120 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4155/2013

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Άρθρο 61
29 Μαΐου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 120
29 Μαΐου 2013

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4155
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 61ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4049/2012 (Α΄ 35) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Για την αντιμετώπιση των εκτάκτων εξόδων και των πάσης φύσεως πρόσθετων δαπανών, που προκαλούνται από την πραγματοποίηση ομαδικών επισκέψεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, μετά τη λήξη του προκαθορισμένου ωραρίου λειτουργίας τους, προκαταβάλλεται στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.), από τους οικείους διοργανωτές, ανταποδοτικό τέλος, η διαχείριση του οποίου, προς κάλυψη των σχετικών έκτακτων εξόδων και πρόσθετων δαπανών, γίνεται από το ανωτέρω Ταμείο. Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους του προηγούμενου εδαφίου, κατ’ αναλογία προς τα προκαλούμενα έκτακτα έξοδα και πρόσθετες δαπάνες για την εκτός ωραρίου λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με όμοια απόφαση μπορεί να γίνεται αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους του προηγούμενου εδαφίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) αντικαθίσταται ως εξής: « 2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του «Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) που καταργείται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μεταφέρεται στα εποπτευόμενα από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, υπό την επωνυμία: «Εθνικό Θέατρο», «Εθνική Λυρική Σκηνή», «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» και «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών». Η μεταφορά και κατανομή του προσωπικού στα νομικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, γίνεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατ’ αντιστοιχία προς τις λειτουργικές ανάγκες κάθε νομικού προσώπου. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το ανωτέρω προσωπικό αποσπάται, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και, συγχρόνως, διατίθεται προς κάλυψη των αναγκών των Επιστημονικών Επιτροπών (Ε.Ε.) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, όπου και παρέχει τις υπηρεσίες του. Η απόσπαση και διάθεση του ίδιου προσωπικού λήγει ταυτόχρονα με την κατάργηση των Επιστημονικών Επιτροπών κατά την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η μισθοδοσία του προσωπικού κατά τη διάρκεια της απόσπασης και διάθεσης βαρύνει τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4109/2013 καταργείται. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου αυτής αναριθμώνται σε περιπτώσεις α΄ και β΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μετά το τέλος του εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 13 του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 (Α΄ 302) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο Διευθυντής Δημοτικού Ωδείου μπορεί να διευθύνει και τα Παραρτήματά του, ανεξαρτήτως αριθμού, εφόσον εδρεύουν εντός των ορίων του ίδιου Δήμου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 21 του άρθρου 3 του ν. 2273/1994 (Α΄ 223) αντικαθίσταται ως εξής: «21. Η διαχειριστική χρήση των Θεάτρων αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού. Ειδικά, η διαχειριστική χρήση που άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου 2012 λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013, δηλαδή έχει υπερδωδεκάμηνη διάρκεια.»

Αθήνα, 28 Μαΐου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ