175 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4179/2013

Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 44
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
08 Αυγούστου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175
8 Αυγούστου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4179
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120) και ισχύει, προστίθενται τα εξής εδάφια: «Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να διακόπτεται η απόσπαση του ανωτέρω προσωπικού στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και η διάθεσή του προς κάλυψη των αναγκών των Επιστημονικών Επιτροπών (Ε.Ε.) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου και να επιτρέπεται η απόσπασή του, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, προς κάλυψη άλλων υπηρεσιακών αναγκών και για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, σε οργανικές μονάδες και Ειδικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κατά τη διάρκεια της απόσπασης του ανωτέρω προσωπικού η μισθοδοσία του βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.»

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ