61 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4468/2017

Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 9 - Μεταβατικές διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
28 Απριλίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61
28 Απριλίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4468
Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύ- στημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με τη σύσταση του Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με τον πα- ρόντα νόμο, επέρχεται καθολική διαδοχή σε όλες τις έννομες σχέσεις, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρε- ώσεις που αφορούν την αυτοτελή λειτουργική μονάδα του Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.ΣΥ.Δ.. Το Ε.ΣΥ.Δ. καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσι- ακού στοιχείου της ως άνω αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας του Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.ΣΥ.Δ. και υποκαθίσταται αυτοδι- καίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαι- ώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013.