός Χρόνος» το πρότυπο φυσικό μέγεθος του χρόνου, όπως αυτό παράγεται και τηρείται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, ως χρονική κλίμακα UTC ( ΕΙΜ ), η οποία αποτελεί την τοπική αναπαράσταση του Διεθνούς Συντονισμένου Χρόνου − UTC. κ. Ως «Ώρα Ελλάδος» η απεικόνιση του Εθνικού Χρόνου με προσαύξηση δύο ακεραίων ωρών, σύμφωνα με τη ζώνη ώρας στην οποία υπάγεται η Ελλάδα. Σε περιόδους ισχύος της θερινής ώρας, η Ώρα Ελλάδος είναι ο Εθνικός Χρόνος προσαυξημένος κατά τρεις ακέραιες ώρες, σύμφωνα και με τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις. κα. Ως «Χρονική σήμανση» η σήμανση κάθε χρονικής αναφοράς, επικοινωνίας ή εμπορικής συναλλαγής που αναφέρεται στην Ώρα Ελλάδος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2231/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ε. Ανάπτυξη και διάδοση της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης σε θέματα μετρολογίας. Για το σκοπό αυτόν εκδίδει σχετικούς κανονισμούς, κώδικες, κατευθυντήριες οδηγίες και έγγραφα κανόνων εφαρμογής».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2231/1994 προστίθεται εδάφιο ιβ΄ ως ακολούθως: «ιβ. Πιστοποίηση χρήσης όρων «Εθνικός Χρόνος» και «Ώρα Ελλάδος», όπως και κάθε παράγωγου σχετικού μεγέθους ή ακόμα και μεγέθους που εμπεριέχει την ίδια έννοια».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το εδάφιο ζ΄ της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2231/1994 τροποποιείται ως εξής: «ζ. Καθορίζει το ύψος των τελών και εσόδων για κάθε φύσης έλεγχο, πιστοποιητικό ή υπηρεσία που παρέχει το ΕΙΜ. Για το λόγο αυτόν καταρτίζει «Κατάλογο Υπηρεσιών και Τελών Διακρίβωσης» που εγκρίνεται και επικαιροποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος αναρτάται στον ιστότοπο του ΕΙΜ για την ενημέρωση όλων».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2231/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α. Πιστοποιητικά διακρίβωσης, που χορηγούνται για συγκεκριμένη συσκευή, διάταξη ή όργανο μέτρησης που υπόκειται σε διακρίβωση».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2231/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Στην παραπάνω αίτηση επισυνάπτεται δήλωση του αιτούντος περί αποδοχής των τελών διακρίβωσης και των όρων συνεργασίας. Η λήψη του αιτούμενου πιστοποιητικού προϋποθέτει την καταβολή των τελών διακρίβωσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο άρθρο 6 του ν. 2231/1994 προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως: «5. Κάθε φορέας που παρέχει υπηρεσίες χρονοχρέωσης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποχρεούται να τηρεί, για το σύστημα χρονοχρέωσης που χρησιμοποιεί, ιχνηλασιμότητα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 2231/1994 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Άρθρο 7 Τήρηση και Διαχείριση Πιστοποιητικών 1. Τα Πιστοποιητικά που χορηγεί το ΕΙΜ αριθμούνται και καταχωρούνται σε αντίστοιχα Μητρώα των Εργαστηρίων του ΕΙΜ και τηρούνται με εμπιστευτικότητα. Στους ενδιαφερομένους χορηγούνται μόνο τα πρωτότυπα πιστοποιητικά διακρίβωσης. Τα πιστοποιητικά συνοδεύονται από αυτοκόλλητη επισήμανση των στοιχείων διακρίβωσης, η οποία τίθεται εμφανώς στο διακριβωμένο όργανο, συσκευή ή διάταξη. 2. Για την επανέκδοση ή την ανανέωση πιστοποιητικού διακρίβωσης απαιτείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 6.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το άρθρο 14 του ν. 2231/1994 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Σε όποιον επιθέτει ή χρησιμοποιεί σε όργανα, προϊόντα ή στα περικαλύμματα τους ή στα κάθε είδους εμπορικά έγγραφα που προορίζονται για το κοινό ή άλλα ανάλογα μέσα δημοσιότητας και διαφήμισης, αντικείμενα που δεν έχουν διακριβωθεί ή ελεγχθεί από το Ε.Ι.Μ. ή από διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.ΣΥ.Δ.) εργαστήριο ή με οποιονδήποτε τρόπο αντιποιείται αρμοδιότητες του Ε.Ι.Μ. ή αρμοδιότητες του Ε.ΣΥ.Δ., όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 και στο άρθρο 10 του παρόντος αντίστοιχα, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ποσού από 5.000,00 έως 30.000,00 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης και το μέγεθος της ζημίας που προκαλείται. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο μπορεί να ανέλθει στο διπλάσιο του παραπάνω ποσού. 2. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου προϊσταμένου οργάνου του Ε.Ι.Μ. ή του Ε.ΣΥ.Δ., αντίστοιχα, μετά από κλήση σε ακρόαση του υπόχρεου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Κάθε απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να γνωστοποιείται άμεσα στον ενδιαφερόμενο με συστημένη επιστολή ή /και τηλεομοιοτυπία (fax). 3. Κατά της ανωτέρω απόφασης ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1975/1942 ( Α΄295) τροποποιείται ως εξής: «α) την σπουδήν των ουρανίων σωμάτων και των πλανητών».

Αθήνα, 28 Μαΐου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ