61 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4468/2017

Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 8 - Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών
28 Απριλίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61
28 Απριλίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4468
Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύ- στημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 8Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης καταρτίζεται Κανονισμός Οι- κονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Ε.ΣΥ.Δ.. Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οι- κονομικής διαχείρισης και προμηθειών του Ε.ΣΥ.Δ., όπως, ιδίως, θέματα διαχείρισης, κατάρτισης και δημοσίευσης του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού, θέματα που αφορούν τις περιπτώσεις και τη διαδικασία καταβολής τελών, είσπραξης εσόδων και απόδοσης δα- πανών, καθώς και θέματα προμηθειών του Ε.ΣΥ.Δ.